På grunn av reduksjonsreglene i Lånekassen kan marginalskatten bli svært høy for studenter i jobb.

Lønnen «beskattes» på to måter ved å jobbe for mye som student:

  • Tapt stipend fra Lånekassen
  • Skatt på inntekt

Effekten av disse to faktorene og omtaler vi her som «skatt». Kronene forsvinner nemlig tilbake til Staten uansett om det er til Lånekassen eller Skatteetaten. For studentens lommebok er dette som skatt å regne.

Tjener en student over 182.575 kroner i 2019 og 188.509 kroner beskattes det overskytende med mellom 72,2 og 84,40 prosent opp til et visst nivå på inntekten. Når inntekten passerer Lånekassens inntektsgrense taper studenten 50 prosent av stipendet. Dette 50 prosent-tapet av hver krone tjent kommer i tillegg til inntektskatten, som er 22,2 prosent ved denne grensen. I sum gir det en effektiv skatt på 72,2 prosent.

Når studenten passerer neste trinn for skattesatsene (224.000 kroner i 2019, 232.111. kroner i 2020) blir effektiv beskatning av de neste lønnskronene hele 82,40 prosent, dvs 50 prosent + 32,40 prosent. Aller høyest marginalskatt blir det i inntektsintervallet 245.601/254.501 kroner til 274.826/285.486 kroner med en marginalskatt på 84,40 prosent. Og da er hele stipendet forsvunnet.

Les mer om reduksjon av stipendet.

Effektiv marginalskatt

I tabellene under ser du marginalskatten i 2019 og 2020 for en student med lån og stipend i Lånekassen, når effekten av reduksjonen i stipendet bli tatt i betraktning. Skatten utgjøres av inntektsskatt + kutt i stipend.

Hvert inntektstrinn har en skattesats. Ingen sats har «tilbakevirkende» kraft på inntektene du har tjent opp før et nytt trinn passeres. For eksempel har enhver krone du tjente inntil 54.650 kroner null i skatt uansett hva dine samlede inntekter skulle beløpe seg til gjennom året.

Det er i inntektsintervallene som er markert i rødt der Lånekassens regler om stipendkutt slår inn.

Beregn reduksjonen selv med Stipendreduksjonskalkulatoren.

Marginalskatt på lønn 2019 for studenter
Lønnsintervall Skatt
0 – 54.650 0,00%
54.650 – 81.324 25,00%
81.325 –102.218 8,20%
102.219 – 174.500 20,30%
174.501-182.575 22,20%
182.576 – 224.000 72,20%
224.001 – 245.650 82,10%
245.651 – 275.671 84,40%
275.672 – 617.500 34,40%
617.501 – 964.800 43,40%
964.801- 46,40%
Marginalskatt på lønn 2020 for studenter
Lønnsintervall Skatt
0 – 54.650 0,00%
54.650 – 81.324 25,00%
81.325 –93.272 8,20%
93.273 – 180.800 20,30%
180.801-188.509 22,20%
188.510 – 232.111 72,20%
232.112 – 254.500 82,10%
254.501 – 285.485 84,40%
285.486 – 639.750 34,40%
639.751 – 999.550 43,40%
999.551- 46,40%

Les mer om marginalskatt for lønnsmottakere.

Reduksjon på grunn av formue

Har du en nettoformue som er større enn frigrensene, blir stipendandelen din redusert. Som oftest er dette på grunn av mottatt arv. For eksempel kan det være fornuftig å vente med forskudd på arv til studiene er ferdig.

I verste fall kan du tape hele stipendet i for eksempel fem år, til sammen over 230.00 kroner. Dette skjer hvis du arver denne summen før det første studieåret, og du ligger fra før av akkurat på formuesgrensen.

Er du enslig, blir stipendandelen redusert med to prosent per måned av den delen av formuen som er over frigrensen. Er du gift, registrert partner eller samboer med felles barn, blir stipendandelen redusert med én prosent per måned av den delen av formuen som er over frigrensen.

Tabellen over viser marginalskatten på formue. Dvs hva skatten blir per krone du øker formuen med. Overstiger du formuesgrensen på 415.362 kroner i 2019 (428.61 kroner i 2020), blir den «beskattet» med 20 prosent gjennom tapt stipend. Når formuen passerer 645.988/671.301 kroner er det ikke mer stipend å tape.

Først når formuen overstiger 1,5 millioner belastes det ordinær formuesskatt. Tabellen gjelder for én person.

Marginalskatt på formue for studenter
Formue 2019 Skatt
0 – 428.861 0,00%
415.363 – 645.988 20,00%
645.999 – 1.500.000 0,00%
1.500.001 – 0,85%
Marginalskatt på formue for studenter
Formue 2019 Skatt
0 – 428.861 0,00%
428.862 – 671.301 20,00%
671.302 – 1.500.000 0,00%
1.500.001 – 0,85%

Beregn reduksjonen selv med Stipendreduksjonskalkulatoren.

 

Les mer om studielån:

Reduksjon av stipendet

Statens Lånekasse for utdanning

Råd om studielån

Renter og tilbakebetaling i Lånekassen

Sletting av lån i Lånekassen ved død og sykdom

Rett til rentefritak i Lånekassen

Betalingsutsettelse av Lånekasselånet

Dette kan du få lån og stipend til

Kalkulatorer:
Stipendreduksjonskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye du risikerer å få i reduksjon på stipenddelen i Lånekassen.

Stipendreduksjonskalkulator når du har barn
Kalkulatoren beregner hvor mye du risikerer å få i reduksjon på stipenddelen og forsørgerstipendet i Lånekassen.

Fra Lånekassen:
Omgjøring av lån til stipend

Inntekt og formue

Forsørgerstipend