Depositumskontoen er utleiers sikkerhet for ubetalt leie, og eventuelle skader på leieboligen.

Utleiere bør kreve depositum som sikkerhet for at leien blir betalt. Utleiere kan kreve inntil seks måneders husleie i depositum. Det er vanlig med minst tre måneders depositum fordi det ved en eventuell oppsigelses og utkastelsessak tar ca. tre måneder å få hjelp av namsmannen.

Hvis det ikke er avtalt et depositum i leiekontrakten, kan det ikke kreves innbetalt senere.

Depositumkontoen

Det er nedfelt i Husleieloven at depositumskontoen skal opprettes i leietakers navn, men utleier skal ta kostnaden ved konto-opprettelsen. Det er altså ingen åpning for at utleier skal kunne sitte med depositumspengene på egen konto.

Det er ikke lov til å sette inn depositumet på utleiers konto. Hvis leier har betalt depositumet på denne måten, kan han når som helst kreve det tilbakebetalt med tillegg av lovbestemte forsinkelsesrenter.

En depositumkonto er en sperret konto, der ingen av partene kan disponere beløpet på egen hånd i utleieperioden.

Dette skal depositumet dekke

Hvis det ikke avtalt noe annet i leieavtalen, skal depositumet dekke dette:

  • skyldig husleie
  • skader på boligen
  • utgifter i forbindelse med utkastelse
  • andre krav etter leieavtalen

Dersom det er utleiers oppfatning at leietaker ikke har betalt husleie én eller flere måneder, og derfor vil ha utbetalt denne summen fra depositumkontoen, må banken varsle leietaker om dette. Som leietaker har du fem uker på deg til å reise søksmål, dersom du mener at du har betalt leien når du skulle ha gjort det.

Denne varslingsregelen gjelder også andre veien - altså at utleier skal varsles av banken, dersom leietaker krever å få depositumet utbetalt.

Hvis det skulle oppstå uenighet om utbetaling av depositum, er det utleieren som må bringe tvisten videre for å få dekket kravet sitt. I verste fall må han gå til sak.

Garanti

I stedet for et depositum kan det stilles garanti som sikkerhet som skal gjelde ubetalt husleie, skader på boligen, og andre krav. Garantibeløpet kan sammen med depositum ikke overstige summen av seks måneders leie.

Garantier kan stilles både av familie, arbeidsgiver, og kommuner. For utleier vil kommuner og kjente bedrifter være å foretrekke.

Leieforholdet avslutning

Når du som leietaker krever depositumet utbetalt får du det hvis utleier bekrefter skriftlig.

Hvis utleier ikke er enig må du gi kreve depositumet utbetalt fra banken.  Utleier får da varsel fra banken, og må innen fem uker fra varselet ble sendt dokumentere krav på hele eller deler av depositumet. Dette kan være:

  • Leietaker skylder husleie, og depositumkontoen er i samme bank som du betaler husleien til.
  • Utleier har reist sak om kravet, for eksempel for Forliksrådet eller Husleietvistutvalget.

Når du som utleier krever hele eller deler av depositumet utbetalt får du det hvis leietaker bekrefter skriftlig.

Banken har plikt til å utbetale det leietaker skylder hvis:

  • Depositumskontoen dere har er i samme bank som leietaker betaler husleien til.
  • Utleier kan dokumentere når leien skulle vært betalt og når leieavtalen opphørt.
  • Leietaker ikke dokumenterer å ha reist sak innen fem uker etter at banken har sendt varsel om utbetaling.

Hvis utleier har andre krav mot leier enn skyldig husleie, må det reises sak for å få dom på kravet. Det gjelder også husleien hvis depositumskontoen ikke er i samme bank som leietaker betaler husleien til. Først ved dom for kravet eller leietakers samtykke, kan banken utbetale beløpet.

Renter og gebyrer på depositumkonto

Dette er renten på kontoen, og etableringsgebyret i noen større banker.

Renten skal tilfalle leietaker, men det blir det ikke så mye ut av med dagens rentesatser.

Det er utleier som skal betale gebyret for opprettelse av depositumkontoen. Dette gebyret ligger i området 250 til 2.000 kroner.

Bank Rente Gebyr
Danske Bank 0,20% 600 Det koster 1500 kroner for ikke-kunder.
DNB 0,10% 300 Det koster 1000 kroner ved oppretting på kontor.
Landkreditt 0,05% 1000
Nordea 0,05% 500 Det koster 2000 kroner for ikke-kunder.
OBOS Banken 0,10% 250 Det koster 1500 kroner ved manuell signering.
Sandnes Sparebank 0,05% 600
SpareBank 1 Nord-Norge 0,20% 500 Det koster 1000 kroner ved oppretting på kontor.
SpareBank 1 SMN 0,20% 350 Det koster 1250 kroner ved oppretting på kontor.
SpareBank 1 SR-Bank 0,05% 500 Det koster 1000 kroner ved oppretting på kontor.
SpareBank 1 Østlandet 0,55% 500 Det koster 1000 kroner ved oppretting på kontor. 2000 kroner for ikke-kunder.
Sparebanken Vest ? 500 Det koster 1000 kroner ved oppretting på kontor.
Storebrand 0,10% 750

Vilkårene gjelder i november 2017.

 

Les mer om husleie:

Leie av bolig - oversikt

Slik skriver du husleiekontrakt

Regulering av husleien

Leie av bolig - oppsigelse

Leie av bolig - utkastelse

Leie av bolig - leietakers og utleiers rettigheter

Husleietvisteutvalget løser tvistene

Ekstern nettside:

Husleieloven