Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Arbeidsmiljøloven inneholder arbeidstidsbestemmelser som setter grenser for hvor lenge arbeidsgiver kan kreve at du jobber.

Alminnelig arbeidstid er i loven satt til 9 timer i løpet av 24 timer, og 40 timer i løpet av 7 dager.

Dersom man jobber turnus, har man krav på kortere arbeidstid. Nærmere bestemt 38 timer i løpet av 7 dager (for arbeid som drives døgnet rundt på ukens hverdager) eller 36 timer i løpet av 7 dager (for arbeid som drives døgnet rundt, hele uken igjennom).

Mange har også kortere alminnelig arbeidstid - for eksempel 37,5 timer - gjennom tariffavtale.

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan skriftlig avtale at den alminnelige arbeidstid kan ordnes slik at den i løpet av en periode på høyst 52 uker i gjennomsnitt ikke blir lenger enn reglene ovenfor tilsier, men slik at den alminnelige arbeidstiden ikke overstiger ti timer i løpet av 24 timer og 48 timer i løpet av sju dager. Grensen på 48 timer i løpet av sju dager kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker, likevel slik at den alminnelige arbeidstiden ikke overstiger 50 timer i noen enkelt uke.

Her kan du lese mer om overtidsbestemmelsene.

Arbeidsfri

Arbeidstakere har også en lovfestet rett til fritid. Arbeidstaker skal ha minst 11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer. Den arbeidsfrie perioden skal plasseres mellom to hovedarbeidsperioder.

Arbeidstaker skal ha en sammenhengende arbeidsfri periode på 35 timer i løpet av sju dager.

Arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte i virksomhet som er bundet av tariffavtale, kan skriftlig avtale unntak fra bestemmelsene i første og andre ledd. Slik avtale kan bare inngås dersom arbeidstaker sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder eller, der dette ikke er mulig, annet passende vern. Det kan ikke avtales kortere arbeidsfri periode enn 8 timer i løpet av 24 timer eller 28 timer i løpet av sju dager.

Pauser

Arbeidstaker skal ha minst en pause dersom den daglige arbeidstiden overstiger fem og en halv time. Pausene skal til sammen være minst en halv time hvis den daglige arbeidstid er minst åtte timer. 

Dersom arbeidstaker ikke fritt kan forlate arbeidsplassen under pausen eller der det ikke finnes tilfredsstillende pauserom, skal pausen regnes som en del av arbeidstiden.

Når arbeidstaker arbeider mer enn to timer etter at den alminnelige arbeidstid er avviklet, skal arbeidstaker gis en pause på minst en halv time. Pausen regnes som en del av arbeidstiden.

Nattarbeid

Arbeid mellom kl. 21.00 og kl. 06.00 er nattarbeid. Som nattarbeid regnes ikke arbeid på to skift som legges mellom kl. 06.00 og kl. 00.00. Arbeidsgiver og arbeidstakers tillitsvalgte ved virksomhet som er bundet av tariffavtale, kan skriftlig fastsette et annet tidsrom på minst åtte timer som omfatter tiden mellom kl. 00.00 og kl. 06.00.

Nattarbeid er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig. Nattarbeid skal bare innføres dersom det er nødvendig av produksjonsmessige grunner, eller for å dekke samfunnets eller allmennhetens behov.

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå skriftlig avtale om at arbeidstaker, på eget initiativ, kan utføre arbeid mellom kl. 21.00 og kl. 23.00.

Den alminnelige arbeidstiden for arbeidstaker som jevnlig arbeider mer enn tre timer om natten, skal i gjennomsnitt ikke overstige åtte timer i løpet av 24 timer. Gjennomsnittet skal beregnes over fire uker.

Søndagsarbeid

Det skal være arbeidsfri fra kl. 18.00 dagen før en søn- eller helgedag og til kl. 2200 dagen før neste virkedag. Jul-, påske- og pinseaften skal det være arbeidsfri fra kl. 15.00 til kl. 22.00 dagen før neste virkedag. Arbeid innenfor disse tidsrom regnes som søn- og helgedagsarbeid.

Arbeid på søndager og helgedager er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig.

Unntak

Noen grupper er unntatt fra arbeidstidsreglene, blant annet personer i ledende stillinger og personer i særlig uavhengige stillinger. Særlig uavhengige stillinger vil si at personen ikke har direkte lederfunksjoner, men likevel har en overordnet og ansvarsfull stilling.

Selv om disse gruppene er unntatt fra den alminnelige arbeidstiden, og dermed kan jobbe utover normal arbeidstid, skal arbeidsgiver likevel påse at de ikke blir overbelastet.

Det finnes også noen andre grupper som har egne regler for arbeidstid, for eksempel ungdom under 18 år.

 

Se også: 

Arbeidskontrakt

Attest i arbeidsforhold

Overtidsbestemmelsene

Redusert arbeidstid

Sommerjobb

Guide sykepenger

Yrkesskade

Lover:

Arbeidsmiljøloven