Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Du kan søke om støtte fra Lånekassen både til videregående opplæring og høyere utdanning som er offentlig godkjent i Norge.

Det gis ikke støtte til utdanning ved militære skoler eller etatsopplæring. I Norden gir Lånekassen støtte til videregående opplæring og høyere utdanning som er offentlig godkjent i studielandet, og som kommer inn under støtteordningen til landets egen «lånekasse».

Til utdanning i land utenfor Norden gir Lånekassen støtte til høyere utdanning. Normalt kan du ikke få støtte til videregående utdanning, men det er gjort noen unntak.

Tar du deltidsutdanning i Norge, kan du få støtte dersom utdanningen utgjør minst 50 prosent av fulltidsutdanning. Deltidsutdanning i utlandet gir ikke rett til støtte. Et viktig aldersskille i Lånekassen er 19 år. Det vil si at den som fyller 19 år i løpet av 2023, kan søke lån for studieåret 23/24 uten at dette behovsprøves mot foreldrenes inntekt.

Satser og utregninger nedenfor tar utgangspunkt i en student over 19 år, som søker høyere utdanning, og som ikke bor hos sine foreldre. Støttesatser per måned i studieåret som innbefatter både lån og stipend.

Lån og utdanningsstipend

Alle studenter i fulltidsutdanning kan få et basislån på 135.907 kroner for 2023/2024.

Stipend

En del av støtten blir gjort om til stipend etter hvert som du består studiepoeng, og en del av støtten kan bli gjort om til stipend når du har bestått en grad.

Den samlede stipenddelen er på 40 prosent av basisstøtten. Stipenddelen kan dermed bli 55.163 kroner per år.

Stipenddelen er altså delt inn i to typer stipend:

Omgjøringsstipend
Omgjøringsstipendet er på 25 prosent av basisstøtten. Dette blir gjort om når du har bestått utdanning tilsvarende 60 studiepoeng.

Etter eksamen blir beløpet omgjort til stipend, forutsatt at du består eksamen i fag som tilsvarer full studiebelastning. Hvis du er hjemmeboer, det vil si bor i samme hus som foreldrene dine, får du ikke stipend, bare lån.

Utdanningsstipendene blir omgjort fra lån til stipend for hvert studiepoeng/vekttall som er bestått, eller når en utdanning er bestått. Full omgjøring får du hvis du består så mange studiepoeng (vekttall) som du har fått støtte til å ta. Får du stipend til fulltidsutdanning betyr det at du må ta 30 studiepoeng (ti vekttall) per semester, og altså 60 vekttall for et helt år.

Består du bare deler av utdanningen, vil du få delvis omgjøring. Stryker du for eksempel i 10 vekttall og står i de resterende 20 vekttallene i et semester, vil kun 20/30-deler av stipendandelen omgjøres til stipend. Du har fire år på deg for å klare å bestå i fag du har strøket, slik at også de vekttallene kan veksle lån om til stipend.

Gradsomgjøringslån
Gradsomgjøringslånet blir gjort om til stipend når Lånekassen får beskjed om at du har bestått graden du skal ta. Denne delen er på 15 prosent.

Utbetalingen av studielånet

Slik utbetales et fullt studielån:

Høsten 2023 Stipend og lån Stipend
15.08.2023 25 074 10 030
15.09.2023 9 403 3 761
15.10.2023 9 403 3 761
15.11.2023 9 403 3 761
15.12.2023 9 403 3 761
Sum 62 686 25 074
Våren 2023 Stipend og lån Stipend
15.01.2024 25 074 10 030
15.02.2024 9 403 3 761
15.03.2024 9 403 3 761
15.04.2024 9 403 3 761
15.05.2024 9 403 3 761
15.06.2024 12 537 5 015
Sum 75 223 30 089
Sum begge 137 909 55 164

Lån til skolepenger

Du kan få inntil 74.366 kroner per år i lån til skolepenger i Norge eller Norden. Er skolepengene høyere, må du dekke resten selv.

Beløpet kommer i tillegg til det du får i vanlig stipend og lån. Lånet blir ikke vurdert mot inntekten og formuen din. Lån til skolepenger kommer ved første utbetaling hvert semester.

Maksimalt lån og støtte

Med full omgjøring til stipend vil det maksimale lånet bli på 157.110 for 2023/2024.

Støtte Beløp
Basislån i 11 mnd 137 907
Stipendandel (fullført) 55 163
Maks skolepenger 74 366
Maks lån per år (ex stipend) 157 110
Maks lån og stipend per år 212 273

Barnestipend (Forsørgerstipend)

Bor du sammen med barn født i 2008 eller senere som du forsørger, kan du få barnestipend. Dette er opptil 1.954 kroner per måned for hver av de to første barna, og opp til 1.281 kroner per måned for hvert barn flere enn to.

Du må ha minst 40 prosent samvær for å regnes som forsørger. Både mor og far kan få forsørgerstipend.

Behovsprøving mot ektefelles årsinntekt

Forsørgerstipendet er avhengig av hvor stor brutto månedsinntekt ektefellen/partneren/samboeren din har i søknadsperioden. Forsørgerstipendet blir redusert med fem prosent per måned av ektefellens person- og kapitalinntekt over 463.876 i 2023, og 483.359 kroner i 2024.

Dette betyr at forsørgerstipendet går raskt i null når inntekten begynner å gå over dette nivået.

Forsørgerstipendet er også behovsprøvd mot din egen inntekt. Se Reduksjon av lån og stipend.

Tilleggslån med barn under 16 år

Hvis du har barn under 16 år kan Lånekassen gi et tilleggslån på 55.820 kroner per år. Maksimalt 111.640 kroner.

Formue og annen inntekt har ingen betydning for dette lånet.

Ekstra lån for personer over 30 år

Det kan lånes inntil 111.640 kroner i tilleggslån per år ved fulltidsstudier når du er over 30 år.

Samlet kan det lånes maksimalt 208.680 kroner. Dette beløpet kan fordeles over flere år, hvis du studerer lenger enn 2 år.

Reisestipend

Reisestipend i Norge og Norden bortfalt fra 2017/18.

 

Les mer om studielån

Statens Lånekasse for utdanning

Råd om studielån

Renter og tilbakebetaling i Lånekassen

Sletting av lån i Lånekassen ved død og sykdom

Rett til rentefritak i Lånekassen

Betalingsutsettelse av Lånekasselånet

Reduksjon av lån og stipend

Fra Lånekassen:

Så mye kan du få

 - Barnestipend

 - Lån til skolepenger