Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

På grunn av reduksjonsreglene for stipender i Lånekassen kan marginalskatten over 80 prosent for studenter i jobb.

Lønnen «beskattes» på to måter ved å jobbe for mye som student:

  • Tapt stipend fra Lånekassen
  • Skatt på inntekt

Effekten av disse to faktorene og omtaler vi her som «skatt». Kronene forsvinner nemlig tilbake til Staten uansett om det er til Lånekassen eller Skatteetaten. For studentens lommebok er dette som skatt å regne.

Tjener en student over 214.213 kroner i 2024 beskattes det overskytende med mellom 76,38 og 88,8 prosent opp til et visst nivå på inntekten. Når inntekten passerer Lånekassens inntektsgrense taper studenten 55 prosent av stipendet. Dette 55 prosent-tapet av hver krone tjent kommer i tillegg til inntektskatten, som er 19,68 prosent ved denne grensen. I sum gir det en effektiv skatt på 76,38 prosent.

Når studenten passerer neste trinn for skattesatsene (227.066 kroner i 2023) blir effektiv beskatning av de neste lønnskronene hele 86,50 prosent, dvs 55 prosent + 31,50 prosent. Aller høyest marginalskatt blir det i inntektsintervallet 292.852 kroner til 336.800 kroner med en marginalskatt på 88,8 prosent. Ved en inntekt på 336.800 kroner er hele stipendet forsvunnet.

Les mer om reduksjon av stipendet.

Effektiv marginalskatt

I tabellene under ser du marginalskatten i 2024 for en student med lån og stipend i Lånekassen, når effekten av reduksjonen i stipendet bli tatt i betraktning. Skatten utgjøres av inntektsskatt + kutt i stipend.

Hvert inntektstrinn har en skattesats. Ingen sats har «tilbakevirkende» kraft på inntektene du har tjent opp før et nytt trinn passeres. For eksempel har enhver krone du tjente inntil 69.650 kroner null i skatt uansett hva dine samlede inntekter skulle beløpe seg til gjennom året.

Det er i inntektsintervallene som er markert i rødt der Lånekassens regler om stipendkutt slår inn.

Beregn reduksjonen selv med Stipendreduksjonskalkulatoren.

Lønnsintervall Skatt
0 – 69.650 0,00%
69.651 – 101.235 25,00%
101.236– 163.426 7,80%
163.426 – 208.050 19,68%
208.051 – 214.213 21,38%
214.214 – 227.065 76,38%
227.066 – 292.851 86,50%
292.852 – 336.800 88,80%
336.801 – 670.000 33,80%
670.001 – 937.900 43,40%
937.901-1.350.000 46,40%
1.350.001- 47,40%

Les mer om marginalskatt for lønnsmottakere.

Reduksjon på grunn av formue

Har du en nettoformue som er større enn frigrensene, blir stipendandelen din redusert. Som oftest er dette på grunn av mottatt arv. For eksempel kan det være fornuftig å vente med forskudd på arv til studiene er ferdig.

I verste fall kan du tape hele stipendet i for eksempel fem år, til sammen over 275.00 kroner. Dette skjer hvis du arver denne summen før det første studieåret, og du ligger fra før av akkurat på formuesgrensen.

Er du enslig, blir stipendandelen redusert med to prosent per måned av den delen av formuen som er over frigrensen. Er du gift, registrert partner eller samboer med felles barn, blir stipendandelen redusert med én prosent per måned av den delen av formuen som er over frigrensen.

Tabellen under viser marginalskatten på formue. Dvs hva skatten blir per krone du øker formuen med. Overstiger du formuesgrensen på 467.697 kroner i 2023, blir den «beskattet» med 22 prosent gjennom tapt stipend. Når formuen passerer 709.596 kroner, er det ikke mer stipend å tape.

Først når formuen overstiger 1,7 millioner belastes det ordinær formuesskatt. Tabellen gjelder for én person.

Formue 2024 Skatt
0 – 454.075 0,00%
487.340 – 738.085 22,00%
738.086– 1.700.000 0,00%
1.700.001 – 1,00%
Marginalskatt på formue for studenter
Formue 2023 Skatt
0 – 454.075 0,00%
467.697 – 709.596 22,00%
706.791– 1.700.000 0,00%
1.700.001 – 1,00%

Beregn reduksjonen selv med Stipendreduksjonskalkulatoren.

 

Les mer om studielån:

Reduksjon av stipendet

Statens Lånekasse for utdanning

Råd om studielån

Renter og tilbakebetaling i Lånekassen

Sletting av lån i Lånekassen ved død og sykdom

Rett til rentefritak i Lånekassen

Betalingsutsettelse av Lånekasselånet

Dette kan du få lån og stipend til

Kalkulatorer:
Stipendreduksjonskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye du risikerer å få i reduksjon på stipenddelen i Lånekassen.

Stipendreduksjonskalkulator når du har barn
Kalkulatoren beregner hvor mye du risikerer å få i reduksjon på stipenddelen og forsørgerstipendet i Lånekassen.

Fra Lånekassen:
Omgjøring av lån til stipend

Inntekt og formue

Forsørgerstipend