Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Oversikten viser hvem som har fremforhandlet avtaler for sine medlemmer eller kunder. Her finner du over 175 alternativer for å få rabatt.

Listen er alfabetisk sortert.

Det er en kolonne som heter «Åpen». Der det står «Ja», betyr de at alle kan melde seg inn. Står det «Nei», betyr det at visse krav må være oppfylt for at du skal kunne melde deg inn. Dette gjelder først og fremst yrkesorganisasjoner.

Her finner du rabattsøket.

Avtaleinnehaver Åpen Medlemskriterie og kommentar
365Direkte Ja Innvilget kredittkort
Aftenposten a-kortet Ja Må abonnere på Aftenposten.
Agrol Nei Må være medlem i Bondelaget.
Akademikerforbundet Nei Personer med eksamen fra fullført utdanning tilsvarende minimum 3 års heltidsstudium fra norsk og/eller utenlandsk høgskole/universitet.
Akademikerne Nei Må være medlem i en av underorganisasjonene.
Amcar Ja Må melde seg inn.
Arendal Boligbyggelag Ja Det må betales 300 kroner i andelskapital ved første gangs innmelding.
Arkitektenes Fagforbund Nei For personer med mastergrad eller tilsvarende innen arkitektur, planlegging, design og kunsthistorie.
Asker og Bærum Boligbyggelag Ja Det må betales 300 kroner i andelskapital ved første gangs innmelding.
Bank Norwegian Kredittkort Ja Innvilget kredittkort
Bate bbl Ja Det må betales 300 kroner i andelskapital ved første gangs innmelding.
Befales Fellesorganisasjon - BFO Nei For befal i Forsvaret. Har tilgang til fordelene via Forsvarets Personellservice og YS.
Bergen Huseierforening Ja Må melde seg inn.
BOB Ja Det må betales 300 kroner i andelskapital ved første gangs innmelding.
Bergens Tidende Ja Må abonnere på Berges Tidende.
BN Bank Kredittkort Ja Innvilget kredittkort
Boligbyggelagene Ja Må være medlem i et boligbyggelag.
Boligbyggelaget Midt Ja Det må betales 300 kroner i andelskapital ved første gangs innmelding.
Boligbyggelaget Nobl Ja Det må betales 300 kroner i andelskapital ved første gangs innmelding.
Boligmentoren Ja Pris gjelder for bolig/hus m/ inntil 4 enheter
Bondelaget Ja De fleste fordelene går igjennom Agrol.
Bonord Ja Det må betales 300 kroner i andelskapital ved første gangs innmelding.
BORI BBL Ja Det må betales 300 kroner i andelskapital ved første gangs innmelding.
Budstikkakortet Ja Må abonnere på Budstikka.
Circle K Mastercard Ja Innvilget kredittkort
Coop Ja Det må betales 300 kroner i andelskapital ved første gangs innmelding.
Coop Mastercard Ja Innvilget kredittkort
Credits Gold Ja Innvilget kredittkort
Creo Nei En hver yrkesutøver som har inntekt av musikk, dans, scenekunst, andre nærliggende kunstneriske yrker eller virksomheter med tilknytning til dette, kan tas opp som medlem i forbundet.
Danske Bank Basis kredittkort Ja Innvilget kredittkort
Den Norske Jordmorforening - DNJ Nei Alle jordmødre med norsk autorisasjon og jordmorstudenter kan bli medlem i Den norske jordmorforening.
Den Norske Turistforeningen Ja Må melde seg inn.
Det norske Diakonforbund Nei Vigslede diakoner og personer som har utdanning som kvalifiserer for diakontjeneste i Den norske kirke innvilges medlemskap.
Det norske Maskinistforbund Nei Som medlem opptas sertifikatpliktig teknisk og maritimt personell samt annet teknisk personell innenfor offentlig og privat virksomhet
DNfordel.no Ja Må abonnere på Dagens Næringsliv.
DNB Mastercard Ja Innvilget kredittkort.
Econa Nei For siviløkonomer, og andre med økonomiutdannelse. Se nettside for detaljer om medlemskriterier.
Eika Gold Ja Innvilget kredittkort
Esso Mastercard Ja Innvilget kredittkort
Falck Bil Ja Pris på nettet.
Fedrelandsvennen Ja Må abonnere på Fedrelandsvennen.
Fjordkraft Ja Må være strømkunde.
Forskerforbundet Nei For ansatte i vitenskapelig, teknisk-administrativ eller annen faglig stilling som normalt krever høyere utdanning Har også tilgang til Unios fordeler.
Forsvarets Personellservice Nei Ansatt i Forsvaret eller en av de andre etatene under Forsvarsdepartementet. Ansatt i Pefo, NTL/Forsvaret, KOL, BFO eller NOF. Ansatt i en av følgende etater: Departementene, Stortingets administrasjon, Riksrevisjonen, Skattedirek
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Ja Paraplyorganisasjon for 72 organisasjoner av funksjonshemmede og syke.
Gebyrfri Visa Ja Innvilget kredittkort
Gjøvik Boligbyggelag Ja Det må betales 450 kroner i andelskapital ved første gangs innmelding.
Halden Boligbyggelag Ja Det må betales 300 kroner i andelskapital ved første gangs innmelding.
Haubo Ja Det må betales 400 kroner i andelskapital ved første gangs innmelding.
Huseiernes Landsforbund Ja Må melde seg inn.
Hørselshemmedes Landsforbund Ja Må melde seg inn.
Junit Nei For arbeidstakere innen fly- og reiselivsbransjen.
Ikano Visa Ja Innvilget kredittkort
KNA Ja Må melde seg inn.
Komplett Mastercard Ja Innvilget kredittkort
Kongelig norsk båtforbund Ja Må melde seg inn.
Kongsberg Boligbyggelag Ja Det må betales 400 kroner i andelskapital ved første gangs innmelding.
Kongsvinger og omegns boligbyggelag Ja Det må betales 500 kroner i andelskapital ved første gangs innmelding.
Kragerø Bolig- og Byggelag Ja Det må betales 400 kroner i andelskapital ved første gangs innmelding.
Kredittkort for medlemmer Ja Innvilget kredittkort
Krigsskoleutdannede offiserers landsforening - KOL Nei En tjenestemannsorganisasjon for offiserer og sivile som har krigsskole, akademikere, sivile og militære med virke i Forsvaret og personell med sivil bakgrunn med minst treårig høyskoleutdannelse.
Kristiansund Boligbyggelag Ja Det må betales 300 kroner i andelskapital ved første gangs innmelding.
Landkreditt Bank MasterCard Ja Innvilget kredittkort
Larvik Boligbyggelag Ja Det må betales 300 kroner i andelskapital ved første gangs innmelding.
Lederne Nei For arbeidstakere som er dekket av Ledernes tariffavtaler, og arbeidstakere med ledende, tekniske eller merkantile stillinger
innen privat og offentlig sektor uten tariffavtale.
Legeforeningen Nei Medlemmene må ha medisinsk embetseksamen eller studerer medisin.
LHL - Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Ja Må melde seg inn.
LO Favør Nei Må være medlem i en LO-organisasjon.
LOfavør Mastercard Ja Innvilget kredittkort
Manchester United Visa Ja Innvilget kredittkort
Mosjøen og Omegn Boligbyggelag Ja Det må betales 300 kroner i andelskapital ved første gangs innmelding.
Motorførernes Avholdsforbund Ja Pris uten Autohjelp
Møre og Romsdal BBL Ja Det må betales 400 kroner i andelskapital ved første gangs innmelding.
NAF Ja Må melde seg inn.
NAF Xtra Nei Innvilget kredittkort, medlem av NAF.
Naturviterne Nei For personer med høyere utdanning på mastergrad/hovedfagsnivå fra studier der naturvitenskapelige fag utgjør en vesentlig del av utdanningen.
NBBL Ja Medlemskap i et boligbyggelag. Se Fordelskortet.
Nedre Buskerud Boligbyggelag Ja Det må betales 300 kroner i andelskapital ved første gangs innmelding.
NITO Nei For personer med en teknologisk utdanning fra norsk universitet/høgskole eller tilsvarende utenlandsk utdanning. Man kan også søke opptak på bakgrunn av realkompetanse.
Nordea Gold Ja Innvilget kredittkort
Norges Astma- og allergiforbund Ja Må melde seg inn.
Norges Eiendomsmeglerforbund Nei Må være godkjent som eiendomsmegler.
Norges Farmaceutiske Forening - NFF Nei For alle farmasøyter uansett arbeidssted.
Norges Fiskarlag Nei Må ha fiske som yrke
Norges Handicapforbund Ja Må melde seg inn.
Norges Hytteforbund Ja Medlemspris varierer mellom lokallagene
Norges Jeger- og fiskerforbund Ja Må melde seg inn.
Norges Juristforbund Nei Må være cand.jur. fra norsk universitet eller ha mastergrad i rettsvitenskap.
Norges Offisersforbund Nei Tjenestegjørende befal og befalselever kan bli medlemmer. Har også tilgang til rabatter gjennom LO Favør. Har også tilgang til Fordel Ansatt
Norges Røde Kors Ja Må melde seg inn.
Norsk Bobil og Caravanclub Ja Må melde seg inn.
Norsk Bobilforening Ja Må melde seg inn.
Norsk Bonde- og Småbrukarlag Ja Medlemsprisen er «Verdiskapningsmedlem»
Norsk Elbilforening Ja Må melde seg inn.
Norsk Ergoterapeutforbund Nei Ergoterapeuter med norsk autorisasjon som ergoterapeut.
Norsk Familieøkonomi Ja Må kjøpe medlemskap.
Norsk Flygelederforening Nei For flygeledere og andre med nær tilknytning til lufttrafikktjenesten
Norsk Flytekniker Organisasjon Nei For flyteknikere
Norsk Fysioterapeutforbund Nei For fysioterapeuter
Norsk Hyttelag Ja Må melde seg inn.
Norsk Journalistlag Nei For personer med journalistikk som hovedyrke.
Norsk Lektorlag Nei For personer med embetsstudium av høyere grad, eller fullført utdannelse på hovedfags- eller mastergradsnivå fra universitet eller høyskole.
Norsk Motor Klubb Ja Anbefalt sats fra NMK sentralt
Norsk Motorcykkel Union Ja Må melde seg inn.
Norsk Psykologforening Nei For psykologer godkjent av Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH).
Norsk Radiografforbund Nei For radiografer. Er også medlem i Unio.
Norsk Revmatikerforbund Ja Kan bruke hotellavtalene til FFO
Norsk Sportsvogn Klubb Ja Må melde seg inn.
Norsk Sykepleierforbund Nei For sykepleiere
Norske Arkitekters Landsforbund - NAL Nei For personer som har oppnådd graden Master i Arkitektur eller har annen godkjent eksamensgrad ved norsk arkitektskole, eller har avlagt utenlandsk eksamen som arkitekt på tilsvarende faglige nivå.
Norske Kvinners Sanitetsforening Ja Må melde seg inn.
Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon Nei For alternative behandlere innen bestemte faggrupper.
Norske Reserveoffiserers Forbund Nei For reservebefal i Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Heimevernet
Norske Vandrehjem Ja Må melde seg inn.
Norwegian Reward Ja Åpent
OBOS Ja Det må betales 300 kroner i andelskapital ved første gangs innmelding.
OBOS Kredittkort Nei Innvilget kredittkort, medlem OBOS.
Ofoten Midt-Troms Boligbyggelag Ja Det må betales 500 kroner i andelskapital ved første gangs innmelding.
Pensjonistforbundet Ja Må melde seg inn.
Personellforbundet Nei For sivile og vervede i Forsvaret, samt tilsatte ved Forsvarsbygg, Forsvarets Forskningsinstitutt, Etterretningstjenesten og ISS. Er også medlem i YS.
Personellservice Trøndelag Nei For fast ansatte i offentlige bedrifter i Trøndelag.
Politiets Fellesforbund Nei
Polarlys Boligbyggelag Ja Det må betales 300 kroner i andelskapital ved første gangs innmelding.
Porsgrunn Boligbyggelag Ja
PP Finans (Postfolkenes personellservice) Nei For ansatte i Posten Norge A/S og selskaper som de er medeier i. LO-tilknyttet.
Presteforeningen Nei
Remember Black Ja Innvilget kredittkort
Redningsselskapet Ja Må melde seg inn.
Regnskap Norge Nei For personer og bedrifter tilknyttet regnskapsbransjen.
Ringbo BBL Ja Det må betales 300 kroner i andelskapital ved første gangs innmelding.
Samfunnsviterne Nei For personer med master/hovedfag i en samfunnsvitenskapelig eller humanistisk fagdisiplin.
Samfunnsøkonomene Nei For personer med høyere eksamen i samfunnsøkonomi fra universitet eller høyskole
Santander Consumer Bank Nei Må ha lån der.
Santander Flexi Visa Ja Innvilget kredittkort
Santander Red Ja Innvilget kredittkort
Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag Ja Det må betales 300 kroner i andelskapital ved første gangs innmelding.
SAS Eurobonus Ja Åpent
SAS EuroBonus World MasterCard Ja Innvilget kredittkort
Sbanken Kredittkort Ja Innvilget kredittkort
Shell MasterCard Ja Innvilget kredittkort
Skattebetalerforeningen Ja Må melde seg inn.
Skatterevisorenes Forening Nei For skatterevisorer
Skien Boligbyggelag Ja
Skiforeningen Ja Må melde seg inn.
SpareBank 1 Mastercard Ja Innvilget kredittkort
Stavanger Aftenblad Ja Må abonnere på Stavanger Aftenblad.
Storebrand MasterCard Ja Innvilget kredittkort
Sunndal Boligbyggelag Ja Det må betales 300 kroner i andelskapital ved første gangs innmelding.
Syklistenes Landsforening Ja Må melde seg inn.
Sørlandet Boligbyggelag Ja
Tannlegeforeningen Nei For tannleger
Tekna Nei For personer med utdanning på masternivå innen teknisk-naturvitenskapelige fag.
TOBB Ja Det må betales 400 kroner i andelskapital ved første gangs innmelding.
Trumf Ja Åpent
Trumf Visa Ja Innvilget kredittkort
Unio Nei Du må være medlem i en av underorganisasjonene.
USBL Ja Det må betales 300 kroner i andelskapital ved første gangs innmelding.
Utdanningsforbundet Nei For pedagogisk personale innenfor alle utdanningsnivåer. Kan også bruke Unio fordeler.
Vansjø BBL Ja Det må betales 350 kroner i andelskapital ved første gangs innmelding.
Vestbo Ja Det må betales 500 kroner i andelskapital ved første gangs innmelding.
Veterinærforeningen Nei For norske veterinærer og veterinærer med virke i Norge.
Vi over 60 Ja Må kjøpe abonnement.
Via Trumf Ja Må være medlem i Trumf.
yA Kredittkort Ja Innvilget kredittkort
YS Nei Må være medlem i en av underorganisasjonene.
YX Visa Ja Innvilget kredittkort

 

Les mer om rabattmulighetene:

Rabattdatabasen
I rabattsøket kan du enkelt søke gjennom over 3000 rabattavtaler. Dette kan både være rene rabatter, cashback/kickback, penger tilbake og andre fordelsavtaler. Du søke på tre forskjellige måter: Etter hva slags produkt eller tjeneste, etter hvem som har fremforhandlet avtalen, etter hvem som tilbyr rabattavtalen.

Rabatter
Les mer om de forskjellige måtene du kan få rabatter på .

Kredittkort: Rabatter og andre fordeler
Mange kredittkort gir mange rabatter og andre gratisfordeler. Her får du en oversikt over hva de enkelte kredittkortene tilbyr.

Penger tilbake /Cashback
Med dette systemet får du penge tilbake på konto enten ved å gå via et nettsted, eller å betale med kredittvisse kort.

Rabattkoder
På rabattnettsteder får du en oversikt over en rekke rabattkoder, og mer generelle tilbud som du kan benytte deg av.

Dagligvarebonuser
I alle de store dagligvaregrupperingene kan du få litt rabatt.

Kalkulatorer:

Rabattkalkulator
Med rabattkalkulatoren kan du se hvor mye du kan spare ved å utnytte deg av alle rabattmuligheter som finnes.

Kredittkortkalkulator
Her kan du finne ut hvilket kort som er best for deg. Legg inn dine egne forutsetninger for bruk av kortet, og se hvordan de forskjellige kortleverandørene kommer ut av det.