Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er hovedtallene for lønnsnivået i Norge.

Gjennomsnittlig årslønn var 664.680 kroner i 2022. Lønnsøkningen ble på 4,7 prosent. Hvis overtidsgodtgjørelse inkluderes, var gjennomsnittslønnen 682.320 kroner.

Alle disse tallene er gjennomsnittstall. Hvis vi ser på medianinntekten (den midterste inntekten) er dette tallet noe lavere. Den midterste inntekten totalt er 70.100 kroner lavere enn gjennomsnittsinntekten. Dette kan vi si er den «vanligste» inntekten i Norge. Omtrent den samme effekten vil du se på de andre inntektsartene ovenfor. Grunnen til at det er forskjell på gjennomsnittet og medianen er at det er en del høye lønninger som trekker opp gjennomsnittet.

Av denne statistikken kan du også se at kvinner hadde en lønnsinntekt som var 10,5 prosent lavere enn menn.

Det blir også laget tall for de tre hovedsektorene i arbeidslivet; privat sektor, kommuneforvaltningen, og statsforvaltningen.

Alle tall gjelder for heltidsstillinger.

2021 2022 Endring
Årslønn 635 040 664 680 4,7 %
Årslønn ink overtid 651 480 682 320 4,7 %
Årslønn median 570 960 594 480 4,1 %
Menn 662 520 693 960 4,7 %
Kvinner 593 880 620 880 4,5 %
Privat sektor og offentlige foretak 643 560 676 560 5,1 %
Kommuneforvaltningen 573 000 587 640 2,6 %
Statsforvaltningen 666 240 697 200 4,6 %

Kilde: SSB

Oppbyggingen av lønnsinntekten

Månedslønnen er summen av avtalt månedslønn, uregelmessige tillegg, og bonus.

Overtidsgodtgjørelse kommer i tillegg til månedslønnen. For 2022 er gjennomsnittlig månedslønn inkludert overtid 664.680 kroner.

Lønnsart 2021 2022 Endring
Månedslønn 635 040 664 680 4,7%
Avtalt månedslønn 602 400 628 680 4,4%
Uregelmessige tillegg 15 840 17 280 9,1%
Bonus 16 800 18 720 11,4%
Overtidsgodtgjørelse 16 440 17 640 7,3%
Månedslønn ink overtid 651 480 682 320 4,7%

Lønnsinntekt etter utdannelsesnivå

I forhold til grunnskolenivå tjener de med høyeste utdanning 79,8 prosent mer. Forskjellen er på 380.400 kroner.

Det er ikke så stor forskjell mellom videregående utdanning og lavere nivå på universitets og høyskoleutdanning. Forskjellen er på 82.440 kroner.

Nivå 2021 2022 Endring
Grunnskole 459 360 476 520 3,7%
Videregående utdanning 567 840 598 560 5,4%
Universitets- og høgskoleutdanning 1-4 år 651 720 681 000 4,5%
Universitets- og høgskoleutdanning over 4 år 807 840 856 920 6,1%

Overtid er ikke inkludert. 

Lønnsinntekt etter alder

Inntekten stiger med alder. Toppen nås i aldersgruppen 50-54 år. Da er gjennomsnittsinntekten 742.320 kroner.

Alder 2 020 2 021 Endring
Alder i alt 635 040 664 680 4,7%
0-24 år 389 040 412 800 6,1%
25-29 år 526 920 552 960 4,9%
30-34 år 588 600 615 480 4,6%
35-39 år 632 880 660 720 4,4%
40-44 år 671 760 700 200 4,2%
45-49 år 697 800 726 720 4,1%
50-54 år 709 080 742 320 4,7%
55-59 år 707 400 741 240 4,8%
60 år eller eldre 702 360 737 640 5,0%

Overtid er ikke inkludert.

Lønnsinntekt etter hovedyrker

Statistikken er delt inn i 10 hovedyrker (som igjen er delt inn i en rekke yrker).

Ikke overraskende er det gruppen Administrerende direktører som har den høyeste inntekten med 1.158.840 kroner. Her er det jo en del svært høyere lønninger, slik at medianinntekten er en god del lavere.

Aller lavest inntekt har renholdere og hjelpearbeidere med 465.000 kroner.

Yrke 2021 2022 Endring
Ledere 913 680 956 640 4,5%
Administrerende direktører 1 085 520 1 158 840 6,3%
Akademiske yrker 703 800 731 640 3,8%
Høyskoleyrker 689 040 724 080 4,8%
Kontoryrker 522 360 547 200 4,5%
Salgs- og serviceyrker 450 960 470 760 4,2%
Bønder, fiskere mv. 476 880 503 040 5,2%
Håndverkere 505 320 528 840 4,4%
Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv. 518 760 542 760 4,4%
Renholdere, hjelpearbeidere mv. 442 920 465 000 4,7%

Overtid er ikke inkludert. 

Lønnsinntekt etter fylke

Oslo har den høyeste gjennomsnittsinntekten med 755.040 kroner.

Lavest inntekt er det i Innlandet med 592.200 kroner.

Fylke 2021 2022 Endring
Oslo 720 960 755 040 4,7%
Rogaland 671 760 701 280 4,4%
Viken 622 320 648 960 4,3%
Vestland 616 680 645 600 4,7%
Trøndelag 606 120 636 000 4,9%
Vestfold og Telemark 590 160 617 040 4,6%
Agder 590 280 616 680 4,5%
Møre og Romsdal 586 320 614 880 4,9%
Troms og Finnmark 587 400 613 920 4,5%
Nordland 581 280 607 080 4,4%
Innlandet 566 160 592 200 4,6%

Om statistikken

Det er SSB som beregner statistikken.

Lønnen er inndelt i disse elementene:

Avtalt månedslønn
Avtalt månedslønn omfatter den faste lønnen som utbetales enten den er definert som time-, måneds-, 14 dagers- eller ukelønn. Avtalt månedslønn er den faktisk utbetalte lønnen ved tellingstidspunktet, og blir ofte betegnet som regulativlønn eller fast grunnlønn. Kvalifikasjonstillegg/kompetansetillegg og andre faste personlige tillegg skal inkluderes i denne lønnsarten.

Uregelmessige tillegg
Uregelmessige tillegg er som regel tillegg knyttet til spesielle arbeidsoppgaver eller arbeidstider, og gis som et beregnet gjennomsnitt per måned for perioden 1. januar til tellingstidspunktet.

Bonus
Omfatter tillegg som ofte ikke er knyttet til bestemte arbeidsoppgaver, og der utbetalingene kommer ujevnt med hensyn til perioden de er opptjent i eller gjelder for. Eksempler på lønnsarter under denne posten er overskuddsdeling, produksjonstillegg, gratialer og tantieme.

Månedslønn
Inkluderer avtalt månedslønn, uregelmessige tillegg, og bonus.

Årslønn
Månedslønn ganget med 12.

Overtidsgodtgjørelse
Overtidsgodtgjørelse omfatter summen av kontant godtgjørelse for arbeid utført utover avtalt arbeidstid, og som godtgjøres med et tillegg til den avtalte lønnen. Denne lønnsarten er ikke inkludert i månedslønn.

 

Se også:

Dette er de 50 yrkene med høyest lønn

Dette er de 50 yrkene med lavest lønn

Lønnsnivået i 350 forskjellige yrker

Lønnsnivået i forskjellige næringer

Yrkene med den beste lønnsutviklingen det siste året

Historisk lønnsstatistikk

Dette koster du arbeidsgiveren din per time

Lønnsnivået i alle landets kommuner

Dette er den lovbestemte minstelønnen i en rekke bransjer

Kalkulatorer:

Inflasjon- og lønnsutvikling
Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.

Ansattkostnadskalkulator
Kalkulatoren beregner hva du selv koster arbeidsgiveren per år og per time, når alle kostnader er tatt i betraktning.

Så lenge må du jobbe
Kalkulatoren beregner hvor mange timer eller minutter du må jobbe for å dekke inn et beløp.