Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Loven gjelder kjøp av håndverkertjenester i forbrukerforhold, og forutsetter at tjenesteyter er yrkesutøver.

Loven sikrer forbrukeren rettigheter, som ikke kan fravikes ved avtale. Loven gjelder avtaler om arbeid på ting eller fast eiendom, men regulerer ikke bygging av hus. Eksempler på arbeid kan være påbygging, vedlikehold og ombygging av leiligheter, bygninger, gjerder osv.

Loven gjelder også arbeid på fastmonterte ting i bygningen, som rør og elektrisk opplegg. Andre områder hvor loven gjelder er reparasjoner av husholdningsapparater, TV'er, biler og klær.

Loven beskriver både forbrukers og selgers plikter og rettigheter. Mye av lovens innhold tilsvarer forbrukerkjøpsloven. Loven inneholder bestemmelser om hvordan jobben skal gjøres, tilleggsarbeid, avbestilling, prisfastsettelse og betaling. Du har blant annet rett til å holde tilbake hele eller deler av betalingen dersom tjenesten er forsinket. Du kan også kreve at tjenesten skal utføres eller kreve prisavslag. Ved betydelige forsinkelser, kan du få rett til å heve kjøpet og/eller kreve erstatning.

Du bør alltid skrive en kontrakt med håndverkeren før han setter i gang. Da stiller du bedre rustet hvis det oppstår en konflikt. Loven regulerer en rekke forhold mellom kunden og håndverkeren. Her skal vi ta med det viktigste.

Hvis det foreligger mangler ved tjenesten, kan du holde betalingen tilbake. I slike tilfeller kan du også kreve at mangelen utbedres, eller at du får prisavslag. Ved vesentlige mangler kan du også heve kjøpet og/eller kreve erstatning. Du skal kontrollere arbeidet som er utført, og klage så fort du oppdager eventuelle mangler eller feil. Vanligvis er klagefristen to år, men hvis resultatet av arbeidet er forventet å vare vesentlig lenger, eller foretas på fast eiendom, er fristen fem år.

Betaling

Hvis du ikke har avtalt betaling på forhånd, skal du betale når håndverkeren krever det, etter at tjenesten er utført. Hvis prisen ikke følger avtalen, skal den beregnes som ved lignende tjenester. Følgende gjelder også:

 • Hvis det er gitt et prisoverslag skal prisen ikke overstige dette vesentlig, og aldri med mer enn 15 prosent, med mindre annet er avtalt.
 • Ved et anbud eller tilbud, gjelder beløpet som er avtalt.
 • Hvis ikke annet er avtalt, inneholder prisene merverdiavgift og offentlige avgifter.
 • Håndverkeren har ikke rett til å kreve bestillings-, ordre-, ekspedisjons- eller faktureringsgebyr i tillegg til prisen på tjenesten.
 • Du trenger bare å betale for en besiktigelse hvis det er avtalt på forhånd.
 • Viser det seg at det er behov for tilleggsarbeide underveis, skal du kontaktes. Fagmannen kan likevel utføre arbeidet, men kun hvis det er av ubetydelig karakter (under 100 kroner) eller lav pris i forhold til hele tjenesten (ikke over 15 prosent økning). Tjenesteyteren skal utføre tilleggsarbeid som ikke kan utsettes hvis det er fare for at du lider tap om det ikke gjøres.

Forsinkelse

Tjenesten skal være avsluttet innen den tiden som er avtalt eller som er rimelig, særlig i forhold til det som er vanlig ved utføring av tilsvarende tjenester. Det heter seg også at tjenesteyteren skal også overholde avtalte frister for påbegynnelse av tjenesten eller framdriften av arbeidet. Ved forsinkelser kan du:

 • Holde tilbake så mye av betalingen som sikrer dine krav.
 • Kreve at tjenesten blir utført.
 • Kreve erstatning.
 • Heve avtalen hvis forsinkelsen er betydelig.

Mangler

Har tjenesten mangler kan du:

 • Holde tilbake betaling som sikrer dine krav som følger av mangelen.
 • Kreve at håndverkeren retter mangler ved tjenesten så lenge det kan skje uten urimelige følger for ham. Dersom mangelen ikke rettes, kan du kreve prisavslag tilsvarende kostnaden for å få mangelen rettet.

Tjenesten kan ha mangler hvis:

 • Arbeidet er dårlig utført.
 • Fagmannen har gitt dårlig veiledning.
 • Materialene er av dårlig kvalitet.
 • Tjenesten er i strid med offentlige sikkerhetskrav.
 • Fagmannen ikke har utført nødvendige tilleggsarbeider.
 • Tjenesten ikke svarer til opplysninger gitt om egenskaper og hensiktsmessighet.

Du må alltid klage innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller forsinkelsen. Normalt er det to års klagefrist. Hvis tjenestens resultat er ment å vare vesentlig lenger, er fristen fem år.

Det er alltid lov å avbestille en tjeneste, uten begrunnelse. Håndverkeren skal da ha betalt for arbeid som allerede er utført. Han kan også kreve erstattet det tap han lider som følge av avbestillingen. For eksempel tapt arbeidsfortjeneste fra andre oppdragsgivere.

Hovedkapitler i loven

Hele loven

Kapittel I. Virkeområde m.m

Kapittel II. Oppdraget

Kapittel III. Forsinkelse av tjenesten

Kapittel IV. Mangler ved tjenesten

Kapittel V. Tjenesteyterens erstatningsansvar.

Kapittel VI. Forbrukerens ytelse (betaling, medvirkning).

Kapittel VII. Forbrukerens avbestilling.

Kapittel VIII. Forsinkelse på forbrukerens side.

 

Les mer om håndverkere:

Guide til kjøp av håndverkertjenester

Guide til anbudstjenester

Slik finner du riktig håndverker

Skriv alltid kontrakt med håndverkeren

Bruk av utenlandske håndverkere

Klage på håndverkertjenester

Håndverkerklagenemnda

Eksterne lenker:

Forbrukerrådet: Valg av håndverkere

Forbrukerrådet: Klagebrev på håndverkere

Forbrukerrådet: Kontrakt med håndverkere