Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren kan brukes av både lønnsmottakere, uføretrygdede og selvstendig næringsdrivende.

Les mer om bruken av kalkulatoren under.

Skattekalkulator 2018
Rett til Finnmarksfradrag
     
Sivilstand
     
FORMUE: Person 1   Person 2  
Netto formue    
INNTEKTER:      
Lønn    
Uføretrygd    
Rente- og kapitalinntekter    
Utbytte og aksjegevinst/ tap (utover skjermingsfradrag)    
Øvrig inntekt    
Næringsinntekter:        
Personinntekt jord/skog/fiske    
Personinntekt annen næring     
Overskudd av næringsvirksomhet    
Underskudd av næringsvirksomhet      
Barns inntekter (som er 13 til 16 år):        
Lønnsinntekt    
Barnepensjon    
Sum inntekter    
FRADRAG:        
Minstefradrag    
Sparebeløp innen BSU-ordningen    
Fagforeningskontingent (maks 3850 kr)    
Pensjonsinnskudd jobb    
Gjeldsrenter    
Foreldrefradrag  (max 25000 for ett, 15.000 for påfølgende)    
Andre fradrag    
Særfradrag enslige forsørgere    
Reiseutgifter:        
  - Ant dager hjem/arbeid 1    
   - km tur/retur 1    
  - Ant dager hjem/arbeid 2    
   - km tur/retur 2    
Besøksreiser i hjemmet    
Bompenger og fergeutg (over 3.300 kr)    
Sum reiseutgifter    
Sum fradrag    
Grunnlag skatt til stat , kommune og fylket    
Skatteberegning: Person 1   Person 2  
Trygdeavgift:    
  - Mellomsats (lønn og uføretrygd)    
  - høy sats (næringsinntekt)    
Skatt på alm. inntekt:    
  - av dette til kommune og fylke     
  - av dette til fellesskatt    
Trinnskatt    
Formuesskatt:    
  - av dette til stat    
  - av dette til kommune    
BSU-fradrag    
         
Sum skatt    
I prosent av inntekt er dette    
Trekkprosent 10,5 mnd    

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Hjelp til skattekalkulatoren

Blå celler er felter som blir beregnet, og som du ikke kan endre direkte.

Hvis du er mottaker av alderpensjon eller AFP skal du bruke en annen kalkulator. Det samme gjelder hvis du har en kombinasjon av lønn og pensjon. Her finner du skattekalkulatoren for pensjoner for 2018.

Du trenger på ingen måte bruke alle postene i kalkulatoren for å regne ut skatten. Du kan for eksempel legge inn samleposter på lønn, renteinntekter og sum fradrag.

Du kan også legge inn beregningsgrunnlag for to personer. Også samboere kan legges inn felles.

Om utfyllingen

Velg først om du har rett til Finnmarksfradrag, (bosatte i Finnmark og Nord-Troms får ekstra fradrag, og noe lavere skattesatser), og sivilstand.

Deretter legger du inn de aktuelle inntekts,- og fradragstallene dine.

Utbytte og aksjegevinst /tap: Inntekten du legger inn her skal være etter at skjermingsfradraget er trukket fra. I 2018 skal slike inntekter ganges med en faktor på 1,33, slik at skatten i praksis blir 30,59 prosent Dette gjør kalkulatoren automatisk. Hvis du har et netto tap på denne posten legger du inn et minustegn foran.

Næringsinntekter: Her er det viktig å huske på at du må legge inn resultatet av inntekten din to steder. Først må du legge inn personinntekten din, som er grunnlaget for bruttoskattene trydeavgift og trinnavgift. Deretter må du legge inn overskuddet/underskuddet av næringen

Særfradrag enslige forsørgere: Husk på at enslige forsørgere kan trekke fra 51.804 som «Særfradrag for enslige forsørgere».

Sum skatt: Kalkulatoren oppgir tall for hovedskattene: Trygdeavgift, skatt på alminnelig inntekt (nettoinntekten), trinnkatt og formuesskatt, og sum skatt.

Nederst oppgis den totale skatten i prosent av lønnen, og hvilken trekkprosent (skatten betales over 10,5 mnd) dette tilsvarer, og hvilken marginalskatt du får på neste krone tjent.

Les mer om skattesystemet for lønnsmottakere.

Enkel skattekalkulator: Et annet alternativ er å gå til kalkulatoren som kan brukes bare for lønnsinntekter. Denne kalkulatoren består bare av noen få poster som skal fylles ut. Her finner du denne kalkulatoren.

 

Andre skattekalkulatorer:

Skattberegning 2018 sammenlignet med 2017
Sammenlign hva du må betale i skatt for 2017 og 2018. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av statsbudsjettet.

Skatteberegning 2020
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2020. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2019
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2019. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2017
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2017. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2016
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2016. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2015
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2015. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2014
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2014. Gjelder for lønnsmottakere og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2018
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2018.

Pensjonsskattekalkulator 2017
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2017.

Pensjonsskattekalkulator 2016
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2016.