Du må velge mellom 80 prosent av lønn, eller 100 prosent med kortere varighet.  Forskjellen kan komme opp i over 30.000 kroner.

Du kan motta foreldrepenger i totalt 49 uker med 100 prosent lønn, eller 59 uker med 80 prosent lønn.

En utbetaling på 59 uker med 80 prosent av lønn er større enn 100 prosent med 49 uker. Men på fedrekvoten er antall uker de samme enten det er 80 prosent eller 100 prosent. Det blir dermed et stort tap på fedrekvoten med 80-prosent uttak.

Det gis foreldrepenger dersom du i minst seks av de ti siste månedene før fødsel har vært i inntektsgivende arbeid.

Inntekten må da ha vært minst halvparten av folketrygdens grunnbeløp (1 G) på årsbasis. Som inntektsgivende arbeid regnes også arbeidsavklaringspenger, dagpenger, foreldrepenger, omsorgspenger, svangerskapspenger, sykepenger.

Hvis du ikke har rett til foreldrepenger, kan du få en engangsstønad. Denne er på 83.140 kroner (skattefri) fra 1.1.2019.

Det gis ikke stønad for den delen av inntekten som overstiger seks ganger folketrygdens grunnbeløp. For arbeidstakere beregnes stønaden som hovedregel etter inntekten du har siste måneden før du går ut i permisjon.

Det er inntektsgrunnlaget til hver enkelt som bestemmer hva far og mor får i foreldrepenger. Foreldrepenger beskattes som ordinær lønn.

Er du selvstendig næringsdrivende eller frilanser, beregnes foreldrepengene på grunnlag av gjennomsnittet av den pensjonsgivende inntekten for de tre siste årene. NAV vil likevel gjøre en konkret vurdering i hver enkelt sak.

Du kan kombinere arbeid og foreldrepenger enten ved å utsette perioden med foreldrepenger, eller strekke perioden over lengre tid ved å ta delvis uttak av foreldrepenger når du arbeider deltid. Dette kalles fleksibelt uttak.

Mødrekvote og fedrekvote

Fra 1.juli 2018 økte både fedrekvoten og mødrekvoten til 15 uker. Denne økningen tas fra fellesperioden, slik at denne blir kortere.

Frem til 1.juli.2018 var 10 av ukene forbeholdt mødrekvoten, 3 uker til mor før termin, og 10 av ukene til fedrekvoten. Resten, kalt fellesperioden på 26 eller 36 uker, kan fordeles etter eget ønske. Fra 1.juli 2018 er fellesperioden 16 uker med 100 prosent uttak, og 26 uker med 80 prosent uttak.

De første seks ukene etter fødselen må tas rett etter fødselen, og inngår i mødrekvoten. De resterende ni ukene kan tas ut sammenhengende, eller benytte fleksibelt uttak på flere måter. Stønadsperioden skal avvikles sammenhengende, og du må søke om utsettelse før det blir stans i utbetalingen.

Fedrekvoten kan bare overføres til mor i spesielle tilfeller. Far kan ta ut sin kvote når som helst i stønadsperioden, bortsett fra de første seks ukene som er forbehold mor pga. medisinske grunner. Dersom far ikke tar ut sine uker, faller de bort.

Foreldrepengekalkulatoren

Foreldrepengekalkulatoren gir svaret på hva som lønner seg av å velge 80 prosent eller 100 prosent dekning.

Her finner du denne kalkulatoren.

Eksempler

I eksemplene under har vi tatt med to fordelinger av ukene (15 og 25 uker til far), og tre inntektskombinasjoner.

I alle av seks kombinasjoner vil det i disse eksemplene lønne seg med 100-prosent uttak. Tapet på å velge 80 prosent varierer fra 9.662 kroner til 24.305 kroner ved 15 uker til far. Ved 25 uker varierer tapet fra 2.689 til 31.278 kroner. Det er tapet på fedrekvoten som sørger for det.

I de fleste tilfellene vil det lønne seg å ta ut 100 prosent i 49 uker, og heller ta ulønnet permisjon i 10 uker, for å få 59 uker.

Tallene vil endre seg med andre inntektskombinasjoner og kvotefordelinger. Det er også mulig at det lønner seg å ta ut 80 prosent. Dette kan skje når far tjener lite.

Dette kan du regne på i alle andre inntekts- og kvotevarianter med Foreldrepengekalkulatoren.

15 uker til far, resten til mor:

Foreldrepenger
A Inntekt 80% 100%
Mor 400 000 270 769 261 538
Far 600 000 134 146 167 682
Sum 404 915 429 220
Forskjell 24 305
B
Mor 500 000 338 462 326 923
Far 500 000 115 385 144 321
Sum 453 847 471 244
Forskjell 17 397
C
Mor 600 000 393 494 380 079
Far 400 000 92 308 115 385
Sum 485 802 495 464
Forskjell 9 662

25 uker til far, resten til mor:

Foreldrepenger
A Inntekt 80% 100%
Mor 400 000 209 231 184 615
Far 600 000 223 576 279 470
Sum 432 807 464 085
Forskjell 31 278
B
Mor 500 000 261 538 230 769
Far 500 000 192 308 240 385
Sum 453 846 471 154
Forskjell 17 308
C
Mor 600 000 304 064 268 291
Far 400 000 153 846 192 308
Sum 457 910 460 599
Forskjell 2 689

Kombinasjon med permisjon

Etter arbeidsmiljøloven har begge rett til inntil ett års ulønnet permisjon i forlengelsen av den ulønnende.

Hvis det velges 49 uker med 100 prosent utbetaling, er det mange som tar en ulønnet permisjon på 10 uker for å få 59 uker. Gevinsten på å velge 100 prosent, brukes på å forlenge perioden. Men før du/dere bestemmer dette må du sjekke om dere har enn gevinst på dette.

Hvis man blir syk i en slik periode er sykepengeutbetalingen dårligere, når man skal på jobb igjen. Du har ikke rett på sykepenger de første 15 dagene. Du får også lavere sykepengegrunnlag etter dette. Grunnlaget blir satt til 65 prosent (max 6 G i grunnlag) av gjennomsnittlig inntekt de siste 3 årene.

Full rett til sykepenger opparbeides etter 4 uker i jobb.

Dette betyr at du kan risikere å få et stort inntektstap hvis du blir sykmeldt i 10-ukersperioden. Det er dermed en liten inntektsrisiko ved å gjøre dette.

Grunnlaget for foreldrepenger

 

 

Feriepenger

Arbeidstakere har rett til feriepenger av foreldrepengene. Foreldre får til sammen 12 uker ved 100-prosent uttak, 15 uker ved 80-prosent uttak. Hvis mor tar ut foreldrepenger er det hun som får feriepengene. Selvstendig næringsdrivende og frilansere har ikke rett til feriepenger.

Graderte foreldrepenger

Mors stønadsperiode starter tre uker før fødsel (termindato). Dersom fødselen skjer i «tre ukers perioden» blir stønadstiden tilsvarende kortere.

Du kan ta ut graderte foreldrepenger ved at du kan motta delvis foreldrepenger i kombinasjon med delvis arbeid. Perioden med foreldrepenger forlenges ved at du får utbetalt litt mindre per dag over en lengre periode. Sluttsummen er den samme som om du ikke hadde tatt ut graderte foreldrepenger.

Adopsjon

For adopsjon er stønadsperioden 46 uker med 100 prosent uttak, eller 56 uker ved 80-prosent uttak. Det gis ikke foreldrepenger etter at det er gått tre år etter datoen for omsorgsovertakelsen, og barnet må være under 15 år for at du skal kunne ha rett til foreldrepenger.

Ved adopsjon kan dere kan velge om dere vil ta ut 100 prosent eller 80 prosent foreldrepenger (også kalt dekningsgrad). Valget gjelder for hele perioden og for dere begge. Én uke utgjør fem stønadsdager. Det utbetales dermed ikke stønad for lørdager og søndager.

 

Les mer om trygdeytelser til foreldre:

Fleksibelt uttak av foreldrepenger

Svangerskapspenger

Kontantstøtte

Barnetrygd

Kontantstøtte

Engangsstønad

Omsorgspenger

Kalkulatorer:

Foreldrepengekalkulator
Kalkulatoren gir svaret på hva som lønner seg av å velge 80 prosent eller 100 prosent dekning.

Nav - Foreldrepengeveilederen

Les på NAV:

Foreldrepenger

Fleksibelt uttak

Spesielt om foreldrepenger til far

Fedrekvote, mødrekvote, og fellesperiode

Søknad om foreldrepenger

Lover:

Folketrygdloven kapittel 14 - Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon