Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren sammenligner hva du må betale i skatt for 2018 mot 2017. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av statsbudsjettet for 2018.

For å gjøre årene sammenligbare er det brukt 3,0 prosent i lønnsvekst (som i statsbudsjettet). Det er 2018-skatten som er endret slik at den er sammenlignbar med 2017-skatten. 

Les mer om kalkulatoren under.

 

Skatteendringskalkulator

     
  Lønnsinntekt    
  Rente og kapitalinntekter  
  Utbytte  (utover skjermingsfradrag)  
  Fradrag (ikke minstefradrag)  
  Netto formue  
     
  Skatteberegning: 2017   2018  
  Trygdeavgift    
  Skatt på alminnelig inntekt    
  Trinnskatt    
  Formuesskatt    
  Sum skatt    
  Forskjell i skatt mellom 2017 og 2018    
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om skatteendringskalkulatoren

Lønnsinntekt inkluderer også sykepenger, arbeidsavklaringspenger, styregodtgjørelse, etc. Det samme gjelder naturalytelser fra arbeidsgiver, som for eksempel fri bruk av bil og rentefordelen av rentefritt lån fra arbeidsgiver.

Rente- og kapitalinntekter er typisk renten på bankinnskudd, avkastning på pengemarkedsfond og obligasjonsfond, samt gevinst ved salg av aksjer og aksjefond.

Utbytte (utover skjermingsfradrag): Utbytte blir skattlagt høyere ved at det i 2017 blir ganget opp med en faktor på 1,24. Denne økes til 1,33 i 2018.

Fradrag: Standardfradragene beregnes automatisk. Men har du egne fradrag i tillegg, føres de opp her. De vanligste fradragene er renteutgifter til lån, foreldrefradrag (typisk barnehage og SFO inntil 25.000 kr for første barn og 15.000 for påfølgende) og pendlerfradrag. Også tap ved salg av aksjer og aksjefond regnes med her.

Netto formue er formuen din fratrukket gjeld. Husk at boligens skattemessige verdi (ligningsverdien) er langt under markedsverdi, den utgjør normalt 25 prosent av markedsverdi.

Skatteberegning: Kalkulatoren oppgir tall for hovedskattene: Trygdeavgift, skatt på alminnelig inntekt (nettoinntekten), trinnskatt, formuesskatt, og sum skatt. Nederst oppgis forskjellen fra 2016 til 2017.

I denne kalkulatoren er skattesystemene for 2017 og 2018 gjort direkte sammenlignbare. For å gjøre årene direkte sammenlignbare, må en del innslagstrinn økes med lønnsveksten. For eksempel skal trinnsatt-trinnene økes med dette. Hvis trinnene øker mer enn forventet lønnsvekst, er det en skattelette. Motsatt gir en skatteøkning.

 

Andre skattekalkulatorer:

Skatteberegning 2018
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2018. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2017
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2017. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2018
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2017
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Pensjonsskattekalkulator 2018
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2018.

Pensjonsskattekalkulator 2017
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2017.