Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Etter ferieloven har alle lønnsmottakere rett til feriepenger. Opptjeningsåret er kalenderåret før ferieåret.

Alle som er ansatt et sted har etter ferieloven krav på feriepenger. Det er også anledning til å ta med bestemmelser om dette i tariffavtalen. Opptjeningsåret er kalenderåret før ferieåret. Grunnlaget for feriepengene du skal ha utbetalt i 2023 ser du av lønnsoppgaven for 2022.

Grunnlaget for feriepenger er det som kan defineres som arbeidsvederlag. Fast godtgjørelse som utbetales uavhengig av feriefravær er ikke med i grunnlaget. Påslag i inntekten for firmabil er for eksempel ikke med i grunnlaget. Det er heller ikke feriepengene som blir utbetalt.

Det skal beregnes feriepenger av bonus og prestasjonsbasert lønn når dette er et resultat av personlig arbeidsinnsats. Dette gjelder også for bonus basert på selskapets resultat. Det er bare når bonus er helt uavhengig av arbeidsinnsats at feriepenger ikke skal utbetales.

Bestemmelser om feriepenger finnes i ferieloven. Det er også anledning til å ta med bestemmelser om dette i tariffavtalen.

Du får ikke feriepenger av trygd og pensjon, dette utbetales i stedet i tolv måneder.

Frilansere og oppdragstakere har heller ikke rett til feriepenger. Årsaken til det er at de ikke er arbeidstagere.

Feriepengekalkulatoren

Feriepengekalkulatoren gir deg tre beregninger:

  1. Hvor mye mottar du i feriepenger i år basert på fjorårets opparbeidede rettighet
  2. Hvor mye feriepenger du tjener opp ut fra årets inntekt
  3. Hvor mye mer du får utbetalt i feriepenger enn i en normalmåned

Regn selv med feriepengekalkulatoren.

Dette får du i feriepenger

Grunnlaget for årets utbetalinger ser du av lønnsoppgaven fra 2021. Hvor mye du får, avhenger av hvor lang ferie du har rett til.

Har du rett til ferie i fire uker og én dag, skal du ha 10,2 prosent i feriepenger av arbeidsvederlaget du mottok i opptjeningsåret. Dette står i ferieloven. Ved utbetaling for feriemåneden skal det da betales ut én månedslønn pluss 1/26-del av månedslønnen.

Hvis du har rett til fem ukers ferie er feriepengesatsen 12,0 prosent. Dette er en tariff-festet rettighet, og står ikke i ferieloven. Månedslønnen blir i dette tilfellet feriepengene med et fradrag på 4/26-del av månedslønnen.

Du får ikke høyere årslønn selv om du får 12,0 prosent i feriepenger i stedet for 10,2 prosent. Den årlige lønnen blir omtrent den samme, fordi du trekkes for mer ferie når du er i 12 prosent-området. Fordelen er at du får den samme lønnen med fire dager ekstra ferie.

Grunnen til tillegget på 1/26 og fradraget på 4/26, er at arbeidstagere i gjennomsnitt arbeider 26 dager i måneden (ferieloven opererer med seks dagers uke). En månedslønn tilsvarer dermed 26 dager.

I eksemplet under har vi satt opp et eksempel der feriepengegrunnlaget er 470.000 kroner. Dagens årslønn er 520.000 koner (43.333 kroner per mnd). Her har vi satt opp hva utbetalingene blir både for de som har han rett til 10,2 prosent, og for de som har rett til 12,0 prosent.

Feriepengeberegning
Grunnlaget for feriepenger fra i fjor 470 000
Årslønnen i dag 520 000
Feriepenger med 10,2 %
Feriepenger 47 940
Pluss 1/26 av årets månedslønn 1 667
Sum utbetaling 49 607
Feriepenger med 12,0 %
Feriepenger 56 400
Minus 4/26 av månedslønn 6 667
Sum utbetaling 49 733

Mer når du er over 60

Arbeidstagere som fyller 60 år innen i løpet av ferieåret har rett til én uke ekstra ferie. Dette medfører at de skal ha 2,3 prosent ekstra feriepenger (totalt 12,5 prosent) i forhold til hva de ellers har krav på. Med fem ferieuker blir satsen 14,3 prosent. Den forhøyede satsen gjelder ikke for inntekter ut over 6 G.

Ikke skattefritt - uten skattetrekk

Feriepenger utbetales uten at det trekkes skatt av det. Det betyr ikke at feriepenger er skattefrie. Feriepenger er ordinær lønn, og inngår i den ordinære lønnen som blir beskattet.

Den skatten du skulle betalt på disse pengene må du i stedet betale på de andre månedslønningene. Siden det gjerne er halv skatt i november eller desember, betyr det at den totale skatten betales over 10,5 måneder.

Hvis feriepengene utbetales i samme år som opptjeningsåret, skal det trekkes skatt av dem.

Arbeidstakere over 60 år får ikke utbetalt den siste ferieuken trekkfritt. På den uken trekkes det skatt.

Utbetaling

Feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. I loven heter det at du ikke har krav på å få feriepengene utbetalt, selv om du må betale sommerens ferie på våren. Men det er intet i veien for at en smidig arbeidsgiver likevel utbetaler pengene.

Ferieloven tillater ikke at du får feriepengene utbetalt som en del av månedslønnen. Du har heller ikke rett til en vanlig månedslønn i stedet for feriepenger.

Ved jobbskifte

Når du slutter har du krav på å få feriepengene sammen med siste lønning. Det skal da trekkes skatt av feriepengene.

Men du kan godt be arbeidsgiver vente med å betale de ut til over årsskiftet. Da får du de utbetalt uten forskuddstrekk. Men de inngår i skattegrunnlaget. Fordelen er at du betaler skatten ett år senere.

Feriepenger ved sykdom og andre trygdeytelser

Generelt utbetales feriepengene året etter opptjeningsåret (i slutten av mai). Hvis ytelsen strekker seg over årsskiftet skjer opptjeningen i hvert av årene, med de antall dager som gjelder.

Feriepenger av sykepenger gis for de første 48 sykepengedagene i opptjeningsåret. Feriepengesatsen er 10,2 prosent. For arbeidstakere som har fylt 59 år i opptjeningsåret er satsen 12,5 prosent. 

For omsorgspenger er satsen 10,2 prosent av beløpet. Frilansere og selvstendig næringsdrivende har ikke krav på feriepenger av omsorgspenger.

For opplæringspenger og pleiepenger gis det feriepenger for inntil 12 uker (60 sykepengedager). Satsen er 10,2 prosent.

For svangerskapspenger blir det betalt for inntil 64 dager av stønadsperioden. Satsen er 10,2 prosent.

Foreldrepenger til arbeidstakere for inntil 12 uker utbetales med full sats, eller for inntil 15 uker med 80 prosent av full sats. Satsen er 10,2 prosent.

Arbeidsavklaringspenger gir ikke rett til feriepenger.

Dagpenger ved arbeidsløshet eller permittering gir rett til feriepenger hvis du har mottatt dagpenger i mer enn 8 uker i 2022. Satsen er 9,5 prosent.

Uføretrygd og alderspensjoner gir ikke rett til feriepenger. Dette utbetales over 12 måneder i stedet.

 

Se også:

Dette bør du gjøre med feriepenger og skattepenger

Guide til ferierettigheter

Rett til nye feriedager ved sykdom

Kalkulatorer:

Feriepengekalkulator
Sjekk hvor mye feriepenger du har rett til med denne kalkulatoren.

Feriekostnadskalkulator
Kalkulatoren sammenligner kostnadsnivået er i 37 land for typiske ferieutgifter.

Fra andre nettsteder:

Lovdata: Ferieloven