Dette koster forenklede forelegg eller forelegg ved en rekke forskjellige trafikkforseelser i 2021.

Det er en rekke brudd på trafikkregler som gis som faste standardiserte forenklede forelegg.

2. Kjøring med motorvogn
med for kort avstand til forankjørende 7 250
kjøring med motorvogn i strid med trafikklyssignal med fast eller blinkende lys med rød farge, unntatt lys med rød farge på tolyssignal brukt ved bomstasjon, kai eller annet område 7 250
3. Kjøring med motorvogn i strid med trafikkskiltene
Innkjøring forbudt, 5 850
Trafikkforbud, 5 850
Svingforbud, 5 850
Vendingsforbud, 5 850
Påbudt kjøreretning, 5 850
Påbudt kjørefelt, 5 850
Påbudt rundkjøring, 5 850
Kollektivfelt, trafikkreglene § 5 5 850
Sambruksfelt, trafikkreglene § 5, 5 850
Envegskjøring, 5 850
Gågate 5 850
4. Kjøring med motorvogn
i sperreområde, begrenset av heltrukken gul linje eller parallelle gule sperrelinjer 4 450
på fortau, sykkelfelt, gangveg, sykkelveg og gang- og sykkelveg 4 450
i strid med bestemmelsene om feltvalg ved svinging 4 450
på eller over gul eller hvit sperrelinje og/eller i sperreområde begrenset av heltrukken hvit linje 4 450
5. Trafikkreglene § 12, ulovlig forbikjøring med motorvogn
til høyre 7 250
like foran eller i vegkryss, eller hvor sikten er hindret ved bakketopp, kurve eller på annen måte 7 250
foran gangfelt 7 250
ved ikke å ha forvisset seg om at: 7 250
1) den forankjørende ikke har gitt tegn om forbikjøring, eller 7 250
2) ingen bakenforliggende har begynt å kjøre forbi ham 7 250
i strid med forbikjøringsforbud 7 250
6. Fører av motorvogn som ikke har overholdt vikeplikt
i henhold til Vikeplikt og Stopp, 7 250
overfor trafikk fra høyre 7 250
overfor gående i gangfelt 7 250
ved utkjøring fra parkeringsplass, holdeplass, torg, eiendom, bensinstasjon, gågate, gatetun eller lignende område 7 250
overfor gående eller syklende der det skal kjøres inn ved svinging 7 250
i henhold til § 3 i forskrift om forbud mot bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) på offentlig veg eller § 3 i forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel 7 250
7. kjøring med motorvogn
uten å gi påbudt tegn, trafikkreglene § 14 og § 7 i forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel 2 750
uten å ha påbudt lys tent, trafikkreglene § 15 og § 6 i forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel 2 750
med lys som blir brukt på feilaktig måte, trafikkreglene § 15 og § 6 i forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel 2 750
uten å ha tilstrekkelig utsyn, forskrift om bruk av kjøretøy § 1-3 2 750
der det er feil ved nærlys, fjernlys eller kjørelys, vegtrafikkloven § 23 2 750
med større antall personer på noen av sitteinnretningene, eller på andre plasser enn kjøretøyet er registrert for, forskrift om bruk av kjøretøy § 3-1, 2 750
der foreskrevne kjennemerker mangler, forskrift om bruk av kjøretøy § 2-5 2 750
8. Kjøring med motorsykkel (herunder moped) hvor det er foretatt endring som øker den maksimale hastighet eller ytelse som motorsykkel er registrert for 5 850
9. Vegtrafikkloven § 23, kjøring med kjøretøy under 3,5 tonn tillatt totalvekt der parkeringsbrems ikke virker 2 750
10. trafikkreglene § 4, kjøring med motorvogn eller vogntog som ikke lovlig kan kjøre minst 40 km/t eller med moped på motorveg eller motortrafikkveg 1 800
11. Sykkel
uten å ha foreskrevne lykter montert eller tent, 1 300
i strid med trafikksignallys med fast eller blinkende lys med rød farge 1 300
i strid med skilt 1 300
Innkjøring forbudt 1 300
Forbudt for alle kjøretøy 1 300
Forbudt for syklende 1 300
Forbudt for syklende og gående 1 300
På motorveg og motortrafikkveg 1 300
12. Mobiltelefon – Forbud mot bruk av elektronisk utstyr i motorvogn 5 000
13. unnlatt sikring av passasjerer under 15 år 2 450

 

Se også:

Dette koster det å kjøre for fort

Varigheten på førerkortbeslag

Promillekalkulator, med bøtenivå

Parkeringsbøter

Bøtene hvis du blir tatt i tollen

Eksterne sider:

Forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker

Lov om veitrafikk

Kalkulator:

Smuglerkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i bøter, innenfor rammen av forenklede forelegg, ved å ta inn mer enn kvoten tillater.