Minste pensjonsnivå er en garantert minsteytelse fra folketrygden.

Minste pensjonsnivå het tidligere minstepensjon.

Årskull før 1954 får nå bestemt det laveste pensjonsnivået etter dette. Fra årskullene 1954 til 1962 får minste pensjonsnivå delvis bestemt etter disse tallene. Fra årskullet i 1954 vil garantipensjonen gradvis overta minste pensjonsnivå. Fra årskullet 1963 vil minste pensjonsnivå bli bestemt 100 prosent av garantipensjonen.

For å ha rett til full minste pensjonsnivå må du har minst 40 års trygdetid. Du har rett til fullt minstepensjonsnivå ved fylte 67 år.

Størrelsen på minste pensjonsnivå avhenger av om du er gift eller samboende, og av ektefelles/samboers inntekt.

Den skal hvert år justeres i samsvar med utviklingen i Grunnbeløpet. Men utviklingen avhenger av også av levealdersutviklingen. Øker forventet levealder for 67-åringer reduseres minste pensjonsnivå.

Økningen i minste pensjonsnivå var fra 2020 til 2021 på 5,12 prosent. Økningen i grunnbeløpet var på 4,98 prosent. Minste pensjonsnivå for enslige med særskilt sats økte med 9,02 prosent.

I oversikten under ser du hva minste pensjonsnivå er, avhengig av sivilstand. Dette er etter at satsene ble økt litt i november, gjeldende fra 1.mai.

Satstype Beløp Gjelder for
Lav sats 167 125 Denne satsen gis til den som lever sammen med en ektefelle som mottar alderspensjon, AFP i offentlig sektor fram til 65 år eller AFP i privat sektor med uttak før 2011.
Ordinær sats 193 429 Ordinær sats gis til: Lever sammen med ektefelle som mottar uføretrygd. Lever sammen med ektefelle som har en årlig inntekt, inkludert kapitalinntekt, som er større enn to ganger grunnbeløpet. Hvis du i tolv av de siste 18 månedene har vært samboer med person som mottar alderspensjon, avtalefestet pensjon eller uføretrygd. Eller med samboer som har en årlig inntekt, inkludert kapitalinntekt, som er større enn to ganger grunnbeløpet.
Høy sats 203 545 Gjelder hvis du har ektefelle/samboer som har inntekt under 212.798 kroner (2G), og som ikke har pensjon.
Særskilt sats enslige 224 878 Det gis en særskilt sats for enslige pensjonister.
Særskilt sats for personer som forsørger ektefelle over 60 år 316 825 Forsørger ektefelle over 60 år, og har rett til ektefelletillegg.

 

Les mer om alderspensjon:

Guide til alderspensjon

Alderspensjon født før 1954

Alderspensjon født fra 1954 til 1962

Alderspensjon født etter 1962

Garantipensjon

Eksterne nettsider:

NAV: Minste pensjonsnivå