Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Arbeidsavklaringspenger er aktuelt å motta etter at sykepengeperioden er over.

Du kan få sykepenger i inntil ett år.  Hvis du fortsatt trenger ytelser fra trygden er det her arbeidsavklaringspenger overtar.

Du må selv søke om arbeidsavklaringspenger, du går ikke automatisk over på dette.

Før du går over på arbeidsavklaringspenger blir det laget en arbeidsevnevurdering, og en aktivitetsplan.

For å ha krav på stønaden, må du ha fått arbeidsevnen din nedsatt med minst halvparten på grunn av sykdom eller skade. I tillegg må du bo og oppholde deg i Norge, og være mellom 18 og 67 år. Hvis du er mellom 62 og 67 år når du søker, må du som hovedregel ha hatt en pensjonsgivende inntekt som minst tilsvarer grunnbeløpet i folketrygden (G) (G), året før du fikk nedsatt arbeidsevnen. Det kan gjøres unntak.

Hjelpen fra NAV kan bestå av arbeidsrettede tiltak, ytelser under medisinsk behandling eller annen oppfølging.

Du kan få arbeidsavklaringspenger når du er:

  • under aktiv behandling
  • under gjennomføring av arbeidsrettede tiltak
  • under arbeidsutprøving (opptrapping etter sykdom)
  • under oppfølging fra NAV etter at behandling og tiltak er forsøkt

Du kan også få stønaden blant annet mens du venter på aktiv behandling eller arbeidsrettet tiltak, eller at en aktivitetsplan blir utarbeidet for deg.

Som hovedregel kan du ikke få arbeidsavklaringspenger i mer enn tre år, men i særlige tilfeller kan stønadsperioden forlenges utover tre år.

Som hovedregel kan du som mottar arbeidsavklaringspenger jobbe inntil 60 prosent, og samtidig motta redusert utbetaling av arbeidsavklaringspenger. I en begrenset periode kan man jobbe inntil 80 prosent, og samtidig motta 20 prosent arbeidsavklaringspenger.

For å få utbetalt arbeidsavklaringspenger må du sende meldekort hver 14. dag.

Størrelsen på arbeidsavklaringspenger

Arbeidsavklaringspengene utgjør i utgangspunktet 66 prosent av inntektsgrunnlaget ved full ytelse. Inntektsgrunnlaget er det siste året før du ble syk, eller gjennomsnittet av de tre foregående årene. Har du barn gis det et barnetillegg på 27 kroner per dag (som tilsvarer 7.020 kroner..

Det maksimale inntektsgrunnlaget er 6 G (samme som med sykepenger).

Stønaden utregnes per dag og gis for fem dager per uke. For å finne dagsatsen deler du det årlige beløpet på 260 dager.

Arbeidsavklaringspenger skattes som arbeidsinntekt, og er pensjonsgivende inntekt. For opptjening av rett til foreldrepenger, likestilles perioder du får arbeidsavklaringspenger med perioder du har arbeidet.

 

Se også:

Sykepenger

Guide til dagpenger

Oppsigelse

Guide til permittering

Tiltakspenger

Les mer på eksterne sider:

NAV: Arbeidsavklaringsenger

NAV: Søknad om arbeidsavklaringspenger