Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

En fripolise er en avsluttet pensjon fra en tidligere arbeidsgiver som hadde ytelsespensjon.

Dersom du slutter i bedriften, vil det være verdier i det bedriften har innbetalt på pensjonsordningen din. De som har skiftet jobb mange ganger, kan ha mange forskjellige fripoliser (eller pensjonskapitalbevis) i forskjellige forsikringsselskaper.

Du får en fripolise dersom bedriften hadde ytelsesbasert pensjonsordning, og et pensjonskapitalbevis dersom bedriften hadde en innskuddspensjonsordning. I en ytelsesbasert pensjon skulle innbetalingene sørge for at pensjonsutbetalingen kom opp i en viss prosent av lønnsinntekten.

Noen har også fått en fripolise dersom bedriften for eksempel har gått fra en ytelsesbasert pensjonsordning til en innskuddsbasert pensjonsordning.

Fripoliser kan ikke overføres til egen pensjonskonto.

Fripoliser med avkastningsgaranti

På disse fripolisene er det en minimumsgaranti på avkastningen. Denne garanterte avkastningen skal sikre at pensjonsforpliktelsen skal møtes.

Hvor høy den er avhenger av når den er fra. De aller fleste ligger i området 2 til 4 prosent. Eldre avtaler ligger gjerne på 4 prosent. Yngre avtaler på 2-3 prosent. Kostnadene blir trukket fra denne avkastningen.

Fripoliser med investeringsvalg

Du kan også velge å gå over til en variant der du velger hvilke fond du skal plassere pengene i. Da mister du avkastningsgarantien, og er i stedet avhengig av hvilken avkastning du får på det du har valgt.

Hvis du kan velge å gå over til investeringsvalg må avkastningsgarantien vurderes opp mot mulig meravkastning i aksjemarkedet.

Med dagens lave rentenivå er en garantert avkastning på 2 til 4 prosent svært bra, og det skal derfor en del til for at det skal lønne seg å gi fra seg denne garantien. For at det skal være aktuelt å gå over til investeringsvalg må tidshorisonten være lang, og andelen aksjer må vøre 100 prosent.

Det er bare DNB og Storebrand som nå tilbyr investeringsvalg.

Eventuelle tilleggsdekninger som gjelder ved død og uførhet vil ikke bli endret ved overgang til investeringsvalg.

Det vil komme nye regler for fripoliser som kan gjøre det mer lønnsomt å gå over til fripoliser med investeringsvalg. Så uansett vil det derfor være bedre å vente med å ta dette valget.

Utbetaling av fripolisen

Kan utbetales fra 62 år, senest ved 75 år.

Hvis den årlige utbetalingen blir mindre enn 30 prosent av G (30.405 kroner) kan utbetalingsperioden reduseres slik at den årlige utbetalingen kommer opp i dette. En fripolise med en verdi på 30.000 kroner kan derfor utbetales på bare ett år.

Skatt på fripoliser

Det betales ikke formuesskatt på midlene som står inne på en fripolise.

Ved utbetaling beskattes dette som pensjonsinntekt.

Samling av fripolisene

Du kan for tiden ikke flytte fripoliser mellom selskapene. Du kan derfor bare samle dem hvis du har flere i samme selskap.

Hvis du betaler et fast beløp på hver av dem vil det lønne seg å slå de sammen. Hvis kostnaden for eksempel ligger på en fastbeløp på 150 kroner, pluss 0,15 prosent av saldoen kan du spare 2x150 kroner.

Avkastning

Fripoliser er beregnet ut fra at forsikringsselskapet har garantert at midlene skal tilføres en viss rente, for eksempel 3 prosent årlig. Oppnår ikke forsikringsselskapet den garanterte avkastningen, blir ikke pensjonen oppregulert, men det blir likevel tilført midler til fripolisen.

Dersom du har pensjonskapitalbevis, har du allerede muligheten til å endre fordelingen på aksjer og rentebærende papirer selv. Er du ung, og det er mange år til du blir pensjonist, anbefaler ekspertene at du velger en høyere aksjeandel. Det betyr at du tar en større risiko, men med en lang sparehorisont vil det etter all sannsynlighet være lønnsomt å ta denne risikoen. Du kan selv gjøre disse endringene på nettsidene til forsikringsselskapet hvor pensjonskapitalbeviset ditt er.

Kontoutskrift

Hvert år vil du få en kontoutskrift for fripolisen. Kontoutskriften skal inneholde en oversikt over hvilke dekninger du har. Mange av fripolisene inneholder forsikringer som for eksempel alderspensjon, uførepensjon, ektefellepensjon og/eller barnepensjon ved forsikredes død.

Du skal i kontoutskriften også få vite hvor mye du kan få i årlig pensjon fra disse dekningene. Det vil også stå hvor mye du kan få i årlig pensjon fra disse dekningene, og du skal få opplyst den årlige avkastningen på fripolisen.

Dette er noen begreper du kan støte på omkring fripoliser:

Flytteverdi: Verdien du får med deg hvis du flytter en fripolise med garantil til fripolise med investeringsvalg. Flytteverdien er summen av premiereserve til alderspensjon, tilleggsavsetning til alderspensjon, og kursreserve til alderspensjon.

Garantert rente: Det er den årlige minsteavkastningen som skal tilføres premiereserve.

Kursreserve: I porteføljen til forsikringsselskapet kan urealiserte gevinster overføres til kursreguleringsfond. Hver enkelt eier av fripoliser har sin andel av denne kursreserven. Denne resreven kan forsikringsselskapet bruke av til å dekke tap. Andelen av kursreserve kan derfor synke.

Premiereserve: Dette er tidligere innbetalinger fra arbeidsgiver og avkastning som skal finansiere fremtidige pensjonsforpliktelser.

Tilleggsavsetninger: En avsetning som kan brukes av selskapet hvis avkastningen har vært for lav til å dekke opp rentegarantien.

Årlig sikret pensjon: Dette er hva du minimum får utbetalt hvis du tar den ut fra 67 år.

Oversikt på norskpensjon.no

Har du byttet arbeidsgiver med jevne mellomrom, vil du etter hvert få flere fripoliser i forskjellige selskap. Du får en oversikten over fripolisene dine, og hva du har krav på fra de forskjellige selskapene i fremtidig tjenestepensjon på norskpensjon.no.

På dette nettstedet får du en samlet oversikt over dine antatte pensjonsrettigheter (fripoliser og pensjonskapitalbevis) fra de private tjenestepensjonsordninger. Du får også oversikt over hva du kan regne med av pensjon fra folketrygden og individuelle avtaler.

Nyttige nettsteder

Under har vi samlet noen nyttige pensjonssider, hvor du kan lese mer om blant annet OTP, pensjonsreformen og også finne ut mer om din egen pensjon:

Norsk Pensjon: På denne siden kan du få oversikt over din egen pensjon. Nærmere bestemt får du en samlet oversikt over dine antatte pensjonsrettigheter både i folketrygden, fra private tjenestepensjonsordninger og individuelle avtaler.

Din Pensjon: En nettjeneste som gir deg informasjon om din alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjon fra de største offentlige og private leverandørene av tjenestepensjon. her kan du også planlegge egen pensjon og søke om alderspensjon fra folketrygden elektronisk.

Min Pensjon: Denne nettsiden er et samarbeidsprosjekt mellom de offentlige og private pensjonsleverandørene, og her finnes blant en oversikt over kalkulatorer hvor du kan beregne din fremtidige pensjon.

 

Se også:

Guide til pensjonskapitalbevis

Guide til Innskuddspensjon

Guide til Egen pensjonskonto

Tjenestepensjon

Betydningen av å spare langsiktig i aksjer / aksjefond

Kalkulator:

Innskuddspensjonskalkulator
Her kan du se hvor mye innskuddet ditt i en innskuddspensjon vokser til.

Meravkastningskalkulator
Kalkulatoren viser deg hvor store forskjellene blir i forventet avkastning med ulike spareformer.