Å kausjonere betyr at du aksepterer å betale en annens lån dersom han/ hun ikke betaler.

Dersom låntakeren ikke betaler lånet sitt, for eksempel på grunn av manglende vilje, arbeidsledighet, skilsmisse, for dårlig betalingsevne, eller sykdom, krever långiveren pengene av kausjonisten. Kausjonisten blir da vanligvis ansvarlig for hele lånet inkludert renter og omkostninger. Ansvaret reguleres av den avtalen kausjonisten skrev under.

Å kausjonere er en alvorlig sak som man bør vurdere bøye før man begir seg inn på. Normalt er det innen familien dette gjøres. Å kausjonere for venner og bekjente bør du være ytterst varsom med.

Flere kausjonsvarianter

Det er noen varianter av kausjon, disse er:

  • Simpel kausjon betyr at långiveren må forsøke å få inn pengene fra låntakeren før man går på kausjonisten.
  • Selvskyldnerkausjon betyr at långiveren kan gå direkte på kausjonisten dersom låntakeren misligholder lånet.
  • Solidarisk ansvar brukes når flere kausjonister tar ansvar for hele gjelden. Långiver kan innkreve lånet fra hvem som helst av dem.
  • Proratarisk ansvar betyr at långiveren bare kan kreve den enkelte av flere kausjonister, for dennes andel av kausjonsansvaret.

Regress betyr at kausjonisten har rett til å kreve tilbakebetaling av låntaker eller andre kausjonister som er solidarisk ansvarlige.

Du må ha råd til å betale

Du må vurdere om du er i stand til å betale gjelden for en du skriver under som kausjonist for. Du bør også vurdere om forholdet ditt til låntaker gjør deg villig til å påta deg dette ansvaret.

Du skal sette deg inn i låntagers økonomiske situasjon, og du bør forsøke å begrense kausjonsansvaret. Dette kan være et maksimalt beløp i kausjonsansvar, at det skal være simpel kausjon, at ansvaret ikke gjelder renter og omkostninger, at ansvaret er tidsbegrenset, at långiver varsler deg ved mislighold, og du bør tegne gjeldsforsikring på låntaker.

Ikke lett å komme unna

Det er vanskelig å komme unna et kausjonsansvar. Det skal vanligvis være klare brudd på informasjonsplikt og opplysningsplikt fra låntaker eller långiver sin side. Det er Avtalelovens paragrafer om urimelige avtaler som eventuelt kan hjelpe deg. Som kausjonist har du også et eget ansvar for å sette deg inn i låntagers situasjon, og du må selv vurdere ansvaret du påtar deg. Klager på kausjonsansvar kan du rette til Bankklagenemnda.

Hvem bør du kausjonere for?

Det anbefales at man kun skriver under som kausjonist for nære slektninger som man har et godt forhold til, for eksempel egne barn.

Imidlertid vil det ofte være sikrere å låne dem penger selv. Det vil si at du låner bort tilstrekkelig til at de slipper kausjonister. Da vet du hele tiden hvor mye du risikerer å tape, og du vet med en gang om låntakeren ikke betaler ifølge avtalen. På denne måten får også låntakeren ofte bedre betingelser på hovedlånet sitt. Har du ikke økonomi til å låne bort pengene, er det også tvilsomt om du bør stille opp som kausjonist.

Finansavtaleloven

Finansavtaleloven inneholder mange regler som styrket kausjonistens stilling.

Blant de viktigste forholdene er:

  • Plikt om varsling ved manglende sikkerhetsstillelse
  • Varslingsplikt ved mislighold og betalingsutsettelse
  • Uten uttrykkelig samtykke fra kausjonisten, har institusjonen ikke rett til å frigi pant eller annen sikkerhet som var stilt eller forutsatt stilt da kausjonsavtalen ble inngått.
  • Kausjonsansvaret reduseres i det omfang som den opprinnelige nedbetalingsavtalen forutsatte, med mindre det er varslet om at lånet er misligholdt.
  • Hovedregelen er at kausjonstiden er begrenset til ti år