Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

For mange er det ingen skatter å betale for boliger. Formuesskatt betales bare hvis du har en viss formue. Eiendomsskatt er det opp til hver enkelt kommune å innføre.

Stigende boligpriser har innvirkning på eiendomsskatten, formuesskatten og skatt på salg av bolig.

Likevel er bolig lavt skattlagt i Norge. Har du ikke netto formue, eller ikke bor i en kommune med eiendomsskatt betaler du ikke noe skatt på boligens verdi.

Siden skattene er lave har skatten liten negativ effekt på boligprisene. Eiendomsskatten kan nok ha størst betydning i kommunene med høyest eiendomsskatt.

Etter at prosentligningen forsvant, har vi i dag fire typer boligskatt:

  • Eiendomsskatt
  • Formuesskatt
  • Skatt ved utleie av bolig eller fritidsbolig
  • Skatt på salg av bolig eller fritidsbolig

Skattereglene er såpass gunstige at de fleste slipper unna formuesskatt, skatt på utleie og skatt på salg av bolig (eller tomt). Eiendomsskatten er kommunal, og mange kommuner er uten eiendomsskatt. Dersom kommunen har eiendomsskatt på bolig rammer det ofte alle, men i ulik grad.

Eiendomsskatt

Om du må betale eiendomsskatt er opp til hver enkelt kommune.

Skatten skal være fra én til 4 promille av taksten. Takstverdien kan være opp til markedsverdien. Maksimal skatt er dermed fire kroner per 1.000 kroner i boligverdi. Er taksten en million kroner, blir skatten 4.000 kroner.

Les mer om eiendomsskatt.

Formuesskatt

Den skattemessige verdien av boligen vil inngå i den samlede nettoformuen, som er grunnlaget for formuesskatten. Skattesatsen er 1,00 prosent for formuer over 1,7 millioner kroner, 1,1 prosent på delen over 20 millioner kroner.

Hvis du er enslig, er det et fribeløp på 1.700.000 kroner for formuesskatten setter inn. For ektefeller fribeløpet 3,4 millioner kroner. Alle satser for 2023 og 2024.

Les mer om formuesskatt.

Det ble i 2010 innført et nytt system for verdsettelse av ligningsverdi, og videre endring av dette. I gjennomsnitt skal formuesverdien være 25 prosent av markedsverdien.

Hytter inngår også i formuesgrunnlaget. Formuesverdien settes til 40 prosent av markedsverdien.

Gjeld kommer til fradrag i grunnlaget til formuesskatten. Det er altså netto formue som kan beskattes.

Les mer om takseringssystemet her.

Kun svært høy boligformue belastes formuesskatt

Du må ha en svært dyr bolig for at den bare i seg selv skal utløse formuesskatt.

Eksempel: Boligens markedsverdi er 13.000.000 kroner. Dere er to som lever sammen. Antar vi at ligningsverdien er 25 prosent av dette (3.250.000 kroner), og satsen er 1,00 prosent i formuesskatt får vi følgende resultat:

15.000.000 x 0,25 % = 3.750.000 kroner er boligens formuesverdi

Trekker vi fra bunnfradraget på 3,4 millioner kroner for ektefeller, blir det bare 350.000 kroner igjen som skal beskattes. Dette til tross for at boligens markedsverdi er 15 millioner.

Formuesskatten blir da:

350.000 x 1,00 % = 3.500 kroner.

Salg av bolig eller hytte

Stigende boligprisen gir gjerne formidable gevinster ved boligsalg. For at en gevinst ved salg av bolig skal være skattefri må eieren ha eid eiendommen i mer enn ett år, og ha en botid på minst ett av de siste to årene. For hytter er regelen fem år.

Les mer om beskatning ved salg av bolig eller hytte.

Skatt på utleie av bolig eller hytte

Utleie i bolig du selv bor er skattefritt, hvis du selv bor i mer enn halve utleieverdien av arealet.

Les mer om beskatning ved utleie av bolig eller hytte.

Se også:

Hva bestemmer boligprisene

Rente og boligpriser

Arbeidsledighet og boligpriser

Nybygging og boligpriser

Beliggenhet og boligpriser

Planer for området og prisutvikling på boliger

Hvilken verdistigning kan du forvente på boliger

Kalkulatorer:

Formuesskatt og boligverdier
Med denne kalkulatoren kan du se hvordan skatten endrer seg når boligprisene endrer seg.

Gevinstberegning av bolig
Kalkulatoren beregner resultatet og den tilhørende skatten ved salg av bolig eller fritidseiendom.

Hytteskattkalkulator
Her kan du beregne skatten du får på utleie av hytta.

Boligutleie - skatt på utleie via Airbnb
Kalkulatoren beregner skatten du får ved å bruke nettbaserte markedsplasser som Airbnb når du leier ut boligen helt eller delvis.

Boligprisutviklingskalkulator
Med denne kalkulatoren kan du se hvilken verdiendring det har vært på eneboliger, delte boliger og leiligheter helt siden 1985. Du kan velge mellom over 60 forskjellige distrikter du vil se på. Grunnlaget er gjennomsnittet for året.

Boligprisutvikling kvartalsvis
Her kan du beregne gjennomsnittlig kvartalsvis prisutvikling på boliger i 11 forskjellige distrikter av landet tilbake til 2013.