Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er endringene som berører din privatøkonomi i forslaget til statsbudsjettet for 2022.

Under "Innholdet i statsbudsjettet" ser du alle endringene i hovedpostene for Statsbudsjettet 2022. Det er disse som blir gjeldene

Det er fortsatt små endringer i skatten fra 2021 til 2022, også etter enigheten med SV. Les mer om dette i denne artikkelen: Dette betyr skatteendringene for deg.

Oversikten her er delt i tre:

 • Endringer etter enigheten med SV
 • Endringsforslagene til den nye regjeringen
 • Innholdet i statsbudsjett med de siste endringene innarbeidet

Endringene i budsjettenigheten med regjeringen og SV

Dette er endringene som skjer som følge av enigheten med SV:

 • Trinnskatten økes fra 13,3 til 13,4 prosent i i trinn 3, innslagspunktet senkes til 643.800 kroner.
 • Trinnskatten økes fra 16,3 til 16,4 prosent i i trinn 5, innslagspunktet senkes til 969.200 kroner.
 • Det innføres et trinn 5 i trinnskatten. Dette gjelder fra 2 millioner kroner, med en sats på 7,4 prosent.
 • Trygdeavgiften senkes fra 8,1 til 8,0 prosent. For selvstendig næringsdrivende senkes den fra 11,3 til 11,2 prosent.
 • Bunnfradraget i formuesskatten økes til 1,70 millioner kroner.
 • Verdsettelsen av aksjer og driftsmidler mv. økes til 75 prosent.
 • Det innføres et nytt trinn i formuesskatten fra 20 millioner kroner. Satsen er da 1,10 prosent.
 • Firmabilskatten for elbiler settes til 80 prosent.
 • Frikortgrensen øker fra 60.000 til 65.000 kroner.
 • Økt fradrag Nord-Troms og Finnmark fra 18.100 kroner til 20.000 kroner.
 • Redusert omregistreringsavgift på elbiler. Satsen er 25 prosent av den ordinære.

Endringene foreslått av den nye regjeringen

Dette er endringene som er forslått av den nye regjeringen:

 • Oppjusteringsfaktoren for utbytte mv. økes til 1,6
 • Trygdeavgiftssatsene for lønn/trygd og næringsinntekt reduseres med 0,1 prosentenhet.
 • Trinnskattesatsene videreføres uendret fra 2021 i trinn 1 og 2 og økes med 0,1 prosentenhet i trinn 3 og 4.
 • Innslagspunktet for trinn 3 videreføres nominelt på 651 250 kroner fra 2021.
 • Satsen for minstefradraget i lønn/trygd videreføres uendret fra 2021.
 • Personfradraget økes med 4 250 kroner.
 • Forslaget om å legge om foreldrefradraget til én beløpsgrense trekkes. Beløpsgrensene i foreldrefradraget videreføres nominelt.
 • Nedre grense for å betale trygdeavgift videreføres nominelt.

Endringer i inntektsfradrag og særordninger:

 • Maksimalt fagforeningsfradrag økes til 5 800 kroner. Økningen er første del av en toårig opptrappingsplan mot en dobling av fradraget.
 • Fradraget for sjøfolk økes til 83 000 kroner.
 • Fiskerfradraget økes til 154 000 kroner.
 • Det inntektsuavhengige fradraget i næringsinntekt for jordbruk mv. økes til 93 000 kroner, og det maksimale fradraget til 195 000 kroner.
 • Det inntektsuavhengige fradraget i næringsinntekt fra reindrift økes til 93 000 kroner, og det maksimale fradraget økes til 195 000 kroner.
 • Det særskilte inntektsfradraget for de som bor i Troms og Finnmark (tiltakssonen), økes til 18 100 kroner.
 • Bunnbeløpet i reisefradraget reduseres til 14 000 kroner for alle, uten geografisk differensiering. Forslaget om én kilometersats på 1,65 kr/km opprettholdes.
 • Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner reduseres fra 50 000 til 25 000 kroner.
 • Maksimalt fradrag for individuell sparing til pensjon reduseres fra 40 000 til 15 000 kroner.
 • Rabatten for elbiler i firmabilbeskatningen på 40 pst. oppheves.
 • Ordningen med skattefrihet for ansattes kjøp av aksjer mv. oppheves.

Endringer i formuesskatt:

 • Formuesskattesatsen økes til 0,95 pst.
 • Verdsettelsen av aksjer og driftsmidler mv. økes til 65 pst.
 • Verdsettelsen av primærboliger øker til 50 pst. for den delen av markedsverdien som overstiger 10 mill. kroner.
 • Formuesverdiene av fritidsboliger oppjusteres med 25 pst.
 • Bunnfradraget i formuesskatten økes til 1,65 mill. kroner.
 • Det gjøres en endring i skatteloven for å sikre at erstatningsbeløp for tap av egen bolig (primærbolig) ved brann eller naturkatastrofe, verdsettes til 25 pst. av omsetningsverdi i erstatningsåret.

Skattekalkulatorer for 2022

I forbindelse med statsbudsjettet er det laget flere skattekalkulatorer.

Skatteberegning 2022 sammenlignet med 2021
Kalkulatoren sammenligner skattenivået i 2021 og 2022. Innslagspunktene er i 2021 tallene nedjustert med forventet lønnsvekst (3,3 prosent). På den måten blir de to skatteårene direkte sammenlignbare. Hvis det ikke gjøres på denne måten, får man en falsk skattelette fordi innslagspunktene justeres oppover. Kalkulatoren gjelder for lønnsmottakere.

Beregn hva skatten blir i 2022
Kalkulatoren beregner hva du må betale i skatt i 2022.

Pensjonsskattekalkulator 2022
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2022.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2022
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Innholdet i statsbudsjettet

Her har vi tatt med alle poster som kan ha betydning for privatøkonomien. Dette er satt opp alfabetisk.

Aksjegevinster og utbytte

I 2022 økes oppjusteringsfaktoren fra 1,44 til 1,60. Skatten på utbytte i 2022 vil i praksis da bli på 35,2 prosent, opp fra 31,68 prosent. Dette satsen fremkommer ved at utbytte ganges med en faktor på 1,60, og så skattlegges med satsen på 22 prosent.

Det betyr at 1000 kroner i utbytte eller gevinst blir oppjustert til 1.60 og deretter skattlagt med 22 prosent.

Les mer om aksjebeskatning.

Aksjer - kjøp til underkurs

Denne muligheten fjernes.

Alkoholholdige drikkevarer

Satsene øker med 1,2-1,4 prosent.

Alminnelig inntekt

Skatt på alminnelig inntekt er skatten du betaler av inntekten etter at alle fradragene er trukket fra.

Satsen vil være den samme som i 2021 med 22 prosent.

Når denne skatten beregnes er det en «skjult» fradrag som heter Personfradrag. Dette fradraget økes fra 52.450 kroner til 58.250 kroner.

Avgiftene

De fleste andre avgifter vil øke med den forventede inflasjon som i utgangspunktet er på 1,3 prosent. Se ellers punktene øverst.

Barnehage

Maksimal pris for barnehage vil senkes med 2.900 kroner per år. Månedsprisen går ned fra 3.315 kroner til 3.050 kroner. For en familie med to barn går maksimalprisen ned med 4.900 kroner per år.. Dette vil tre i kraft fra 1.august.

Bil - engangsavgift

Vektavgiften økes med 1,3 prosent.

CO2-avgiften økes med 36,8 prosent i de to laveste intervallene. Disse går fra 87-118 g/km og 119-155 g/km. For intervallene over økes den med 1,3 prosent. 

Vektfradraget for ladbare hybridbiler foreslås redusert ved at fradragssatsen reduseres til 15 prosent, og kravet til elektrisk rekkevidde for å oppnå maksimalt fradrag økes fra 50 km til 100 km.

Les mer om engangsavgifter på bil.

Boligverdi og verdi på fritidsboliger

Boliger som har en markedsverdi på over 10 millioner kroner får senket verdsettelsesrabatten fra 75 til 50 prosent. Det er på den delen som ligger over 10 millioner som blir verdsatt til 50 prosent. For en bolig med verdi på 20 millioner kroner vil bli verdsatt til 2,5 millioner pluss 5 millioner, det vil si 7,5 millioner kroner. I dag er den verdsatt til 5 millioner kroner. Det gir dette tilfellet en økning i formuesgrunnlaget på 2,5 millioner kroner, som gir en økt formuesskatt på 23.750 kroner.

Sekundærboliger vil få en økning i verdien 90 til 95 prosent.

For fritidseiendommer økes verdien med 25 prosent.

Bostøtte

Bostøtten styrkes med 71 millioner kroner. Forslaget vil bidra til at om lag 17 000 eksisterende mottakere i gjennomsnitt vil få 3 800 kroner høyere bostøtte per år. I tillegg vil om lag 1 100 nye husstander få i gjennomsnitt 8 600 kroner per år.

Les mer om bostøtte.

BSU - Boligsparing for ungdom

Her er det uendret. Det årlige sparebeløpet er 27.500 kroner. Skattefradraget er 20 prosent, slik at årlig fradrag kan bli opptil 5.500 kroner.

Guide til BSU.

Drivstoffavgifter

Veibruksavgiften for bensin settes ned fra 5,01 kroner per liter til 4,90 kroner. For diesel senkes den opp fra 3,58 kroner til 3,45 kroner.

CO2-avgiften for bensin settes opp fra 1,37 kroner til 1,78 kroner per liter. For mineralolje økes den fra 1,58 til 2,05 kroner.

Samlet øker bensinen med 30 øre. Diesel øker med 34 øre.

Egenandelstaket

Egenandelstaket økes med 461 kroner fra 2.460 kroner til 2.921 kroner.

Les mer om egenandelstaket.

Eiendomsskatt

Det er ingen endringer i eiendomsskatten

Guide til eiendomsskatt.

Beregn eiendomsskatten med Eiendomsskatt-kalkulatoren.

El-avgiften

El-avgiften senkes med 1,5 øre fra 16,69 øre per kWh (20,86 øre ink mva) til 15,41 øre per kWh (19,26 øre ink mva). I perioden januar til mars vil avgiften være 8,91 øre per kWh (11,14 øre ink mva)

Fagforeningsfradrag

Det maksimale fradraget økes fra 3.850 til 5.800 kroner.

Flypassasjeravgift

Denne foreslås gjeninnført. Lav sats på 84 kroner der slutt-destinasjonen er i Europa. Høy sats på 214 kroner der slutt-destinasjonen er utenfor Europa..

Foreldrefradraget

Fradraget holdes uendret Det kan trekkes fra maksimalt 25.000 for ett barn, og deretter 15.000 kroner for hvert barn utover ett. Maksimalt fradrag for to barn er dermed 40.000 kroner, for tre barn 55.000 kroner.

Les mer om foreldrefradrag.

Formuesskatten

Satsen på formuesskatten økes fra 0,85 prosent til 0,95 prosent.

Innslagspunktet i formuesskatten økes fra 1,5 millioner til 1,70 millioner kroner. Innslagspunktet (3,4 millioner kroner for ektefeller samlet).

Det innføres et nytt trinn i formuesskatten på 20 millioner kroner. Satsen er 1,1 prosent fra dette nivået.

Verdsettelsesrabatten settes ned fra 45 prosent til 25 prosent på verdien av arbeidende kapital (aksjer, aksjefond ol). Et aksjefond vil dermed verdsettes til 75 prosent av markedsverdien i 2022. Satsen på formuesskatten er derfor i praksis 0,7125 prosent på arbeidende kapital i 2022, opp fra 0,4675 prosent i 2021.

Les mer om formuesskatt.

Fri rettshjelp

Inntektsgrensen for å få fri rettshjelp økes med 10 prosent.

Les mer om fri rettshjelp.

Frikortgrensen

Økes med 5.000 kroner til 64.650 kroner.

Fritidsboliger

Det foreslås å øke formuesverdien med 25 prosent.

Gaver

Det maksimale gavebeløpet reduseres fra 50.000 kroner til 25.000 kroner.

IPS - Individuell pensjonssparing

Det maksimale beløpet du kan sette av til IPS årlig går ned fra 40.000 kroner til 15.000 kroner.

Kontantstøtten

Kontantstøtten vil være uforandret på inntil 7500 kroner.

Marginalskatten

Marginalskatten går ned med 0,1-0,2 prosentpoeng for inntekter under 2 millioner kroner, Fra 2 millioner kroner øker marginalskatten med 1 prosentpoeng.

Merverdiavgift

Det er ingen endringer på satsene for merverdiavgift.

Les mer om merverdiavgift.

Minstefradraget

For lønnsmottakere endres ikke minstefradraget, som er på 46 prosent. Maksimalt minstefradrag øker fra 106.750 kroner til 109.950 kroner. Ved en inntekt på 239.022 kroner vil man da ha nådd taket for minstefradraget.

For pensjonister økes minstefradraget med tre prosentpoeng til 40 prosent. Maksimalt minstefradrag øker fra 88.700 kroner til 90.800 kroner. Ved en inntekt på 227.00 kroner vil man da ha nådd taket for minstefradraget.

Omregistreringsavgift

Elbiler skal betale en omregistreringsavgift på 25 prosent av den ordinære satsen..

Reisefradraget

Bunnfradraget på 23.900 kroner (det overskyende gir fradrag) reduseres til 14.000 kroner. Kilometersatsen økes til 1,65 kroner per km fra 1,56 kroner.

Rentefradraget

Siden skatten på alminnelig inntekt er uendret, vil også verdien av rentefradraget være uendret.

10.000 kroner i renteutgifter gir 2.200 kroner lavere skatt i 2022.

Hvor mye mindre verdt rentefradraget har de senere årene blitt kan du beregne med Rentefradragskalkulatoren.

Sukkeravgiften

Økes fra 8,49 kroner per kilo til 8,60 kroner.

Taxfree

I taxfree-ordningen kan du i dag bytte tobakkskvoten med drikke. Denne muligheten vil bli fjernet.

Tobakksvarer

Avgiftene økes med 6,2 til 6,4 prosent.

Trafikkforsikringsavgift

For bensinbiler og dieselbiler med partikkelfilter settes trafikkforsikringsavgiften ned med 1,2 prosent fra 8,40 kroner per døgn til 8,25 kroner..

For elbiler blir avgiften økt til nivået for bensinbiler, fra 5,85 kroner til 8,25 kroner.

For dieselbiler uten fabrikkmontert filter blir avgiften satt ned fra 9,80 kroner til 9,68 kroner.

Dette gir en nedgang på 55 kroner per år for fossilbiler. For elbiler går avgiften opp med 876 kroner.

Les mer om trafikkforsikringsavgift.

Trinnskatt

I 2022 blir det innført et femte trinnet i trinnskatten. Dette gjelder fra 2 millioner kroner, med en sats på 17,4 prosent. Satsene i trinn tre og 4 økes med 0,1 prosentpoeng. Innslagspunktetene på trinn tre og fire blir nedjustert, slik at den høyere satsen begynner på et lavere nivå.

Dette er trinnene i 2021 og 2022:

2021 2022
Trinnene Sats Trinnene Sats
0 0,00% 0 0,00%
184 800 1,70% 190 350 1,70%
260 100 4,00% 267 900 4,00%
651 250 13,20% 643 800 13,40%
1 021 550 16,20% 969 200 16,40%
* * 2 000 000 17,40%

Du betaler altså denne skatten innenfor hvert enkelt trinn. Har du en inntekt på 700.000 kroner i 2022 betaler du 1,70 prosent og 4,0 prosent innenfor de to første trinnene. Satsen på 13,30 prosent betaler du fra 643.800 kroner til 700.000 kroner.

Trygdeavgiften

Trygdeavgift for lønnsmottakere settes ned fra 8,2 prosent til 8,0 prosent. For selvstendig næringsdrivende settes den ned fra 11,4 til 11,2 prosent, For pensjonister er den uendret på 5,1 prosent.

 

Kalkulatorer:

Skatteberegning 2022 sammenlignet med 2021
Sammenlign hva du må betale i skatt for 2020 og 2021. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av statsbudsjettet.

Skatteberegning 2022
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2022. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2021
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2021. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2020
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2020. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2022
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2021.

Pensjonsskattekalkulator 2021
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2021.

Pensjonsskattekalkulator 2020
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2020.