Kalkulatoren viser hva du sitter igjen med ved ulike fordelinger av lønn og utbytte.

Det er en rekke faktorer som har betydning for å se på den optimale fordelingen av overskuddet i bedriften din (etter skatt). Overskudd her er overskudd før eiers lønn.

 • Skatt på utbytte
 • Skatt på lønn
 • Lønn fra andre enn egen bedrift
 • Nivå på arbeidsgiveravgift
 • Opptjening av pensjon
 • Hvilken effekt opptjeningen av pensjon har
 • Skatt på pensjon

Ved å legge inn forskjellige kombinasjoner av lønn og utbytte kan du hva som er mest lønnsomt for deg.

Det er på visse lønnsnivåer det kan endre seg. Dette er ved de forskjellige marginalskattetrinnene.

Et par andre viktige punkter er:

 • 6 G (638.394 kroner) - maksimalgrense for opptjening av sykelønn
 • 7,1 G (755.433 kroner) - maksimalgrense for opptjening av pensjon

Les forklaringer til de enkelte postene under kalkulatoren.

Fordeling av lønn og utbytte  
I bedriften Alt 1
Alt 2
Overskudd før skatt
Arbeidsgiveravgift - prosent
Maksimal lønn du kan ta ut
Lønnsuttak (ikke mer enn maks lønn)
Arbeidsgiveravgift
Skattbart overskudd
Skatt
Maksimalt utbytte du kan ta ut
Utbytte (ikke mer enn maks utbytte)
Deg privat
Lønnsinntekt
Annen lønnsinntekt
Rente og kapitalinntekter
Utbytte (utover skjermingsfradrag)
Oppjustert grunnlag utbytte
Fradrag (ikke minstefradrag)
Skatt
Netto utbetalt
Pensjonsopptjening:
Til pensjonsbeholdningen
Lav effekt på pensjonsopptjenng
Skatt på pensjonsopptjeningen
Til pensjonsbeholdningen etter skatt
Lav effekt på pensjonsopptjening etter skatt
Samlet utbetaling
Med vanlig pensjonsopptjening
Med lav pensjonsopptjening

Legg først inn informasjon om bedriften, og så på deg.

Du kan legge inn to alternativer som du kan sammenligne. For alternativ 1 har de forhåndsinnlagte tallene tatt utgangspunkt i at hele overskuddet tas ut som lønn. I de andre alternativet er det tatt utgangspunkt i at hele overskuddet tas ut som utbytte.

I bedriften

Kalkulatoren tar utgangspunkt i overskuddet i bedriften, før eiers lønn. Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye du selv sitter igjen med når du tester ulike fordelinger av lønn og utbytte.

Det må beregnes arbeidsgiveravgift av lønnen du tar ut. For de fleste er denne 14,1 prosent, men er lavere i flere områder av landet. Her finner de ulike satsene.

Den maksimale lønnen du kan ta ut påvirkes av arbeidsgiveravgiften. Kalkulatoren regner derfor ut den maksimale lønnen du kan ta ut for ikke å få et negativt resultat i bedriften.

Deretter velger du hvilken lønn du vil ta ut, men altså ikke mer enn den maksimale lønnen.

Når dette er valgt beregner kalkulatoren dette:

 • Størrelsen på arbeidsgiveravgiften
 • Skattbart overskudd etter lønn og arbeidsgiveravgift
 • Skatt i bedriften
 • Det maksimale utbyttet du kan ta ut med den lønnen du har forutsatt.

Deg privat

Lønnsinntekten hentes fra tallet du la inn under bedriften.

Annen lønnsinntekt har påvirkning og må derfor legges inn.

Rente og kapitalinntekter kan i noen få tilfeller ha betydning (for eksempel hvis du ikke tar ut lønn).

Utbyttet hentes fra det du la inn under bedriften.

Grunnlaget for beskatning av utbytte økes med en faktor på 1,60 prosent (slik at effektiv beskatning er 35,20 prosent).

Fradrag har bare betydning ved svært lav eller ingen lønn.

Kalkulatoren regner til slutt ut skatten du får privat.

Netto utbetalt er det du sitter igjen med etter at arbeidsgiveravgift, skatt i bedrift og på deg er trukket fra overskuddet i bedriften.

Pensjonsopptjeningen

Pensjonsopptjeningen har også betydning for fordelingen. Du tjener opp pensjon på lønn som legges inn på pensjonsbeholdningen din), men ikke på utbytte.

Opptjeningen er 18,1 prosent av årets lønn. Over 7,1 G (755.433 kroner) er det ingen opptjening.

Det er to nivåer for hvor stor effekt du får på opptjeningen av pensjon. På grunn av systemet for å sikre at all lønn gir opptjening får du ut bare femtedelen av opptjeningen opp til et visst nivå (omtrent 500.000 kroner 40 år). Det er først når du er over dette nivået at du får full effekt av opptjeningen. Kalkulatoren regner derfor ut begge disse beløpene. 

Den tar også hensyn til marginalskatten på pensjoner. Denne er lagt inn med 37,1 prosent.

Samlet utbetaling

Nederst i kalkulatoren ser du de den samlede utbetalingen når pensjonsopptjeningen tas hensyn til.

 

Se også:

Skatt på aksjer og utbytte

Kalkulatorer:

Skatteberegning 2022
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2022. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Utbyttebeskatningskalkulator
Kalkulatoren viser hvordan utbyttet beskattes på aksjer du fortsatt hadde ved årsskiftet.