Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren sammenligner hva du må betale i skatt for 2023 mot 2022. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av statsbudsjettet for 2023.

For å gjøre årene sammenlignbare er det brukt 4,2 prosent i lønnsvekst (som i statsbudsjettet). Det er 2023-skatten som er endret slik at den er sammenlignbar med 2022-skatten. 

Hvis du ønsker å gjøre en ren skatteberegning for 2023 bruker du Skatteberegning 2023.

Skatteberegning 2024 sammenlignet med 2023
Sammenlign hva du må betale i skatt for 2023 og 2024. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av statsbudsjettet.

Les mer om kalkulatoren under.

Skatteendringskalkulator
Lønnsinntekt    
Rente og kapitalinntekter    
Fradrag (ikke minstefradrag)    
Netto formue    
Ligningsverdi hytte 0    
Aksjegevinst/utbytte    
Fagforeningskontingent    
Fradragsberettigete gaver    
Reisefradrag /før bunnfradrag    
Bosatt i Finnmark/Nord-Troms
   
       
Skatteberegning: 2022 2023  
Trygdeavgift  
Skatt på alminnelig inntekt  
Trinnskatt  
Formuesskatt  
Sum skatt  
Forskjell i skatt mellom 2022 og 2023  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om skatteendringskalkulatoren

Lønnsinntekt inkluderer også sykepenger, arbeidsavklaringspenger, styregodtgjørelse, etc. Det samme gjelder naturalytelser fra arbeidsgiver, som for eksempel fri bruk av bil og rentefordelen av rentefritt lån fra arbeidsgiver.

Maksimalt minstefradraget er senktet fra 109.950 kroner til 104.450 kroner. Personfradraget er økt fra 58.250 kroner til 79.600 kroner.

Rente- og kapitalinntekter er typisk renten på bankinnskudd, avkastning på pengemarkedsfond og obligasjonsfond, samt gevinst ved salg av aksjer og aksjefond.

Utbytte (utover skjermingsfradrag): Utbytte blir skattlagt høyere ved at det i 2023 blir ganget opp med en oppjusteringsfaktor på 1,72. Den har økt fra 1,60 i 2022.

Fradrag: Standardfradragene beregnes automatisk. Men har du egne fradrag i tillegg, føres de opp her. Det vanligste fradraget er renteutgifter til lån.

Netto formue er formuen din fratrukket gjeld. Husk at boligens skattemessige verdi (ligningsverdien) er langt under markedsverdi, den utgjør normalt 25 prosent av markedsverdi.

Ligningsverdi hytte: Det er ingen endring.

For fagforeningskontingenten har maksimalt fradrag økt fra 5.800 til 7.700 kroner.

På fradragsberettigete gaver er det ingen endring.

reisefradrag har bunnfradraget blitt økt 14.000 kroner til 14.400 kroner. Kilometersatsen har økt fra 1,65 kroner til 1,70 kroner.

For de som er bosatt i Finnmark/Nord-Troms øker fradraget fra 20.000 kroner til 20.550 kroner.

Skatteberegning: Kalkulatoren oppgir tall for hovedskattene: Trygdeavgift, skatt på alminnelig inntekt (nettoinntekten), trinnskatt, formuesskatt, og sum skatt. Nederst oppgis forskjellen fra 2022 til 2023.

I denne kalkulatoren er skattesystemene for 2022 og 2023 gjort direkte sammenlignbare. For å gjøre årene direkte sammenlignbare, må en del innslagstrinn økes med lønnsveksten. For eksempel skal trinnskatt-trinnene økes med dette. Hvis trinnene øker mer enn forventet lønnsvekst, er det en skattelette. Motsatt gir en skatteøkning.

 

Andre skattekalkulatorer:

Skatteberegning 2023
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2023. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2022
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2022. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2023
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2022
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Pensjonsskattekalkulator 2023
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2023.

Pensjonsskattekalkulator 2022
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2022.