Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren beregner hvor mye du får i utbetalinger ved yrkesskade.

Les mer om kalkulatoren under.

Yrkesskaderstatnings-kalkulator
Din inntekt  
Din alder  
Tapte udekkede utgifter per år  
Uførhetsprosent  
Grad av medisinsk invaliditet
 
Er du eneforsørger?
 
Alder barn 1
 
Alder barn 2
 
Alder barn 3
 
Alder barn 3
 
Dette får du i erstatning  
Engangsutbetalinger:    
Fremtidige årlige merutgifter  
Tap i fremtidig erverv  
Ménerstatning  
Sum erstatning ved uførhet  
     
Engangsutbetaling ved død:  
Til ektefelle samboer  
Barn 1  
Barn 2  
Barn 3  
Barn 4  
Begravelsesbidrag  
Sum erstatning ved død  
     
Årlige utbetalinger (NAV):  
Ménerstatning  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om yrkesskadeerstatnings-kalkulatoren

En arbeidstager kan kreve erstatning for:

  1. Tap og påførte utgifter frem til oppgjørstidspunkt. Dette kan være tapte lønnsinntekter og andre merutgifter som ikke dekkes av det offentlige (for eksempel behandlingsutgifter og egenandeler).
  2. Fremtidige årlige merutgifter som skaden forårsaker. Dette kan for eksempel være medisinsk behandling.
  3. Tap i fremtidig erverv. Dette er erstatning for fremtidig inntektstap.
  4. Ménerstatning (medisinsk invaliditet).
  5. Ved død. Erstatning til ektefelle/samboer, barn under 20 år, og eventuelt andre som blir forsørget.

Kalkulatoren regner ut hva du får under punktene to til fem. Det første punktet må beregnes særskilt. De andre punktene har bestemte regler for hvor mye du får i erstatning.

I tillegg beregner kalkulatoren hvilken ménerstatning du får som følge av yrkesskade fra NAV. Dette er en årlig utbetaling. I tillegg kan det være aktuelt med uføretrygd og arbeidsavklaringspenger.

 

Se også:

Guide til yrkesskadeforsikring

Yrkesskade

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.