Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

I denne oversikten ser du hvilket lønnsnivå der er i over 350 forskjellige yrker.

For å finne ditt yrke må du se innenfor den yrkessektoren du tror du befinner deg. Den er delt inn i 10 felt.

I listen under står kodesystemet som SSB benytter seg av. Det vil si at yrkesfelt 1 står øverst.

Lønnsstatistikken blir laget av SSB.

Yrkesfeltene:

1. Ledere

2. Akademiske yrker

3. Høyskoleyrker

4. Kontoryrker

5. Salgs og serviceyrker

6. Bønder, fiskere mv.

7. Håndverkere

8. Prosess- og maskinoperatører, transport- arbeidere mv.

9. Renholdere, hjelpearbeidere mv.

0. Militære yrker og uoppgitt

Innenfor hvert felt er det listet opp et rekke yrker.

Se også:

Alt om lønningene i Norge

Lønnsnivået i 350 forskjellige yrker

Dette er de 50 yrkene med høyest lønn

Dette er de 50 yrkene med lavest lønn

Lønnsnivået i forskjellige næringer

Lønnsutviklingen i Norge de siste 30 årene

Yrkene med den beste lønnsutviklingen det siste året

Lønnsnivået i alle landets kommuner

Dette er den lovbestemte minstelønnen i en rekke bransjer

For å finne ditt yrke kan du også trykke crtl F, og søke.

Statistikken baserer seg på heltidsansatte.

Yrke 2021 2022 Endring
0110 Offiserer fra fenrik og høyere grad 894 120 937 680 4,9 %
0210 Befal med sersjant grad 727 800 789 600 8,5 %
1111 Politikere 881 760 879 240 -0,3 %
1112 Toppledere i offentlig administrasjon 1 238 160 1 308 360 5,7 %
1114 Toppledere i interesseorganisasjoner 825 120 847 920 2,8 %
1120 Administrerende direktører 1 085 520 1 158 840 6,8 %
1211 Finans- og økonomisjefer 1 172 280 1 213 920 3,6 %
1212 Personalsjefer 1 038 960 1 064 880 2,5 %
1213 Strategi- og planleggingssjefer 864 360 901 680 4,3 %
1219 Andre administrative ledere 903 600 938 400 3,9 %
1221 Salgs- og markedssjefer 993 600 1 025 640 3,2 %
1222 PR- og informasjonssjefer 904 920 945 840 4,5 %
1223 Forsknings- og utviklingsledere 1 074 840 1 102 680 2,6 %
1311 Ledere i skogbruk, gartnerier mv. 759 000 799 440 5,3 %
1312 Ledere innen akvakultur mv. 898 200 951 360 5,9 %
1321 Ledere av industriproduksjon mv. 927 120 964 440 4,0 %
1322 Ledere av olje- og gassutvinning mv. 1 330 200 1 437 240 8,0 %
1323 Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet 813 000 851 640 4,8 %
1324 Ledere av logistikk og transport mv. 853 440 900 720 5,5 %
1330 Ledere av IKT-enheter 1 032 480 1 091 640 5,7 %
1341 Ledere av omsorgstjenester for barn 691 440 713 520 3,2 %
1342 Ledere av helsetjenester 818 640 850 920 3,9 %
1343 Ledere av eldreomsorg 752 280 793 560 5,5 %
1344 Ledere av sosialomsorg 728 760 749 040 2,8 %
1345 Ledere av utdanning og undervisning 776 880 811 080 4,4 %
1346 Ledere av forsikring og finansvirksomhet 1 239 360 1 320 120 6,5 %
1349 Andre ledere av produksjon og tjenesteyting 910 200 956 280 5,1 %
1411 Hotellsjefer 600 600 624 240 3,9 %
1412 Restaurantsjefer 538 080 558 360 3,8 %
1420 Varehandelssjefer 670 920 687 000 2,4 %
1431 Sports-, rekreasjons- og kultursenterledere 684 240 714 240 4,4 %
1439 Andre daglige ledere i tjenesteytende virksomheter 644 280 682 080 5,9 %
2111 Fysikere og astronomer 786 360 820 560 4,3 %
2112 Meteorologer 664 920 704 880 6,0 %
2113 Kjemikere 851 880 866 400 1,7 %
2114 Geologer og geofysikere 1 072 800 1 110 840 3,5 %
2120 Matematikere, statistikere mv. 717 480 743 280 3,6 %
2131 Biologer, botanikere, zoologer mv. 728 640 756 360 3,8 %
2132 Sivilagronomer mv. 693 480 704 160 1,5 %
2133 Miljøvernrådgivere 708 480 738 240 4,2 %
2141 Sivilingeniører (industri og produksjon) 753 000 788 400 4,7 %
2142 Sivilingeniører (bygg og anlegg) 824 880 853 920 3,5 %
2143 Sivilingeniører (miljøteknikk) 780 480 814 200 4,3 %
2144 Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk) 867 720 913 680 5,3 %
2145 Sivilingeniører (kjemi) 806 400 830 520 3,0 %
2146 Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.) 1 023 360 1 107 000 8,2 %
2149 Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi) 874 920 921 360 5,3 %
2151 Sivilingeniører (elkraftteknikk) 892 680 939 360 5,2 %
2152 Sivilingeniører (elektronikk) 879 480 922 080 4,8 %
2153 Sivilingeniører (telekommunikasjon) 848 520 853 800 0,6 %
2161 Sivilarkitekter 785 760 818 280 4,1 %
2162 Landskapsarkitekter 755 640 777 120 2,8 %
2163 Produkt- og klesdesignere 673 680 698 760 3,7 %
2164 Arealplanleggere 702 360 735 600 4,7 %
2165 Landmålere, kartografer mv. 668 640 691 080 3,4 %
2166 Grafiske- og multimediadesignere 630 480 666 840 5,8 %
2211 Allmennpraktiserende leger 904 080 941 160 4,1 %
2212 Legespesialister 1 102 320 1 147 800 4,1 %
2221 Spesialsykepleiere 644 400 669 960 4,0 %
2222 Jordmødre 689 520 723 480 4,9 %
2223 Sykepleiere 579 000 596 760 3,1 %
2224 Vernepleiere 565 440 586 560 3,7 %
2250 Veterinærer 690 360 721 200 4,5 %
2261 Tannleger 820 080 854 640 4,2 %
2262 Farmasøyter 671 520 690 840 2,9 %
2264 Fysioterapeuter 548 880 567 840 3,5 %
2265 Ernæringsfysiologer 649 560 677 040 4,2 %
2266 Audiografer og logopeder 555 120 579 120 4,3 %
2267 Ergoterapeuter 532 080 548 880 3,2 %
2269 Kiropraktorer mv. 657 720 688 680 4,7 %
2310 Universitets- og høyskolelektorer/-lærere 658 680 682 800 3,7 %
2320 Yrkesfaglærere 591 000 597 240 1,1 %
2330 Lektorer mv. (videregående skole) 633 360 637 440 0,6 %
2341 Grunnskolelærere 588 840 591 960 0,5 %
2342 Førskolelærere 524 280 523 680 -0,1 %
2351 Spesialister i pedagogikk 649 680 670 080 3,1 %
2352 Spesiallærere / spesialpedagoger 575 280 583 200 1,4 %
2354 Andre musikklærere 585 480 598 320 2,2 %
2359 Andre lærere 621 720 652 680 5,0 %
2411 Revisorer, regnskapsrådgivere 789 120 825 360 4,6 %
2412 Finans- og investeringsrådgivere 836 400 888 120 6,2 %
2413 Finansanalytikere 831 600 858 600 3,2 %
2421 Organisasjonsrådgivere mv. 832 440 868 200 4,3 %
2422 Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet 646 200 672 840 4,1 %
2423 Personal- og karriererådgivere 721 440 752 640 4,3 %
2424 Rådgivere innen kompetanseutvikling 721 800 751 200 4,1 %
2431 Reklame- og markedsføringsrådgivere 670 080 697 680 4,1 %
2432 Informasjonsrådgivere 689 520 723 960 5,0 %
2433 Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter 816 840 841 080 3,0 %
2434 Salgskonsulenter innen IKT-produkter 791 880 860 640 8,7 %
2511 Systemanalytikere/-arkitekter 812 640 842 040 3,6 %
2512 Programvareutviklere 790 440 830 520 5,1 %
2513 Nett- og multimediautviklere 648 960 694 320 7,0 %
2514 Applikasjonsprogrammerere 753 000 793 680 5,4 %
2519 Andre programvare- og applikasjonsutviklere 785 760 819 240 4,3 %
2521 Databasedesignere og -administratorer 766 320 811 680 5,9 %
2522 Systemadministratorer 714 480 757 440 6,0 %
2529 Sikkerhetsanalytikere mv. 811 560 849 360 4,7 %
2611 Jurister og advokater 891 240 935 160 4,9 %
2612 Dommere 1 032 480 1 093 800 5,9 %
2619 Andre juridiske yrker 797 760 841 440 5,5 %
2621 Arkivarer og kuratorer 583 080 603 960 3,6 %
2622 Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere 543 720 567 240 4,3 %
2631 Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi 842 880 989 520 17,4 %
2632 Rådgivere/forskere, samfunnsvitenskap 745 080 772 200 3,6 %
2633 Rådgivere/forskere, humanistiske fag 583 200 617 760 5,9 %
2634 Psykologer 693 000 723 240 4,4 %
2635 Rådgivere innen sosiale fagfelt 560 160 578 280 3,2 %
2636 Geistlige yrker 676 440 672 840 -0,5 %
2641 Forfattere mv. 702 480 731 160 4,1 %
2642 Journalister 673 200 706 320 4,9 %
2643 Oversettere, tolker mv. 539 880 560 400 3,8 %
2651 Skulptører, kunstmalere og andre billedkunstnere 561 960 582 360 3,6 %
2652 Dirigenter, komponister, musikere og sangere 639 480 644 040 0,7 %
2653 Koreografer og dansere 519 600 547 440 5,4 %
2654 Regissører 687 240 721 560 5,0 %
2655 Skuespillere 620 160 573 720 -7,5 %
2656 Programledere i TV og radio 720 720 777 480 7,9 %
2659 Andre utøvende kunstneriske yrker 644 760 707 640 9,8 %
3112 Bygningsingeniører 703 800 735 120 4,5 %
3113 Elkraftingeniører 747 120 780 480 4,5 %
3114 Elektronikkingeniører 740 640 774 480 4,6 %
3115 Maskiningeniører 688 080 717 360 4,3 %
3116 Kjemiingeniører 713 280 740 880 3,9 %
3117 Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi 908 040 963 360 6,1 %
3118 Tekniske tegnere 653 760 682 440 4,4 %
3119 Andre ingeniører 719 640 754 560 4,9 %
3121 Arbeidsleder, bergfag 719 880 779 280 8,3 %
3122 Arbeidsleder, industri 615 120 640 200 4,1 %
3123 Arbeidsleder, bygg og anlegg 683 040 715 200 4,7 %
3131 Energikontrolloperatører 719 400 753 720 4,8 %
3133 Kontrolloperatører innen kjemisk prosessindustri 662 760 695 160 4,9 %
3134 Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg 849 960 879 600 3,5 %
3135 Kontrolloperatører innen metallproduksjon 595 560 624 120 4,8 %
3141 Bioteknikere (ikke-medisinske laboratorier) 536 040 554 640 3,5 %
3142 Agroteknikere 594 600 625 320 5,2 %
3143 Skogteknikere 609 840 635 880 4,3 %
3151 Skipsmaskinister 828 000 862 200 4,1 %
3152 Dekksoffiserer og loser 825 120 853 560 3,4 %
3153 Flygere 1 130 880 1 161 960 2,7 %
3155 Teknikere innen luftfartssikkerhet 771 480 803 880 4,2 %
3211 Radiografer mv. 576 720 605 640 5,0 %
3212 Bioingeniører 561 840 590 760 5,1 %
3213 Reseptarer 544 560 557 400 2,4 %
3214 Protese- og tannteknikere 573 720 599 400 4,5 %
3230 Yrker innen alternativ medisin 561 480 582 000 3,7 %
3240 Dyrepleiere 426 480 445 320 4,4 %
3251 Tannpleiere 515 400 540 000 4,8 %
3254 Optikere 599 640 618 360 3,1 %
3256 Helsesekretærer 450 720 473 880 5,1 %
3257 Helse- og miljøkontrollører 744 360 778 920 4,6 %
3258 Ambulansepersonell 560 160 603 120 7,7 %
3259 Andre helseyrker 537 480 562 560 4,7 %
3311 Finansmeglere 1 254 240 1 300 680 3,7 %
3312 Kundebehandlere lån og kreditt 707 280 750 120 6,1 %
3313 Regnskapsførere 657 840 687 960 4,6 %
3315 Takstmenn 667 920 705 480 5,6 %
3321 Forsikringsagenter 745 560 781 560 4,8 %
3322 Selgere (engros) 706 920 742 920 5,1 %
3323 Innkjøpere 685 800 713 160 4,0 %
3324 Handels- og skipsmeglere 1 380 720 1 422 600 3,0 %
3331 Speditører og befraktere 614 400 653 880 6,4 %
3332 Konferanse- og arrangementsplanleggere mv. 661 680 674 160 1,9 %
3333 Arbeidsformidlere 616 080 681 600 10,6 %
3334 Eiendomsmeglere og - forvaltere 917 040 929 520 1,4 %
3341 Arbeidsledere for kontorpersonell 739 920 783 240 5,9 %
3342 Advokatsekretær 558 360 585 720 4,9 %
3343 Sjefssekretærer 621 480 657 480 5,8 %
3351 Tollere 522 360 563 040 7,8 %
3352 Skattefunksjonærer 534 240 555 840 4,0 %
3353 Saksbehandlere innen sosiale ytelser 498 600 524 760 5,2 %
3355 Politibetjenter mv. 642 120 671 640 4,6 %
3359 Andre yrker innen offentlig forvaltning 549 360 575 400 4,7 %
3412 Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt 534 960 555 120 3,8 %
3413 Religiøse yrker 527 280 536 520 1,8 %
3421 Idrettsutøvere 674 880 799 440 18,5 %
3422 Trenere og idrettsdommere 504 960 554 520 9,8 %
3423 Sports- og aktivitetsinstruktører 435 120 445 800 2,5 %
3431 Fotografer og filmfotografer 591 720 611 040 3,3 %
3432 Interiørdesignere og dekoratører 553 800 566 880 2,4 %
3433 Tekniske konservatorer 535 800 550 920 2,8 %
3434 Sjefskokker 488 280 509 040 4,3 %
3439 Andre yrker innen estetiske fag 582 240 602 520 3,5 %
3511 Driftsteknikere, IKT 686 760 725 520 5,6 %
3512 Brukerstøtte, IKT 600 840 637 200 6,1 %
3513 Nettverks- og systemteknikere, IKT 722 760 780 600 8,0 %
3514 Internett-teknikere 675 480 701 040 3,8 %
3521 Teknikere innen radio og tv 604 800 636 000 5,2 %
3522 Teknikere innen telekom 542 160 563 040 3,9 %
4110 Kontormedarbeidere 521 280 548 520 5,2 %
4132 Dataregistrere 610 560 662 040 8,4 %
4211 Kundebehandlere, bank og postkontor 479 160 512 040 6,9 %
4212 Bingoverter, bookmakere mv. 392 160 402 960 2,8 %
4214 Inkassomedarbeidere mv. 527 280 547 680 3,9 %
4221 Reisebyråmedarbeidere mv. 505 320 522 000 3,3 %
4222 Kundesentermedarbeidere 505 920 517 680 2,3 %
4223 Sentralbordoperatører 468 000 497 280 6,3 %
4224 Hotellresepsjonister 392 760 417 600 6,3 %
4225 Informasjonsskrankemedarbeidere 517 560 545 880 5,5 %
4226 Resepsjonister (ekskl. hotell) 489 240 511 440 4,5 %
4227 Intervjuere 361 440 359 280 -0,6 %
4229 Andre opplysningsmedarbeidere 502 680 531 600 5,8 %
4311 Regnskapsmedarbeidere 583 320 613 200 5,1 %
4312 Forsikrings- og finansmedarbeidere 570 600 592 440 3,8 %
4313 Lønningsmedarbeidere 579 840 608 400 4,9 %
4321 Lagermedarbeidere og material-forvaltere 503 400 525 360 4,4 %
4322 Logistikkmedarbeidere 575 280 602 160 4,7 %
4323 Transportfunksjonærer 552 120 575 760 4,3 %
4415 Arkivassistenter 529 200 562 560 6,3 %
4416 Personalkontormedarbeidere 620 040 632 880 2,1 %
5111 Flyverter, båtverter mv. 433 320 456 360 5,3 %
5112 Konduktører 638 400 685 920 7,4 %
5113 Reiseledere og guider 434 880 453 960 4,4 %
5120 Kokker 447 600 466 320 4,2 %
5131 Servitører 377 400 402 600 6,7 %
5132 Bartendere 385 440 417 240 8,3 %
5141 Frisører 408 720 430 080 5,2 %
5142 Kosmetologer mv. 443 400 452 760 2,1 %
5151 Renholdsledere i virksomheter 495 960 520 320 4,9 %
5152 Husholdere 507 840 533 160 5,0 %
5153 Vaktmestre 515 160 534 840 3,8 %
5163 Begravelsesbyrå- og krematoriearbeidere 563 520 580 920 3,1 %
5164 Dyrepassere og - trenere mv. 409 560 424 080 3,5 %
5165 Kjøreskolelærere 599 160 618 600 3,2 %
5211 Torghandlere 640 440 667 560 4,2 %
5221 Innehavere av kiosk/liten butikk 496 440 554 280 11,7 %
5222 Butikkavdelingssjefer 518 400 539 520 4,1 %
5223 Butikkmedarbeidere 441 240 466 560 5,7 %
5230 Billettselgere 472 920 477 360 0,9 %
5243 Dørselgere 604 920 633 360 4,7 %
5244 Telefon- og nettselgere 502 440 527 160 4,9 %
5245 Servicemedarbeidere (bensinstasjon) 412 440 461 640 11,9 %
5246 Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv. 360 720 377 400 4,6 %
5249 Andre salgsmedarbeidere 481 320 494 880 2,8 %
5311 Barnehage- og skolefritidsassistenter mv. 412 080 419 640 1,8 %
5312 Skoleassistenter 406 320 417 960 2,9 %
5321 Helsefagarbeidere 480 840 501 480 4,3 %
5322 Hjemmehjelper 442 800 458 160 3,5 %
5329 Andre pleiemedarbeidere 450 840 465 960 3,4 %
5411 Brannkonstabler 621 240 642 120 3,4 %
5413 Fengselsbetjenter 529 680 550 800 4,0 %
5414 Vektere 459 720 475 920 3,5 %
5419 Andre sikkerhetsarbeidere 438 000 453 240 3,5 %
6113 Gartnere 424 200 450 240 6,1 %
6121 Melke- og husdyrprodusenter 398 520 418 200 4,9 %
6122 Egg- og fjærfeprodusenter 463 440 478 680 3,3 %
6130 Plante- og husdyrprodusenter (kombinasjonsbruk) 388 920 403 080 3,6 %
6210 Skogbrukere 450 360 471 240 4,6 %
6221 Havbruksarbeidere 573 840 603 960 5,2 %
6222 Fiskere 547 080 541 800 -1,0 %
7112 Murere 496 800 521 160 4,9 %
7113 Steinhoggere mv. 518 880 543 000 4,6 %
7114 Betongarbeidere 527 880 554 400 5,0 %
7115 Tømrere og snekkere 475 680 498 000 4,7 %
7119 Andre bygningsarbeidere 476 160 495 960 4,2 %
7121 Taktekkere 494 880 519 960 5,1 %
7122 Gulv- og flisleggere 500 160 524 280 4,8 %
7124 Isolatører mv. 476 760 507 240 6,4 %
7125 Glassarbeidere 480 600 501 840 4,4 %
7126 Rørleggere og VVS-montører 526 320 548 880 4,3 %
7127 Kuldemontører mv. 567 480 589 800 3,9 %
7131 Malere og byggtapetserere 471 480 492 120 4,4 %
7132 Overflatebehandlere og lakkerere 480 600 501 480 4,3 %
7133 Feiere, fasaderenholdere mv. 486 360 505 440 3,9 %
7211 Støpere 485 040 508 560 4,8 %
7212 Sveisere 502 920 526 320 4,7 %
7213 Kopper- og blikkenslagere 494 040 516 240 4,5 %
7214 Platearbeidere 481 560 500 880 4,0 %
7215 Riggere og spleisere 568 800 600 720 5,6 %
7221 Smeder 468 960 488 400 4,1 %
7222 Verktøymaker, låsesmeder mv. 510 240 536 280 5,1 %
7223 Metalldreiere mv. 487 440 510 000 4,6 %
7231 Bilmekanikere 481 560 504 360 4,7 %
7232 Mekanikere innen flytekniske fag 735 240 741 600 0,9 %
7233 Anleggsmaskin- og industrimekanikere 534 360 562 200 5,2 %
7234 Sykkelreparatører mv. 414 720 419 640 1,2 %
7311 Presisjonsinstrumentmakere og -reparatører 583 800 613 080 5,0 %
7313 Gull- og sølvsmeder, gravører mv. 483 840 506 640 4,7 %
7318 Vevere, strikkere mv. (innen husflidsproduksjon) 427 080 437 280 2,4 %
7319 Andre kunsthåndverkere 473 520 485 520 2,5 %
7321 Førtrykkere 507 720 528 840 4,2 %
7322 Trykkere 488 040 508 680 4,2 %
7323 Innbindere mv. 434 040 472 200 8,8 %
7411 Elektrikere 527 040 554 280 5,2 %
7412 Automatikere 600 840 623 760 3,8 %
7413 Energimontører 553 320 562 920 1,7 %
7421 Serviceelektronikere 541 680 563 520 4,0 %
7422 Tele- og IKT-installatører 453 240 467 400 3,1 %
7511 Slaktere, fiskehandlere mv. 455 880 486 000 6,6 %
7512 Bakere, konditorer mv. 448 080 463 560 3,5 %
7522 Møbelsnekkere 465 840 484 800 4,1 %
7531 Skreddere, buntmakere mv. 482 880 484 320 0,3 %
7534 Møbeltapetserere mv. 466 440 503 520 7,9 %
7541 Yrkesdykkere 597 360 623 160 4,3 %
7542 Skytebaser og sprengningsarbeidere 678 240 704 400 3,9 %
7544 Desinfeksjonsarbeidere og skadedyrbekjempere 495 960 505 560 1,9 %
7549 Andre håndverkere 413 640 424 080 2,5 %
8111 Bergfagarbeidere 547 920 574 200 4,8 %
8112 Prosessoperatører (oppredning) 610 800 649 560 6,3 %
8113 Operatører innen boring mv. 783 480 832 080 6,2 %
8114 Operatører innen produksjon av betong mv. 483 360 502 200 3,9 %
8121 Operatører innen metallurgiske prosessfag 487 440 510 480 4,7 %
8131 Operatører innen kjemisk industri 577 680 608 880 5,4 %
8141 Operatører innen produksjon av gummiprodukter 465 360 476 160 2,3 %
8142 Operatører innen plastprodukter 471 480 492 360 4,4 %
8143 Operatører innen papirprodukter 431 760 474 360 9,9 %
8151 Spinne- og nøstemaskinoperatører 434 040 453 480 4,5 %
8152 Operatører innen tekstilproduksjon mv. 455 640 470 040 3,2 %
8153 Industrisyere 434 640 449 160 3,3 %
8157 Renseri- og vaskerimaskinoperatører 404 040 424 320 5,0 %
8160 Operatører innen næringsmiddelproduksjon 461 520 478 680 3,7 %
8171 Operatører innen treforedling 467 520 499 920 6,9 %
8172 Operatører innen trelastproduksjon 454 440 476 640 4,9 %
8181 Operatører innen glass- og keramisk produksjon 471 240 482 160 2,3 %
8182 Fyrkjele- og turbinoperatører 556 440 575 640 3,5 %
8183 Pakke-, tappe- og etikettmaskinoperatører 498 000 508 440 2,1 %
8211 Montører av mekaniske produkter 495 480 519 840 4,9 %
8212 Montører av elektriske og elektroniske produkter 509 160 530 400 4,2 %
8311 Lokomotiv og T-baneførere 718 080 759 840 5,8 %
8312 Skiftekonduktører mv   683 040  
8322 Bil-, drosje- og varebilførere 443 640 460 800 3,9 %
8331 Bussjåfører og trikkeførere 467 280 490 320 4,9 %
8332 Lastebil- og trailersjåfører 483 000 504 480 4,4 %
8341 Jordbruks- og skogbruksmaskinførere 476 040 491 640 3,3 %
8342 Anleggsmaskinførere 522 480 545 520 4,4 %
8343 Kran- og heisførere mv. 554 880 585 480 5,5 %
8344 Truckførere 479 040 509 400 6,3 %
8350 Dekks- og maskinmannskap (skip) 553 920 570 960 3,1 %
9111 Renholdere i private hjem 417 480 441 720 5,8 %
9112 Renholdere i virksomheter 431 040 449 760 4,3 %
9122 Bilvaskere 423 960 439 200 3,6 %
9211 Hjelpearbeidere i nyttevekstproduksjon 415 320 427 920 3,0 %
9212 Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon 337 320 351 600 4,2 %
9213 Hjelpearbeidere i kombinasjonsbruk 370 680 390 360 5,3 %
9214 Hjelpearbeidere i gartneri mv. 417 360 443 160 6,2 %
9312 Hjelpearbeidere i anlegg 478 440 506 280 5,8 %
9313 Hjelpearbeidere i bygg 437 760 459 720 5,0 %
9321 Håndpakkere mv. 450 240 480 120 6,6 %
9329 Andre hjelpearbeidere i industri 499 800 517 320 3,5 %
9333 Laste- og lossearbeidere 474 600 499 440 5,2 %
9334 Varepåfyllere 411 720 443 040 7,6 %
9412 Kjøkkenassistenter 375 240 398 760 6,3 %
9510 Reklamedistributører mv. 461 400 483 000 4,7 %
9611 Renovasjonsarbeidere 464 040 489 240 5,4 %
9612 Gjenvinningsarbeidere 438 240 456 120 4,1 %
9621 Bud mv. 443 640 459 480 3,6 %
9622 Altmuligmann 449 160 475 320 5,8 %
9629 Andre hjelpearbeidere 411 000 402 000 -2,2 %

Kilde: SSB 

 

Kalkulatorer:

Inflasjon- og lønnsutvikling
Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.

Så lenge må du du jobbe
Kalkulatoren beregner hvor mange timer eller minutter du må jobbe for å dekke inn et beløp.

Ansattkostnadskalkulator
Kalkulatoren beregner hva du selv koster arbeidsgiveren per år og per time, når alle kostnader er tatt i betraktning.