Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Du har krav på en skriftlig arbeidsavtale.

Alle arbeidstakere har krav på en skriftlig arbeidsavtale, ifølge arbeidsmiljøloven § 14-5.

Dersom arbeidsforholdet varer lenger enn en måned, har arbeidstakeren krav på å få avtalen snarest mulig – og senest én måned etter at den ansatte har startet opp i jobben.

Dersom arbeidsforholdet varer kortere enn en måned, eller ved utleie av arbeidskraft, har den ansatte krav på å få kontrakten umiddelbart etter jobboppstart.

Arbeidstaker har også, etter arbeidsmiljøloven, rett til å få bistand av tillitsvalgt eller annen representant ved utarbeidelse og endringer i kontrakten.

Dette skal være med

Følgende punkter SKAL ifølge loven være med i en arbeidsavtalen:

 • Opplysninger om partenes identitet
 • Opplysninger om arbeidsplassen     
 • Beskrivelse av arbeidet, eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori
 • Tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse
 • Ved midlertidig ansettelse skal det stå noe om forventet varighet
 • Opplysninger om eventuelle prøvetidsbestemmelser
 • Arbeidstakerens rettigheter til ferie og feriepenger, og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet
 • Arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister
 • Den gjeldende eller avtalte lønn, samt eventuelle tillegg som ikke inngår i lønnen
 • Lengde og plassering av den avtalte daglige eller ukentlige arbeidstiden
 • Lengden på pauser
 • Avtale om særlig arbeidstidsordning etter bestemmelsene om redusert arbeidstid, fleksibel      arbeidstid m.v.
 • Opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet

Dersom en arbeidsavtale inneholder punkter som er i strid med bestemmelser i lov eller forskrift, vil avtalen ikke være gyldig på disse områdene - selv om den er underskrevet av både arbeidsgiver og arbeidstaker.

Les nøye gjennom

Husk å alltid lese nøye gjennom avtalen før du signere. Det er en fordel om punktene i kontrakten er så tydelige som mulig – dette vil gjøre det lettere, dersom det skulle oppstå uoverensstemmelser mellom ansatt og arbeidsgiver.

På Arbeidstilsynet nettside finner du et eksempel på en standard arbeidsavtale

 

Se også:

Reglene for hvor mye du kan jobbe

Arbeidsattest

Overtid

Redusert arbeidstid

Sommerjobb

Guide til sykepenger

Yrkesskade