Du kan søke om støtte fra Lånekassen både til videregående opplæring og høyere utdanning som er offentlig godkjent i Norge.

Det gis ikke støtte til utdanning ved militære skoler eller etatsopplæring. I Norden gir Lånekassen støtte til videregående opplæring og høyere utdanning som er offentlig godkjent i studielandet, og som kommer inn under støtteordningen til landets egen «lånekasse».

Til utdanning i land utenfor Norden gir Lånekassen støtte til høyere utdanning. Normalt kan du ikke få støtte til videregående utdanning, men det er gjort noen unntak.

Tar du deltidsutdanning i Norge, kan du få støtte dersom utdanningen utgjør minst 50 prosent av fulltidsutdanning. Deltidsutdanning i utlandet gir ikke rett til støtte. Et viktig aldersskille i Lånekassen er 19 år. Det vil si at den som fyller 19 år i løpet av 2020, kan søke lån for studieåret 20/21 uten at dette behovsprøves mot foreldrenes inntekt.

Satser og utregninger nedenfor tar utgangspunkt i en student over 19 år, som søker høyere utdanning, og som ikke bor hos sine foreldre. Støttesatser per måned i studieåret som innbefatter både lån og stipend.

Lån og utdanningsstipend

Alle studenter i fulltidsutdanning kan få en basislån på 123.519 kroner for 2020/2021.

Stipend

Fra og med undervisningsåret 2019–2020 kan en del av støtten bli gjort om til stipend etter hvert som du består studiepoeng, og en del av støtten kan bli gjort om til stipend når du har bestått en grad.

Det er ingen endring på den samled stipenddelen som er på 40 prosent av basisstøtten. Stipenddelen kan dermed bli 49.408 kroner per år.

Stipenddelen er altså delt inn i to typer stipend:

Omgjøringsstipend
Omgøringsstipendet er på 25 prosent av basisstøtten. Dette blir gjort om når du har har bestått utdannnig tilsvarnde 60 studipoeng.

Etter eksamen blir beløpet omgjort til stipend, forutsatt at du består eksamen i fag som tilsvarer full studiebelastning. Hvis du er hjemmeboer, det vil si bor i samme hus som foreldrene dine, får du ikke stipend, bare lån.

Utdanningsstipendene blir omgjort fra lån til stipend for hvert studiepoeng/vekttall som er bestått, eller når en utdanning er bestått. Full omgjøring får du hvis du består så mange studiepoeng (vekttall) som du har fått støtte til å ta. Får du stipend til fulltidsutdanning betyr det at du må ta 30 studiepoeng (ti vekttall) per semester, og altså 60 vekttall for et helt år.

Består du bare deler av utdanningen, vil du få delvis omgjøring. Stryker du for eksempel i 10 vekttall og står i de resterende 20 vekttallene i et semester, vil kun 20/30-deler av stipendandelen omgjøres til stipend. Du har fire år på deg for å klare å bestå i fag du har strøket, slik at også de vekttallene kan veksle lån om til stipend.

Gradsomgjøringslån
Gradsomgjøringslånet blir gjort om til stipend når Lånekassen får beksjed om at du har bestått graden du skal ta. Denne delen er på 15 prosent.

Lån til skolepenger

Du kan få inntil 66.604 kroner per år i lån til skolepenger i Norge eller Norden. Er skolepengene høyere, må du dekke resten selv.

Beløpet kommer i tillegg til det du får i vanlig stipend og lån. Lånet blir ikke vurdert mot inntekten og formuen din. Lån til skolepenger kommer ved første utbetaling hvert semester.

Barnestipend (Forsørgerstipend)

Bor du sammen med barn født i 2005 eller senere som du forsørger, kan du få barnestipend. Dette er opptil 1.750 kroner per måned for hver av de to første barna, og opp til 1.139 kroner per måned for hvert barn flere enn to.

Du må ha minst 40 prosent samvær for å regnes som forsørger. Både mor og far kan få forsørgerstipend.

Behovsprøving mot ektefelles årsinntekt

Forsørgerstipendet er avhengig av hvor stor brutto månedsinntekt ektefellen/partneren/samboeren din har i søknadsperioden. Forsørgerstipendet blir redusert med fem prosent per måned av ektefellens person- og kapitalinntekt over 425.357 kroner ved skattefastsettelsen for 2019.

Dette betyr at forsørgerstipendet går raskt i null når inntekten begynner å gå over dette nivået.

Forsørgerstipendet er også behovsprøvd mot din egen inntekt. Se Reduksjon av lån og stipend.

Reisestipend

Reisestipend i Norge og Norden bortfalt fra 2017/18.

 

Les mer om studielån

Statens Lånekasse for utdanning

Råd om studielån

Renter og tilbakebetaling i Lånekassen

Sletting av lån i Lånekassen ved død og sykdom

Rett til rentefritak i Lånekassen

Betalingsutsettelse av Lånekasselånet

Reduksjon av lån og stipend

Fra Lånekassen:

Så mye kan du få

 - Barnestipend

 - Lån til skolepenger