Nemnda behandler klager på takster og tilstandsrapporter på boliger og fritidshus.

Formålet med nemnda er å gi brukere av taksttjenester en rimelig og rask klageadgang, samt å danne retningslinjer for bransjen.

Nemnda behandler i utgangspunktet bare saker hvor forbruker på forhånd har reklamert skriftlig til takstmannen uten at tvisten er løst.

Saksbehandling

Klagenemnda for takstmenn har et eget sekretariat. Forbruker som ønsker sin klage behandlet av nemnda, må sende klage elektronisk på denne siden eller skriftlig til klagenemndas sekretariat. Klageren må gjøre rede for de grunner klagen bygger på, og legge frem sine bevis og andre relevante dokumenter i saken.

Den videre saksbehandlingen er skriftlig. Sekretariatet skal påse at saken blir så godt opplyst som mulig. I saker som tas til realitetsbehandling, skal motparten alltid gis anledning til å uttale seg.

Nemndas vedtak er kun å betrakte som rådgivende.

Se alle klagenemndene her.

Godkjente virksomheter

Det er Forbrukerrådet, NITO Takst og NTF Norges Takseringsforbund som arbeider i nemnda. Nemnda skal i hver sak bestå av en formann og to medlemmer; én fra forbrukersiden og én fra bransjesiden. Nemnda behandler klager på takstmenn som er medlemmer av en av de to medlemsorganisasjonene. Et annet kriterium for klagebehandling er at oppdraget må falle inn under virksomhet som er godkjent av organisasjonene. 

På nettsidene til organisasjonene som sitter i Reklamasjonsnemnda kan du finne oversikt over takstmenn som er medlemmer.

Norges Takseringsforbund

NITO Takst

Kontaktinfo

Her finner du Klagenemnda for takstmenn på nett

Postadresse: Fyrstikkalleen 20, 0661 Oslo

Telefon: 22 70 00 25 (10-14)