Denne oversikten viser alt innhold om jobb som ligger på smartepenger.no.

På temasidene blir alle artikler, kalkulatorer, lenker og andre ressurser oppdatert jevnlig. Dette gjør at du alltid kan stole på at innholdet er aktuelt. Integrert i artikler og andre ressurser viser vi deg også hvilke andre nettsteder som har nyttig informasjon om dette temaet.

Oversikten med lenker til alt innhold finner du lenger ned på siden.

Kontrakt og attest: Norske lover gir norske arbeidstakere en hel del rettigheter. Når du starter opp i en jobb, plikter arbeidsgiver å gi deg en arbeidskontrakt, som skal inneholde opplysninger om blant annet lønn, arbeidstid og hva jobben din går ut på. Den dagen du slutter i jobben, har du krav på en skriftlig attest fra arbeidsgiver.

Arbeidstid: Arbeidsmiljøloven setter grenser for arbeidstiden din - nærmere bestemt både hvor mange dager/timer i strekk du kan jobbe, og hvor ofte og lenge pausene dine skal være. Det er klare grenser også for hvor mye overtid du kan jobbe, og hva slags kompensasjon du skal ha for overtiden. Det finnes også noen grupper som kan ha rett på redusert arbeidstid, slik som for eksempel arbeidstakere over 62 år og småbarnsforeldre.

Sykdom: Når du som arbeidstaker blir syk, har du rett på sykepenger fra første sykedag. Dersom det oppstår sykdom eller skade i forbindelse med jobben, blir dette definert som en yrkesskade

Arbeidsledig: Til enhver tid er det noen få prosent som er arbeidsledige i Norge, og hvor stor arbeidsledigheten til enhver tid er, blir målt gjennom to ulike målinger. Når man blir arbeidsledig, må man melde seg som arbeidssøker hos Nav, og oppfyller man de nødvendige kriteriene, vil man få utbetalt dagpenger. Du kan regne ut hvor mye du vil få utbetalt med vår dagpengekalkulator.

Jobbsøking: Dersom du er jobbsøker, må du gjøre en skikkelig innsats både med jobbsøknad og CV. Du kan også prøve å sende en åpen søknad til en bedrift du kan tenke deg å jobbe i. Dersom du er så heldig at du blir innkalt til jobbintervju, må du forberede deg godt blant annet ved å gjøre research om bedriften.

Jobb og familie: I Norge er ordningene ganske gode for arbeidstakere som får barn. Når man har permisjon i forbindelse med at man får barn, får foreldrene utbetalt foreldrepenger, og det er også satt av en egen del av permisjonen til faren. 

Lønn: Du er til en viss grad ansvarlig for din egen lønn, nærmere bestemt bør du forhandle deg til en riktigst - og best - mulig lønn, enten i forbindelse med ansettelsen eller ved å ta opp lønnsspørsmålet med arbeidsgiver med jevne mellomrom. Dersom lønnsutbetalingen skulle utebli, må du ta kontakt med arbeidsgiver så fort som mulig.

Ferie: Alle arbeidstakere har krav på minst fire uker og én dag ferie. Ferieloven sier også at alle skal ha feriepenger, og du kan regne ut hvor mye feriepenger du skal ha med Feriepengekalkulatoren.

Jobb og skatt: Det er mange skattemessige forhold knyttet opp mot arbeidet vårt. Blant annet gjelder dette skatteregler rundt bilkjøring og reising i forbindelse med jobb, slik som firmabil, kjøregodtgjørelse, reisefradrag og pendlerutgifter.

Sommerjobb og småjobber: Mange skoleungdommer og studenter har sommerjobb, og det aller viktigste denne gruppen kan gjøre er å sørge for at kontrakten med arbeidsgiver er etter forskriftene. Både unge og voksne (ikke næringsdrivende) kan ta på seg skattefrie småjobber, for eksempel for naboer eller slektninger. Regelen at oppdragsgiver kan utbetale maksimalt 4000 kroner i lønn til én person i løpet av ett år.

Innholdet på temaet jobb

Du finner også en rekke «jobbord» som hører til under jobb i Smarte Pengers Økonomileksikon.

Hvis du vil søke etter stikkord, kan du gå inn på innholdsoversikten. Denne gir en oversikt over alt innhold i stikkordsform.

Innholdet på dette temaet er delt inn i faktainnhold (oppdaterte artikler), jobbkalkulatorer, og aktuelle lover.

Faktainnhold
I jobb:
Arbeidskontrakt
Reglene for hvor mye du kan jobbe
Attest i arbeidsforhold
Guide til frynsgoder
Gaver i ansettelsesforhold
Låne av arbeidsgiver
Overtidsbestemmelsene
Redusert arbeidstid
Reglene for skatt på overtidsmat
Guide: Så mye taper du på å gå av tidlig, eller redusere stillingsprosenten
Sommerjobb
Sykepenger
Yrkesskade
Jobbsøking
Hvordan skrive CV
Hvordan søke etter jobb
Hvordan skrive jobbsøknad
Åpen jobbsøknad
Jobbintervju
Spørsmål du må være forberedt på i jobbintervju
Uten jobb
Arbeidsavklaringspenger
Arbeidsledighetsforsikring
Arbeidsledighetsmålinger
Guide til dagpenger
Slik søker du om dagpenger
Oppsigelse
Guide til permittering
Tiltakspenger
Lønn
Lønnsforhandling
Lønnsutviklingen de siste 30 årene
Dette er lønnsnivået i 330 forskjellige yrker
Dette er de 50 yrkene med høyest lønn
Dette er de 50 yrkene med lavest lønn
Dette er størrelsen på lønningene i Norge
Lønnsnivået i forskjellige næringer
Lønnsnivået i alle landets kommuner
Lønnsgaranti
Lønn til barn i foreldrenes bedrift
Manglende lønnsutbetaling
Dette koster du arbeidsgiveren din per time
Dette kan du tjene ved siden av pensjon, AFP og uføetrygd
Ferie
Guide til feriepenger
Guide til ferierettigheter
Rett til nye feriedager ved sykdom
Barn og jobb
Guide til foreldrepenger
Fleksibelt uttak av foreldrepenger
Svangerskapspenger
Pensjon
Tjenestepensjon
Guide til innskuddspensjon
Innskuddspensjon - dette vokser det avsatte beløpet til
Guide til pensjonskapitalbevis
Guide til fripoliser
Dette skjer med pensjonen din når du dør
Dette kan du tjene ved siden av pensjon, AFP og uføretrygd
Ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor
Egen pensjonskonto
Guide til Egen pensjonskonto
Egen pensjonskonto - Dette er de billigste leverandørene
Egen pensjonskonto - Investeringsvalgene hos leverandørene
Arbeidsgiver og forsikringer
Forsikringer gjennom arbeidsgiver
Gruppelivsforsikring via arbeidsgiver
Yrkesskadeforsikring
Uførepensjon og gruppeliv for kommunalt ansatte
Uførepensjon og gruppeliv for statlig ansatte
Skatt og jobb
Aksjeopsjoner i arbeidsforhold
Ansattes kjøp av aksjer til underpris
Frynsegodeguiden
Skatt på mobiltelefon og bredbånd
Gaver i ansettelsesforhold
Skatteregler for rabatter i arbeidsforhold
Låne av arbeidsgiver
Lei ut til ditt eget AS
Marginalskatt på lønnsinntekter
Marginalskatt for studenter
Pendling
- Dette kan pendlere trekke fra
Reisefradrag
Skatt på lønnsinntekt
Skattefri utdannelse
Skattefrie småjobber
Skatteprosenter på lønnsinntekt
Bil
Firmabil
Dette koster firmabilen
Skal du ha firmabil eller eie bilen selv?
Kjøregodtgjørelse
Jobbkalkulatorer
Ansattkostnadskalkulator
Dagpengekalkulator
Dagpengetapkalkulator
Deltidskostnads-kalkulator
Fritidskostnadskalkulator
Feriepengekalkulator
Firma- eller privateid bil
Firmabilskattkalkulator
Firmabilskattkalkulator - yrkesbil
Foreldrepengerkalkulator
Hvor stort lån dekker inntekten
Inflasjon- og lønnsutvikling
Innskuddspensjonskalkulator
Innskuddspensjon og spareprofil
Innskuddspensjon - verdi av
Kjøregodtgjørelseskalkulator
Livsinntektskalkulator
Marginalskattkalkulator
Pensjonsverdikalkulator
Pendlerkalkulator
Permitterings-kalkulator
Reisefradragskalkulator
Rente- og lønnsendringskalkulator
Skatteberegning 2021
Skatteberegning 2020
Skatteberegning 2019
Skatteberegning 2018
Skatteberegning 2017
Skatteberegning for lønnsmottakere 2021
Skatteberegning for lønnsmottakere 2020
Skatteberegning for lønnsmottakere 2019
Skatteberegning for lønnsmottakere 2018
Skatteberegning for lønnsmottakere 2017
Så lenge må du jobbe
Aktuelle lover
Lov om AFP for medlemmer av Statens pensjonskasse
Arbeidsmiljøloven
Ferieloven
Foretakspensjonsloven
Innskuddspensjonsloven
Lønnsgarantiloven
Lov om obligatorisk tjenestepensjon
Yrkesskadetrygdloven