Dette er lønnsnivået i 350 forskjellige yrker.

For å finne ditt yrke må du se innenfor den yrkessektoren du tror du befinner deg. Den er delt inn i 10 felt.

I listen under står kodesystemet som SSB benytter seg av. Det vil si at yrkesfelt 1 står øverst.

Lønnsstatistikken blir laget av SSB.

Yrkesfeltene:

1. Ledere

2. Akademiske yrker

3. Høyskoleyrker

4. Kontoryrker

5. Salgs og serviceyrker

6. Bønder, fiskere mv.

7. Håndverkere

8. Prosess- og maskinoperatører, transport- arbeidere mv.

9. Renholdere, hjelpearbeidere mv.

0. Militære yrker og uoppgitt

Innenfor hvert felt er det listet opp et rekke yrker.

Se også:

Alt om lønningene i Norge

Lønnsnivået i 350 forskjellige yrker

Dette er de 50 yrkene med høyest lønn

Dette er de 50 yrkene med lavest lønn

Lønnsnivået i forskjellige næringer

Lønnsutviklingen i Norge de siste 30 årene

Yrkene med den beste lønnsutviklingen det siste året

Lønnsnivået i alle landets kommuner

For å finne ditt yrke kan du også trykke crtl F, og søke.

Statistikken baserer seg på heltidsansatte.

Yrke 2019 2020 Endring
0110 Offiserer fra fenrik og høyere grad 782 760 799 440 2,1%
0210 Befal med sersjant grad 574 920 626 160 8,9%
1111 Politikere 876 000 841 320 -4,0%
1112 Toppledere i offentlig administrasjon 1 205 160 1 187 400 -1,5%
1114 Toppledere i interesseorganisasjoner 764 760 781 920 2,2%
1120 Administrerende direktører 969 240 993 240 2,5%
1211 Finans- og økonomisjefer 1 038 480 1 073 880 3,4%
1212 Personalsjefer 955 440 973 680 1,9%
1213 Strategi- og planleggingssjefer 811 440 825 480 1,7%
1219 Andre administrative ledere 836 880 846 600 1,2%
1221 Salgs- og markedssjefer 907 920 930 840 2,5%
1222 PR- og informasjonssjefer 828 120 853 200 3,0%
1223 Forsknings- og utviklingsledere 993 600 994 560 0,1%
1311 Ledere i skogbruk, gartnerier mv. 698 400 707 760 1,3%
1312 Ledere innen akvakultur mv. 823 200 855 480 3,9%
1321 Ledere av industriproduksjon mv. 854 760 868 440 1,6%
1322 Ledere av olje- og gassutvinning mv. 1 325 760 1 298 760 -2,0%
1323 Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet 760 080 770 160 1,3%
1324 Ledere av logistikk og transport mv. 799 320 808 200 1,1%
1330 Ledere av IKT-enheter 945 000 979 080 3,6%
1341 Ledere av omsorgstjenester for barn 657 480 657 360 0,0%
1342 Ledere av helsetjenester 770 040 777 960 1,0%
1343 Ledere av eldreomsorg 718 920 720 720 0,3%
1344 Ledere av sosialomsorg 677 880 693 600 2,3%
1345 Ledere av utdanning og undervisning 736 800 742 680 0,8%
1346 Ledere av forsikring og finansvirksomhet 1 136 520 1 179 600 3,8%
1349 Andre ledere av produksjon og tjenesteyting 849 240 868 680 2,3%
1411 Hotellsjefer 581 640 566 520 -2,6%
1412 Restaurantsjefer 500 880 497 880 -0,6%
1420 Varehandelssjefer 593 520 609 120 2,6%
1431 Sports-, rekreasjons- og kultursenterledere 634 080 640 680 1,0%
1439 Andre daglige ledere i tjenesteytende virksomheter 608 040 609 000 0,2%
2111 Fysikere og astronomer 757 560 761 520 0,5%
2112 Meteorologer 644 640 643 560 -0,2%
2113 Kjemikere 801 240 803 760 0,3%
2114 Geologer og geofysikere 1 037 040 1 023 480 -1,3%
2120 Matematikere, statistikere mv. 669 720 686 400 2,5%
2131 Biologer, botanikere, zoologer mv. 700 320 712 200 1,7%
2132 Sivilagronomer mv. 663 240 656 880 -1,0%
2133 Miljøvernrådgivere 658 920 673 440 2,2%
2141 Sivilingeniører (industri og produksjon) 714 960 711 120 -0,5%
2142 Sivilingeniører (bygg og anlegg) 777 120 787 440 1,3%
2143 Sivilingeniører (miljøteknikk) 747 600 740 760 -0,9%
2144 Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk) 838 920 851 040 1,4%
2145 Sivilingeniører (kjemi) 773 520 778 080 0,6%
2146 Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.) 990 720 987 720 -0,3%
2149 Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi) 840 840 847 800 0,8%
2151 Sivilingeniører (elkraftteknikk) 862 680 850 320 -1,4%
2152 Sivilingeniører (elektronikk) 832 800 837 000 0,5%
2153 Sivilingeniører (telekommunikasjon) 732 840 800 160 9,2%
2161 Sivilarkitekter 743 640 752 760 1,2%
2162 Landskapsarkitekter 719 040 728 880 1,4%
2163 Produkt- og klesdesignere 627 960 653 280 4,0%
2164 Arealplanleggere 666 360 668 640 0,3%
2165 Landmålere, kartografer mv. 638 040 637 800 0,0%
2166 Grafiske- og multimediadesignere 572 160 593 040 3,6%
2211 Allmennpraktiserende leger 861 000 872 760 1,4%
2212 Legespesialister 1 026 960 1 036 200 0,9%
2221 Spesialsykepleiere 603 240 607 680 0,7%
2222 Jordmødre 656 880 659 160 0,3%
2223 Sykepleiere 560 280 564 240 0,7%
2224 Vernepleiere 546 360 551 280 0,9%
2250 Veterinærer 656 400 665 880 1,4%
2261 Tannleger 797 760 796 560 -0,2%
2262 Farmasøyter 644 400 644 400 0,0%
2264 Fysioterapeuter 514 800 517 440 0,5%
2265 Ernæringsfysiologer 612 960 613 680 0,1%
2266 Audiografer og logopeder 524 880 534 840 1,9%
2267 Ergoterapeuter 504 840 505 440 0,1%
2269 Kiropraktorer mv. 614 520 604 800 -1,6%
2310 Universitets- og høyskolelektorer/-lærere 618 360 627 120 1,4%
2320 Yrkesfaglærere 554 640 556 800 0,4%
2330 Lektorer mv. (videregående skole) 597 720 598 440 0,1%
2341 Grunnskolelærere 554 040 557 520 0,6%
2342 Førskolelærere 497 520 499 440 0,4%
2351 Spesialister i pedagogikk 625 560 621 120 -0,7%
2352 Spesiallærere / spesialpedagoger 548 040 549 720 0,3%
2353 Andre språklærere 523 440 522 000 -0,3%
2354 Andre musikklærere 539 760 544 920 1,0%
2355 Andre lærere i estetiske fag 478 440 472 800 -1,2%
2359 Andre lærere 585 000 596 160 1,9%
2411 Revisorer, regnskapsrådgivere 724 440 737 520 1,8%
2412 Finans- og investeringsrådgivere 760 080 794 160 4,5%
2413 Finansanalytikere 769 800 787 320 2,3%
2421 Organisasjonsrådgivere mv. 747 360 762 600 2,0%
2422 Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet 608 520 617 880 1,5%
2423 Personal- og karriererådgivere 672 240 687 840 2,3%
2424 Rådgivere innen kompetanseutvikling 689 040 687 720 -0,2%
2431 Reklame- og markedsføringsrådgivere 620 040 634 560 2,3%
2432 Informasjonsrådgivere 628 920 648 600 3,1%
2433 Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter 761 400 775 920 1,9%
2434 Salgskonsulenter innen IKT-produkter 742 080 769 680 3,7%
2511 Systemanalytikere/-arkitekter 763 080 774 240 1,5%
2512 Programvareutviklere 725 520 745 320 2,7%
2513 Nett- og multimediautviklere 610 440 618 960 1,4%
2514 Applikasjonsprogrammerere 685 440 713 040 4,0%
2519 Andre programvare- og applikasjonsutviklere 729 720 748 200 2,5%
2521 Databasedesignere og -administratorer 716 520 713 280 -0,5%
2522 Systemadministratorer 660 120 675 960 2,4%
2529 Sikkerhetsanalytikere mv. 738 120 762 360 3,3%
2611 Jurister og advokater 833 520 851 400 2,1%
2612 Dommere 990 120 1 004 760 1,5%
2619 Andre juridiske yrker 752 280 728 880 -3,1%
2621 Arkivarer og kuratorer 550 320 559 440 1,7%
2622 Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere 516 480 521 760 1,0%
2631 Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi 794 280 805 440 1,4%
2632 Rådgivere/forskere, samfunnsvitenskap 701 640 721 800 2,9%
2633 Rådgivere/forskere, humanistiske fag 549 600 559 440 1,8%
2634 Psykologer 663 000 663 120 0,0%
2635 Rådgivere innen sosiale fagfelt 534 840 537 120 0,4%
2636 Geistlige yrker 623 880 625 800 0,3%
2641 Forfattere mv. 645 600 660 240 2,3%
2642 Journalister 627 360 645 240 2,9%
2643 Oversettere, tolker mv. 509 040 521 880 2,5%
2651 Skulptører, kunstmalere og andre billedkunstnere 518 040 545 280 5,3%
2652 Dirigenter, komponister, musikere og sangere 579 240 586 800 1,3%
2653 Koreografer og dansere 494 880 507 600 2,6%
2654 Regissører 649 680 656 160 1,0%
2655 Skuespillere 511 080 579 960 13,5%
2656 Programledere i TV og radio 650 640 670 200 3,0%
2659 Andre utøvende kunstneriske yrker 513 000 587 280 14,5%
3112 Bygningsingeniører 662 640 672 120 1,4%
3113 Elkraftingeniører 722 280 719 280 -0,4%
3114 Elektronikkingeniører 704 880 708 960 0,6%
3115 Maskiningeniører 660 120 663 120 0,5%
3116 Kjemiingeniører 702 360 674 880 -3,9%
3117 Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi 863 160 864 960 0,2%
3118 Tekniske tegnere 610 320 624 360 2,3%
3119 Andre ingeniører 684 480 688 200 0,5%
3121 Arbeidsleder, bergfag 686 640 687 840 0,2%
3122 Arbeidsleder, industri 583 920 591 960 1,4%
3123 Arbeidsleder, bygg og anlegg 645 960 658 560 2,0%
3131 Energikontrolloperatører 668 160 674 520 1,0%
3133 Kontrolloperatører innen kjemisk prosessindustri 636 960 637 920 0,2%
3134 Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg 839 640 816 480 -2,8%
3135 Kontrolloperatører innen metallproduksjon 571 080 575 160 0,7%
3141 Bioteknikere (ikke-medisinske laboratorier) 502 560 511 080 1,7%
3142 Agroteknikere 552 120 563 760 2,1%
3143 Skogteknikere 570 480 569 760 -0,1%
3151 Skipsmaskinister 789 360 806 040 2,1%
3152 Dekksoffiserer og loser 782 040 796 320 1,8%
3153 Flygere 1 091 760 1 065 240 -2,4%
3154 Flygeledere 1 063 320 1 124 760 5,8%
3155 Teknikere innen luftfartssikkerhet 764 400 753 000 -1,5%
3211 Radiografer mv. 545 280 550 080 0,9%
3212 Bioingeniører 532 440 537 480 0,9%
3213 Reseptarer 523 320 528 720 1,0%
3214 Protese- og tannteknikere 544 920 551 400 1,2%
3230 Yrker innen alternativ medisin 518 400 537 720 3,7%
3240 Dyrepleiere 395 040 400 800 1,5%
3251 Tannpleiere 506 040 499 320 -1,3%
3254 Optikere 561 720 577 680 2,8%
3256 Helsesekretærer 429 840 437 160 1,7%
3257 Helse- og miljøkontrollører 700 560 707 160 0,9%
3258 Ambulansepersonell 528 840 537 360 1,6%
3259 Andre helseyrker 500 880 506 760 1,2%
3311 Finansmeglere 1 144 800 1 151 880 0,6%
3312 Kundebehandlere lån og kreditt 664 320 673 200 1,3%
3313 Regnskapsførere 605 880 623 760 3,0%
3315 Takstmenn 607 560 626 880 3,2%
3321 Forsikringsagenter 690 480 706 320 2,3%
3322 Selgere (engros) 645 840 664 680 2,9%
3323 Innkjøpere 627 960 645 360 2,8%
3324 Handels- og skipsmeglere 1 258 080 1 464 360 16,4%
3331 Speditører og befraktere 572 400 582 960 1,8%
3332 Konferanse- og arrangementsplanleggere mv. 610 920 622 920 2,0%
3333 Arbeidsformidlere 493 560 546 360 10,7%
3334 Eiendomsmeglere og - forvaltere 819 960 876 120 6,8%
3341 Arbeidsledere for kontorpersonell 676 560 694 680 2,7%
3342 Advokatsekretær 517 560 535 800 3,5%
3343 Sjefssekretærer 583 440 576 840 -1,1%
3351 Tollere 502 440 508 920 1,3%
3352 Skattefunksjonærer 500 280 510 600 2,1%
3353 Saksbehandlere innen sosiale ytelser 472 560 482 880 2,2%
3355 Politibetjenter mv. 618 240 628 320 1,6%
3359 Andre yrker innen offentlig forvaltning 509 640 516 960 1,4%
3412 Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt 511 920 514 440 0,5%
3413 Religiøse yrker 478 440 490 320 2,5%
3421 Idrettsutøvere 531 600 549 120 3,3%
3422 Trenere og idrettsdommere 479 520 484 920 1,1%
3423 Sports- og aktivitetsinstruktører 417 000 428 880 2,8%
3431 Fotografer og filmfotografer 529 200 553 920 4,7%
3432 Interiørdesignere og dekoratører 500 040 516 600 3,3%
3433 Tekniske konservatorer 505 920 508 800 0,6%
3434 Sjefskokker 452 280 457 200 1,1%
3439 Andre yrker innen estetiske fag 529 200 539 400 1,9%
3511 Driftsteknikere, IKT 631 440 647 880 2,6%
3512 Brukerstøtte, IKT 558 840 571 080 2,2%
3513 Nettverks- og systemteknikere, IKT 678 120 694 560 2,4%
3514 Internett-teknikere 644 880 659 280 2,2%
3521 Teknikere innen radio og tv 553 680 572 880 3,5%
3522 Teknikere innen telekom 494 640 500 640 1,2%
4110 Kontormedarbeidere 481 080 489 600 1,8%
4132 Dataregistrere 531 840 563 640 6,0%
4211 Kundebehandlere, bank og postkontor 459 840 465 720 1,3%
4212 Bingoverter, bookmakere mv. 369 480 375 840 1,7%
4214 Inkassomedarbeidere mv. 494 760 497 520 0,6%
4221 Reisebyråmedarbeidere mv. 468 960 453 360 -3,3%
4222 Kundesentermedarbeidere 464 880 478 080 2,8%
4223 Sentralbordoperatører 439 560 446 640 1,6%
4224 Hotellresepsjonister 375 240 383 760 2,3%
4225 Informasjonsskrankemedarbeidere 452 640 478 440 5,7%
4226 Resepsjonister (ekskl. hotell) 437 640 450 840 3,0%
4227 Intervjuere 312 960 336 000 7,4%
4229 Andre opplysningsmedarbeidere 465 600 497 160 6,8%
4311 Regnskapsmedarbeidere 534 720 547 680 2,4%
4312 Forsikrings- og finansmedarbeidere 529 320 546 360 3,2%
4313 Lønningsmedarbeidere 545 520 553 080 1,4%
4321 Lagermedarbeidere og material-forvaltere 468 840 477 840 1,9%
4322 Logistikkmedarbeidere 547 560 550 080 0,5%
4323 Transportfunksjonærer 513 360 519 840 1,3%
4411 Bibliotekassistenter 441 960 448 080 1,4%
4412 Postbud og postsorterere 433 080 442 920 2,3%
4415 Arkivassistenter 499 440 506 040 1,3%
4416 Personalkontormedarbeidere 572 160 585 960 2,4%
5111 Flyverter, båtverter mv. 447 840 481 080 7,4%
5112 Konduktører 597 120 625 560 4,8%
5113 Reiseledere og guider 393 600 407 880 3,6%
5120 Kokker 414 960 423 240 2,0%
5131 Servitører 356 880 358 200 0,4%
5132 Bartendere 357 600 361 200 1,0%
5141 Frisører 376 560 389 400 3,4%
5142 Kosmetologer mv. 395 280 409 440 3,6%
5151 Renholdsledere i virksomheter 462 000 466 920 1,1%
5152 Husholdere 479 520 482 160 0,6%
5153 Vaktmestre 471 240 478 680 1,6%
5163 Begravelsesbyrå- og krematoriearbeidere 522 840 534 600 2,2%
5164 Dyrepassere og - trenere mv. 375 840 388 560 3,4%
5165 Kjøreskolelærere 541 320 552 960 2,2%
5169 Andre personlige tjenesteytere 447 960 485 160 8,3%
5211 Torghandlere 559 080 620 040 10,9%
5221 Innehavere av kiosk/liten butikk 450 840 462 360 2,6%
5222 Butikkavdelingssjefer 479 160 491 400 2,6%
5223 Butikkmedarbeidere 393 480 405 120 3,0%
5230 Billettselgere 445 560 456 600 2,5%
5242 Demonstrasjonsselgere 430 560 444 000 3,1%
5243 Dørselgere 518 760 500 280 -3,6%
5244 Telefon- og nettselgere 449 520 460 560 2,5%
5245 Servicemedarbeidere (bensinstasjon) 364 800 382 320 4,8%
5246 Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv. 342 840 343 680 0,2%
5249 Andre salgsmedarbeidere 441 720 461 640 4,5%
5311 Barnehage- og skolefritidsassistenter mv. 393 600 395 760 0,5%
5312 Skoleassistenter 385 680 385 320 -0,1%
5321 Helsefagarbeidere 486 600 490 800 0,9%
5322 Hjemmehjelper 429 360 433 920 1,1%
5329 Andre pleiemedarbeidere 452 280 456 360 0,9%
5411 Brannkonstabler 588 360 593 760 0,9%
5413 Fengselsbetjenter 504 000 515 280 2,2%
5414 Vektere 428 640 438 120 2,2%
5419 Andre sikkerhetsarbeidere 402 720 408 840 1,5%
6111 Korn- og grønnsaksprodusenter 383 280 393 000 2,5%
6113 Gartnere 406 320 411 120 1,2%
6121 Melke- og husdyrprodusenter 364 440 373 680 2,5%
6122 Egg- og fjærfeprodusenter 383 520 412 800 7,6%
6130 Plante- og husdyrprodusenter (kombinasjonsbruk) 352 800 364 920 3,4%
6210 Skogbrukere 423 120 428 040 1,2%
6221 Havbruksarbeidere 537 240 549 840 2,3%
6222 Fiskere 461 520 492 240 6,7%
7112 Murere 464 760 473 880 2,0%
7113 Steinhoggere mv. 485 640 499 680 2,9%
7114 Betongarbeidere 501 000 514 080 2,6%
7115 Tømrere og snekkere 444 840 456 120 2,5%
7119 Andre bygningsarbeidere 455 880 458 280 0,5%
7121 Taktekkere 462 480 473 760 2,4%
7122 Gulv- og flisleggere 465 360 483 360 3,9%
7124 Isolatører mv. 467 400 461 640 -1,2%
7125 Glassarbeidere 453 600 462 480 2,0%
7126 Rørleggere og VVS-montører 497 400 507 960 2,1%
7127 Kuldemontører mv. 529 800 542 760 2,4%
7131 Malere og byggtapetserere 443 640 452 280 1,9%
7132 Overflatebehandlere og lakkerere 458 760 468 960 2,2%
7133 Feiere, fasaderenholdere mv. 448 920 463 200 3,2%
7211 Støpere 469 920 472 200 0,5%
7212 Sveisere 473 280 485 040 2,5%
7213 Kopper- og blikkenslagere 463 680 474 600 2,4%
7214 Platearbeidere 456 840 461 760 1,1%
7215 Riggere og spleisere 541 560 557 640 3,0%
7221 Smeder 465 120 461 760 -0,7%
7222 Verktøymaker, låsesmeder mv. 497 520 502 560 1,0%
7223 Metalldreiere mv. 460 680 465 120 1,0%
7231 Bilmekanikere 449 040 462 960 3,1%
7232 Mekanikere innen flytekniske fag 671 520 702 480 4,6%
7233 Anleggsmaskin- og industrimekanikere 510 840 514 920 0,8%
7234 Sykkelreparatører mv. 408 000 405 840 -0,5%
7311 Presisjonsinstrumentmakere og -reparatører 534 840 550 560 2,9%
7313 Gull- og sølvsmeder, gravører mv. 447 720 460 560 2,9%
7318 Vevere, strikkere mv. (innen husflidsproduksjon) 396 000 404 160 2,1%
7319 Andre kunsthåndverkere 436 200 456 240 4,6%
7321 Førtrykkere 478 920 488 280 2,0%
7322 Trykkere 459 360 460 560 0,3%
7323 Innbindere mv. 407 880 403 680 -1,0%
7411 Elektrikere 508 560 518 640 2,0%
7412 Automatikere 570 360 581 520 2,0%
7413 Energimontører 512 400 515 160 0,5%
7421 Serviceelektronikere 515 760 517 800 0,4%
7422 Tele- og IKT-installatører 435 600 439 800 1,0%
7511 Slaktere, fiskehandlere mv. 430 920 440 760 2,3%
7512 Bakere, konditorer mv. 419 520 421 800 0,5%
7522 Møbelsnekkere 431 880 445 200 3,1%
7531 Skreddere, buntmakere mv. 441 840 456 120 3,2%
7534 Møbeltapetserere mv. 448 800 445 440 -0,7%
7541 Yrkesdykkere 569 040 585 600 2,9%
7542 Skytebaser og sprengningsarbeidere 666 960 709 680 6,4%
7544 Desinfeksjonsarbeidere og skadedyrbekjempere 495 480 498 120 0,5%
7549 Andre håndverkere 382 200 395 880 3,6%
8111 Bergfagarbeidere 518 880 529 680 2,1%
8112 Prosessoperatører (oppredning) 589 440 593 520 0,7%
8113 Operatører innen boring mv. 747 240 753 840 0,9%
8114 Operatører innen produksjon av betong mv. 461 160 466 320 1,1%
8121 Operatører innen metallurgiske prosessfag 474 960 472 440 -0,5%
8131 Operatører innen kjemisk industri 537 360 556 200 3,5%
8141 Operatører innen produksjon av gummiprodukter 461 640 480 360 4,1%
8142 Operatører innen plastprodukter 446 280 451 320 1,1%
8143 Operatører innen papirprodukter 414 840 417 120 0,5%
8151 Spinne- og nøstemaskinoperatører 397 680 424 680 6,8%
8152 Operatører innen tekstilproduksjon mv. 434 760 432 720 -0,5%
8153 Industrisyere 405 120 410 640 1,4%
8157 Renseri- og vaskerimaskinoperatører 390 480 394 200 1,0%
8160 Operatører innen næringsmiddelproduksjon 432 960 438 480 1,3%
8171 Operatører innen treforedling 440 760 451 440 2,4%
8172 Operatører innen trelastproduksjon 422 880 433 800 2,6%
8181 Operatører innen glass- og keramisk produksjon 439 440 448 320 2,0%
8182 Fyrkjele- og turbinoperatører 524 160 531 960 1,5%
8183 Pakke-, tappe- og etikettmaskinoperatører 479 760 494 280 3,0%
8211 Montører av mekaniske produkter 473 160 486 120 2,7%
8212 Montører av elektriske og elektroniske produkter 475 560 489 240 2,9%
8311 Lokomotiv og T-baneførere 675 000 684 120 1,4%
8322 Bil-, drosje- og varebilførere 409 680 410 640 0,2%
8331 Bussjåfører og trikkeførere 442 080 449 040 1,6%
8332 Lastebil- og trailersjåfører 459 480 468 840 2,0%
8341 Jordbruks- og skogbruksmaskinførere 449 760 459 840 2,2%
8342 Anleggsmaskinførere 497 760 505 680 1,6%
8343 Kran- og heisførere mv. 519 000 530 400 2,2%
8344 Truckførere 450 360 459 000 1,9%
8350 Dekks- og maskinmannskap (skip) 521 400 532 440 2,1%
9111 Renholdere i private hjem 378 240 390 120 3,1%
9112 Renholdere i virksomheter 399 240 402 840 0,9%
9122 Bilvaskere 386 400 400 320 3,6%
9211 Hjelpearbeidere i nyttevekstproduksjon 327 000 347 280 6,2%
9212 Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon 313 080 318 000 1,6%
9213 Hjelpearbeidere i kombinasjonsbruk 342 240 350 400 2,4%
9214 Hjelpearbeidere i gartneri mv. 393 720 402 960 2,3%
9216 Hjelpearbeidere innen havbruk 393 600 429 480 9,1%
9312 Hjelpearbeidere i anlegg 452 520 461 640 2,0%
9313 Hjelpearbeidere i bygg 409 440 418 920 2,3%
9321 Håndpakkere mv. 427 920 430 920 0,7%
9329 Andre hjelpearbeidere i industri 448 080 470 040 4,9%
9333 Laste- og lossearbeidere 432 720 447 120 3,3%
9334 Varepåfyllere 377 640 383 880 1,7%
9412 Kjøkkenassistenter 358 320 366 720 2,3%
9510 Reklamedistributører mv. 434 880 448 200 3,1%
9611 Renovasjonsarbeidere 437 760 446 040 1,9%
9612 Gjenvinningsarbeidere 410 040 423 720 3,3%
9621 Bud mv. 381 000 404 640 6,2%
9622 Altmuligmann 408 480 421 200 3,1%
9623 Måleravlesere mv. 450 120 449 280 -0,2%
9629 Andre hjelpearbeidere 375 360 393 720 4,9%

Kilde: SSB 

 

Kalkulatorer:

Inflasjon- og lønnsutvikling
Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.

Så lenge må du du jobbe
Kalkulatoren beregner hvor mange timer eller minutter du må jobbe for å dekke inn et beløp.

Ansattkostnadskalkulator
Kalkulatoren beregner hva du selv koster arbeidsgiveren per år og per time, når alle kostnader er tatt i betraktning.