Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Disse skattereglene gjelder for virksomhet innen det som kalles delingsøkonomi. 

Delingsøkonomi er en forretningsmodell der brukerne selger tjenester eller leier ut eiendeler ved hjelp av egne formidlingsselskaper. For å gjennomføre transaksjonene er det opprettet en egen nettside og/eller en app for å gjennomføre dette på en mest mulig effektiv og sikker måte.

Det er strengt tatt ikke noe nytt i de forskjellige variantene av delingsøkonomien. Alt har vært gjort tidligere. Det er mer at ting organiseres vesentlig mer effektivt ved hjelp av blant annet apper (programvare og internett).

Ekte deling burde i utgangspunktet å være at du deler noe du eier. Markedsplasser for kjøp og salg bør ikke være innenfor denne definisjonen. Men det er likevel vanlig å regne med dette.

For eksempel har vi disse virksomhetene:

  • Leie ut boligen
  • Leie ut et rom
  • Leie ut ting som verktøy
  • Bruke egen bil til taxikjøring
  • Leie ut bilen
  • Samkjøring

For eksempel har bildeling vært på markedet i mange år før delingsøkonomien som ord ble oppfunnet. Markedsplasser for kjøp og salg har eksistert i all tid.

Skatteregler

Enten det er et helt nytt konsept eller en effektivisering av noe gammelt er det viktig å være klar over de forskjellige skattereglene som gjelder de ulike tjenestene. Her er en gjennomgang av de viktigste områdene.

Utleie av bolig

Dette er reglene som gjelder for kortidsutleie av bolig.

Bolig som du selv bor i:
Hvis du leier ut mindre enn halvparten av boligen, er leieinntekten skattefri.

Hvis du leier ut hele boligen:
Leieinntekter opp til 20.000 kroner er skattefritt. Hvis du leier ut for 21.000 kroner vil hele leiebeløpet være skattepliktig. Overskuddet (leieinntektene fratrukket utleiekostnadene) beskattes med en sats på 22 prosent i 2023 og 2024

Kortidsutleie
Kortidsutleie skattlegges etter sjablongregler. Det vil si at de første 10.000 i leieinntekter er skattefrie. Over det regnes 85 prosent av inntekten som inntekt, og skattlegges som kapitalinntekt med en sats på 22 prosent. Du kan da ikke trekke fra noen utgifter.

Hvis du leier ut hytte/fritidsbolig:
Leieinntekter er skattefri opp til 10.000 kroner. Av utleieinntekter regnes 85 prosent av dette som skattepliktig inntekt. Hvis du ikke bor i hytta selv, vil hele overskuddet bli beskattet.

Les mer om utleie av egen bolig og delingsøkonomi.

Utleie av ting

Når du leier ut private ting (løsøre) som du selv bruker skal du ikke skatte av dette så lenge utleieinntektene er under 10.000 kroner i året. Overskuddet skattes med en sats på 22 prosent.

Utleie av bil

Dette faller inn under utleie av ting, altså 10.000 kroner er skattefritt.

Les mer om utleie av egen bil.

Samkjøring

Dette er ikke skattepliktig så lenge du bare får dekket utgifter til selvkost for å dekke drivstoff og andre variable kostnader for å kjøre bilen.

Taxikjøring

Har denne kjøringen et visst omfang, er det ingen tvil om at dette er næringsvirksomhet, og dermed fullt ut skattepliktig.

Spørsmålet er hvilket nivå du kan befinne deg på før dette blir skattepliktig. Hvis du får inn penger fra andre som bare skal dekke kostnadene ved bilkjøringen vil ikke dette regnes som skattepliktig virksomhet.

Det er ellers ingen definerte skiller som enkelt avgjør når dette blir regnet som skattepliktig virksomhet. Det er Skatteetaten som bestemmer om det skal regnes som skattepliktig, eller om det er hobbyvirksomhet (og dermed ikke skattepliktig). Det som legges til grunn er disse punktene:

  • Drives dette for egen regning og risiko
  • Har det et visst omfang
  • Er det egnet til å gå med overskudd over tid
  • Tar det sikte på å ha en viss varighet

Utleie av båt

Dette faller inn under utleie av ting, altså 10.000 kroner er skattefritt.

Småjobber

Du kan motta inntil 6.000 kroner skattefritt fra jobber som du får i arbeidsgivers hjem, altså privatjobbing. Arbeidsgiveren må betale som privatperson. Du som utfører jobben kan ikke utføre den som en del av yrket ditt. Som snekker kan du ikke motta inntil 6.000 kroner for jobber i privathjem.

Hvis arbeidsoppdraget ikke er i arbeidsgivers hjem er grensen 1.000 kroner.

Hvis du har en rekke småjobber kan dette bli regnet som virksomhet ut fra en samlet vurdering. Tar du 50 småjobber kan dermed dette bli regnet som virksomhet.

Salg av brukte ting

I de fleste ti «normale» tilfellene vil overskudd på salg av brukte ting være skattefritt. Det er kun når virksomheten av kjøp og salg blir stor at dette kan bli skattepliktig. Da beskattes overskuddet med en sats på 22 prosent.

Bytte av tjenester

Gjenytelser i form av bytte av tjenester er i utgangspunktet en skattepliktig tjeneste. En snekker og en rørlegger kan ikke skattefritt bytte tjenester. Dette skal oppgis som inntekt.

Det er annerledes når folk bytter tjenester som er utenfor arbeidsområdet sitt. Å hjelpe hverandre med forskjellige tjenester er ikke skattepliktig når det ikke er relatert til den virksomheten du driver. 

 

Les mer om delingsøkonomi:

Utleie av egen bolig innen delingsøkonomien

Leie ut gjennom Airbnb

Delingsøkonomi - Utleie av egen bil

Delingsøkonomi - Skatteregler for utleie av egen bil

Skattefrie småjobber

Guide til bilkollektiv / bildeling

Kalkulatorer:

Boligutleiekalkulator for delingsøkonomien
Kalkulatoren beregner skatten du får ved å bruke nettbaserte markedsplasser som Airbnb når du leier ut boligen helt eller delvis.

Bilutleie egen bil
Kalkulatoren beregner det skattemessige resultatet når du leier ut egen bil.

Bildelingskalkulator
Viser besparelsen ved å gå inn i et bilkollektiv fremfor å eie bilen selv.

Utleiefinansieringskalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye skattefritt utleie i egen bolig dekker av lånekostnadene.

Hytteskattkalkulator
Her kan du beregne skatten du får på utleie av hytta.