Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

I forbrukersammenheng er Kjøpsloven for en stor del erstattet av den nye loven om forbrukerkjøp som kom 1. juli 2002.

For de fleste kjøp privatpersoner gjør etter denne datoen, vil Forbrukerkjøpsloven regulere kjøpers rettigheter. Kjøpsloven vil fortsatt gjelde for kjøp mellom privatpersoner, mellom næringsdrivende og kjøp som er gjort før den nye loven trådte i kraft.

Loven gjelder kjøp hvis ikke annet er fastsatt i lov. For kjøp av fast eiendom gjelder avhendingsloven.

Kjøpsloven sier at selgeren skal levere avtalt vare til avtalt tid og på avtalt sted. Ved forsinkelse kan kjøper fastholde kjøpet, holde tilbake kjøpesummen, heve kjøpet og/eller kreve erstatning. Dette må vurderes i forhold til hvor vesentlig forsinkelsen er i det konkrete tilfellet. Varer skal leveres etter det som kalles rimelig tid. Hva som er rimelig tid, må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Hvis en gjenstand har vesentlige feil eller mangler, kan kjøper kreve:

  • At selger retter mangelen
  • Ny vare
  • Prisavslag
  • Heving av kjøpet
  • Erstatning

Kjøper kan også holde tilbake hele eller deler av kjøpesummen. Mangelen må være vesentlig for å kunne heve kjøpet, men mangler kan alltid gi prisavslag. Selgeren har også rett til å utbedre en feil innen rimelig tid, dersom dette kan gjøres uten vesentlige problemer for kjøper.

Ved forsinket levering må du klage så fort som mulig. Ved feil eller mangler må du klage så fort du oppdager feilen, men kjøpsloven gir deg to års klagefrist fra du tok over varen. For varer med en forventet lengre levetid enn to år, som for eksempel hvitevarer, møbler, TV og stereoanlegg, er klagefristen fem år.

Hvis kjøper ikke betaler ved levering, eller etter avtale, kan selger kreve betaling med morarenter og/eller holde tilbake varen til betaling skjer. Selgeren kan også heve kjøpet og/eller kreve erstatning. Hvor vesentlig betalingsforsinkelsen er i det konkrete tilfelle, er avgjørende for hva selger kan kreve.

 

Se også:

Klage på utenlandskjøp

Netthandel

Guide til angrerett

Klage på varekjøp

Tollregler ved netthandel

Privatkjøp og rettigheter

Slik klager du på en vare

Klagefrister

Eksterne sider:

Lovdata: Kjøpsloven