Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren sammenligner hva du må betale i skatt for 2022 mot 2021. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av statsbudsjettet for 2022.

Kalkulatoren er basert på regjeringens forslag etter enigheten med SV.

For å gjøre årene sammenlignbare er det brukt 3,0 prosent i lønnsvekst (som i statsbudsjettet). Det er 2022-skatten som er endret slik at den er sammenlignbar med 2021-skatten. 

Hvis du ønsker å gjøre en ren skatteberegning for 2022 bruker du Skatteberegning 2022.

Les mer om kalkulatoren under.

Skatteendringskalkulator
Lønnsinntekt    
Rente og kapitalinntekter    
Fradrag (ikke minstefradrag)    
Netto formue    
Ligningsverdi hytte 0    
Aksjegevinst/utbytte    
Fagforeningskontingent    
Fradragsberettigete gaver    
Reisefradrag /før bunnfradrag    
Bosatt i Finnmark/Nord-Troms
   
       
Skatteberegning: 2021 2022  
Trygdeavgift  
Skatt på alminnelig inntekt  
Trinnskatt  
Formuesskatt  
Sum skatt  
Forskjell i skatt mellom 2021 og 2022  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om skatteendringskalkulatoren

Lønnsinntekt inkluderer også sykepenger, arbeidsavklaringspenger, styregodtgjørelse, etc. Det samme gjelder naturalytelser fra arbeidsgiver, som for eksempel fri bruk av bil og rentefordelen av rentefritt lån fra arbeidsgiver.

Rente- og kapitalinntekter er typisk renten på bankinnskudd, avkastning på pengemarkedsfond og obligasjonsfond, samt gevinst ved salg av aksjer og aksjefond.

Utbytte (utover skjermingsfradrag): Utbytte blir skattlagt høyere ved at det i 2022 blir ganget opp med en oppjusteringsfaktor på 1,60. Den har økt fra 1,44 i 2021.

Fradrag: Standardfradragene beregnes automatisk. Men har du egne fradrag i tillegg, føres de opp her. Det vanligste fradraget er renteutgifter til lån.

Netto formue er formuen din fratrukket gjeld. Husk at boligens skattemessige verdi (ligningsverdien) er langt under markedsverdi, den utgjør normalt 25 prosent av markedsverdi.

Ligningsverdi hytte: Legg inn verdien i 2021. Verdien skal økes med 25 prosent i 2022.

For fagforeningskontingenten har maksimalt fradrag økt fra 3.850 til 5.800 kroner.

På fradragsberettigete gaver har det maksimale fradraget blitt senket fra 50.000 kroner til 25.000 kroner.

reisefradrag har bunnfradraget blitt senket fra 23.900 kroner til 14.000 kroner. Kilometersatsen har økt fra 1,56 kroner til 1,65 kroner.

For de som er bosatt i Finnmark/Nord-Troms øker fradraget fra 15.500 kroner til 20.000 kroner.

Skatteberegning: Kalkulatoren oppgir tall for hovedskattene: Trygdeavgift, skatt på alminnelig inntekt (nettoinntekten), trinnskatt, formuesskatt, og sum skatt. Nederst oppgis forskjellen fra 2021 til 2022.

I denne kalkulatoren er skattesystemene for 2021 og 2022 gjort direkte sammenlignbare. For å gjøre årene direkte sammenlignbare, må en del innslagstrinn økes med lønnsveksten. For eksempel skal trinnskatt-trinnene økes med dette. Hvis trinnene øker mer enn forventet lønnsvekst, er det en skattelette. Motsatt gir en skatteøkning.

 

Andre skattekalkulatorer:

Skatteberegning 2022
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2022. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2021
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2021. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2022
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2021
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Pensjonsskattekalkulator 2022
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2022.

Pensjonsskattekalkulator 2021
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2021.