Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er en lovbestemt minstelønn i en rekke bransjer.

Det er ingen generell minstelønn i Norge. Men i 9 bransjer er det innført en minstelønn.

Dette er de viktigste utdragene når det gjelder minstelønnen.

Alle satsene under gjelder fra 15.juni 2023.

Bygg

Arbeidstakere som utfører bygningsarbeid, jf. § 2, skal minst ha en lønn per time på:

 • 238,30 kroner: For fagarbeider: Fagarbeidere er arbeidstakere som har fag- eller svennebrev i vedkommende fag. Utenlandske fagbrev som er godkjent av NOKUT er sidestilt med norsk fagbrev.
 • 214,90 kroner: For ufaglærte uten bransjeerfaring
 • 223,80 kroner: For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring
 • 146,50 kroner: For arbeidstakere under 18 år

For arbeidsoppdrag hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig, skal arbeidsgiver dekke nødvendige reiseutgifter ved arbeidsoppdragets begynnelse og slutt. Før arbeidsgiver sender arbeidstaker på oppdrag utenfor sitt hjemsted, skal det være avtalt ordninger vedrørende kost og losji. Arbeidsgiver skal som hovedregel sørge for kost og losji, men kan også dekke kostnader gjennom fast diettsats, betaling etter regning, e.l.

Forskrift om endring i forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge

Elektro

Arbeidstakere som utfører installasjon, montasje og vedlikehold av elektriske anlegg for automatisering, data, telekommunikasjon og lignende, jf. § 2, skal ha en lønn per time på minst:

 • 242,34 kroner for faglærte som utfører fagarbeid.
 • 213,66 kroner for øvrige arbeidstakere.

Ved skiftarbeid skal det beregnes kompensasjon av minste timelønn i første ledd på:

 • 17 prosent ved toskiftsarbeid.
 • 27,3 prosent ved treskiftsarbeid.

Ved skiftarbeid kan to- eller treskiftordninger, samt helkontinuerlig skift avtales. Ved omregning fra normal arbeidstid, 37,5 timer pr. uke, til avvikende arbeidstidsordninger, brukes nedenstående tabell ved kompensasjon av lønn:
Fra 37,5 timer-36,5 timer 2,74 prosent
Fra 37,5 timer-35,5 timer 5,63 prosent
Fra 37,5 timer-33,6 timer 11,61 prosent

For arbeidsoppdrag hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig, skal arbeidsgiver dekke nødvendige reiseutgifter ved arbeidsoppdragets begynnelse og slutt.

Før arbeidsgiver sender arbeidstaker på oppdrag utenfor sitt hjemsted, skal det være avtalt ordninger vedrørende kost og losji. Arbeidsgiver skal som hovedregel sørge for kost og losji, men kan også dekke kostnader gjennom fast diettsats, betaling etter regning e.l.

Forskrift om endring i forskrift om delvis allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene

Fiskeindustribedrifter

Arbeidstakere som utfører arbeid i henhold til § 2, skal minst ha en lønn per time på:

 • 220,03 kroner for fagarbeidere
 • 206,03 kroner for produksjonsarbeidere.

Arbeidstakere under 18 år som utfører arbeid i henhold til § 2, skal minst ha en lønn per time på 80 prosent av minstelønnssatsen i første ledd.

På arbeidsplasser med skiftarbeid skal det betales et tillegg til timesatsen i første ledd på:

 • Toskiftsarbeid: 20 prosent av minstelønnssatsen i § 3 første ledd.
 • Treskiftsarbeid: 25 prosent av minstelønnssatsen i § 3 første ledd.

Ytelser som betales som refusjon av utgifter som faktisk er påløpt på grunn av utsendingen, for eksempel reiseutgifter, kost og losji, skal ikke regnes som lønn etter forskriften.

Forskrift om endring i forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for fiskeindustribedrifter

Godstransport på vei

Arbeidstakere som utfører arbeid i henhold til § 2, skal minst ha en lønn per time på 207 kroner.

Ingen døgn på flerdagsturer, med unntak av oppstarts- og avslutningsdøgn, skal lønnes med mindre enn 7,5 timer per døgn.

Ved transportoppdrag med planlagt overnatting, skal diett utbetales med en sats som tilsvarer det norske myndigheter til enhver tid godkjenner som skattefri diett. Det utbetales 1/3 diettsats per påbegynt 8. time.

Forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei

Jordbruks- og gartnerinæringene

Arbeidstakere som utfører arbeid i henhold til § 2, skal minst ha en lønn per time på kroner:

Ferie- og innhøstingshjelp:

Arbeidstakere under 18 år: 124,90 kroner

Arbeidstakere over 18 år avlønnes trinnvis ut fra opparbeidet ansiennitet:

Nybegynner frem til og med 12 ukers ansiennitet: 144,90

Deretter ved arbeid utover 12 uker-6 mnd. ansiennitet: 150,40

All relevant og dokumentert praksis innenfor gartneri, hagebruk og landbruk skal medregnes i beregningen av lønnsansiennitet.

Arbeidstakere med opparbeidet ansiennitet utover 6 md. skal ha lønn som ufaglært fast ansatt, jf. § 3 b.

Fast ansatte arbeidstakere:

 • Ufaglærte arbeidstakere: 164,80 kroner
 • Arbeidstakere under 18 år: 134,40 kroner
 • Tillegg for fagarbeidere: 14,00 kroner

Helge-/helligdagstillegg
Røktere og avløsere i fast turnus betales det et tillegg på 25 prosent per arbeidet time
1. mellom lørdager klokken 00 og søndager klokken 24
2. mellom klokken 00 og 24 jul- og nyttårsaften
3. mellom klokken 00 og 24 på bevegelige helligdager og 1. og 17. mai.

Praktikanter lønnes med minst 80 % av nybegynnersats for fast ansatte arbeidstakere.

Forskrift om endring i forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene

Overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter

§ 3.Lønnsbestemmelse

Arbeidstakere som utfører arbeid som nevnt i § 2, skal ha en lønn per time på minst:

For unge arbeidstakere:

 • 16 år: 128,58 kroner
 • 17 år: 138,08 kroner
 • 18 år: 152,34 kroner

Begynnerlønn for arbeidstakere over 20 år/etter 4 md. praksis over 18 år: kr 190,79.

§ 4.Fratrekk i lønn for innkvartering i bedriften

Ved fratrekk i bruttolønnen for innkvartering i bedriften, gjelder følgende satser:
a. For enkeltrom kr 630,83 per mnd
b. For dobbeltrom kr 410,30 per mnd.

Forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter

Persontransport med turbil

Arbeidstakere som utfører arbeid i henhold til § 2, skal minst ha en lønn per time på 202,62 kroner.

Arbeidsgiver skal dekke kost og losji. Fast diettsats, betaling etter regning, avtalt dekning av oppdragsgiver eller liknende kan avtales.

Forskrift om endring i forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for persontransport med turbil

Renholdsbedrifter

§ 2, skal minst ha en lønn per time på kroner 216,04.

Arbeidstakere under 18 år som utfører arbeid i henhold til § 2, skal minst ha en lønn per time på kroner 165,05.

For arbeid mellom klokken 21.00 og 06.00 avtales lønnstillegg i hvert enkelt tilfelle. Lønnstillegget skal være minst 27 kroner per time.

Forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter

Skips- og verftsindustrien

Arbeidstakere som utfører produksjons-, montasje- og installasjonsarbeid i skips- og verftsindustrien, jf. § 2, skal ha en lønn per time på minst:

 • 204,51 kroner for fagarbeider
 • 195,54 kroner for spesialarbeider
 • 186,67 kroner for hjelpearbeider

Arbeidstakere som er ansatt på henholdsvis bedrift eller fast arbeidssted, som blir sendt på arbeidsoppdrag utenfor henholdsvis bedriften eller det faste arbeidsstedet, og hvor overnatting er nødvendig på grunn av arbeidsoppdraget, skal betales et tillegg per time på:

 • 40,90 kroner for fagarbeider
 • 39,11 kroner for spesialarbeider
 • 37,33 kroner for hjelpearbeider

Forskrift om endring i forskrift om delvis allmenngjøring for Industrioverenskomsten/VO-delen for skips- og verftsindustrien

 

Se også:

Alt om lønningene i Norge

Lønnsnivået i 350 forskjellige yrker

Dette er de 50 yrkene med høyest lønn

Dette er de 50 yrkene med lavest lønn

Lønnsutviklingen i Norge de siste 30 årene

Lønnsnivået i forskjellige næringer

Yrkene med den beste lønnsutviklingen det siste året

Lønnsnivået i alle landets kommuner

Dette er den lovbestemte minstelønnen i en rekke bransjer

Kalkulatorer:

Inflasjon- og lønnsutvikling
Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.

Så lenge må du du jobbe
Kalkulatoren beregner hvor mange timer eller minutter du må jobbe for å dekke inn et beløp.

Ansattkostnadskalkulator
Kalkulatoren beregner hva du selv koster arbeidsgiveren per år og per time, når alle kostnader er tatt i betraktning.