Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Med en normallønn vil du koste arbeidsgiveren din over 500 kroner per time.

At det koster mye når du leier inn arbeidskraft skjønner du bedre når du selv ser hvor mye du koster arbeidsgiveren.

De største kostnaden er naturlig nok lønnen, inkludert feriepenger. Arbeidsgiveravgiften og pensjonskostnader kommer på toppen av dette. I tillegg må det også tas med en rekke indirekte kostnader for at jobben du skal gjøre skal kunne utføres. I sum vil også disse indirekte kostnadene utgjøre et betydelig beløp. Hvor store disse kostnadene er vil variere veldig mellom typer jobber.

I tillegg må det tas med i betraktningen sykedager og private ting utført i arbeidstiden, som reduserer antall arbeidstimer. På den annen side må det også tas hensyn til arbeid utover normal arbeidstid, som har motsatt effekt.

Kostnader i forbindelse med jobben

Lønnskostnader

Lønn og feriepenger
En årslønn består rent teknisk av lønn fratrukket feriedagene, og feriepengene. Denne fordelingen har egentlig ingen ting å si fordi feriepenger er det samme som lønn. Du trekkes riktignok ikke i skatt på dette. Men det betyr ikke at denne inntekten er skattefri, den er trekkfri.

Arbeidsgiveravgift
Arbeidsgiveravgiften varierer fra null til 14,1 prosent. De fleste er i området der det er 14,1 prosent. I tillegg til lønn og andre goder, blir også pensjonsinnskuddet ilagt arbeidsgiveravgift.

Les mer om arbeidsgiveravgift.

Pensjon
Alle har en pensjon i jobben der det blir satt av et årlig beløp. Hvor mye avhenger av hva slags type pensjon arbeidsgiver tilbyr. I stat og kommune har du en ytelsespensjon, det vil si at du skal få en pensjon i prosent av inntekt (66 prosent). Hvor mye som settes av avhenger blant annet veldig mye av alder. For en eldre arbeidstager kan det være svært høye beløp som må settes av.

Innskuddspensjonen er enkel å beregne. Her settes det av en prosentandel av lønnen hvert år. De fleste bedrifter har gått over til innskuddspensjon.

Forsikringer
I tillegg til oppsparingen til pensjon er det en rekke andre forsikringer som kan være aktuelle. Dette er uførepensjon, ektefellepensjon, barnepensjon, gruppeliv (død og uførhet), ulykkesforsikring, helseforsikring, yrkesskadeforsikring (pliktig), reiseforsikring. Alle forsikringene blir ilagt arbeidsgiveravgift unntatt yrkesskadeforsikringen.

Firmabil

Har du firmabil blir du skattlagt for fordelen. For arbeidsgiver er ikke kostnaden det samme som du blir fordelsbeskattet for. Arbeidsgiver betaler alle kostnader for bilholdet, samt arbeidsgiveravgift av den beregnede fordelen som du får tillagt inntekten din.

Du kan beregne firmabilfordelen her.

Du kan beregne den årlige kostnaden ved en ny bil her.

Indirekte kostnader

Dette er det som kan kalles mer indirekte kostnader som din arbeidsplass medfører.

Kontorkostnad
Dette er kostnader til selve arbeidsplassen din som andel av kontorlokale, pluss drift av bygning (ink strøm).

Kostnader til kontor el
Dette er kostnader til PC/nettbrett, andel av annet teknisk utsyr (som printer), datadrift, kontormøbler, mobiltelefon/abonnementskostnad ol

Velferdskostnad
Utgifter til julebord, julegaver, lunch, firmafester, overtidsmat, aviser, magasiner, betalt trening ol. Det er forutsatt at disse kostnadene ikke fordelsbeskattes, og dermed ikke blir belastet med arbeidsgiveravgift.

Kurs, egenutvikling
Alt som har med vedlikehold og heving av kompetanse.

Administrasjon
Dette er felleskostnader som personalledelse, regnskap, revisjon ol. Kostnaden for dette blir ikke høy. Det er bare økningen i disse kostnadene som din arbeidsplass medfører som skl tas med her, det skal ikke fordeles på antall hoder i bedriften.

Reise
Bil og diettgodtgjørelse, kostnad på reiser, konferanser ol.

Opplæring
Andres tid som brukes på deg. Dette vil typisk være mye tid som går med til dette når du er under opplæring, for eksempel som temmelig fersk ansatt i jobben. For mange med erfaring vil dette være null i kostnad.

Andre kostnader
Dette kan for eksempel være verktøy, arbeidsklær, spesielle tekniske innretninger ol. Dette avhenger helt av jobben. En vanlig kontorarbeidsplass har som oftest ingen slike ekstra kostnader.

Arbeidstiden

Med 37,5 timers uke er de totalt 1725 timer i et arbeidsår. Årskostnaden for arbeidsgiver bestemmes av kostnadene som vi har gjennomgått ovenfor. Men timeprisen vil avhenge av flere forhold som vi tar med her.

Sykedager
Alle sykedager du har vil redusere arbeidstiden, som gjør at timeprisen går opp. Hvis du er sykemeldt mer enn 16 dager i strekk er det NAV som uebetaler sykepenger. Da vil altså ikke arbeidsgiver ha en kostnad på dette.

Private gjøremål
Bruker du arbeidstiden til å gjøre ting privat reduserer dette tigjengelig arbeidstid, og timeprisen går opp

Arbeid ut over normal arbeidstid
Jobber du mer enn normal arbeidstid blir det flere tilgjengelige arbeidstimer, som reduserer timekostnaden. I dette ligger også at du ser på arbeidsrelaterte eposter og svarer på dette når du egentlig har fri. For eksempel er det nok mange som gjør private ærender i arbeidstiden, men som også jobber mer enn vanlig arbeidstid.

Ansattkostnads-kalkulator

Du kan beregne hva du koster arbeidsgiveren din med vår kalkulator. Den beregner hva du koster arbeidsgiveren per år og per time, når alle kostnader er tatt i betraktning. Du kan endre alle tallene i kalkulatoren slik at det passer for ditt lønnsnivå, og medfølgende kostnader.

Her finner du Ansattkostnadskalkulatoren

Eksempel på kostnad

Her har vi tatt utgangspunkt i en årslønn på 600.000 kroner i lønn, inkludert feriepenger. Med alle forutsetningene som er gjort nedenfor havner arbeidstakeren ut med en timekostnad på 570 kroner. De totale årlige kostnadene er på 878.000 kroner.

Kostnadsforutsetninger:
Årslønn 600 000
Feriepenger 12,00%
Arbeidsgiveravgift 14,10%
Pensjonsinnskudd 4,00%
Andre forsikringer 10 000
Kontorkostnad 30 000
Kostnad til diverse utstyr til kontor ol 20 000
Opplæring (andres tid som blir brukt på deg) 50 000
Reisekostnader (kjøregodtgjørelse, annen reisekost) 5 000
Kurs, egenutvikling ol 10 000
Velferdskostnader 20 000
Andre kostnader 20 000
Jobbforutsetninger:
Antall dager i jobb 230
Sykefravær/annet fravær (antall dager) 10
Antall timer per dag som du driver med private ting 0,50
Antall dager ekstra jobbing (ikke betalt) 0
Kostnader:
Lønn 535 714
Feriepenger (12%) 64 286
Arbeidsgiveravgift 89 394
Pensjonskostnad 24 000
Sum andre kostnader 165 000
Sum kostnad 878 394
Kostnad per time 570

De 10 sykefraværsdagene øker timeprisen med 24 kroner. Den halvtimen per dag som brukes til private ting øker timeprisen med 38 kroner. 

Jobber du samlet 10 dager mer enn ordinær arbeidstid vil dette ha motsatt effekt som sykefraværsdagene.

 

Kalkulatorer:

Ansattkostnadskalkulator
Kalkulatoren beregner hva du selv koster arbeidsgiveren per år og per time, når alle kostnader er tatt i betraktning.

Feriepengekalkulator
Sjekk hvor mye feriepenger du har rett til med denne kalkulatoren.

Fritidskostnadskalkulator
Beregn hva noen dager eller uker koster i redusert lønn, og andre ytelser.

Innskuddspensjonskalkulator
Her kan du se hvor mye innskuddet ditt i en innskuddspensjon vokser til.

Så lenge må du jobbe
Kalkulatoren beregner hvor mange timer eller minutter du må jobbe for å dekke inn et beløp.

Bilkostnadskalkulator ny bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på ny bil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Firmabilskattkalkulator
Viser hvor høy inntekt du får av firmabilen og hvilken skatt det medfører. Kalkulatoren tar hensyn til din marginalskatt.