Kalkulatoren sammenligner den økonomiske situasjonen slik den var med felles økonomi, og slik den blir etter et samlivsbrudd.

Kalkulatoren består av flere skillefaner:

Hovedtall: Et sammendrag av de viktigste tallene for privatøkonomien

Lånebehov: En beregning av hvilket lånebehov du får etter bruddet

Lån: Beregner lånekostnader før og etter bruddet

Kostnader: Her legges det inn alle kostandene slik de var felles, og slik de blir for deg alene.

Fordeling: Hjelp til å finne frem til det korrekte skilsmisseoppgjøret.

Les mer om kalkulatoren under.

Skilsmisse-kalkulator
Familiesituasjon: Alder Kjønn  
Deg
 
Ekefelle/samboer
 
Barn 1
 
Barn 2
 
Barn 3
 
Barn 4
 
Barn 5
 
       
Inntekt og skatt: Etter
Lønnsinntekt for deg  
Lønnsinntekt  for ektefelle/samboer    
Barnetrygd   
Kontantstøtte  
Stønad til barnetilsyn  
Bidrag  
Andre skattefrie inntekter  
Andre fradrag (ikke renter av lån, eller minstefradrag)  
Samlet skatt  
Samlet netto inntekt  
Lånekostnader:      
Eksisterende lånekostnader  
Nye lånekostnader    
Sum lånekostnader  
Kostnader:      
Levekostnader  
Andre kostnader  
Sum kostnader  
       
Disponibelt (inntekt etter skatt, fratrukket alle kostnader)  
Lånebehov ved endring
Kjøp av ny bolig    
Pris ny bolig  
Dokumentavgift (2,5 % hvis selveier)  
Egenkapital fra salg av dagens bolig  
Annen egenkapital fra deling av boet  
Overtagelse av dagens bolig:    
Pris utløsning av ektefelle/samboer  
Gjeld som overtas  
Felles for begge alternativer:    
Kostnader til innkjøp av nye møbler ol  
Kjøp av bil  
Kostnader advokat  
Annen egenkapital  
Finansieringsbehov  
Låneforutsetninger:
       
Dagens lånesituasjon - månedlige tall    
Sum renter eksisterende lån    
Sum avdrag eksisterende lån    
Sum eksisterende lånekostnader    
Lån som skal være med i ny situasjon    
Sum renter eksisterende lån    
Sum avdrag eksisterende lån    
Sum eksisterende lånekostnader    
Nytt lån  
Tilbakebetaling
 
Nedbetalingstid
 
Rentesats  
Lånebeløp  
Renter nytt lån    
Avdrag nytt lån    
Sum lånekostnader nye    
 
Lån før og etter Før Etter  
Sum renter   
Sum avdrag   
Sum lånekostnader  
 
Disponibelt (inntekt etter skatt, fratrukket alle kostnader)  
Kostnader
Levekostnader (hentet fra referansebudsjettet fra SIFO):  
I forhold til referansebudsjettet
 
Type: Før Etter  
Mat og drikke  
Klær og sko  
Personlig pleie  
Lek og fritid  
Andre dagligvarer  
Husholdningsartikler  
Sum levekostnader  
Andre kostnader:      
Barnehage  
Bidrag (til barn)  
Bilutgifter (drivstoff, service, reparasjoner, vask ol)  
Bilutgifter (privatleasing)
Bolig: Vedlikehold bolig  
Eiendomsskatt  
Fagforeningskontingent  
Ferieturer (sommerferier, og andre ferier som storbyturer)  
Forsikringer  
Husleie/Fellesutgifter  
Kommunale avgifter  
Pensjonsordning i arbeid  
Reiseutgifter/månedskort  
Strøm/annen energibruk  
Kjøp av elektronisk utstyr som mobil, hvitevarer ol  
Kjøp av utstyr innen sport og fritid  
Mobil og bredbånd  
TV/strømmetjenester  
Aviser, tidsskrifter ink digitale  
Uteliv (restaurant, kafe, kino ol)  
Andre utgifter  
Annen sparing  
Sum andre kostnader  
Sum kostnader totalt (ink lånekostnader)
Disponibelt (inntekt etter skatt, fratrukket alle kostnader)  
Hjelpekalkulator for fordeling
Eiendel Beløp Din eierandel  
Bolig  
Hytte   
Annen fast eiendom  
Bil 1  
Bil 2  
Båt  
Finansiell formue person 1  
Finansiell formue person 2  
Annen formue  
Gjeld  
Totalverdi  

Om skilsmisse-kalkulatoren

Forklaringene til de enkelte postene følger de fem skillefanene.

Skillefanen Hovedtall

Inntekt: Legg inn månedlig inntekt for begge før samlivsbruddet, Bare for deg etter bruddet.

Barnetrygd: Barnetrygden er høyere for enslige forsørgere.

Kontantstøtte: Legg inn eventuell kontantstøtte.

Barnetilsyn: Hvis du har rett til Stønad til barnetilsyn legger du inn det her.

Bidrag: Legg inn bidrag som inntekt hvis du skal motta, som kostnad hvis du skal betale.

Andre skattefrie inntekter: Dette kan for eksempel være utleieinntekter fra egen bolig.

Samlet skatt: Kalkulatoren beregner skatten for 2022 for begge, og den nye skatten for deg etter samlivsbruddet.

Samlet netto inntekt: Inntektene fratrukket skatten.

Eksisterende lånekostnader: Kostnadene til lån slik de er i dag. Hentes fra summen under Skillefanen Lån.

Nye lånekostnader: Kostnadene på lån du vil beholde etter bruddet, og eventuelt fra et nytt låneopptak.

Levekostnader: Summen av kostnader til forbruksutgifter som Mat & drikke, Klær & sko, Personlig pleie, Lek & fritid, Andre dagligvarer, Husholdningsartikler. Tallene blir automatisk beregnet ut fra alder og kjønn på husstandsmedlemmene. Tallene hentes fra skillefanen Kostnader.

Skillefanen lånebehov

Dette er en hjelpeberegning for å finne frem til en fordeling av midlene.

Her legges du inn markedsverdiene på en rekke poster. Og hva som er din andel (50 prosent i utgangspunktet).

Midler som skal skjevdeles (tatt med fra før ekteskapet) kan du eventuelt utelate. Det samme gjelder det som er ektefelles særeie. Og hva som samboer eier.

Skillefanen Lån

Dagens lånesituasjon: Legg inn renter og avdrag på lånene du har i dag. Det må deles opp i rente og avdrag for å kunne ta hensyn til rentene på skatten.

Lån som skal være med i ny situasjon: Legg inn renter og avdrag på lånene du har i dag, og som du fortsatt skal ha.

Nytt lån: Her legges du inn type lån, nedbetalingstid, rentesats, og lånebeløp på et nytt lån som tas opp.

Lån før og etter: En oversikt som viser lånekostnadene før bruddet og etter bruddet.

Skillefanen Kostnader

Her legges det inn felles kostnader før bruddet, og kostnader som vil gjelde bare deg etter bruddet.

Dette er delt inn i to hoveddeler. Første delen er Levekostnader som er basert på tall fra SIFO. Disse kan du justere ved å bestemme hvor du vil ligge i forhold til normen. Det er forhåndsinnlagt at du vil ligge 25 prosent over normen. Les mer om disse tallene her.

Den andre delen er kostnader som du selv vet best. Noen av kostnadene avhenger av hva slags bolig du kjøper. Dette gjelder for eksempel fellesutgifter, vedlikeholdskostnader, eiendomsskatt og energiforbruk.

Skillefanen Fordeling

Dette er også en hjelpeberegning. Den er en hjelp til å finne det økonomiske oppgjøret i forbindelse med bruddet.

Her legger du inn markedsverdien av diverse typer eiendeler. I tillegg legger du inn din eierandel.

 

Se også:

Guide til skilsmisse

Økonomiske konsekvenser av skilsmisse