Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Lønnsgarantiordningen skal sikre at lønnsmottakere får det bedriften skylder dem ved konkurs.

Vilkåret er altså at bedriften er konkurs. Det er ikke tilstrekkelig at bedriften skylder deg penger. Dette kravet må du i så fall drive inn på andre måter.

Når en bedrift går konkurs er skyldig lønn et fortrinnsberettiget krav. Men ofte er det ikke midler til å dekke disse kravene. Da trer lønnsgarantiordningen inn.

Den statlige lønnsgarantiordningen administreres av NAV Lønnsgaranti i samarbeid med konkursboets bostyrer og tingretten.

Hvem kan få?

Generelt gjelder ordningen for arbeidsforhold der det skal betales arbeidsgiveravgift. Alle lønnsforhold er i utgangspunktet dekket. Det er spesialregler for fiske- og fangstfartøyer, skip, borefartøyer og flyttbare innretninger i sjøen.

Det er noen unntak som garantien ikke gjelder for. Dette er:

 • Daglig leder
 • Selvstendig næringsdrivende og oppdragsmottagere
 • Personer som har minst 20 prosent eierandel i bedriften
 • Styremedlemmer

Hvis de som har minst en 20-prosents eierandel ikke har vesentlig innflytelse på driften kan de likevel få dekkes kravet av lønnsgarantiordningen.

Dette dekkes

Lønnsgarantiordningen dekkes følgende krav:

 • Forfalte krav på lønn og annet vederlag for arbeid i tjenesteforhold
 • Feriepenger for inntil 30 måneder
 • Pensjonsytelser for inntil 6 måneder
 • Renter av udekkede lønnskrav og inndrivelseskostnader
 • Erstatning for tapt arbeidsvederlag for inntil 6 måneder
 • Rimelige omkostninger i forbindelse med konkursbegjæring
 • Kostnader som en arbeidstagerorganisasjon har i forbindelse med inndriving av en arbeidstagers krav

Dette er ikke dekket

Det er noen begrensninger i hva du kan få:

 • Totalt sett kan du ikke få mer enn 2 G (222.954 kroner) i garantibeløp. Annen inntekt i søknadsperioden som kommer i stedet for inntekt fra tidligere arbeidsgiver trekkes fra
 • Lønnskrav som er opptjent etter overdragelsestidspunktet hvis virksomheten er overdratt til ny innehaver for konkursåpning, og du fortsetter i arbeidsforholdet hos den nye innehaveren.
 • Lønnskrav som er eldre enn fire måneder fristdagen.
 • Feriepenger opptjent mer enn 24 måneder før fristdagen
 • Krav fra oppgjør på reiseregning

Med fristdagen menes det den dagen konkursbegjæringen var levert. Det er også en regel som sier at hvis du har tatt arbeid hos noen du åpenbart forstått ikke kunne betale deg, har du ikke rett på lønnsgaranti.

Det er likevel mulig å få dekket eldre krav hvis du har vært aktiv i inndrivelsesprosessen.

Arbeidsløs grunnet konkurs

Hvis du ikke har fått ny jobb etter konkursåpningen, er det som hovedregel et vilkår for lønnsgarantidekning at du innen 14 dager etter at du har fått melding fra bostyrer om at boet ikke trer inn i arbeidsavtalen, har tatt kontakt med NAV lokalt og meldt deg som arbeidssøker. Du må stå tilmeldt NAV som arbeidssøker i hele søknadsperioden.

Du må regne med at det kan ta tid å få pengene konkursselskapet skyldte deg. Du kan som oppsagt søke om forskuttering av lønnsgarantimidler gjennom dagpengeordningen hos NAV.

Utbetaling fra Lønnsgarantifondet vil bli samordnet med allerede utbetalte dagpenger.

 

Eksterne lenker:

Ansatt i virksomhet som går konkurs
Informasjon fra Konkursrådet.

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver
Informasjon fra Konkursrådet.

Melding om lønnskrav til konkursboet

Lønnsgarantiloven

Forskrift til lønnsgarantiloven

Konkursloven