Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er 32 aktuelle sykdommer/skader som kan bli dekket av forsikringsselskapene.

Av disse 32 dekkes 15 til 26 av forsikringsselskapene.

Guide til Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom.

Test av Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom.

Smarte Penger vurderer forsikringene innen Kritisk Sykdom / Alvorlig sykdom ut fra pris og dekning

Kritisk sykdom - Selskapenes dekningsomfang

Det er 9 sykdommer som dekkes av alle selskapene:

 • Godartet svulst i hjerne
 • Hjerneslag
 • Hjerteinfarkt
 • Hjerteoperasjon
 • Kreft
 • Motornevronsykdom
 • Multippel Sklerose
 • Nyresvikt
 • Organtransplantasjon
 • Parkinsons sykdom
 • Hørsel
 • Syn

Dette er de andre aktuelle sykdommene som kan dekkes:

 • Alvorlig brannskade
 • Leddgikt
 • Amputasjon/Tap av ben og armer
 • Tverrsnittlammelser
 • Bindevevssykdom (alvorlig systemisk)
 • Infeksjonssykdom i hjerne eller hjernehinne
 • Godartet svulst i hjerne
 • Godartet svulst i ryggmarg
 • Utvidelse av hjernes pulsårer
 • Hjerteklaffkirurgi
 • Angina Pectoris
 • Hjernens pulsårer
 • Hovedpulsåre (Aorta)
 • Alzheimers
 • Epilepsi
 • Nyresvikt
 • Organtransplantasjon
 • Schizofreni
 • Tarm (utlagt)
 • Hørsel (døvhet)
 • Syn (blindhet)
 • Taleevne
 • Diabetes type 1 – insulinavhengig
 • Sinusvenetrombose med varige utfall
 • Guillain-Barrés syndrom
 • Creutzfeldt-Jakobs sykdom

Dekningene på kritisk sykdom

Her har vi tatt med en kort beskrivelse av sykdommen, og hvor mange som dekker den.

Her ser du en oversikt over hvilke sykdommer de forskjellige forsikringsselskapene dekker.

Forklaringer til medisinske ord og uttrykk.

Alvorlig brannskade

De fleste selskapene dekker dette.

Tredjegradsforbrenning på kroppen. Det kreves at 10-20 prosent av kroppen er forbrent for at forsikringen skal gi utbetaling. Dette gjelder både for termisk og kjemisk forbrenning. Noen dekker også andregradsforbrenning

Leddgikt (revmatoid artritt)

Dekkes av mindre enn halvparten.

En kronisk betennelse i kroppens ledd som gir hevelse, smerte, stivhet og etter hvert tap av bevegelighet som symptomer.

Diagnose må være stilt av spesialist i reumatologi.

Tap av ben og armer /Amputasjon

Dekkes av nesten alle.

Dekker amputasjon av ben eller arm.

Tverrsnittlammelser

Dekkes av nesten alle.

Dekker total lammelse nedenfor der skaden sitter i ryggmargen. Dette gjelder for både ulykke og sykdom.

Diagnosen skal stilles av spesialist i nevrologi.

Hjerneslag (apopleksi)

Dekkes av alle.

En sykdomstilstand som skyldes en plutselig forstyrrelse av blodsirkulasjonen i hjernen. 

Diagnosen skal stilles av spesialist i nevrologi eller ved medisinsk avdeling og skal dertil bekreftes med CT eller MR-undersøkelse av hjernen.

Godartet svulst i hjerne

Dekkes av alle.

Alle typer svulster inne i hodeskallen (kraniet), det vil si i hjernen, hjernehinnene eller den intrakranielle delen av hjernenervene.

Diagnosen skal stilles av spesialist i nevrologi/nevrokirurgi, og det skal ved spesialundersøkelse (CT/MR) være påvist operasjonstrengende, intrakraniell svulst. Dekkes også hvis svulsten av medisinske årsaker ikke kan opereres.

Godartet svulst i ryggmarg

Dekkes av mindre enn halvparten.

Diagnosen skal stilles av spesialist i nevrologi/nevrokirurgi, og det skal ved spesialundersøkelse (CT/MR) være påvist operasjonstrengende svulst. Dekkes også hvis svulsten av medisinske årsaker ikke kan opereres.

Bindevevssykdom (alvorlig systemisk)

Dekkes av noen få.

Sykdom som skader vev i indre organer. Omfatter sykdommene systemisk lupus erythematosus, og systemisk sklerose.

Infeksjonssykdom i hjerne eller hjernehinne

Dekkes av noen få.

Smittsom hjernehinnebetennelse), hjernebetennelse forårsaket av virus eller bakterie (encefalitt), og ansamling av puss i hjernen (abscess.

Hjerteinfarkt

Dekkes av alle.

En tilstand der hjertemuskelceller blir ødelagt på grunn av sterkt nedsatt eller ingen blodtilførsel til hjertemuskulaturen via kransarteriesystemet.

Diagnosen skal være stilt på bakgrunn av nylige forandringer typisk for hjerteinfarkt ved EKG, og være stilt av spesialist innen indremedisin.

Hjerteoperasjon

Dekkes av alle.

Operasjon for å korrigere innsnevringer eller blokkeringer i av hjertets kransarterier.

Diagnose skal være stilt av kardiolog eller hjertespesialist.

Hjerteklaffkirurgi

Dekkes av nesten alle.

Erstatte eller utvide hjerteklaff. I vilkårene kan denne være dekket under hjerteoperasjon.

Diagnose skal være stilt av kardiolog eller hjertespesialist.

Angina Pectoris (Hjertekrampe)

Dekkes av mindre enn halvparten.

Betegnelse på den smertefølelsen som forårsakes av for liten blodtilførsel til en del av hjertemuskelen.

Forsikringen kan dekke utblokking (buy-pass er dekket under hjerteoperasjon).

Diagnose skal være stilt av kardiolog.

Utvidelse av hjernens pulsårer (aneurisme)

Dekkes av omtrent halvparten.

Operasjon som følge av utvidelse av hjernens blodårer. Dekker også tilstanden hvis operasjon ikke kan gjennomføres.

Hovedpulsåre (Aorta)

Dekkes av de fleste.

Operasjon ved utposing eller annen sykdom på hovedpulsåren. Gjelder for bryst og buk.

Hovedpulsårens forgreninger er ikke omfattet.

Alzheimers

Dekkes av de fleste.

Fellesbetegnelse på organiske sykdommer i hjernen som fører til en generell intellektuell svikt, glemsomhet, desorientering samt sviktende dømmekraft

Vilkårene spriker mellom de som har med denne.

Diagnosen skal være bekreftet av spesialist i nevrologi.

Epilepsi

Dekkes av mindre enn halvparten.

En samlebetegnelse på sykdommer og skader i hjernen med tendens til anfallsvis opptreden av funksjonsforstyrrelse. Funksjonsforstyrrelsen i hjernen er forårsaket av unormale elektriske utladninger som kan sees i elektroencefalografi.

Diagnosen må være stilt av spesialist i nevrologi.

Kreft

Dekkes av alle. Selve dekningsomfanget på kreft er noe ulikt mellom forsikringsselskapene.

Alle ondartede svulster kalles kreft og dekkes. I tillegg dekkes blodkreft (leukemi) og lymfekreft (lymfomer). Føflekkreft med tykkelse over 0,5 mm dekkes av noen.

Blant annet dekkes ikke hudkreft, og forstadier til kreft.

Motornevronsykdom

Dekkes av alle.

Sykdommer som gradvis ødelegger de motoriske nervecellene i ryggmarg, hjernestamme og hjernebark og dermed svekker muskulaturen og evnen til å utføre bevegelser.

Kan omfatte amyotrofisk lateralsklerose (ALS), primær lateralsklerose, progressiv spinal muskelatrofi, progressiv bulbærparese.

Diagnosen skal være stilt av en spesialist i nevrologi.

Multippel sklerose

Dekkes av alle.

En kronisk inflammatorisk sykdom i sentralnervesystemet. Navnet multippel sklerose skyldes at man finner flere (multiple) harde knuter (skleroser) i sentralnervesystemet.

Normalt må sykdommen ha vart i seks måneder.

Diagnosen skal være stilt av spesialist i nevromedisin eller nevrokirurgi.

Nyresvikt

Dekkes av alle.

Nyresvikt på begge nyrer som fører til dialyse og eventuelt transplantasjon.

Organtransplantasjon

Dekkes av alle.

Utført transplantasjon, eller oppført på venteliste for transplantasjon i Norge av hjerte, lever, lunge, nyre eller benmarg fra donor.

Parkinsons sykdom

Dekkes av alle.

En sykdom som er karakterisert ved symptomene bevegelseshemning, muskelstivhet og skjelvinger.

Dekker ikke Parkinsons som følge av medikamentbruk.

Diagnosen skal være stilt av spesialist i nevrologi.

Schizofreni

Dekkes av nesten ingen.

Betyr spaltet sinn. Er en alvorlig psykisk lidelse (psykose). Kjennetegnes blant annet med forandringer i tenking, hvordan man oppfatter ting, reagerer ikke på vanlig måte, og tilbaketrekning fra kontakt.

Diagnosen må være stilt av spesialist i psykiatri.

Tarm (utlagt)

Dekkes av mindre enn halvparten.

Sykdommer i tarmen som gjør det nødvendig å legge ut tykktarmen (kolostomi), eller legge ut tynntarmen (ileostomi). Dette gjelder både midlertidig eller permanent.

Hørsel (døvhet)

Dekkes av alle.

Totalt og permanent tap av hørsel. Døvheten skal ikke kunne korrigeres med behandling.

Blant annet må lydeterskelprøve fremlegges.

Syn (blindhet)

Dekkes av alle.

I vilkårene varierer kravet til det totale synstapet tilsvarende synsstyrke på beste øyne dårligere enn 1/60 til 3/60 med beste korreksjon.

Diagnosen skal være stilt av spesialist i øyesykdommer.

Taleevne

Dekkes av mindre enn halvparten.

Må være sammenhengende i minst 12 måneder. Psykogent tap av taleevnen er ikke dekket.

Diabetes type 1 - insulinavhengighet

Dekkes av nesten ingen.

Forsikringen dekker insulinavhengig sukkersyke

Diagnosen skal være stilt av spesialist i indremedisin. Forsikringstaker må ha vært behandlet med insulin over en tidsperiode.

Sinusvenetrombose med varige utfall

Nesten ingen dekker denne.

En blodpropp i hjernen (cerebral venetrombose. Diagnosen må være stilt av spesialist i nevrologi.

Guillain-Barrés syndrom

Nesten ingen dekker denne.

Diagnosen må stilles av spesialist i nevrologi og må bekreftes ved relevante undersøkelser.

Creutzfeldt-Jakobs sykdom

Nesten ingen dekker denne.

Diagnosen må stilles av spesialist i nevrologi og må bekreftes ved relevante undersøkelser.

 

Forsikringsdekning på kritisk sykdom i forsikringsselskapene:

DNB (Fremtind Forsikring- Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Eika Forsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Frende Forsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Gjensidige Forsikring - Forsikringsdekning Alvorlig sykdom

If Skadeforsikring- Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Landkreditt Forsikring - Kritisk Sykdom

KLP Forsikring - Alvorlige sykdommer

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring)- Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Storebrand Forsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Tryg Forsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Youplus Forsikring - Forsikringsdekning Alvorlig sykdom