Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er hovedtallene for lønnsnivået i Norge.

Gjennomsnittlig årslønn var 704.000 kroner i 2023. Lønnsøkningen ble på 5,9 prosent. Hvis overtidsgodtgjørelse inkluderes, var gjennomsnittslønnen 722.300 kroner.

Alle disse tallene er gjennomsnittstall. Hvis vi ser på medianinntekten (den midterste inntekten) er dette tallet noe lavere. Den midterste inntekten totalt er 73.000 kroner lavere enn gjennomsnittsinntekten. Dette kan vi si er den «vanligste» inntekten i Norge. Omtrent den samme effekten vil du se på de andre inntektsartene ovenfor. Grunnen til at det er forskjell på gjennomsnittet og medianen er at det er en del høye lønninger som trekker opp gjennomsnittet.

Av denne statistikken kan du også se at kvinner hadde en lønnsinntekt som var 9,8 prosent lavere enn menn.

Det blir også laget tall for de tre hovedsektorene i arbeidslivet; privat sektor, kommuneforvaltningen, og statsforvaltningen.

Alle tall gjelder for heltidsstillinger.

2022 2023 Endring
Årslønn 664 680 704 000 5,9 %
Årslønn ink overtid 682 320 722 300 5,9 %
Årslønn median 594 480 631 000 6,1 %
Menn 693 960 733 080 5,6 %
Kvinner 620 880 661 440 6,5 %
Privat sektor og offentlige foretak 676 560 718 200 6,2 %
Kommuneforvaltningen 587 640 627 480 6,8 %
Statsforvaltningen 697 200 744 360 6,8 %

Kilde: SSB

Oppbyggingen av lønnsinntekten

Månedslønnen er summen av avtalt månedslønn, uregelmessige tillegg, og bonus.

Overtidsgodtgjørelse kommer i tillegg til månedslønnen. For 2023 er gjennomsnittlige månedslønn inkludert overtid 722.160 kroner.

Lønnsart 2022 2023 Endring
Månedslønn 664 680 704 040 5,9%
Avtalt månedslønn 628 680 667 440 6,2%
Uregelmessige tillegg 17 280 18 720 8,3%
Bonus 18 720 18 000 -3,8%
Overtidsgodtgjørelse 17 640 18 120 2,7%
Månedslønn ink overtid 682 320 722 160 5,8%

Lønnsinntekt etter utdannelsesnivå

I forhold til grunnskolenivå tjener de med høyeste utdanning 79,8 prosent mer. Forskjellen er på 400.680 kroner.

Det er ikke så stor forskjell mellom videregående utdanning og lavere nivå på universitets og høyskoleutdanning. Forskjellen er på 87.960 kroner.

Nivå 2022 2023 Endring
Grunnskole 476 520 503 760 5,7%
Videregående utdanning 598 560 633 000 5,8%
Universitets- og høgskoleutdanning 1-4 år 681 000 720 960 5,9%
Universitets- og høgskoleutdanning over 4 år 856 920 904 440 5,5%

Overtid er ikke inkludert. 

Lønnsinntekt etter alder

Inntekten stiger med alder. Toppen nås i aldersgruppen 50-54 år. Da er gjennomsnittsinntekten 783.600 kroner.

Alder 2 022 2 023 Endring
Alder i alt 664 680 704 040 5,9%
0-24 år 412 800 440 400 6,7%
25-29 år 552 960 587 880 6,3%
30-34 år 615 480 652 440 6,0%
35-39 år 660 720 700 080 6,0%
40-44 år 700 200 739 200 5,6%
45-49 år 726 720 766 800 5,5%
50-54 år 742 320 783 600 5,6%
55-59 år 741 240 783 240 5,7%
60 år eller eldre 737 640 780 720 5,8%

Overtid er ikke inkludert.

Lønnsinntekt etter hovedyrker

Statistikken er delt inn i 10 hovedyrker (som igjen er delt inn i en rekke yrker).

Ikke overraskende er det gruppen Administrerende direktører som har den høyeste inntekten med 1.203.600 kroner. Her er det jo en del svært høyere lønninger, slik at medianinntekten er en god del lavere.

Aller lavest inntekt har renholdere og hjelpearbeidere med 533.400 kroner.

Yrke 2022 2023 Endring
Ledere 956 640 1 005 000 4,8%
Administrerende direktører 1 158 840 1 203 600 3,7%
Akademiske yrker 731 640 776 400 5,8%
Høyskoleyrker 724 080 764 160 5,2%
Kontoryrker 547 200 577 440 5,2%
Salgs- og serviceyrker 470 760 500 880 6,0%
Bønder, fiskere mv. 503 040 533 400 5,7%
Håndverkere 528 840 558 240 5,3%
Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv. 542 760 570 600 4,9%
Renholdere, hjelpearbeidere mv. 465 000 494 160 5,9%

Overtid er ikke inkludert. 

Lønnsinntekt etter fylke

Oslo har den høyeste gjennomsnittsinntekten med 797.160 kroner.

Lavest inntekt er det i Innlandet med 628.440 kroner.

Fylke 2022 2023 Endring
Oslo 755 040 797 160 5,6%
Rogaland 701 280 741 360 5,7%
Vestland 645 600 686 400 6,3%
Viken 648 960 685 200 5,6%
Trøndelag 636 000 675 600 6,2%
Møre og Romsdal 614 880 655 920 6,7%
Agder 616 680 655 800 6,3%
Vestfold og Telemark 617 040 654 720 6,1%
Troms og Finnmark 613 920 651 840 6,2%
Nordland 607 080 644 880 6,2%
Innlandet 592 200 628 440 6,1%

Om statistikken

Det er SSB som beregner statistikken.

Lønnen er inndelt i disse elementene:

Avtalt månedslønn
Avtalt månedslønn omfatter den faste lønnen som utbetales enten den er definert som time-, måneds-, 14 dagers- eller ukelønn. Avtalt månedslønn er den faktisk utbetalte lønnen ved tellingstidspunktet, og blir ofte betegnet som regulativlønn eller fast grunnlønn. Kvalifikasjonstillegg/kompetansetillegg og andre faste personlige tillegg skal inkluderes i denne lønnsarten.

Uregelmessige tillegg
Uregelmessige tillegg er som regel tillegg knyttet til spesielle arbeidsoppgaver eller arbeidstider, og gis som et beregnet gjennomsnitt per måned for perioden 1. januar til tellingstidspunktet.

Bonus
Omfatter tillegg som ofte ikke er knyttet til bestemte arbeidsoppgaver, og der utbetalingene kommer ujevnt med hensyn til perioden de er opptjent i eller gjelder for. Eksempler på lønnsarter under denne posten er overskuddsdeling, produksjonstillegg, gratialer og tantieme.

Månedslønn
Inkluderer avtalt månedslønn, uregelmessige tillegg, og bonus.

Årslønn
Månedslønn ganget med 12.

Overtidsgodtgjørelse
Overtidsgodtgjørelse omfatter summen av kontant godtgjørelse for arbeid utført utover avtalt arbeidstid, og som godtgjøres med et tillegg til den avtalte lønnen. Denne lønnsarten er ikke inkludert i månedslønn.

 

Se også:

Dette er de 50 yrkene med høyest lønn

Dette er de 50 yrkene med lavest lønn

Lønnsnivået i 350 forskjellige yrker

Lønnsnivået i forskjellige næringer

Yrkene med den beste lønnsutviklingen det siste året

Lønnsutviklingen de siste 30 årene

Dette koster du arbeidsgiveren din per time

Lønnsnivået i alle landets kommuner

Dette er den lovbestemte minstelønnen i en rekke bransjer

Kalkulatorer:

Inflasjon- og lønnsutvikling
Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.

Ansattkostnadskalkulator
Kalkulatoren beregner hva du selv koster arbeidsgiveren per år og per time, når alle kostnader er tatt i betraktning.

Så lenge må du jobbe
Kalkulatoren beregner hvor mange timer eller minutter du må jobbe for å dekke inn et beløp.