Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dersom du ikke har kjøpt varen på et fast utsalgssted, har du rett til å angre på kjøpet ditt.

Har du kjøpt varen i en fysisk butikk, eller fast utsalgssted som det heter i loven har du ikke angrerett. Hvis du angrer på kjøpet, er du i stedet avhengig av utsalgsstedets byttepolicy.

Angreretten gjelder når selger er yrkesselger, og er et forbrukerkjøp. Beløpet må være større enn 300 kroner.

Du har angrerett ved såkalt fjernsalg, og kjøp der selgeren ikke er på sitt faste utsalg (hvis prisen er over 300 kroner). I praksis betyr det at du har angrerett ved kjøp på følgende steder (virkeområde):

 • Kjøp på Internett
 • TV-shop
 • Telefonsalg
 • Dørsalg
 • Kjøp på messe
 • Postordre
 • Gatesalg
 • Home-party

Unntak fra lovens virkeområde:

 • Avtaler om salg av varer og andre tjenester enn finansielle tjenester fra salgsautomater og automatiserte forretningslokaler.
 • Avtaler om salg eller oppføring av fast eiendom og avtaler som gjelder rettigheter i fast eiendom, med unntak av utleie. Som salg av fast eiendom regnes også salg av adkomstdokumenter med tilknyttet leierett eller borett i bolig.
 • Avtaler som omfattes av lov om avtaler om deltidsbruksrett og langtidsferieprodukter mv.
 • Avtaler om pakkereiser, jf. pakkereiseloven § 6,
 • Avtaler om persontransporttjenester. Kravene i § 16 får likevel anvendelse.
 • Avtaler som er inngått med ekomtilbyder gjennom offentlig tilgjengelige betalingstelefoner for bruk av disse, eller som er inngått for bruk av én enkelt telefon-, Internett-, eller telefaksforbindelse opprettet av en forbruker.
 • Avtaler om salg av varer og andre tjenester enn finansielle tjenester utenom faste forretningslokaler når den samlede kontraktssummen, inkludert frakt- og tilleggskostnader som forbrukeren skal betale, er 300 kroner eller mindre.

Opplysningsplikt

Angrerettloven pålegger selgeren å gi forbrukeren en rekke opplysninger før en avtale blir inngått. Det er også et krav om at forbrukeren skal få en avtalebekreftelse hvor alle disse opplysningene blir listet opp. I tillegg skal det legges ved et angreskjema.

Ved handling på nett eller app skal forbrukeren tydelig få oppgitt alle de viktigste opplysningene rundt kjøpet. Dette er opplysninger som:

 • Varen/tjenestens viktigste egenskaper
 • Samlet pris
 • Avtales eventuelle varighet
 • Avtalens eventuelle bindingstid
 • Vilkårene for å si opp avtalen

Angrefristen

Angrefristen gjelder 14 dager fra avtalen ble inngått, eller fra forbrukeren har mottatt varen. Fristen gjelder fra:

 • Når varene er bestilt samlet og levert ved flere forsendelser, er det fra den dagen forbrukeren mottar den siste varen.
 • Når varene består av flere partier eller deler, er det fra den dagen forbrukeren mottar det siste partiet eller den siste delen.
 • Ved avtaler om regelmessig levering av varer, gjelder den dagen forbrukeren mottar den første av varene.

Hvis den næringsdrivende ikke gir opplysninger om angrefristen, utløper ikke angrefristen før 12 måneder etter at den opprinnelige angrefristen har gått ut.

Angrefristen er harmonisert innen EU/EØS, slik at du har de samme rettighetene i disse landene. Utenfor disse landene gjelder ikke denne angreretten.

Unntak fra angreretten

Det er også en rekke unntak for når angreretten gjelder: Angreretten gjelder ikke for disse avtalene:

 • Angreretten gjelder ikke avtaler om:
 • Levering av varer som på grunn av sin art blandes med andre varer etter levering på en slik måte at de ikke kan skilles fra hverandre.
 • Levering av varer som forringes eller raskt går ut på dato.
 • Tjeneste etter at tjenesten er levert, dersom levering har begynt med forbrukerens uttrykkelige forhåndssamtykke, og forbrukeren har erkjent at angreretten vil gå tapt når den næringsdrivende har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen.
 • Levering av varer eller tjenester der prisen er avhengig av svingninger i finansmarkedet som kan skje innen utløpet av angrefristen og som ikke kan kontrolleres av den næringsdrivende.
 • Levering av varer som er fremstilt etter forbrukerens spesifikasjoner, eller som har fått et tydelig personlig preg.
 • Levering av legemidler.
 • Levering av forseglede varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, og der forseglingen er blitt brutt etter levering.
 • Levering av alkoholholdige drikker til en pris som ble avtalt på avtaletidspunktet, og levering først kan skje etter 30 dager, og der den faktiske verdien avhenger av svingninger i markedet som ikke kontrolleres av den næringsdrivende.
 • Reparasjoner eller tjenester som det haster å få utført der forbrukeren uttrykkelig ber den næringsdrivende om å besøke forbrukeren. Tilleggstjenester eller tilleggsvarer som ytes samtidig, og som ikke dekkes av første punktum, omfattes ikke av unntaket fra angreretten,
 • Levering av forseglede lyd- eller bildeopptak eller forseglet programvare som forbrukeren har brutt forseglingen på.
 • Levering av en avis, et tidsskrift eller et magasin, med unntak av abonnementsavtaler for levering av slike publikasjoner.
 • Varer eller tjenester som er inngått ved offentlig auksjon.
 • Levering av innkvarteringstjenester for andre formål enn boligformål, transport av varer, bilutleietjenester, catering og tjenester knyttet til fritidsaktiviteter når det i avtalen er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester.
 • Levering av digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium, dersom leveringen er begynt med forbrukerens uttrykkelige samtykke og forbrukeren erkjenner at angreretten dermed går tapt.
   

Slik angrer du

Du trenger ikke begrunne hvorfor du angrer.

Du må ta kontakt med selger senest den dagen angrefristen utløper. Det holder å gi beskjed om at du angrer på kjøpet over telefon, men det kan også her være lurt å ha skriftlig dokumentasjon på at du har angret innen fristens utløp.

Vær oppmerksom på at selger ikke nødvendigvis vil la deg benytte angreretten, dersom varen er skadet - du kan prøve varen, men ikke begynne å ta den aktivt i bruk. Det kan også være lurt å ta vare på originalemballasje. Varen skal returneres i tilnærmet lik stand som du mottok den.

Selger skal innen 14 dager returnere alle kostnader du har hatt ved kjøp av produktet. Dette inkluderer også fraktkostnader.

Har du kjøpt varen over telefon eller for eksempel på en stand på gaten, er det selger som skal sørge for returporto og returpakning.

Har du kjøpt varen på internett eller annen type fjernsalg (postordre eller tv-shop), må du betale returportoen selv. At det er forbrukeren som skal betale må det være opplyst om når du inngikk avtalen, ellers må selger betale returporto.

 

Les mer om forbrukerrettigheter:

Guide til bytterett

Mangel på vare du har kjøpt

Slik klager du på en vare

Klagefrister på kjøp

Guide: Dette er rettighetene dine ved kjøp

Garanti ved kjøp

Kjøpsloven

Les mer på andre nettsteder:

Forbrukerrådet: Angrer du på et kjøp?

Lover:

Angrerettloven

Forbrukerkjøpsloven

Kjøpsloven