Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Denne nemnden behandler klager på inkassoselskaper. Den het tidligere Inkassoklagenemnda.

Finansklagenemnda Inkasso er basert på avtale mellom Forbrukerrådet og Norske Inkassobyråers Forening. Den behandler bare klager fra privatpersoner, næringsdrivende må henvende seg til Finanstilsynet.

Nemnda behandler klager på inkassoselskaper. Dersom du mener at inkassator har handlet i strid med god inkassoskikk, kan du klage til FinKN Inkasso. Det vil si at det er selve handlemåten til inkassoselskapet du kan klage på.

Finansklagenemnda Inkasso består av en leder, samt fire faste medlemmer, hvorav to medlemmer representerer inkassonæringen, og to medlemmer representerer Forbrukerrådet.

Eksempler på handlemåte i strid med god inkassoskikk

  • avkreve for høyt inkassosalær
  • inndriving av krav som det er fremmet berettigede innsigelser mot
  • iverksetting av inkasso uten at det er sendt et inkassovarsel
  • registrere betalingsanmerkning på et krav det er fremmet berettigede innsigelser mot
  • krenkende personlig oppsøking
  • Å oppføre seg truende eller på annen måte utsette skyldner for urimelig påtrykk eller ulempe.

Inkassoklagenemnda behandler ikke saker der: 

  • du er uenig i at du skylder selve kravet.
  • du mener at strømregningen er for stor, eller at du ikke skylder pengene du blir avkrevet for i det hele tatt (da må du ta dette direkte opp med den som har sendt deg kravet).
  • saken allerede er brakt inn for de alminnelige domstoler. 
  • sakens faktiske sider ikke lar seg avklare gjennom nemndas skriftlige saksbehandling eller tvisten ikke er egnet for behandling i nemnda, kan saken avvises.

Skriftlig klage

Klage til inkassoklagenemnda må være skriftlig.

Du finner klageskjema her.

Du må først ha tatt opp saken med inkassoselskapet, og mottatt et endelig avslag på din klage før du kan klage til nemnda. Dokumentasjon for avslaget/klagebehandlingen i selskapet skal vedlegges klagen.

Kontaktinfo

Her finner du Finansklagenemda Inkasso på nett.

Besøksadresse: Askekroken 11, 0277 Oslo

Postadresse: Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo

Telefon: 23 13 19 60

Epost: post@ifinkn.no

 

Se også:

Inkasso

Se alle klagenemndene her.

Kalkulator:

Inkassokalkulator
Kalkulatoren viser hvor mye det koster deg å være forsinket med betalingen.