Dette er hovedtallene for lønnsnivået i Norge.

Gjennomsnittlig årslønn var 608.160 kroner i 2020. Lønnsøkningen ble på 2,3 prosent. Hvis overtidsgodtgjørelse inkluderes, var gjennomsnittslønnen 623.040 kroner.

Av denne statistikken kan du også se at kvinner hadde en lønnsinntekt som var 10,7 prosent lavere enn menn.

Det blir også laget tall for de tre hovedsektorene i arbeidslivet; privat sektor, kommuneforvaltningen, og statsforvaltningen.

2019 2020 Endring
Årslønn 594 600 608 160 2,3 %
Årslønn ink overtid 609 960 623 040 2,1 %
Årslønn median 535 800 547 320 2,2 %
Menn 620 400 635 280 2,4 %
Kvinner 554 520 567 240 2,3 %
Privat sektor og offentlige foretak 599 160 616 560 2,9 %
Kommuneforvaltningen 544 440 548 040 0,7 %
Statsforvaltningen 631 800 639 240 1,2 %

Kilde: SSB

Alle disse tallene er gjennomsnittstall. Hvis vi ser på medianinntekten (den midterste inntekten) er dette tallet noe lavere. Den midterste inntekten totalt er 60.840 kroner lavere enn gjennomsnittsinntekten. Dette kan vi si er den «vanligste» inntekten i Norge. Omtrent den samme effekten vil du se på de andre inntektsartene ovenfor.

Grunnen til at det er forskjell på gjennomsnittet og medianen er at det er en del høye lønninger som trekker opp gjennomsnittet.

Oppbyggingen av lønnsintekten

Månedlønnen er summen av avtalt månedflønn, uregelmessige tillegg, og bonus.

Overtidsgodtgjørelse kommer i tillegg til månedlønnen. For 2020 er gjennomsnittlig månedlønn inkludet overtid 623.040 kroner.

Lønnsart 2019 2020 Endring
Månedlønn 594 600 608 160 2,3%
Avtalt månedlønn 565 800 579 000 2,3%
Uregelmessige tillegg 14 880 15 000 0,8%
Bonus 13 920 14 280 2,6%
Overtidsgodgjørelse 15 360 14 880 -3,1%
Månedlønn ink overtid 609 960 623 040 2,1%

Lønnsinntekt etter utdannelsesnivå

I forhold til grunnskolenivå tjener de med høyeste utdanning 77 prosent mer. Forskjellen er på 342.960 kroner.

Det er ikke så stor forskjell mellom videregående utdanning og lavere nivå på universitets og høyskoleutdanning. Forskjellen er på 77.160 kroner.

Nivå 2019 2020 Endring
Grunnskole 435 960 441 720 1,3%
Videregående utdanning 538 200 550 680 2,3%
Universitets- og høgskoleutdanning 1-4 år 617 640 627 840 1,7%
Universitets- og høgskoleutdanning over 4 år 765 480 784 680 2,5%

Overtid er ikke inkludert. 

Lønnsinntekt etter alder

Inntekten stiger med alder. Toppen nås i aldersgruppen 55-59 år. Da er gjennomsnittsinntekten 677.880 kroner.

Alder 2 019 2 020 Endring
0-24 år 366 960 375 120 2,2%
25-29 år 492 480 504 480 2,4%
30-34 år 549 840 562 320 2,3%
35-39 år 594 600 605 880 1,9%
40-44 år 630 600 642 120 1,8%
45-49 år 656 400 669 240 2,0%
50-54 år 665 760 677 760 1,8%
55-59 år 666 960 677 880 1,6%
60 år eller eldre 657 840 672 000 2,2%

Overtid er ikke inkludert.

Lønnsinntekt etter hovedyrker

Statistikken er delt inn i 10 hovedyrker (som igjen er delt inn i en rekke yrker).

Ikke overraskende er det gruppen Administrerende direktører som har den høyeste inntekten med 993.240 kroner. Her er det jo en del svært høyere lønninger, slik at medianinntekten er en god del lavere.

Aller lavest inntekt har renholdere og hjelpearbeidere med 404.300 kroner.

Yrke 2019 2020 Endring
Administrerende direktører 969 240 993 240 2,5
Ledere 841 200 855 240 1,7
Akademiske yrker 653 640 661 080 1,1
Høyskoleyrker 636 240 648 600 1,9
Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv. 486 720 495 360 1,8
Kontoryrker 480 960 491 880 2,3
Håndverkere 477 720 487 680 2,1
Bønder, fiskere mv. 430 200 443 040 3,0
Salgs- og serviceyrker 424 800 432 960 1,9
Renholdere, hjelpearbeidere mv. 406 680 415 680 2,2
Alle yrker 572 640 585 000 2,2

Overtid er ikke inkludert. 

Lønnsinntekt etter fylke

Oslo har den høyeste gjennomsnittsinntekten med 688.080 kroner.

Lavest inntekt er det i Innlandet med 543.480 kroner.

Fylke 2019 2020
Oslo 666 360 688 080
Rogaland 633 360 642 120
Viken * 595 440
Vestland * 593 640
Trøndelag 568 680 581 280
Agder * 566 400
Vestfold og Telemark * 565 800
Møre og Romsdal 554 160 565 320
Troms og Finnmark * 564 720
Nordland 544 680 556 800
Innlandet * 543 480
Hele landet 594 600 608 160

Om statistikken

Det er SSB som beregner statistikken.

Lønnen er inndelt i disse elementene:

Avtalt månedslønn
Avtalt månedslønn omfatter den faste lønnen som utbetales enten den er definert som time-, måneds-, 14 dagers- eller ukelønn. Avtalt månedslønn er den faktisk utbetalte lønnen ved tellingstidspunktet, og blir ofte betegnet som regulativlønn eller fast grunnlønn. Kvalifikasjonstillegg/kompetansetillegg og andre faste personlige tillegg skal inkluderes i denne lønnsarten.

Uregelmessige tillegg
Uregelmessige tillegg er som regel tillegg knyttet til spesielle arbeidsoppgaver eller arbeidstider, og gis som et beregnet gjennomsnitt per måned for perioden 1. januar til tellingstidspunktet.

Bonus
Omfatter tillegg som ofte ikke er knyttet til bestemte arbeidsoppgaver, og der utbetalingene kommer ujevnt med hensyn til perioden de er opptjent i eller gjelder for. Eksempler på lønnsarter under denne posten er overskuddsdeling, produksjonstillegg, gratialer og tantieme.

Månedslønn
Inkluderer avtalt månedslønn, uregelmessige tillegg, og bonus.

Årslønn
Månedslønn ganget med 12.

Overtidsgodtgjørelse
Overtidsgodtgjørelse omfatter summen av kontant godtgjørelse for arbeid utført utover avtalt arbeidstid, og som godtgjøres med et tillegg til den avtalte lønnen. Denne lønnsarten er ikke inkludert i månedslønn.

 

Se også:

Dette er de 50 yrkene med høyest lønn

Dette er de 50 yrkene med lavest lønn

Lønnsnivået i 350 forskjellige yrker

Lønnsnivået i forskjellige næringer

Yrkene med den beste lønnsutviklingen det siste året

Historisk lønnsstatistikk

Dette koster du arbeidsgiveren din per time

Lønnsnivået i alle landets kommuner

Kalkulatorer:

Inflasjon- og lønnsutvikling
Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.

Ansattkostnadskalkulator
Kalkulatoren beregner hva du selv koster arbeidsgiveren per år og per time, når alle kostnader er tatt i betraktning.

Så lenge må du jobbe
Kalkulatoren beregner hvor mange timer eller minutter du må jobbe for å dekke inn et beløp.