Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Alle ansatte i Norge har en lovfestet rettighet til en pensjonsordning fra arbeidsgiver.

Arbeidsgiver har plikt til å betale innskudd til en tjenestepensjonsordningen, for å sikre de ansattes pensjonsrettigheter. Dette innskuddet må være på minimum 2 prosent av den ansattes lønn mellom 0 G og 12 G (G = grunnbeløpet i folketrygden, 124.028 kroner fra 1.5 2024) i en innskuddsbasert ordning.

De maksimale grensene er på 7 prosent av lønnen som ligger opp til 7,1 G. Mellom 7,1 G og 12 G er den maksimale grensen 25,1 prosent.

Innskuddsbasert pensjonsordning

En innskuddsbasert pensjonsordning er en tjenestepensjonsordning der årlig premie er fastsatt som en prosentandel av lønn. Pensjonen vil avhenge av innbetalingene og avkastningen av de innbetalte pensjonspremiene.

Les mer om innskuddspensjon.

Ytelsesbasert pensjonsordning

En ytelsesbasert pensjonsordning er en tjenestepensjonsordning som gir en avtalt pensjonsutbetaling til de ansatte ved pensjonsalder. Pensjonen fra bedriften fastsettes slik at en beregnet folketrygd og pensjon til sammen utgjør en viss prosent av sluttlønnen.

Dette kan for eksempel være 66 prosent av lønnen. Får du en dekning på 55 prosent av folketrygden, må pensjon fra arbeidsgiver dekke opp de resterende 11 prosentene.

Disse pensjonsordningene er nå levealderjustert, slik at pensjon da vil gå noe ned etter hvert som levealderen øker.

Ansatte i stat og kommune

Alle ansatte i stat og kommune har en ytelsespensjon. Denne er på 66 prosent av pensjonsgrunnlaget. Også uførepensjonen er på dette nivået. For å få full opptjening må medlemmer ha en opptjeningstid på 30 år.

Pensjonsutbetalingene vil bli levealderjustert.

Antatte i stat og kommune skal over på en ny ordnng. Les mer om den nye ordningen i offentlig sektor.

Nyttige nettsteder:

Under har vi samlet noen nyttige pensjonssider, hvor du kan lese mer om blant annet OTP, pensjonsreformen og også finne ut mer om din egen pensjon:

Norsk Pensjon: På denne siden kan du få oversikt over din egen pensjon. Nærmere bestemt får du en samlet oversikt over dine antatte pensjonsrettigheter både i folketrygden, fra private tjenestepensjonsordninger og individuelle avtaler.

Din Pensjon: En nettjeneste som gir deg informasjon om din alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjon fra de største offentlige og private leverandørene av tjenestepensjon. her kan du også planlegge egen pensjon og søke om alderspensjon fra folketrygden elektronisk.

 

Se også:

Fripolise og pensjonskapitalbevis

Guide til innskuddspensjon

Guide til Egen pensjonskonto

Kalkulatorer:

Innskuddspensjonskalkulator
Her kan du se hvor mye innskuddet ditt i en innskuddspensjon vokser til.

Verdi av innskuddspensjonen
Kalkulatoren beregner verdiforskjellen mellom to innskuddspensjonsordninger. Forskjellen mellom innbetalingene gjøres om til hva dette tilsvarer i lønnsforskjell.

Meravkastningskalkulator
Kalkulatoren viser deg hvor store forskjellene blir i forventet avkastning med ulike spareporteføljer.