Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Når du skal klage er det i forbrukerkjøpsloven du finner rettighetene dine. 

Dersom du ønsker å klage på en mangel ved en vare du har kjøpt, må du i utgangspunktet ta direkte kontakt med selgeren først.

Dersom du er usikker på hvordan du skal gå frem, kan du eventuelt rådføre deg med Forbrukerrådet før du tar kontakt med selgeren.

Henvis til forbrukerkjøpsloven

Prøver selger å vri seg unna sine forpliktelser, bør du vise til konkrete punkter forbrukerkjøpsloven, og hvilke rettigheter du som forbruker har gjennom denne.

For eksempel kan selger eller produsent prøve seg med at det bare er ett års garanti på  produktet, dersom du klager etter at ett år har gått. Da må du vise til at ifølge norsk forbrukerkjøpslov, så er det enten to eller fem års reklamasjonsrett, uansett hva garantitiden måtte være. Dette er et ganske vanlig triks som kan forlede mange.

Klage til selger

Gjør selger seg vanskelig, bør du ganske tidlig skaffe deg dokumentasjon ved å klage skriftlig til selger.

Du må alltid klage til selgeren først. Klagebrevet til selger kan du lage ved hjelp av Forbrukerrådets elektroniske klagebrev. Det hjelper deg med argumenter for de ulike problemstillingene. Det er altså ikke en klage til Forbrukerrådet, kun til selger.

Kommer du ingen vei ved å henvende deg direkte til selger, kan du klage saken inn for Forbrukerrådet eller til en klagenemnd som er riktig instans for din klage.

Forbrukerrådet behandler saker som faller inn under forbrukerkjøpsloven (forbruker/næringsdrivende), kjøpsloven (privatperson/privatperson), håndverkertjenesteloven og angrerettloven.

Det er gratis klagebehandling både hos Forbrukerrådet og i klagenemndene ( med unntak av nemndene Boligtvistnemnda og Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester).

Slik klager du selger inn til Forbrukerrådet

Forbrukerrådets klageskjemaer, som du finner her.

Legg ved relevant dokumentasjon, som kvitteringer, kontrakter og eventuell korrespondanse med selger.

Forbrukerrådet informerer begge parter om deres rettigheter og plikter, og prøver å hjelpe dem til å finne frem til en minnelig løsning.

Forbrukerklageutvalget

Skulle du ikke bli fornøyd med avgjørelsen som Forbrukerrådet tar, kan du klage saken inn for Forbrukerklageutvalget.

Du må gi skriftlig beskjed om at du ønsker å fremlegge saken for Forbrukerklageutvalget senest fire uker etter at Forbrukerrådet har avsluttet saken.

Er du ikke fornøyd med Forbrukerklageutvalgets avgjørelse, kan du bringe vedtaket inn for tingretten - senest fire uker etter at den har tatt sin avgjørelse.

Både behandling i Forbrukerrådet  og Forbrukerklageutvalget foregår vanligvis skriftlig.

Hvis Forbrukerklageutvalget har grunnlag for på fatte vedtak i klagesaken, fatter de det uansett. Hvis saken ikke tas til tingretten innen en måned, er vedtaket bindende. Det gir da grunnlag for tvangsfullbyrdelse dersom partene ikke oppfyller det frivillig.

Slik klager du til nemndene

Vil du klage til en nemnd, skal du sende saken direkte til nemndas sekretariat - klagen skal fremsettes skriftlig.

Du skal grunngi klagen, og si noe om hvilket resultat du krever. Legg ved relevant dokumentasjon. Du finner klageskjemaer og mer detaljerte beskrivelser av hvordan du klager på nemndenes nettsider.

Nemnda tar stilling til klagen innenfor gjeldende rett, og avgir en begrunnet uttalelse. De fleste nemndenes avgjørelser er rådgivende for partene, men blir i all hovedsak fulgt opp.

Dersom du ikke er fornøyd med nemndas avgjørelse - eller selger ikke vil følge vedtaket - må saken bringes inn for det ordinære rettsapparatet.

Her er en oversikt over alle nemndene som finnes.

Ikke alt kan klages inn

Vær obs på at noen sakstyper ikke er mulig å klage inn for Forbrukerrådet eller klagenemnder, nærmere bestemt disse områdene:

- Kabel-tv

- Abonnementer av ulike slag

- Medlemskap i bokklubb, treningssenter og lignende.

Disse sakene skal inn for Forbrukerklagenemnda, og evt. videre i rettssystemet.

 

Les mer om klager:

Guide: Dette er rettighetene dine ved kjøp

Mangel på en vare

Klagefrister

Klagenemnder

Eksterne kilder:

Lovdata:

Forbrukerklageloven

Forbrukerkjøpsloven