Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Å kausjonere betyr at du aksepterer å betale en annens lån dersom han/ hun ikke betaler.

Dersom låntakeren ikke betaler lånet sitt, for eksempel på grunn av manglende vilje, arbeidsledighet, skilsmisse, for dårlig betalingsevne, eller sykdom, krever långiveren pengene av kausjonisten. Kausjonisten blir da vanligvis ansvarlig for hele lånet inkludert renter og omkostninger. Ansvaret reguleres av den avtalen kausjonisten skrev under.

Å kausjonere er en alvorlig sak som man bør vurdere nøye før man begir seg inn på. Normalt er det innen familien dette gjøres, og da spesielt egne barn. Å kausjonere for venner og bekjente bør du være ytterst varsom med.

Det er vanskelig å komme unna et kausjonsansvar. Det skal vanligvis være klare brudd på informasjonsplikt og opplysningsplikt fra låntaker eller långiver sin side.

Kausjonsvarianter

Det er noen varianter av personlig kausjon, disse er:

 • Simpel kausjon betyr at långiveren må forsøke å få inn pengene fra låntakeren før man går på kausjonisten.
 • Selvskyldnerkausjon betyr at långiveren kan gå direkte på kausjonisten dersom låntakeren misligholder lånet.
 • Solidarisk ansvar brukes når flere kausjonister tar ansvar for hele gjelden. Långiver kan innkreve lånet fra hvem som helst av dem.
 • Proratarisk ansvar betyr at långiveren bare kan kreve den enkelte av flere kausjonister, for dennes andel av kausjonsansvaret.

For privatpersoners lån brukes dette gjerne på usikrede lån, men dt kan også brukes på boliglån

Realkausjon

En realkausjon betyr at det tas pant i tredjemanns eiendom (sidesikkerhet). Typisk vil dette være foreldre som stiller nok sikkerhet i egen bolig når barn skal kjøpe bolig.

En realkausjon innebærer ikke personlig gjeldsansvar for kausjonisten. Men siden banken kan søke dekning i den pantsatte eiendommen har ikke dette den store praktiske forskjellen for de som har stilt kausjonen.

Størrelsen kan for eksempel være 15 prosent av boligkjøpet fordi dette er i utgangspunktet kravet til egenkapital ved kjøp av bolig. Koster boligen 4 millioner kroner, kreves det da 600.000 kroner i egenkapital.

Medlånetaker

Et alternativ (eller tillegg) til kausjon er å være medlånetaker. Da er du solidarisk ansvarlig sammen med låntaker for lånet. Dette gir mest sikkerhet for banken, og økonomien med deg/dere blir sett i sammenheng ved låneopptak. 

Verstefalls-risikoen er den samme som om du kausjonerer eller stiller sidesikkerhet, du risikerer å måtte betale alt.

Før du kausjonerer

Du må vurdere om du er i stand til å betale gjelden for en du skriver under som kausjonist for. Du bør også vurdere om forholdet ditt til låntaker gjør deg villig til å påta deg dette ansvaret. Det store volumet på kausjonssiden er at foreldre hjelper barn inn på boligmarkedet.

Som kausjonist har du et eget ansvar for å sette deg inn i låntakers situasjon, og du må selv vurdere ansvaret du påtar deg.

Flere barn
Hvis du har flere barn må du i utgangspunktet likebehandle dem. Hvis det er flere barn som vil trenge hjelp til å komme inn på boligmarkedet må du i så fall passe på at det for eksempel er nok panteplass til å stille sidesikkerhet.

Egne planer
Pass på at kausjonsansvaret ikke hinder deg i å oppfylle egne planer. For eksempel at du ønsker å kjøpe en hytte på et senere tidspunkt.

Sjekk låntakernes økonomi
Før du kausjonerer for barn må du sette deg inn i deres økonomiske situasjon. Det er naturlig å sjekke budsjettet når de som du skal kausjonere for skal kjøpe bolig. 

Dette kan eventuelt også snakke med banken om. Når barn har fått tilsagn og boliglån har de vært gjennom en kredittvurdering som blant annet medfører at de må tåle en renteoppgang på 5 prosentpoeng.

Begrens kausjonsansvaret
Sørg for at kausjonsbeløpet og/eller realpantet holdes på et minimumsnivå ved kausjoneringen. 

Forsikringer
Vær sikker på at de du kausjonerer for har tilstrekkelige forsikringer. Dette gjelder både for dødsfallforsikring og uføreforsikringer på låntaker. Dette sikrer at låntakere har en betjeningsevne også etter at ulykken har skjedd.

Oppfølging av kausjon

Verdiøkning på boligen kan gjøre at lånet kommer innenfor 85 prosent av markedsverdien. Selv med en moderat årlig oppgang i boligprisene tar det ikke mange år før boligprisene har steget med 15 prosent samlet.

Nedbetaling av boliglånet gjør også at lånet synker i prosent av markedsverdi. 2 prosent avdrag i året er ned 10 prosent i løpet av 5 år. 

Hvis prisene stiger med 3 prosent og lånet nedbetales med 2 prosent, har lånet i prosent av markedsverdi sunket med litt over 13 prosent.

Følg derfor med på markedsutviklingen og saldo på lånet slik at kausjonen kan avsluttes så fort som mulig.

Rettighetene til kausjonisten

Finansavtaleloven inneholder mange regler som styrket kausjonistens stilling.

Långiver har frarådgivningsplikt hvis ikke kausjonisten har økonomi til å være kausjonist. Långiver har også frarådgivningsplikt hvis låntaker er frarådet eller burde vært frarådet å inngå låneavtalen. Frarådgivningen skal være skriftlig.

Det er også en omfattende opplysningsplikt långiver har ovenfor kausjonisten for kausjonen trer i kraft. Dette er blant det som må opplyses om:

 • Risikoen ved å være kausjonist
 • Hvilke lån som kausjonen skal omfatte
 • Hvor lenge kausjonsansvaret skal gjelde
 • Kausjonsansvarets størrelse
 • Om renter og kostnader ved mislighold

Endring i sikkerhet

Uten uttrykkelig samtykke fra kausjonisten har institusjonen ikke rett til å frigi pant eller annen sikkerhet som var stilt eller forutsatt stilt da kausjonsavtalen ble inngått.

Dette gjelder ikke når det stilles annen sikkerhet som er minst like god for kausjonisten som den sikkerheten som frigis, eller frigivelsen ikke har betydning eller bare har meget begrenset betydning for kausjonistens stilling.

Varslingsplikt

Långiver må varsle ved manglende sikkerhetsstillelse når avtalen ble inngått, eller senere har falt bort

Långiveren skal varsle kausjonisten skriftlig om mislighold fra låntakers side senest tre måneder etter at misligholdet inntraff.

Varsel til kausjonisten kan likevel unnlates for forbigående mislighold. Som forbigående mislighold regnes mislighold som ikke overstiger to måneder, og som heller ikke sett i sammenheng med tilsvarende tidligere mislighold gir grunn til å frykte for svikt i låntakeren betalingsevne.

Långiver må straks varsle kausjonisten skriftlig hver gang det avtales utsettelse med betaling av avdrag eller renter utover tre måneder.

Opplysningsplikt i kausjonstiden

Kausjonisten kan på ethvert tidspunkt kreve at institusjonen opplyser om:

 • hvilket aktuelt beløp kausjonisten hefter for
 • hvilken rente og hvilke gebyrer som gjelder i kredittforholdet
 • resultatet av eventuelle undersøkelser som kredittgiveren har foretatt av kredittkundens evne til å oppfylle forpliktelsene etter kredittavtalen, eller av verdien av de sikkerheter som er stilt for kredittgivers fordring og som skal utnyttes før kausjonsansvaret.

Reduksjon og bortfall av kausjonsansvar

Ved låntakers betaling av renter, avdrag eller andre forpliktelser til långiver reduseres kausjonsansvaret i det omfang kausjonen omfatter slike forpliktelser.

Kausjonsansvaret reduseres dessuten, uten hensyn til låntakers betaling, som om lånet var blitt nedbetalt i samsvar med låneavtalen. Hvis långiveren har gitt betalingsutsettelse, reduseres kausjonsansvaret når det er gått seks måneder etter opprinnelig betalingstid, med mindre kausjonisten uttrykkelig har samtykket i den utvidelsen av kausjonsansvaret som utsettelsen innebærer.

Ansvarstiden for kausjonen er begrenset til ti år fra kausjonsavtalen ble inngått. For kassakreditt og lignende rammekreditt samt kreditt uten fastsatt tilbakebetalingstidspunkt, er ansvarstiden begrenset til fem år. Hvis låntakeren før utløpet av ansvarstiden har misligholdt sin betalingsforpliktelse, bortfaller ikke kausjonsansvaret hvis varsel om mislighold er sendt til kausjonisten. Begrensningene i leddet her gjelder ikke for pant stilt av tredjeperson (realkausjon).

Kausjonens forfall

Långiveren kan ikke rette krav mot kausjonisten før det er tatt rettslige skritt mot låntaker for å få tvangsgrunnlag.

Har långiveren tvangsgrunnlag for utlegg, kan krav rettes mot kausjonisten når det er begjært utlegg mot låntakeren.

Har låntakeren stilt pant for gjelden, kan krav rettes mot kausjonisten først når det er gått tre måneder etter at långiveren har begjært tvangsdekning i pantet etter tvangsfullbyrdelsesloven.

Klager på kausjonsansvar kan du rette til Finanslagenemnda.