Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Når du får barn kan du velge mellom åkombinere arbeid med å være hjemme med barn, eller utsette uttak av foreldrepenger.

Du kan i prinsippet selv velge hvordan du vil ta ut foreldrepenger, så lenge du tar det ut før barnet fyller tre år, eller innen tre år etter at du har adoptert.

Som mor kan du utsette de siste fire ukene av mødrekvoten, som far kan du utsette hele fedrekvoten. Dere kan utsette fellesperioden med foreldrepenger, bortsett fra de 3 ukene før fødselen, som er forbeholdt mor.

Det er to forskjellige varianter av fleksibelt uttak av foreldrepenger:

  1. Du kan utsette perioden med foreldrepenger fordi du arbeider fulltid
  2. Du kan strekke perioden over lengre tid ved å ta delvis (gradert) uttak av foreldrepenger samtidig som du arbeider deltid

Utsettelse

Du har altså muligheten til å jobbe fulltid, og utsette foreldrepermisjonen til det passer deg innenfor denne treårsperiode.

Dersom det bare er far som har rett til foreldrepenger - og han ønsker utsettelse - stilles det visse krav til hva mor gjør i den perioden far utsetter foreldrepengene. Kravene kan blant annet være at mor er i jobb eller utdanning på heltid, eller at hun er syk og har behov for hjelp til å ta seg av barnet.

Det stilles ikke slike krav dersom begge har rett til foreldrepenger, og det er ønske om å utsette foreldrepengeuttak.

Graderte foreldrepenger

Du kan ta ut graderte foreldrepenger ved at du kan motta delvis foreldrepenger i kombinasjon med delvis arbeid. Perioden med foreldrepenger forlenges ved at du får utbetalt litt mindre pr. dag over en lengre periode. Sluttsummen er den samme som om du ikke hadde tatt ut graderte foreldrepenger.

Dersom far skal ha gradert uttak som ikke er fedrekvote, stilles det også visse krav til hva mor må gjøre.

Begge kan søke

Både mor og far kan søke om fleksibelt uttak, og det kan søkes om fleksibelt uttak i hele stønadsperioden bortsett fra tre uker før termin, og seks uker etter fødsel.

 

Les mer om trygdeytelser til foreldre:

Guide til foreldrepenger

Engangsstønad

Svangerskapspenger

Guide til kontantstøtte

Guide til barnetrygd

Omsorgspenger

Pleiepenger

Eksterne nettsider:

Nav - Foreldrepenger

Arbeidstilsynet: Delvis permisjon

Lover:

Folketrygdloven kapittel 14 - Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon