Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Beregn pensjonspoeng for inntekter i årene 2018 til 2023.

Pensjonspoeng-kalkulator
Hvilket år skal du regne pensjonspoeng av
 
Inntekt  
Pensjonspoeng  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Les mer om pensjonspoeng-kalkulatoren

Et pensjonspoeng regnes ut ved å ta pensjonsgivende inntekt og trekke fra årets gjennomsnittlige G, og deretter dele denne summen på gjennomsnittlig G.

Det er bare pensjonsgivende inntekt som er høyere enn folketrygdens grunnbeløp som gir pensjonspoeng. Gjennomsnittlig G for 2023 er 116.372 kroner. Denne blir justert hvert år per 1.5.

Inntekt utover 1.396.464.kroner (gjennomsnittet av G ganget med 12) teller ikke med i beregningen av pensjonspoeng. På inntekt mellom 698.232 kroner (6G) og 1.396.464 kroner teller bare tredjeparten.

Lønns- og næringsinntekt er pensjonsgivende inntekt. Også enkelte ytelser fra folketrygden som arbeidsavklaringspenger, dagpenger, foreldrepenger, omsorgspenger, pleiepenger og sykepenger regnes også som pensjonsgivende inntekt. Du tjener også opp pensjonspoeng i perioder du mottar uførepensjon, basert på inntekten før du ble ufør og på uføregraden.

Sluttpoengtallet er gjennomsnittet av de 20 høyeste pensjonspoengene. Hvis du har opptjent pensjonspoeng i 20 eller færre år, er sluttpoengtallet gjennomsnittet av alle årene med pensjonspoeng.

 

Se også:

Guide til alderspensjon

Kalkulatorer:

Pensjonskalkulator for årsklasser fra og med 1963
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene fra og med 1963. For denne gruppen blir hele pensjonen bestemt av den totale livsinntekten. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået.

Pensjonskalkulator for årsklassene 1954-1962
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene 1954 til og med 1962. Pensjon blir beregnet både ut fra gammelt og nytt system. Dette skjer med en glidende overgang. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået.

Pensjonskalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle pensjonskalkulatorene på Smarte Penger.

Andre kalkulatorer:
Din Pensjon
Denne krever innlogging. Kalkulatoren gir deg en prognose for hva du kan forvente i pensjon. Den bygger på tallene som er registrert på deg, både i folketrygden, AFP, og pensjonsordninger i jobb.

Forenklet pensjonskalkulator
PÅ NAV kan du beregne hva pensjonen blir. Her kan du også bruke varierende uttaksgrad, trygdetid under 40 år, og se eventuelle AFP-beløp.