Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er lønnsnivået i over 80 næringer i Norge.

Lønnsstatistikken blir laget av SSB.

Se også:

Alt om lønningene i Norge

Lønnsnivået i 350 forskjellige yrker

Dette er de 50 yrkene med høyest lønn

Dette er de 50 yrkene med lavest lønn

Lønnsutviklingen i Norge de siste 30 årene

Yrkene med den beste lønnsutviklingen det siste året

Lønnsnivået i alle landets kommuner

Detet er tallene for 2021 og 202. Listen er sortert etter størrelsen på inntekt.

Næring 2021 2022 Endring
Annen finansiell tjenesteyting 1 030 680 1 091 760 5,9 %
Utvinning av råolje og naturgass inkl. tjenesteyting 944 760 1 015 920 7,5 %
Eiendomsmegling 924 960 934 200 1,0 %
Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning 869 040 926 040 6,6 %
Bank- og forsikringsvirksomhet 845 280 890 160 5,3 %
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner og yrkessammenslutninger 853 680 886 800 3,9 %
Sjøfart og kysttrafikk med gods 826 800 874 200 5,7 %
IT-tjenester 830 400 867 000 4,4 %
Arkitekter og tekniske konsulenter 819 960 839 280 2,4 %
Telekommunikasjon 788 400 838 440 6,3 %
Informasjonstjenester 820 680 838 320 2,1 %
Lufttransport 834 600 837 720 0,4 %
Forlagsvirksomhet 790 920 822 720 4,0 %
Forskning og utviklingsarbeid 780 480 818 040 4,8 %
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri 741 600 789 480 6,5 %
Utleie av egen eller leid fast eiendom 744 000 771 840 3,7 %
Arbeidstakerorganisasjoner 738 840 771 840 4,5 %
Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting 731 040 765 120 4,7 %
Data- og elektrisk utstyrsindustri 726 240 756 720 4,2 %
Radio- og fjernsynskringkasting 721 800 755 880 4,7 %
Forsvar 707 400 752 160 6,3 %
Maskinindustri 688 440 727 680 5,7 %
Reklamevirksomhet og markedsundersøkelser 684 600 717 960 4,9 %
Offentlig adm. tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern 685 920 717 360 4,6 %
Sykehustjenester 682 200 711 600 4,3 %
Metallindustri 672 120 710 040 5,6 %
Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked 687 720 708 960 3,1 %
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner 674 760 705 840 4,6 %
Transporttjenester og lagring 669 960 701 880 4,8 %
Akvakultur 659 880 697 920 5,8 %
Anleggsvirksomhet 660 360 689 040 4,3 %
Forretningsmessig tjenesteyting ellers 651 480 682 080 4,7 %
Politi- og påtalemyndighet 650 520 680 400 4,6 %
Helsetjenester 653 760 679 200 3,9 %
Generell offentlig administrasjon 641 280 673 320 5,0 %
Annen verkstedindustri 635 880 672 360 5,7 %
Undervisning i høyere utdanning 638 520 663 840 4,0 %
Utleie- og leasingvirksomhet 648 360 662 280 2,1 %
Maskinreparasjon og -installasjon 631 200 662 160 4,9 %
Retts- og fengselsvesen 628 440 660 480 5,1 %
Film- og TV-produksjon, musikkutgivelse 633 600 659 520 4,1 %
Brannvern 625 800 645 360 3,1 %
Sjøfart og kysttrafikk med passasjerer 614 040 645 240 5,1 %
Bergverksdrift 604 080 643 320 6,5 %
90 Kunstnerisk virksomhet og underholdning 609 840 629 400 3,2 %
Undervisning på videregående skoles nivå 619 440 628 200 1,4 %
Papir- og papirvareindustri 581 280 626 880 7,8 %
Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner 608 160 623 640 2,5 %
Oppføring av bygninger 591 840 621 960 5,1 %
Metallvareindustri 586 080 618 720 5,6 %
Gummi-, plast- og mineralsk industri 586 320 614 400 4,8 %
Annen undervisning og tjenester tilknyttet undervisning 589 680 610 800 3,6 %
Møbelindustri og annen industri 559 920 603 360 7,8 %
Førskole- og grunnskoleundervisning 586 920 592 560 1,0 %
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri 567 360 591 960 4,3 %
Bibliotek, muséer o.a. kulturvirksomhet 564 720 588 000 4,1 %
Reisebyråer og reisearrangører 554 520 581 400 4,8 %
Tekstil-, bekledning- og lærvareindustri 561 000 580 080 3,4 %
Handel med og reparasjon av motorvogner 554 040 579 600 4,6 %
Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 555 000 579 480 4,4 %
Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 550 080 577 080 4,9 %
Trykking, grafisk industri 551 400 576 840 4,6 %
Andre sosialtjenester uten botilbud ikke nevnt annet sted 556 920 576 840 3,6 %
Pleie og omsorg i institusjon 550 320 566 760 3,0 %
Sports- og fritidsaktiviteter 515 520 566 640 9,9 %
Landtransport med passasjerer 536 040 560 760 4,6 %
Trelast- og trevareindustri 530 160 557 760 5,2 %
Arbeidskrafttjenester 527 760 557 640 5,7 %
Post og distribusjonsvirksomhet 530 280 557 040 5,0 %
Detaljhandel, unntatt med motorvogner 522 360 545 520 4,4 %
Sosialtjenester uten botilbud for eldre og funksjonshemmede 532 200 543 960 2,2 %
Arbeidstreningsvirksomheter 521 640 538 920 3,3 %
Vakttjeneste og etterforsking 511 080 524 880 2,7 %
Tjenester tilknyttet eiendomsdrift 500 400 521 040 4,1 %
Reparasjon av varer til personlig bruk 502 680 520 560 3,6 %
Landtransport med gods 492 240 517 920 5,2 %
Cateringvirksomhet og kantiner drevet som selvstendig virksomhet 499 320 505 680 1,3 %
Rengjøringsvirksomhet 472 800 491 160 3,9 %
Barnehager 478 320 481 440 0,7 %
Annen personlig tjenesteyting 455 400 474 960 4,3 %
Overnattingsvirksomhet 443 160 472 800 6,7 %
Restaurantvirksomhet og drift av barer 406 320 433 440 6,7 %

Kilde: SSB

 

Kalkulatorer:

Inflasjon- og lønnsutvikling
Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.

Så lenge må du du jobbe
Kalkulatoren beregner hvor mange timer eller minutter du må jobbe for å dekke inn et beløp.

Ansattkostnadskalkulator
Kalkulatoren beregner hva du selv koster arbeidsgiveren per år og per time, når alle kostnader er tatt i betraktning.