Her kan du simulere forskjellige forutsetninger for investering i næringseiendom eller eiendomssyndikat.

Les mer om kalkulatoren under.

Hyttelønnsomhetskalkulator
     
Om hytta:    
Verdi hytte  
Ligningsverdi  
Størrelse i kvm  
Antall brukerdøgn (per år)  
Formuesskatt (i prosent) - 0,85 % over 1,48 millioner kroner  
Netto leieinntekter (overskudd etter skatt)  
Forutsetninger:    
Rente (tapt rente på egenkapital og rente på lån)  
Vedlikehold (kr per kvm)  
Forsikring (kr per kvm)  
Strøm/oppvarming (kr per kvm)  
Eiendomsskatt (kr per kvm)  
Andre kostnader  
Verdiendring på hytta per år  
Kostnader per år:    
Rentekostnad (etter skatt)  
Vedlikehold  
Forsikring  
Strøm/oppvarming  
Eiendomsskatt  
Andre kostnader (kroner per år)  
Netto leieinntekter   
Spart formuesskatt  
Resultat:    
Sum kostnader (fratrukket evt leieinntekter)  
Døgnpris  
Resultat med verdiendring:    
Verdiendring på hytta i kroner  
Årskostnad justert for verdiendring  
Døgnpris justert for verdiendring  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om næringseiendomkalkulatoren

Kalkulatoren er tilpasset situasjonen der du investerer en andel i et større eiendomsprosjekt.

Det er en rekke parametere som bestemmer avkastningen i et slikt eiendomsprosjekt. Her kan du endre på forskjellige forutsetninger og se hvordan avkastningen endrer seg.

Det viktigste tallet er Egenkapitalavkastning (etter skatt).

Kalkulatorforklaring

Din andelsprosent
Den prosentandelen du har den totale summen.

Din formuesskatteprosent
På ligningsmessige formuer ut over 1.480.000 kroner betaler du 0,85 prosent i formuesskatt. Dette brukes til å beregne hvor mye formuesskatt du sparer ved å delta i dette prosjektet.

Egenkapital som skytes inn
Den totale egenkapitalen i prosjektet.

Total prosjektsum
Den totale investeringen.

Ligningsverdi i prosent av markedsverdi
Ligningsverdien er alltid klart lavere enn markedsverdi. Dette gjør at du sparer eventuell formuesskatt i slike prosjekter.

Kostnader i forbindelse med kjøp
Dette er alle kjøpskostnader som belastes selve prosjektet. I tillegg skal eventuelle kjøpskostnader i forbindelse med kjøp av andeler inn her.

Driftsutgifter første år
Ofte betales mesteparten av driftsutgiftene på eiendommen av leietager. Men det er visse eierkostnader som forsikring, ytrevedlikehold og oppussing.

Prosjektadministrasjon
Kostnader til forvaltning av eiendommen. Også eventuelle kostnader som belastes andelene skal inn her. Legges inn som prosent av totalen.

Vedlikeholdskostnad
Hvor mye som settes av i årlig vedlikehold. Legges inn som prosent av totalen.

Inflasjon
Forutsetning for gjennomsnittlig inflasjon i prosjektperioden.

Leieregulering i prosent av inflasjonen
Hvor stor del av inflasjonen som brukes til å øke leien. Er ofte noe under 100 prosent.

Skatteprosent
For private investorer er skatteprosenten 22 prosent.

Avskriving
Forretningsbygg kan avskrives med 2 prosent i året.

Bygg og anlegg, samt hoteller kan avskrives med 4 prosent per år. Hvis disse byggene har kortere levetid enn 20 år, kan de avskrives med 8 prosent.

Salgskostnad
Alle kostnader i forbindelse med salg av eiendommen, eventuelt kostnader i forbindelse med andelene.

Oppgradering før salg
Ofte har bygget behov for oppgradering før det skal selges eller videreutleies. Spesielt gjelder dette på lange kontrakter.

Rente på lån
Det gjennomsnittlige rentenivået i prosjektperioden.

Prosentvis endring i verdi per år
Byggets gjennomsnittlige verdiendring per år i prosjektperioden.

Antall år
Antall år du forutsetter prosjektet skal vare.

Se også:

Utleieboligkalkulator
Kalkulatoren beregner lønnsomheten av å investere i en bolig, for så å leie den ut.

Sparekalkulatorer
Her finner du alle sparekalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.