Kalkulatoren beregner hvor mye du får i utbetalinger ved yrkesskade.

Les mer om kalkulatoren under.

 

Yrkesskadekalkulator

 
  Din inntekt  
  Din alder  
  Tapte udekkede utgifter per år  
  Uførhetsprosent  
  Grad av medisinsk invaliditet  
  Er du eneforsørger?  
  Alder barn 1  
  Alder barn 2  
  Alder barn 3  
  Alder barn 3  
 
  Dette får du i erstatning  
  Engangsutbetalinger:  
  Fremtidige årlige merutgifter  
  Tap i fremtidig erverv  
  Ménerstatning  
  Sum erstatning ved uførhet  
     
  Engangsutbetaling ved død:  
  Til ektefelle samboer  
  Barn 1  
  Barn 2  
  Barn 3  
  Barn 4  
  Begravelsesbidrag  
  Sum erstatning ved død  
     
  Årlige utbetalinger (NAV):  
  Ménerstatning  
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om yrkesskadeerstatningskalkulatoren

En arbeidstager kan kreve erstatning for:

  1. Tap og påførte utgifter frem til oppgjørstidspunkt. Dette kan være tapte lønnsinntekter og andre merutgifter som ikke dekkes av det offentlige (for eksempel behandlingsutgifter og egenandeler).
  2. Fremtidige årlige merutgifter som skaden forårsaker. Dette kan for eksempel være medisinsk behandling.
  3. Tap i fremtidig erverv. Dette er erstatning for fremtidig inntektstap.
  4. Ménerstatning (medisinsk invaliditet).
  5. Ved død. Erstatning til ektefelle/samboer, barn under 20 år, og eventuelt andre som blir forsørget.

Kalkulatoren regner ut hva du får under punktene to til fem. Det første punktet må beregnes særskilt. De andre punktene har bestemte regler for hvor mye du får i erstatning.

I tillegg beregner kalkulatoren hvilken ménerstatning du får som følge av yrkesskade fra NAV. Dette er en årlig utbetaling. I tillegg kan det være aktuelt med uføretrygd og arbeidsavklaringspenger.

 

Se også:

Yrkesskadeforsikring

Yrkesskade

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.