Dette er lønnsnivået i 330 forskjellige yrker.

For å finne ditt yrke må du se innenfor den yrkessektoren du tror du befinner deg. Den er delt inn i 10 felt.

I listen under står kodesystemet som SSB benytter seg av. Det vil si at yrkesfelt 1 står øverst.

Lønnsstatistikken blir laget av SSB.

Yrkesfeltene:

1. Ledere

2. Akademiske yrker

3. Høyskoleyrker

4. Kontoryrker

5. Salgs og serviceyrker

6. Bønder, fiskere mv.

7. Håndverkere

8. Prosess- og maskinoperatører, transport- arbeidere mv.

9. Renholdere, hjelpearbeidere mv.

0. Militære yrker og uoppgitt

Innenfor hvert felt er det listet opp et rekke yrker.

Se også:

Dette er størrelsen på lønningene i Norge

Dette er de 50 yrkene med høyest lønn

Dette er de 50 yrkene med lavest lønn

Lønnsnivået i forskjellige næringer

Lønnsutviklingen i Norge de siste 30 årene

Yrkene med den beste lønnsutviklingen det siste året

For å finne ditt yrke kan du også trykke crtl F, og søke.

Statistikken baserer seg på heltidsansatte.

Yrke 2017 2018 Endring
0110 Offiserer fra fenrik og høyere grad 712 320 719 640 1,0%
0210 Befal med sersjant grad 477 960 486 360 1,8%
1111 Politikere 745 080 779 880 4,7%
1112 Toppledere i offentlig administrasjon 1 116 960 1 149 360 2,9%
1114 Toppledere i interesseorganisasjoner 728 880 752 640 3,3%
1120 Administrerende direktører 918 720 947 880 3,2%
1211 Finans- og økonomisjefer 974 520 1 010 880 3,7%
1212 Personalsjefer 913 320 934 440 2,3%
1213 Strategi- og planleggingssjefer 714 360 759 240 6,3%
1219 Andre administrative ledere 777 840 797 400 2,5%
1221 Salgs- og markedssjefer 858 360 879 720 2,5%
1222 PR- og informasjonssjefer 769 200 788 760 2,5%
1223 Forsknings- og utviklingsledere 929 160 948 240 2,1%
1311 Ledere i skogbruk, gartnerier mv. 650 520 674 040 3,6%
1312 Ledere innen akvakultur mv. 782 400 805 920 3,0%
1321 Ledere av industriproduksjon mv. 813 120 830 520 2,1%
1322 Ledere av olje- og gassutvinning mv. 1 253 040 1 284 360 2,5%
1323 Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet 698 880 718 200 2,8%
1324 Ledere av logistikk og transport mv. 749 280 772 440 3,1%
1330 Ledere av IKT-enheter 878 880 916 320 4,3%
1341 Ledere av omsorgstjenester for barn 601 560 619 320 3,0%
1342 Ledere av helsetjenester 711 360 739 800 4,0%
1343 Ledere av eldreomsorg 657 000 685 560 4,3%
1344 Ledere av sosialomsorg 637 800 659 880 3,5%
1345 Ledere av utdanning og undervisning 676 920 696 480 2,9%
1346 Ledere av forsikring og finansvirksomhet 1 063 200 1 085 160 2,1%
1349 Andre ledere av produksjon og tjenesteyting 788 160 820 440 4,1%
1411 Hotellsjefer 572 640 579 120 1,1%
1412 Restaurantsjefer 478 200 489 960 2,5%
1420 Varehandelssjefer 565 920 580 800 2,6%
1431 Sports-, rekreasjons- og kultursenterledere 606 960 622 320 2,5%
1439 Andre daglige ledere i tjenesteytende virksomheter 602 520 605 280 0,5%
2111 Fysikere og astronomer 712 920 731 040 2,5%
2112 Meteorologer 609 240 619 800 1,7%
2113 Kjemikere 759 720 779 040 2,5%
2114 Geologer og geofysikere 978 720 1 016 040 3,8%
2120 Matematikere, statistikere mv. 637 680 660 120 3,5%
2131 Biologer, botanikere, zoologer mv. 659 400 668 760 1,4%
2132 Sivilagronomer mv. 614 400 638 880 4,0%
2133 Miljøvernrådgivere 630 240 641 520 1,8%
2141 Sivilingeniører (industri og produksjon) 665 160 682 320 2,6%
2142 Sivilingeniører (bygg og anlegg) 737 040 751 920 2,0%
2144 Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk) 776 640 800 280 3,0%
2145 Sivilingeniører (kjemi) 740 280 757 560 2,3%
2146 Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.) 925 560 964 080 4,2%
2149 Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi) 791 160 810 600 2,5%
2151 Sivilingeniører (elkraftteknikk) 819 240 832 920 1,7%
2152 Sivilingeniører (elektronikk) 774 240 801 720 3,5%
2153 Sivilingeniører (telekommunikasjon) 675 600 707 280 4,7%
2161 Sivilarkitekter 689 400 703 200 2,0%
2162 Landskapsarkitekter 670 920 689 400 2,8%
2163 Produkt- og klesdesignere 573 120 600 960 4,9%
2164 Arealplanleggere 630 480 632 040 0,2%
2165 Landmålere, kartografer mv. 589 440 603 000 2,3%
2166 Grafiske- og multimediadesignere 526 680 546 960 3,9%
2211 Allmennpraktiserende leger 796 320 807 840 1,4%
2212 Legespesialister 965 280 993 240 2,9%
2221 Spesialsykepleiere 553 920 576 000 4,0%
2222 Jordmødre 587 760 612 960 4,3%
2223 Sykepleiere 502 200 522 720 4,1%
2224 Vernepleiere 501 720 515 040 2,7%
2250 Veterinærer 603 000 617 640 2,4%
2261 Tannleger 740 040 759 480 2,6%
2262 Farmasøyter 686 160 696 720 1,5%
2264 Fysioterapeuter 483 480 497 040 2,8%
2265 Ernæringsfysiologer 586 920 609 600 3,9%
2266 Audiografer og logopeder 476 400 499 560 4,9%
2267 Ergoterapeuter 465 600 478 800 2,8%
2310 Universitets- og høyskolelektorer/-lærere 592 200 604 920 2,1%
2320 Yrkesfaglærere 530 280 546 840 3,1%
2330 Lektorer mv. (videregående skole) 561 120 576 000 2,7%
2341 Grunnskolelærere 522 240 536 280 2,7%
2342 Førskolelærere 461 880 470 520 1,9%
2351 Spesialister i pedagogikk 582 480 599 160 2,9%
2352 Spesiallærere / spesialpedagoger 520 560 532 080 2,2%
2354 Andre musikklærere 512 640 529 680 3,3%
2359 Andre lærere 554 280 573 000 3,4%
2411 Revisorer, regnskapsrådgivere 667 440 696 120 4,3%
2412 Finans- og investeringsrådgivere 733 080 753 840 2,8%
2413 Finansanalytikere 728 760 743 400 2,0%
2421 Organisasjonsrådgivere mv. 625 800 645 480 3,1%
2422 Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet 567 120 583 560 2,9%
2423 Personal- og karriererådgivere 634 080 655 320 3,3%
2424 Rådgivere innen kompetanseutvikling 634 560 654 360 3,1%
2431 Reklame- og markedsføringsrådgivere 592 560 615 360 3,8%
2432 Informasjonsrådgivere 599 160 618 360 3,2%
2433 Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter 707 760 737 040 4,1%
2434 Salgskonsulenter innen IKT-produkter 717 720 743 880 3,6%
2511 Systemanalytikere/-arkitekter 716 160 735 240 2,7%
2512 Programvareutviklere 678 000 701 280 3,4%
2519 Andre programvare- og applikasjonsutviklere 679 200 702 480 3,4%
2521 Databasedesignere og -administratorer 662 520 695 040 4,9%
2522 Systemadministratorer 645 600 641 760 -0,6%
2529 Sikkerhetsanalytikere mv. 708 600 719 280 1,5%
2611 Jurister og advokater 786 360 804 000 2,2%
2612 Dommere 932 040 945 720 1,5%
2619 Andre juridiske yrker 742 680 758 280 2,1%
2621 Arkivarer og kuratorer 520 560 536 400 3,0%
2622 Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere 485 640 498 720 2,7%
2631 Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi 736 200 763 320 3,7%
2632 Rådgivere/forskere, samfunnsvitenskap 663 360 674 640 1,7%
2633 Rådgivere/forskere, humanistiske fag 502 440 522 120 3,9%
2634 Psykologer 615 960 632 880 2,7%
2635 Rådgivere innen sosiale fagfelt 495 240 510 120 3,0%
2636 Geistlige yrker 597 600 603 120 0,9%
2641 Forfattere mv. 629 280 639 480 1,6%
2642 Journalister 587 880 609 360 3,7%
2643 Oversettere, tolker mv. 469 800 480 120 2,2%
2652 Dirigenter, komponister, musikere og sangere 551 280 565 200 2,5%
2653 Koreografer og dansere 498 000 502 680 0,9%
2654 Regissører 617 040 627 000 1,6%
2655 Skuespillere 504 960 501 480 -0,7%
2656 Programledere i TV og radio 650 520 632 400 -2,8%
3112 Bygningsingeniører 621 720 638 760 2,7%
3113 Elkraftingeniører 674 040 690 480 2,4%
3114 Elektronikkingeniører 661 200 683 040 3,3%
3115 Maskiningeniører 617 400 636 000 3,0%
3116 Kjemiingeniører 673 560 690 240 2,5%
3117 Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi 809 280 833 760 3,0%
3118 Tekniske tegnere 571 920 591 240 3,4%
3119 Andre ingeniører 641 880 660 000 2,8%
3122 Arbeidsleder, industri 544 920 563 880 3,5%
3123 Arbeidsleder, bygg og anlegg 609 240 628 560 3,2%
3131 Energikontrolloperatører 586 920 599 520 2,1%
3133 Kontrolloperatører innen kjemisk prosessindustri 607 080 630 360 3,8%
3134 Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg 758 040 815 280 7,6%
3135 Kontrolloperatører innen metallproduksjon 525 360 549 600 4,6%
3141 Bioteknikere (ikke-medisinske laboratorier) 470 520 488 040 3,7%
3142 Agroteknikere 519 840 536 400 3,2%
3143 Skogteknikere 526 200 544 680 3,5%
3151 Skipsmaskinister 741 120 750 000 1,2%
3152 Dekksoffiserer og loser 725 880 739 680 1,9%
3153 Flygere 1 009 440 1 048 680 3,9%
3154 Flygeledere 966 480 990 000 2,4%
3211 Radiografer mv. 503 760 522 720 3,8%
3212 Bioingeniører 493 680 505 200 2,3%
3213 Reseptarer 505 440 500 160 -1,0%
3214 Protese- og tannteknikere 507 960 523 080 3,0%
3240 Dyrepleiere 374 400 389 640 4,1%
3251 Tannpleiere 467 040 475 560 1,8%
3254 Optikere 536 400 549 120 2,4%
3256 Helsesekretærer 406 440 417 000 2,6%
3257 Helse- og miljøkontrollører 668 760 688 320 2,9%
3258 Ambulansepersonell 494 400 516 840 4,5%
3259 Andre helseyrker 473 640 488 400 3,1%
3311 Finansmeglere 1 130 400 1 150 200 1,8%
3312 Kundebehandlere lån og kreditt 602 640 632 280 4,9%
3313 Regnskapsførere 577 440 593 640 2,8%
3315 Takstmenn 557 400 578 040 3,7%
3321 Forsikringsagenter 643 080 657 840 2,3%
3322 Selgere (engros) 607 560 625 200 2,9%
3323 Innkjøpere 607 680 614 640 1,1%
3324 Handels- og skipsmeglere 1 172 040 1 320 120 12,6%
3331 Speditører og befraktere 543 720 556 200 2,3%
3332 Konferanse- og arrangementsplanleggere mv. 586 560 601 800 2,6%
3333 Arbeidsformidlere 475 680 511 560 7,5%
3334 Eiendomsmeglere og - forvaltere 737 520 759 600 3,0%
3341 Arbeidsledere for kontorpersonell 635 880 652 320 2,6%
3342 Advokatsekretær 496 560 509 280 2,6%
3343 Sjefssekretærer 528 840 568 320 7,5%
3351 Tollere 463 680 476 520 2,8%
3352 Skattefunksjonærer 463 320 476 280 2,8%
3353 Saksbehandlere innen sosiale ytelser 441 720 451 440 2,2%
3355 Politibetjenter mv. 572 400 592 080 3,4%
3359 Andre yrker innen offentlig forvaltning 479 280 496 200 3,5%
3412 Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt 477 480 493 680 3,4%
3413 Religiøse yrker 466 080 469 320 0,7%
3421 Idrettsutøvere 510 960 546 600 7,0%
3422 Trenere og idrettsdommere 485 760 501 000 3,1%
3423 Sports- og aktivitetsinstruktører 437 640 447 600 2,3%
3431 Fotografer og filmfotografer 496 320 499 680 0,7%
3432 Interiørdesignere og dekoratører 483 840 498 960 3,1%
3434 Sjefskokker 441 240 449 520 1,9%
3439 Andre yrker innen estetiske fag 470 160 528 360 12,4%
3511 Driftsteknikere, IKT 594 960 613 080 3,0%
3512 Brukerstøtte, IKT 514 800 537 840 4,5%
3513 Nettverks- og systemteknikere, IKT 638 520 650 880 1,9%
3514 Internett-teknikere 598 680 620 160 3,6%
3521 Teknikere innen radio og tv 514 320 525 000 2,1%
3522 Teknikere innen telekom 496 920 507 600 2,1%
4110 Kontormedarbeidere 457 560 472 080 3,2%
4132 Dataregistrere 488 400 517 320 5,9%
4211 Kundebehandlere, bank og postkontor 445 920 457 680 2,6%
4212 Bingoverter, bookmakere mv. 361 680 376 200 4,0%
4214 Inkassomedarbeidere mv. 476 880 482 400 1,2%
4221 Reisebyråmedarbeidere mv. 464 880 485 040 4,3%
4222 Kundesentermedarbeidere 448 800 461 880 2,9%
4223 Sentralbordoperatører 423 840 433 440 2,3%
4224 Hotellresepsjonister 361 320 369 840 2,4%
4225 Informasjonsskrankemedarbeidere 454 920 477 840 5,0%
4226 Resepsjonister (ekskl. hotell) 441 120 452 760 2,6%
4229 Andre opplysningsmedarbeidere 464 280 475 680 2,5%
4311 Regnskapsmedarbeidere 505 200 520 080 2,9%
4312 Forsikrings- og finansmedarbeidere 507 240 521 280 2,8%
4313 Lønningsmedarbeidere 514 680 528 480 2,7%
4321 Lagermedarbeidere og material-forvaltere 449 280 463 320 3,1%
4322 Logistikkmedarbeidere 529 920 542 640 2,4%
4323 Transportfunksjonærer 489 240 501 000 2,4%
4412 Postbud og postsorterere 417 120 428 160 2,6%
4415 Arkivassistenter 467 880 484 800 3,6%
4416 Personalkontormedarbeidere 538 440 567 720 5,4%
5111 Flyverter, båtverter mv. 407 760 429 360 5,3%
5112 Konduktører 594 960 608 160 2,2%
5113 Reiseledere og guider 392 520 400 320 2,0%
5120 Kokker 394 800 405 480 2,7%
5131 Servitører 346 680 363 000 4,7%
5132 Bartendere 348 240 364 320 4,6%
5141 Frisører 352 680 359 880 2,0%
5142 Kosmetologer mv. 396 840 402 120 1,3%
5151 Renholdsledere i virksomheter 436 440 456 960 4,7%
5152 Husholdere 458 400 469 440 2,4%
5153 Vaktmestre 449 280 462 000 2,8%
5163 Begravelsesbyrå- og krematoriearbeidere 492 720 506 640 2,8%
5164 Dyrepassere og - trenere mv. 370 680 380 760 2,7%
5165 Kjøreskolelærere 500 400 515 280 3,0%
5169 Andre personlige tjenesteytere 501 240 483 120 -3,6%
5211 Torghandlere 484 080 512 640 5,9%
5222 Butikkavdelingssjefer 457 680 471 600 3,0%
5223 Butikkmedarbeidere 402 600 415 080 3,1%
5230 Billettselgere 455 160 467 400 2,7%
5244 Telefon- og nettselgere 453 480 471 360 3,9%
5245 Servicemedarbeidere (bensinstasjon) 364 680 391 920 7,5%
5246 Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv. 352 080 360 360 2,4%
5249 Andre salgsmedarbeidere 437 400 450 120 2,9%
5311 Barnehage- og skolefritidsassistenter mv. 372 240 378 720 1,7%
5312 Skoleassistenter 368 760 379 920 3,0%
5321 Helsefagarbeidere 428 160 436 320 1,9%
5322 Hjemmehjelper 390 480 411 600 5,4%
5329 Andre pleiemedarbeidere 406 200 418 560 3,0%
5411 Brannkonstabler 558 480 572 640 2,5%
5413 Fengselsbetjenter 491 880 494 640 0,6%
5414 Vektere 412 560 433 560 5,1%
5419 Andre sikkerhetsarbeidere 397 560 408 600 2,8%
6113 Gartnere 388 440 391 080 0,7%
6121 Melke- og husdyrprodusenter 342 000 356 040 4,1%
6130 Plante- og husdyrprodusenter (kombinasjonsbruk) 334 680 344 040 2,8%
6210 Skogbrukere 397 560 413 760 4,1%
6221 Havbruksarbeidere 520 200 542 760 4,3%
6222 Fiskere 438 720 495 360 12,9%
7112 Murere 436 080 448 680 2,9%
7113 Steinhoggere mv. 458 280 471 960 3,0%
7114 Betongarbeidere 473 760 488 040 3,0%
7115 Tømrere og snekkere 422 640 434 520 2,8%
7119 Andre bygningsarbeidere 425 400 443 880 4,3%
7121 Taktekkere 435 720 451 320 3,6%
7122 Gulv- og flisleggere 433 800 441 600 1,8%
7124 Isolatører mv. 446 400 454 560 1,8%
7125 Glassarbeidere 429 240 437 280 1,9%
7126 Rørleggere og VVS-montører 472 560 486 120 2,9%
7127 Kuldemontører mv. 500 160 515 160 3,0%
7131 Malere og byggtapetserere 419 160 430 800 2,8%
7132 Overflatebehandlere og lakkerere 425 640 443 760 4,3%
7133 Feiere, fasaderenholdere mv. 425 160 440 760 3,7%
7211 Støpere 417 960 430 920 3,1%
7212 Sveisere 450 600 469 080 4,1%
7213 Kopper- og blikkenslagere 441 960 451 440 2,1%
7214 Platearbeidere 428 160 441 960 3,2%
7215 Riggere og spleisere 524 160 529 800 1,1%
7222 Verktøymaker, låsesmeder mv. 454 800 476 760 4,8%
7223 Metalldreiere mv. 434 760 453 840 4,4%
7231 Bilmekanikere 429 000 440 160 2,6%
7232 Mekanikere innen flytekniske fag 648 480 643 680 -0,7%
7233 Anleggsmaskin- og industrimekanikere 477 000 495 840 3,9%
7311 Presisjonsinstrumentmakere og -reparatører 499 200 508 680 1,9%
7313 Gull- og sølvsmeder, gravører mv. 420 840 435 840 3,6%
7318 Vevere, strikkere mv. (innen husflidsproduksjon) 389 280 387 960 -0,3%
7321 Førtrykkere 462 720 475 440 2,7%
7322 Trykkere 455 160 460 920 1,3%
7323 Innbindere mv. 372 840 388 200 4,1%
7411 Elektrikere 486 840 496 920 2,1%
7412 Automatikere 547 440 551 640 0,8%
7413 Energimontører 492 000 507 240 3,1%
7421 Serviceelektronikere 478 320 493 200 3,1%
7422 Tele- og IKT-installatører 410 880 415 320 1,1%
7511 Slaktere, fiskehandlere mv. 386 280 424 320 9,8%
7512 Bakere, konditorer mv. 393 960 410 160 4,1%
7522 Møbelsnekkere 410 640 421 560 2,7%
7531 Skreddere, buntmakere mv. 439 200 447 600 1,9%
7534 Møbeltapetserere mv. 427 080 440 760 3,2%
7541 Yrkesdykkere 561 600 583 080 3,8%
7542 Skytebaser og sprengningsarbeidere 619 440 659 160 6,4%
7544 Desinfeksjonsarbeidere og skadedyrbekjempere 470 400 488 760 3,9%
7549 Andre håndverkere 356 520 367 680 3,1%
8111 Bergfagarbeidere 497 640 502 920 1,1%
8113 Operatører innen boring mv. 699 360 724 320 3,6%
8114 Operatører innen produksjon av betong mv. 440 280 454 320 3,2%
8121 Operatører innen metallurgiske prosessfag 441 600 458 760 3,9%
8131 Operatører innen kjemisk industri 508 800 532 440 4,6%
8141 Operatører innen produksjon av gummiprodukter 437 400 447 600 2,3%
8142 Operatører innen plastprodukter 416 880 429 600 3,1%
8143 Operatører innen papirprodukter 393 840 406 800 3,3%
8152 Operatører innen tekstilproduksjon mv. 411 480 426 960 3,8%
8153 Industrisyere 380 400 390 840 2,7%
8157 Renseri- og vaskerimaskinoperatører 370 200 381 480 3,0%
8160 Operatører innen næringsmiddelproduksjon 419 640 432 600 3,1%
8171 Operatører innen treforedling 415 800 426 000 2,5%
8172 Operatører innen trelastproduksjon 396 480 411 120 3,7%
8181 Operatører innen glass- og keramisk produksjon 423 120 437 160 3,3%
8182 Fyrkjele- og turbinoperatører 485 640 501 240 3,2%
8183 Pakke-, tappe- og etikettmaskinoperatører 465 000 471 120 1,3%
8211 Montører av mekaniske produkter 448 800 468 000 4,3%
8212 Montører av elektriske og elektroniske produkter 464 880 477 360 2,7%
8311 Lokomotiv og T-baneførere 678 000 674 040 -0,6%
8322 Bil-, drosje- og varebilførere 390 960 397 680 1,7%
8331 Bussjåfører og trikkeførere 425 880 430 560 1,1%
8332 Lastebil- og trailersjåfører 428 280 439 200 2,5%
8341 Jordbruks- og skogbruksmaskinførere 410 520 425 040 3,5%
8342 Anleggsmaskinførere 460 920 478 320 3,8%
8343 Kran- og heisførere mv. 497 400 509 040 2,3%
8344 Truckførere 425 160 437 760 3,0%
8350 Dekks- og maskinmannskap (skip) 491 520 495 960 0,9%
9112 Renholdere i virksomheter 388 440 399 240 2,8%
9122 Bilvaskere 380 760 389 520 2,3%
9211 Hjelpearbeidere i nyttevekstproduksjon 307 800 333 240 8,3%
9212 Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon 308 880 307 560 -0,4%
9213 Hjelpearbeidere i kombinasjonsbruk 308 160 326 160 5,8%
9214 Hjelpearbeidere i gartneri mv. 369 240 374 640 1,5%
9312 Hjelpearbeidere i anlegg 428 640 443 760 3,5%
9313 Hjelpearbeidere i bygg 388 320 399 360 2,8%
9321 Håndpakkere mv. 396 240 430 800 8,7%
9329 Andre hjelpearbeidere i industri 427 200 443 760 3,9%
9333 Laste- og lossearbeidere 430 440 438 240 1,8%
9334 Varepåfyllere 368 280 388 200 5,4%
9412 Kjøkkenassistenter 348 480 359 160 3,1%
9510 Reklamedistributører mv. 419 040 424 440 1,3%
9611 Renovasjonsarbeidere 423 120 431 040 1,9%
9612 Gjenvinningsarbeidere 390 720 399 720 2,3%
9621 Bud mv. 359 640 373 560 3,9%
9622 Altmuligmann 394 920 410 760 4,0%
9629 Andre hjelpearbeidere 449 640 463 440 3,1%

 

Kalkulatorer:

Inflasjon- og lønnsutvikling
Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.

Så lenge må du du jobbe
Kalkulatoren beregner hvor mange timer eller minutter du må jobbe for å dekke inn et beløp.

Ansattkostnadskalkulator
Kalkulatoren beregner hva du selv koster arbeidsgiveren per år og per time, når alle kostnader er tatt i betraktning.