Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Til Transportklagenemda kan du klage på flyreiser, pakkereiser, togturer, båtturer, bussturer, og trikk/T-bane.

Disse tre nemndene driftes av Norsk Reiselivsforum. Transportklagenemdene for fly og jernbane driftes etter avtale med Samferdselsdepartementet. Pakkereisenemnda etter avtale med Forbrukerrådet.

Transportklagenemnda for fly

Du kan klage ved uenighet med flyselskap eller flyplass, eventuelt reisebyrået. Klagen kan dreie seg om hvilke rettigheter du har ved forsinkelser, kanselleringer, overbookinger, bortkommet/skadet bagasje og andre forhold som direkte knytter seg til gjennomføringen av flyreisen fra du møter på flyplassen til du har hentet bagasjen.

Transportklagenemda behandler ikke saker som har oppstått i utlandet. I dette tilfellet kan du sende en klage til ForbrukerEuropa.

Før du klager må du ha prøvd å løse saken med motparten. Det er først når den er avvist at du kan klage.

Slik klager du:

 • Opplysninger om reisen (flightnummer, avreise- og ankomststed, reisetidspunkt, redegjørelse for hendelsesforløpet).
 • Opplysninger om din klage til motpart og avslag fra motpart (datoer, kort forklaring).
 • Dokumentasjon som du kan legge ved (reisedokumenter, klagen til motpart, avslag fra motpart, evt. annen korrespondanse med motpart).
 • Ved erstatningskrav bør du dokumentere det økonomiske tap du har lidt.

Klageskjema

Transportklagenemndforskriften

Transportklagenemda Fly

Transportklagenemnda for jernbane

Nemnda behandler klager som gjelder jernbaneforetak på det nasjonale jernbanenettet. Det vil i hovedsak gjelde NSB, Gjøvikbanen og Flytoget. Klager som gjelder kollektivreiser med trikk, T-bane, bybane og lignende som ikke er en del av det nasjonale jernbanenettet, behandles ikke av Transportklagenemnda.

Før du klager må du ha prøvd å løse saken med motparten. Det er først når den er avvist at du kan klage.

Når du klager til nemnda, skal du fylle ut et eget klageskjema. Sammen med klageskjemaet må du vedlegge følgende:

 • Billett/reisedokument
 • Første brev/klagen sendt til innklagede jernbaneforetak/selskap, øvrig korrespondanse og endelig brev/avslag fra innklagede. Ved oversendelse av mail-korrespondanse må du slette halemail, slik at det kun er den løpende korrespondansen som framgår.
 • Eventuell dokumentasjon/kvitteringer for utgifter som kreves erstattet. NB: originale kvitteringer må kunne fremlegges.

Transportklagenemnda Jernbane

Pakkereisenemnda

Nemnda behandler klager som gjelder kontraktsforhold mellom forbruker og bransjeaktør som gjelder en pakkereise der forbrukeren har betalt for reisen selv. En bransjeaktør er en arrangør eller formidler (eks. reisebyrå) av pakkereiser i Norge.

Du må først henvende deg til turarrangørens reiseleder eller representant på reisemålet hvis du har noe å klage på. Turarrangøren har rett til å få en mulighet for å rette feil eller mangler så raskt som mulig. Forutsetningen for å at det skal foreligge grunnlag for prisavslag eller erstatning etter hjemkomst, er at turarrangør har fått mulighet til å rette feilen i løpet av ditt ferieopphold.

Dersom forholdene du klager over ikke er tilfredsstillende rettet, kan du klage etter at du har avsluttet reisen. Skriftlig reklamasjon må være fremsatt til turarrangør eller formidlet senest 4 uker etter hjemkomst.

Forbrukerombudet har i samarbeid med HSH Reise/NRF laget generelle krav til de salgsbetingelser som reisearrangørene skal bruke. Disse kommer i tillegg til pakkereiseloven, og er bygget på denne loven. Her kan du lese alminnelige vilkår for pakkereiser.

Klage:

Når du klager til nemnda, skal du fylle ut et eget klageskjema. Sammen med klageskjemaet må du vedlegge følgende:

 • Opplysninger om reisen: Reisemål, avreise- og hjemkomstdatoer, antall personer i følget, reisens totale pris, hvor og når reisen ble kjøpt
 • Klagegrunnen: Hva du klager på og hvorfor, hvilken kontakt du har hatt med reisearrangøren/reisebyrået da du oppdaget klagegrunnen, relevant hendelsesforløp for øvrig

Dokumentasjon:

 • Du må legge ved all dokumentasjon vedr. klagen, kopi av reisedokumenter/billetter, skriftlig klage til motparten og avslaget på denne, samt andre dokumenter som er av betydning for saken.
 • Ved oversendelse av mail-korrespondanse må du slette halemail, slik at det kun er den løpende korrespondansen som framgår.
 • Krever du erstatning for påført økonomisk tap, må dette dokumenteres.

Les mer om pakkereiser

Lovdata: Pakkereiseloven

Pakkereisenemnda

 

Se også:

Klage på reise med buss

Klage på reise med trikk og t-bane

Klage på reise med båt