Dette er lønnsnivået i 350 forskjellige yrker.

For å finne ditt yrke må du se innenfor den yrkessektoren du tror du befinner deg. Den er delt inn i 10 felt.

I listen under står kodesystemet som SSB benytter seg av. Det vil si at yrkesfelt 1 står øverst.

Lønnsstatistikken blir laget av SSB.

Yrkesfeltene:

1. Ledere

2. Akademiske yrker

3. Høyskoleyrker

4. Kontoryrker

5. Salgs og serviceyrker

6. Bønder, fiskere mv.

7. Håndverkere

8. Prosess- og maskinoperatører, transport- arbeidere mv.

9. Renholdere, hjelpearbeidere mv.

0. Militære yrker og uoppgitt

Innenfor hvert felt er det listet opp et rekke yrker.

Se også:

Alt om lønningene i Norge

Lønnsnivået i 350 forskjellige yrker

Dette er de 50 yrkene med høyest lønn

Dette er de 50 yrkene med lavest lønn

Lønnsnivået i forskjellige næringer

Lønnsutviklingen i Norge de siste 30 årene

Yrkene med den beste lønnsutviklingen det siste året

Lønnsnivået i alle landets kommuner

For å finne ditt yrke kan du også trykke crtl F, og søke.

Statistikken baserer seg på heltidsansatte.

Yrke 2018 2019 Endring
0110 Offiserer fra fenrik og høyere grad 719 640 767 520 6,7%
0210 Befal med sersjant grad 486 360 562 080 15,6%
1111 Politikere 779 880 793 920 1,8%
1112 Toppledere i offentlig administrasjon 1 149 360 1 184 760 3,1%
1114 Toppledere i interesseorganisasjoner 752 640 767 040 1,9%
1120 Administrerende direktører 947 880 975 600 2,9%
1211 Finans- og økonomisjefer 1 010 880 1 062 840 5,1%
1212 Personalsjefer 934 440 963 000 3,1%
1213 Strategi- og planleggingssjefer 759 240 776 280 2,2%
1219 Andre administrative ledere 797 400 825 840 3,6%
1221 Salgs- og markedssjefer 879 720 909 960 3,4%
1222 PR- og informasjonssjefer 788 760 820 200 4,0%
1223 Forsknings- og utviklingsledere 948 240 983 760 3,7%
1311 Ledere i skogbruk, gartnerier mv. 674 040 692 040 2,7%
1312 Ledere innen akvakultur mv. 805 920 831 960 3,2%
1321 Ledere av industriproduksjon mv. 830 520 856 920 3,2%
1322 Ledere av olje- og gassutvinning mv. 1 284 360 1 345 440 4,8%
1323 Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet 718 200 741 480 3,2%
1324 Ledere av logistikk og transport mv. 772 440 800 880 3,7%
1330 Ledere av IKT-enheter 916 320 942 240 2,8%
1341 Ledere av omsorgstjenester for barn 619 320 643 920 4,0%
1342 Ledere av helsetjenester 739 800 762 240 3,0%
1343 Ledere av eldreomsorg 685 560 705 600 2,9%
1344 Ledere av sosialomsorg 659 880 676 080 2,5%
1345 Ledere av utdanning og undervisning 696 480 719 760 3,3%
1346 Ledere av forsikring og finansvirksomhet 1 085 160 1 143 480 5,4%
1349 Andre ledere av produksjon og tjenesteyting 820 440 849 240 3,5%
1411 Hotellsjefer 579 120 588 840 1,7%
1412 Restaurantsjefer 489 960 504 960 3,1%
1420 Varehandelssjefer 580 800 596 880 2,8%
1431 Sports-, rekreasjons- og kultursenterledere 622 320 641 880 3,1%
1439 Andre daglige ledere i tjenesteytende virksomheter 605 280 621 120 2,6%
2111 Fysikere og astronomer 731 040 741 840 1,5%
2112 Meteorologer 619 800 631 440 1,9%
2113 Kjemikere 779 040 799 800 2,7%
2114 Geologer og geofysikere 1 016 040 1 051 920 3,5%
2120 Matematikere, statistikere mv. 660 120 676 080 2,4%
2131 Biologer, botanikere, zoologer mv. 668 760 691 680 3,4%
2132 Sivilagronomer mv. 638 880 662 520 3,7%
2133 Miljøvernrådgivere 641 520 649 680 1,3%
2141 Sivilingeniører (industri og produksjon) 682 320 709 320 4,0%
2142 Sivilingeniører (bygg og anlegg) 751 920 772 320 2,7%
2143 Sivilingeniører (miljøteknikk) 720 840
2144 Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk) 800 280 832 680 4,0%
2145 Sivilingeniører (kjemi) 757 560 774 120 2,2%
2146 Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.) 964 080 980 760 1,7%
2149 Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi) 810 600 835 080 3,0%
2151 Sivilingeniører (elkraftteknikk) 832 920 862 200 3,5%
2152 Sivilingeniører (elektronikk) 801 720 831 600 3,7%
2153 Sivilingeniører (telekommunikasjon) 707 280 715 560 1,2%
2161 Sivilarkitekter 703 200 727 440 3,4%
2162 Landskapsarkitekter 689 400 709 320 2,9%
2163 Produkt- og klesdesignere 600 960 623 760 3,8%
2164 Arealplanleggere 632 040 656 760 3,9%
2165 Landmålere, kartografer mv. 603 000 627 240 4,0%
2166 Grafiske- og multimediadesignere 546 960 565 920 3,5%
2211 Allmennpraktiserende leger 807 840 837 480 3,7%
2212 Legespesialister 993 240 1 017 000 2,4%
2221 Spesialsykepleiere 576 000 594 000 3,1%
2222 Jordmødre 612 960 622 560 1,6%
2223 Sykepleiere 522 720 544 440 4,2%
2224 Vernepleiere 515 040 541 920 5,2%
2250 Veterinærer 617 640 637 200 3,2%
2261 Tannleger 759 480 780 240 2,7%
2262 Farmasøyter 696 720 713 280 2,4%
2264 Fysioterapeuter 497 040 517 680 4,2%
2265 Ernæringsfysiologer 609 600 615 480 1,0%
2266 Audiografer og logopeder 499 560 507 840 1,7%
2267 Ergoterapeuter 478 800 503 160 5,1%
2269 Kiropraktorer mv. 614 400
2310 Universitets- og høyskolelektorer/-lærere 604 920 625 800 3,5%
2320 Yrkesfaglærere 546 840 556 200 1,7%
2330 Lektorer mv. (videregående skole) 576 000 596 880 3,6%
2341 Grunnskolelærere 536 280 555 720 3,6%
2342 Førskolelærere 470 520 492 600 4,7%
2351 Spesialister i pedagogikk 599 160 617 160 3,0%
2352 Spesiallærere / spesialpedagoger 532 080 546 960 2,8%
2354 Andre musikklærere 529 680 550 440 3,9%
2359 Andre lærere 573 000 584 880 2,1%
2411 Revisorer, regnskapsrådgivere 696 120 726 840 4,4%
2412 Finans- og investeringsrådgivere 753 840 780 000 3,5%
2413 Finansanalytikere 743 400 775 080 4,3%
2421 Organisasjonsrådgivere mv. 645 480 661 800 2,5%
2422 Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet 583 560 604 920 3,7%
2423 Personal- og karriererådgivere 655 320 673 680 2,8%
2424 Rådgivere innen kompetanseutvikling 654 360 682 800 4,3%
2431 Reklame- og markedsføringsrådgivere 615 360 627 600 2,0%
2432 Informasjonsrådgivere 618 360 635 880 2,8%
2433 Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter 737 040 766 680 4,0%
2434 Salgskonsulenter innen IKT-produkter 743 880 747 720 0,5%
2511 Systemanalytikere/-arkitekter 735 240 762 240 3,7%
2512 Programvareutviklere 701 280 725 520 3,5%
2513 Nett- og multimediautviklere 602 280
2514 Applikasjonsprogrammerere 669 960
2519 Andre programvare- og applikasjonsutviklere 702 480 728 520 3,7%
2521 Databasedesignere og -administratorer 695 040 710 400 2,2%
2522 Systemadministratorer 641 760 665 040 3,6%
2529 Sikkerhetsanalytikere mv. 719 280 741 480 3,1%
2611 Jurister og advokater 804 000 826 560 2,8%
2612 Dommere 945 720 973 440 2,9%
2619 Andre juridiske yrker 758 280 755 400 -0,4%
2621 Arkivarer og kuratorer 536 400 558 600 4,1%
2622 Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere 498 720 516 600 3,6%
2631 Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi 763 320 793 560 4,0%
2632 Rådgivere/forskere, samfunnsvitenskap 674 640 697 680 3,4%
2633 Rådgivere/forskere, humanistiske fag 522 120 540 960 3,6%
2634 Psykologer 632 880 652 080 3,0%
2635 Rådgivere innen sosiale fagfelt 510 120 531 000 4,1%
2636 Geistlige yrker 603 120 631 920 4,8%
2641 Forfattere mv. 639 480 653 760 2,2%
2642 Journalister 609 360 632 160 3,7%
2643 Oversettere, tolker mv. 480 120 519 960 8,3%
2651 Skulptører, kunstmalere og andre billedkunstnere 523 080
2652 Dirigenter, komponister, musikere og sangere 565 200 585 240 3,5%
2653 Koreografer og dansere 502 680 523 440 4,1%
2654 Regissører 627 000 639 240 2,0%
2655 Skuespillere 501 480 521 640 4,0%
2656 Programledere i TV og radio 632 400 644 760 2,0%
3112 Bygningsingeniører 638 760 658 320 3,1%
3113 Elkraftingeniører 690 480 708 120 2,6%
3114 Elektronikkingeniører 683 040 702 240 2,8%
3115 Maskiningeniører 636 000 656 640 3,2%
3116 Kjemiingeniører 690 240 708 240 2,6%
3117 Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi 833 760 865 440 3,8%
3118 Tekniske tegnere 591 240 607 080 2,7%
3119 Andre ingeniører 660 000 681 000 3,2%
3121 Arbeidsleder, bergfag 679 920
3122 Arbeidsleder, industri 563 880 581 520 3,1%
3123 Arbeidsleder, bygg og anlegg 628 560 644 640 2,6%
3131 Energikontrolloperatører 599 520 671 520 12,0%
3133 Kontrolloperatører innen kjemisk prosessindustri 630 360 632 880 0,4%
3134 Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg 815 280 840 960 3,1%
3135 Kontrolloperatører innen metallproduksjon 549 600 570 480 3,8%
3141 Bioteknikere (ikke-medisinske laboratorier) 488 040 506 880 3,9%
3142 Agroteknikere 536 400 558 600 4,1%
3143 Skogteknikere 544 680 566 640 4,0%
3151 Skipsmaskinister 750 000 784 440 4,6%
3152 Dekksoffiserer og loser 739 680 772 440 4,4%
3153 Flygere 1 048 680 1 065 480 1,6%
3154 Flygeledere 990 000 1 042 320 5,3%
3155 Teknikere innen luftfartssikkerhet 772 680
3211 Radiografer mv. 522 720 540 240 3,4%
3212 Bioingeniører 505 200 517 560 2,4%
3213 Reseptarer 500 160 510 000 2,0%
3214 Protese- og tannteknikere 523 080 542 160 3,6%
3230 Yrker innen alternativ medisin 502 440
3240 Dyrepleiere 389 640 399 360 2,5%
3251 Tannpleiere 475 560 495 240 4,1%
3254 Optikere 549 120 556 080 1,3%
3256 Helsesekretærer 417 000 426 000 2,2%
3257 Helse- og miljøkontrollører 688 320 710 280 3,2%
3258 Ambulansepersonell 516 840 521 640 0,9%
3259 Andre helseyrker 488 400 506 880 3,8%
3311 Finansmeglere 1 150 200 1 201 200 4,4%
3312 Kundebehandlere lån og kreditt 632 280 682 680 8,0%
3313 Regnskapsførere 593 640 611 040 2,9%
3315 Takstmenn 578 040 602 040 4,2%
3321 Forsikringsagenter 657 840 695 040 5,7%
3322 Selgere (engros) 625 200 649 440 3,9%
3323 Innkjøpere 614 640 640 200 4,2%
3324 Handels- og skipsmeglere 1 320 120 1 334 280 1,1%
3331 Speditører og befraktere 556 200 579 720 4,2%
3332 Konferanse- og arrangementsplanleggere mv. 601 800 628 920 4,5%
3333 Arbeidsformidlere 511 560 541 800 5,9%
3334 Eiendomsmeglere og - forvaltere 759 600 797 400 5,0%
3341 Arbeidsledere for kontorpersonell 652 320 676 560 3,7%
3342 Advokatsekretær 509 280 530 280 4,1%
3343 Sjefssekretærer 568 320 593 760 4,5%
3351 Tollere 476 520 502 200 5,4%
3352 Skattefunksjonærer 476 280 494 760 3,9%
3353 Saksbehandlere innen sosiale ytelser 451 440 468 120 3,7%
3355 Politibetjenter mv. 592 080 618 480 4,5%
3359 Andre yrker innen offentlig forvaltning 496 200 516 000 4,0%
3412 Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt 493 680 511 440 3,6%
3413 Religiøse yrker 469 320 489 960 4,4%
3421 Idrettsutøvere 546 600 572 280 4,7%
3422 Trenere og idrettsdommere 501 000 502 320 0,3%
3423 Sports- og aktivitetsinstruktører 447 600 446 280 -0,3%
3431 Fotografer og filmfotografer 499 680 520 800 4,2%
3432 Interiørdesignere og dekoratører 498 960 517 320 3,7%
3433 Tekniske konservatorer 497 160
3434 Sjefskokker 449 520 459 720 2,3%
3439 Andre yrker innen estetiske fag 528 360 538 440 1,9%
3511 Driftsteknikere, IKT 613 080 633 960 3,4%
3512 Brukerstøtte, IKT 537 840 564 240 4,9%
3513 Nettverks- og systemteknikere, IKT 650 880 678 720 4,3%
3514 Internett-teknikere 620 160 658 200 6,1%
3521 Teknikere innen radio og tv 525 000 557 400 6,2%
3522 Teknikere innen telekom 507 600 523 200 3,1%
4110 Kontormedarbeidere 472 080 488 160 3,4%
4132 Dataregistrere 517 320 545 160 5,4%
4211 Kundebehandlere, bank og postkontor 457 680 474 120 3,6%
4212 Bingoverter, bookmakere mv. 376 200 377 280 0,3%
4214 Inkassomedarbeidere mv. 482 400 506 520 5,0%
4221 Reisebyråmedarbeidere mv. 485 040 496 920 2,4%
4222 Kundesentermedarbeidere 461 880 475 320 2,9%
4223 Sentralbordoperatører 433 440 448 920 3,6%
4224 Hotellresepsjonister 369 840 382 200 3,3%
4225 Informasjonsskrankemedarbeidere 477 840 484 920 1,5%
4226 Resepsjonister (ekskl. hotell) 452 760 466 680 3,1%
4229 Andre opplysningsmedarbeidere 475 680 497 040 4,5%
4311 Regnskapsmedarbeidere 520 080 537 720 3,4%
4312 Forsikrings- og finansmedarbeidere 521 280 532 080 2,1%
4313 Lønningsmedarbeidere 528 480 543 480 2,8%
4321 Lagermedarbeidere og material-forvaltere 463 320 477 720 3,1%
4322 Logistikkmedarbeidere 542 640 552 000 1,7%
4323 Transportfunksjonærer 501 000 515 760 2,9%
4412 Postbud og postsorterere 428 160 439 320 2,6%
4415 Arkivassistenter 484 800 503 640 3,9%
4416 Personalkontormedarbeidere 567 720 580 320 2,2%
5111 Flyverter, båtverter mv. 429 360 429 840 0,1%
5112 Konduktører 608 160 607 200 -0,2%
5113 Reiseledere og guider 400 320 407 880 1,9%
5120 Kokker 405 480 422 760 4,3%
5131 Servitører 363 000 376 680 3,8%
5132 Bartendere 364 320 381 960 4,8%
5141 Frisører 359 880 373 320 3,7%
5142 Kosmetologer mv. 402 120 412 440 2,6%
5151 Renholdsledere i virksomheter 456 960 468 480 2,5%
5152 Husholdere 469 440 493 680 5,2%
5153 Vaktmestre 462 000 479 160 3,7%
5163 Begravelsesbyrå- og krematoriearbeidere 506 640 530 400 4,7%
5164 Dyrepassere og - trenere mv. 380 760 393 360 3,3%
5165 Kjøreskolelærere 515 280 535 320 3,9%
5169 Andre personlige tjenesteytere 483 120 512 280 6,0%
5211 Torghandlere 512 640 537 120 4,8%
5221 Innehavere av kiosk/liten butikk 448 200
5222 Butikkavdelingssjefer 471 600 485 760 3,0%
5223 Butikkmedarbeidere 415 080 429 840 3,6%
5230 Billettselgere 467 400 478 440 2,4%
5243 Dørselgere 492 480
5244 Telefon- og nettselgere 471 360 493 440 4,7%
5245 Servicemedarbeidere (bensinstasjon) 391 920 412 800 5,3%
5246 Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv. 360 360 375 840 4,3%
5249 Andre salgsmedarbeidere 450 120 459 840 2,2%
5311 Barnehage- og skolefritidsassistenter mv. 378 720 393 480 3,9%
5312 Skoleassistenter 379 920 393 000 3,4%
5321 Helsefagarbeidere 436 320 451 320 3,4%
5322 Hjemmehjelper 411 600 424 080 3,0%
5329 Andre pleiemedarbeidere 418 560 429 240 2,6%
5411 Brannkonstabler 572 640 602 880 5,3%
5413 Fengselsbetjenter 494 640 517 080 4,5%
5414 Vektere 433 560 441 600 1,9%
5419 Andre sikkerhetsarbeidere 408 600 421 440 3,1%
6111 Korn- og grønnsaksprodusenter 392 880
6113 Gartnere 391 080 406 200 3,9%
6121 Melke- og husdyrprodusenter 356 040 364 440 2,4%
6130 Plante- og husdyrprodusenter (kombinasjonsbruk) 344 040 356 280 3,6%
6210 Skogbrukere 413 760 425 040 2,7%
6221 Havbruksarbeidere 542 760 556 440 2,5%
6222 Fiskere 495 360 466 920 -5,7%
7112 Murere 448 680 465 720 3,8%
7113 Steinhoggere mv. 471 960 482 280 2,2%
7114 Betongarbeidere 488 040 499 680 2,4%
7115 Tømrere og snekkere 434 520 448 680 3,3%
7119 Andre bygningsarbeidere 443 880 457 800 3,1%
7121 Taktekkere 451 320 466 440 3,4%
7122 Gulv- og flisleggere 441 600 466 200 5,6%
7124 Isolatører mv. 454 560 467 160 2,8%
7125 Glassarbeidere 437 280 455 040 4,1%
7126 Rørleggere og VVS-montører 486 120 501 000 3,1%
7127 Kuldemontører mv. 515 160 531 000 3,1%
7131 Malere og byggtapetserere 430 800 447 720 3,9%
7132 Overflatebehandlere og lakkerere 443 760 457 680 3,1%
7133 Feiere, fasaderenholdere mv. 440 760 453 000 2,8%
7211 Støpere 430 920 477 480 10,8%
7212 Sveisere 469 080 483 360 3,0%
7213 Kopper- og blikkenslagere 451 440 466 560 3,3%
7214 Platearbeidere 441 960 459 480 4,0%
7215 Riggere og spleisere 529 800 540 600 2,0%
7221 Smeder 454 800
7222 Verktøymaker, låsesmeder mv. 476 760 494 880 3,8%
7223 Metalldreiere mv. 453 840 471 120 3,8%
7231 Bilmekanikere 440 160 454 920 3,4%
7232 Mekanikere innen flytekniske fag 643 680 670 440 4,2%
7233 Anleggsmaskin- og industrimekanikere 495 840 514 440 3,8%
7311 Presisjonsinstrumentmakere og -reparatører 508 680 544 680 7,1%
7313 Gull- og sølvsmeder, gravører mv. 435 840 445 440 2,2%
7318 Vevere, strikkere mv. (innen husflidsproduksjon) 387 960 416 640 7,4%
7319 Andre kunsthåndverkere 440 040
7321 Førtrykkere 475 440 484 080 1,8%
7322 Trykkere 460 920 460 200 -0,2%
7323 Innbindere mv. 388 200 406 080 4,6%
7411 Elektrikere 496 920 512 160 3,1%
7412 Automatikere 551 640 570 240 3,4%
7413 Energimontører 507 240 516 360 1,8%
7421 Serviceelektronikere 493 200 516 120 4,6%
7422 Tele- og IKT-installatører 415 320 431 280 3,8%
7511 Slaktere, fiskehandlere mv. 424 320 435 360 2,6%
7512 Bakere, konditorer mv. 410 160 425 880 3,8%
7522 Møbelsnekkere 421 560 433 200 2,8%
7531 Skreddere, buntmakere mv. 447 600 452 760 1,2%
7534 Møbeltapetserere mv. 440 760 456 240 3,5%
7541 Yrkesdykkere 583 080 580 440 -0,5%
7542 Skytebaser og sprengningsarbeidere 659 160 642 840 -2,5%
7544 Desinfeksjonsarbeidere og skadedyrbekjempere 488 760 498 000 1,9%
7549 Andre håndverkere 367 680 387 120 5,3%
8111 Bergfagarbeidere 502 920 510 960 1,6%
8112 Prosessoperatører (oppredning) 598 560
8113 Operatører innen boring mv. 724 320 750 960 3,7%
8114 Operatører innen produksjon av betong mv. 454 320 463 920 2,1%
8121 Operatører innen metallurgiske prosessfag 458 760 473 400 3,2%
8131 Operatører innen kjemisk industri 532 440 544 440 2,3%
8141 Operatører innen produksjon av gummiprodukter 447 600 461 160 3,0%
8142 Operatører innen plastprodukter 429 600 447 720 4,2%
8143 Operatører innen papirprodukter 406 800 413 280 1,6%
8152 Operatører innen tekstilproduksjon mv. 426 960 436 920 2,3%
8153 Industrisyere 390 840 408 840 4,6%
8157 Renseri- og vaskerimaskinoperatører 381 480 390 240 2,3%
8160 Operatører innen næringsmiddelproduksjon 432 600 447 480 3,4%
8171 Operatører innen treforedling 426 000 441 480 3,6%
8172 Operatører innen trelastproduksjon 411 120 425 280 3,4%
8181 Operatører innen glass- og keramisk produksjon 437 160 459 600 5,1%
8182 Fyrkjele- og turbinoperatører 501 240 522 600 4,3%
8183 Pakke-, tappe- og etikettmaskinoperatører 471 120 486 720 3,3%
8211 Montører av mekaniske produkter 468 000 488 040 4,3%
8212 Montører av elektriske og elektroniske produkter 477 360 480 600 0,7%
8311 Lokomotiv og T-baneførere 674 040 689 040 2,2%
8322 Bil-, drosje- og varebilførere 397 680 409 800 3,0%
8331 Bussjåfører og trikkeførere 430 560 440 760 2,4%
8332 Lastebil- og trailersjåfører 439 200 452 400 3,0%
8341 Jordbruks- og skogbruksmaskinførere 425 040 450 960 6,1%
8342 Anleggsmaskinførere 478 320 495 000 3,5%
8343 Kran- og heisførere mv. 509 040 533 640 4,8%
8344 Truckførere 437 760 448 320 2,4%
8350 Dekks- og maskinmannskap (skip) 495 960 516 000 4,0%
9112 Renholdere i virksomheter 399 240 412 320 3,3%
9122 Bilvaskere 389 520 392 400 0,7%
9211 Hjelpearbeidere i nyttevekstproduksjon 333 240 331 920 -0,4%
9212 Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon 307 560 315 480 2,6%
9213 Hjelpearbeidere i kombinasjonsbruk 326 160 345 960 6,1%
9214 Hjelpearbeidere i gartneri mv. 374 640 380 040 1,4%
9312 Hjelpearbeidere i anlegg 443 760 458 040 3,2%
9313 Hjelpearbeidere i bygg 399 360 411 240 3,0%
9321 Håndpakkere mv. 430 800 439 320 2,0%
9329 Andre hjelpearbeidere i industri 443 760 459 120 3,5%
9333 Laste- og lossearbeidere 438 240 453 360 3,5%
9334 Varepåfyllere 388 200 399 360 2,9%
9412 Kjøkkenassistenter 359 160 372 600 3,7%
9510 Reklamedistributører mv. 424 440 422 400 -0,5%
9611 Renovasjonsarbeidere 431 040 441 840 2,5%
9612 Gjenvinningsarbeidere 399 720 416 040 4,1%
9621 Bud mv. 373 560 386 520 3,5%
9622 Altmuligmann 410 760 420 000 2,2%
9629 Andre hjelpearbeidere 463 440 446 640 -3,6%

Kilde: SSB 

 

Kalkulatorer:

Inflasjon- og lønnsutvikling
Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.

Så lenge må du du jobbe
Kalkulatoren beregner hvor mange timer eller minutter du må jobbe for å dekke inn et beløp.

Ansattkostnadskalkulator
Kalkulatoren beregner hva du selv koster arbeidsgiveren per år og per time, når alle kostnader er tatt i betraktning.