Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er Norges driftsbalanse med utlandet siden 1981.

Driftsbalansen er et av de aller viktigste tallene for et lands økonomi. Statistikken gis ut månedlig av Statistisk Sentralbyrå.

Denne statistikken viser handel med varer uten skip og boreplattformer. Det er denne statistikken det er normalt å fokusere på.

Definisjoner

Eksport av varer og tjenester
Verdien av varer og tjenester levert til utlandet.

Import av varer og tjenester
Verdien av varer og tjenester mottatt fra utlandet.

Vare- og tjenestebalansen
Eksport av varer og tjenester - Import av varer og tjenester

Rente- og stønadsbalansen
Lønn fra utlandet + Renteinntekter fra utlandet + Aksjeutbytte mv. fra utlandet + Reinvestert fortjeneste fra utlandet + Andre løpende overføringer fra utlandet - Lønn til utlandet - Renteutgifter til utlandet - Aksjeutbytte mv. til utlandet - Reinvestert fortjeneste til utlandet - Andre løpende overføringer til utlandet

Driftsbalansen overfor utlandet
Vare- og tjenestebalansen + Rente- og stønadsbalansen

Utviklingen i Vare og tjenestebalansen

Norge har gått med overskudd på vare og tjenestebalansen hvert år siden 1987. Rekordåret var i 2008 med et overskudd på handelsbalansen på 458 milliarder kroner.

Dette overskuddet har også avleiret seg i Oljefondet, der det første innskuddet ble gjort i 1996.

Alle tall er i millioner kroner.

År Eksport i alt Import i alt Vare og tjeneste-balanse
1981 156 160 129 866 26 294
1982 165 594 145 145 20 449
1983 185 560 150 552 35 008
1984 214 041 169 753 44 288
1985 236 098 195 495 40 603
1986 195 447 215 144 -19 697
1987 201 650 215 676 -14 026
1988 215 573 219 452 -3 879
1989 264 471 239 823 24 648
1990 295 592 248 729 46 863
1991 309 838 248 664 61 174
1992 301 955 248 246 53 709
1993 317 851 264 240 53 611
1994 335 006 281 655 53 351
1995 358 120 299 949 58 171
1996 421 260 328 827 92 433
1997 462 896 370 997 91 899
1998 429 307 408 446 20 861
1999 488 614 397 476 91 138
2000 689 316 435 894 253 422
2001 703 347 442 968 260 379
2002 630 235 425 181 205 054
2003 642 153 436 245 205 908
2004 732 659 497 781 234 878
2005 863 705 545 476 318 229
2006 989 465 614 170 375 295
2007 1 017 589 702 367 315 222
2008 1 197 090 755 343 441 747
2009 952 831 675 582 277 249
2010 1 030 368 738 305 292 063
2011 1 152 651 793 106 359 545
2012 1 204 351 817 511 386 840
2013 1 203 742 872 062 331 680
2014 1 220 367 937 180 283 187
2015 1 176 078 1 000 668 175 410
2016 1 064 050 1 037 136 26 914
2017 1 197 311 1 081 921 115 390
2018 1 357 231 1 152 209 205 022

Driftsbalansen

Når "Rente og stønadsbalansen" legges til "Vare og tjenesteblansen" får vi Driftsbalansen ovefor utlandet.

År Vare og tjeneste-balanse Rente- og stønads-balansen Drift-balanse
1981 26 294 -13 838 12 456
1982 20 449 -17 045 3 404
1983 35 008 -17 168 17 840
1984 44 288 -17 531 26 757
1985 40 603 -14 503 26 100
1986 -19 697 -14 984 -34 681
1987 -14 026 -15 301 -29 327
1988 -3 879 -22 328 -26 207
1989 24 648 -25 296 -648
1990 46 863 -28 442 18 421
1991 61 174 -32 764 28 410
1992 53 709 -25 931 27 778
1993 53 611 -28 626 24 985
1994 53 351 -26 984 26 367
1995 58 171 -24 482 33 689
1996 92 433 -21 460 70 973
1997 91 899 -21 606 70 293
1998 20 861 -24 450 -3 589
1999 91 138 -21 601 69 537
2000 253 422 -31 043 222 379
2001 260 379 -12 852 247 527
2002 205 054 -12 726 192 328
2003 205 908 -10 689 195 219
2004 234 878 -14 269 220 609
2005 318 229 4 615 322 844
2006 375 295 -17 551 357 744
2007 315 222 -27 786 287 436
2008 441 747 -33 461 408 286
2009 277 249 -16 378 260 871
2010 292 063 -8 163 283 900
2011 359 545 -13 644 345 901
2012 386 840 -16 118 370 722
2013 331 680 -16 138 315 542
2014 283 187 47 739 330 926
2015 175 410 71 068 246 478
2016 26 914 91 425 118 339
2017 115 390 38 566 153 956
2018 205 022 49 065 254 087

 

Se også:

Norges handelspartnere
Så mye eksporter og importerer vi fra de enkelte landene i verden.

SSB: Handesbalanse
Her legges handelsbalansen ut hver måned.

Utenriksøkonomi
SSB's temaside på dette området.

Oljefondet
Les mer om oljefondet, og størrelsen på det.