Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

En yrkesskade er en personskade, sykdom eller dødsfall som følge av en arbeidsulykke.

Utgangspunktet for definisjonen av yrkesskade er at man har blitt påført skaden i en arbeidsulykke. Men også sykdom kan i noen tilfeller godkjennes som yrkesskade. Dette er i tilfeller hvor man har blitt syk som følge av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet.

Ved yrkesskader kan du få erstatninger og stønader fra to hold. Dette er fra den pliktige yrkesskadeforsikringen som arbeidsgivere må ha tegnet for sine ansatte. Du får også stønad fra NAV.

Fra yrkesskadeforsikringen får du utbetalt de forskjellige erstatningstypene som engangsbeløp. Dette kan være betydelige beløp. Les mer om yrkesskadeforsikringen her.

Fra NAV

Hvis skaden eller sykdommen din blir godkjent av NAV som yrkesskade, kan du ha krav på flere trygdeytelser.

Som følge av yrkesskaden kan du ha rett på arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Ved yrkesskade er det spesielle regler som kan gi bedre ytelser enn etter de vanlige reglene. Den viktigste forskjellen er at ytelsene etter de vanlige regler bare gis ved uføregrader på minst 50 prosent. Ved yrkesskade gis ytelsene ved uføregrader ned til 30 prosent.

Med noen små unntak beregnes sykepenger etter de vanlige reglene.

For å motta stønad, må du ha vært yrkesskadedekket. Dette pleier i de aller fleste tilfeller ikke være noe problem for vanlige lønnsmottakere, men selvstendig næringsdrivende og frilansere må selv sørge for at de har dette på plass ved å tegne frivillig trygd.

Det er arbeidsgiver som har plikt til å melde fra til NAV om yrkesskader, men du kan gjøre det selv også.

Ménerstatningen

Dersom du får varig medisinsk mèn, kan du ha rett til menerstatning. Dette er en erstatning for det medisinske ménet, og erstatter et ikke-økonomisk tap.

Du får ménerstatning dersom den varige medisinske invaliditeten er 15 prosent eller mer.

Størrelsen på erstatningen avhenger av invaliditetsgraden og grunnbeløpet. Størrelsen på den årlige utbetalingen er en viss prosent av G.

Du får også en ménerstatning fra yrkesskadeforsikringen, ut fra samme grad av medisinsk invaliditet. Dette er en engangsutbetaling, som også er koblet direkte mot G (les mer om denne lenger ned).

Dette er den årlige ménerstatningen fra NAV (kommer i tillegg til eventuell uføretrygd):

Fastsatt Ménerstn. Årlig
Gruppe invaliditetsgrad i prst av G erstatning
0 Lavere enn 15 % 0% 0
1 15 - 24 % 7% 8 303
2 25 - 34 % 12% 14 234
3 35 - 44 % 18% 21 352
4 45 - 54 % 25% 29 655
5 55 - 64 % 33% 39 145
6 65 - 74 % 42% 49 820
7 75 - 84 % 52% 61 682
8 85 - 100 % 63% 74 731
9 Betydelige skader 75% 88 965

Blir du 100 prosent medisinsk invalid med betydelige skader får du et årlig beløp på 88.965 kroner. I tillegg får du 652.410 kroner fra yrkesskadeforsikringen.

Hvis du for eksempel er 100 prosent invalid, vil du kunne få utbetalinger fra tre hold:

  • Ménerstatningen (årlig)
  • Uføretrygd
  • Uføretrygd fra bedriftens forsikringsordninger (uføretrygd)

 

Se også: 

Guide til yrkesskadeforsikring

Arbeidsavklaringspenger

Guide til uføretrygd

Sykepenger

NAV: Yrkesskade og yrkessykdom

NAV: Melding om yrkesskade eller yrkessykdom som er påført under arbeid på norsk eller utenlandsk landterritorium.

Kalkulator:

Yrkesskadeerstatningskalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor mye du får i utbetalinger ved yrkesskade.