Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Statens Pensjonsfond Norge er et statlig fond som først og fremst investerer i Norge, i motsetning til Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet).

Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge på vegne av Finansdepartementet.

Statens pensjonsfond Norge inngår i Statens pensjonsfond, og skal understøtte statlig sparing for finansiering av folketrygdens pensjonsutgifter. Ved utgangen av 2017 var forvaltningskapitalen på 240,2 milliarder kroner. Av dette utgjorde aksjer 155,0 milliarder kroner, obligasjoner 85,2 milliarder kroner.

Kapitalforvaltningen

Folketrygdfondet skal være en langsiktig finansiell kapitalforvalter. Målsettingen er å oppnå høyest mulig avkastning over tid, innenfor fastsatte rammer for forvaltningen.

Folketrygdfondet blir målt mot en nærmere definert referanseindeks. I forhold til denne er det satt rammer for relativ volatilitet (hvor mye fondets avkastning avviker fra referanseporteføljen).

Folketrygdfondets investeringer fordeles med 60 prosent i aksjer og 40 prosent i obligasjoner. 85 prosent av kapitalen investeres i Norge, 15 prosent i resten av Norden.

Avkastningen i fondet

Dette er avkastningsutviklingen i fondet de siste årene:

År Totalt Aksjer Renter
2009 33,5 52,2 7,7
2010 15,3 20,3 6,9
2011 -3,9 1,8 7,9
2012 12,2 14,9 8,0
2013 15,7 24,2 3,1
2014 10,7 10,7 9,8
2015 7,0 9,9 2,9
2016 7,1 10,5 2,2
2017 13,3 19,3 3,6

Forskriften for referanseporteføljen og investeringsunivers

Dette er mandatet for hvordan fondet skal forvaltes. Du kan lese hele mandatet her.

3-1. Strategisk referanseindeks
(1) Den strategiske referanseindeksen består av to aktivaklasseindekser; én aksjeindeks og én obligasjonsindeks. Aksjeindeksen utgjør 60 pst. av SPNs strategiske
referanseindeks. Obligasjonsindeksen utgjør 40 pst. av SPNs strategiske referanseindeks.


(2) Hver aktivaklasseindeks består av to strategiske regionindekser: Norge og Norden utenom Norge og Island (Danmark, Finland og Sverige). De to regionindeksene i de to aktivaklassene utgjør til sammen fire delindekser.

(3) Verdipapirer departementet har utelukket fra investeringsuniverset skal ikke inngå i strategisk referanseindeks. Når et selskaps aksjer utelukkes fra aksjeindeksen, skal de øvrige selskapene i samme regionindeks vektes opp. Når obligasjoner utelukkes fra obligasjonsindeksen, skal øvrige obligasjoner i samme regionindeks vektes opp. Dersom utstederen har utstedt obligasjoner i flere valutaer tilhørende ulike regionindekser, skal oppvektingsregelen anvendes for hver regionindeks.

§ 3-2. Strategisk obligasjonsindeks
(1) Den strategiske obligasjonsindeksen har følgende sammensetning:
a) 85 pst. består av de finansielle instrumentene som inngår i Barclays Capital Global Aggregate Norway. Denne delen av strategisk obligasjonsindeks kan bestå av lån
utstedt i norske kroner, euro, britiske pund, amerikanske dollar, svenske kroner og danske kroner.
b) 15 pst. består av Barclays Capital Global Aggregate Scandinavia (ex Norway). Denne delen av referanseindeksen kan bestå av lån utstedt i euro, britiske pund,
amerikanske dollar, svenske kroner og danske kroner.
c) Den strategiske obligasjonsindeksen nevnt i bokstav a skal bestå av én privat del og én statsdel. Den private delen skal ha en vekt på 70 pst. av samlet indeksverdi
for Barclays Capital Global Aggregate Norway, målt ved hvert månedsskifte. Statsdelen skal ha en vekt på 30 pst. av samlet indeksverdi for Barclays Global Treasury Norway, målt ved hvert månedsskifte.
d) Den strategiske obligasjonsindeksen nevnt i bokstav a skal kurssikres mot norske kroner. Den strategiske obligasjonsindeksen nevnt i bokstav b skal ikke kurssikres mot norske kroner.


(2) Sammensetningen av strategisk obligasjonsindeks endres i henhold til endringene i sammensetningen som indeksleverandøren gjennomfører.


§ 3-3. Strategisk aksjeindeks
(1) Den strategiske aksjeindeksen har følgende sammensetning:
a) 85 pst. består av Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX)
b) 15 pst. består av VINX Benchmark (CMVINXBXINN) utbyttejustert for investor med norsk skatteposisjon.
c) Selskaper som er børsnotert på Island og i Norge inngår ikke i indeksgrunnlaget for den strategiske aksjeindeksen nevnt i bokstav b. Selskaps- og regionfordelingen innenfor Norden (utenom Norge og Island) fastsettes på grunnlag av indeksleverandørens regelverk for aksjeindeksen VINX Benchmark. Denne delen av strategisk aksjeindeks skal ikke kurssikres mot norske kroner.


§ 3-4. Faktisk referanseindeks
(1) Faktisk referanseindeks tar utgangspunkt i strategisk referanseindeks, og består av de samme delindeksene som inngår i strategisk referanseindeks, jf. §§ 3-1 til  3-3.
(2) Spesifisering av land og selskaper i delindeksene til faktisk aksjeindeks følger av indeksleverandørens indeksregler.
(3) Sammensetningen av delindeksene til faktisk obligasjonsindeks endres i henhold til endringene i sammensetningen som indeksleverandøren gjennomfører.
(4) Den relative andelen av hver delindeks i den faktiske referanseindeksen justeres daglig på grunnlag av totalavkastningen til de verdipapirene som inngår i indeksene.
(5) Departementet fastsetter nærmere bestemmelser om rebalansering av faktisk referanseindeks.


§ 3-5. Tillatte instrumenter
(1) Folketrygdfondet kan plassere porteføljen i finansielle instrumenter og kontantinnskudd som er godkjent i henhold til § 4-10, men begrenset til:
a) omsettelige obligasjoner og andre omsettelige gjeldsinstrumenter, samt depotbevis for slike obligasjoner, utstedt av norske, finske, svenske eller danske utstedere eller av utstedere med notert egenkapital på regulert markedsplass i disse landene.
b) aksjer og verdipapirer som kan sidestilles med noterte aksjer, samt depotbevis for slike aksjer som er notert på regulert markedsplass i Norge, Danmark, Finland eller Sverige.
c) verdipapirer som nevnt i bokstav b i unoterte selskaper hvor styret har utrykt en intensjon om å søke om notering på regulert markedsplass i Norge, Danmark, Finland eller Sverige.
d) pengemarkedsinstrumenter
e) finansielle derivater, fondsandeler og valutainstrumenter som henger naturlig sammen med aksjer, obligasjoner og valuta
(2) Folketrygdfondet kan beholde finansielle instrumenter fondet er investert i som på grunn av utenforliggende forhold ikke opprettholder notering på regulert markedsplass i Norge, Danmark, Finland og Sverige.
(3) Folketrygdfondet kan eie finansielle instrumenter som tilfaller porteføljen som følge av selskapshendelser.

 

Se også

Oljefondet - Statens Pensjonsfond Utland
Les mer om Oljefondet.

Folketrygdfondet
Fondets nettsider.

Kalkulator:

Oljefondkalkulator
Oljefondkalkulatoren viser deg hvordan Oljefondet virker, og du kan regne ut hvor stor «din» andel er av den.

Oljepriskalkulator
Kalkulatoren beregner effekten av prisendringer på oljeprisen har for den norske stat.

Aktuelle lover:
Lov om Folketrygdfondet

Lov om Statens Pensjonsfond