Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Depositumskontoen er utleiers sikkerhet for ubetalt leie, og eventuelle skader på leieboligen.

Utleiere bør kreve depositum som sikkerhet for at leien blir betalt. Utleiere kan kreve inntil seks måneders husleie i depositum. Det er vanlig med minst tre måneders depositum, fordi det ved en eventuell oppsigelses og utkastelsessak tar ca. tre måneder å få hjelp av namsmannen.

Hvis det ikke er avtalt et depositum i leiekontrakten, kan det ikke kreves innbetalt senere.

Depositumkontoen

En depositumkonto er en sperret konto, der ingen av partene kan disponere beløpet på egen hånd i utleieperioden.

Det er står i Husleieloven at depositumskontoen skal opprettes i leietakers navn, men utleier skal ta kostnaden ved konto-opprettelsen. Det er altså ingen åpning for at utleier skal kunne sitte med depositumspengene på egen konto.

Det er ikke lov til å sette inn depositumet på utleiers konto. Hvis leier har betalt depositumet på denne måten, kan han når som helst kreve det tilbakebetalt med tillegg av lovbestemte forsinkelsesrenter.

Rentene på depositum-kontoen skal tilfalle leietaker.

Opprette depositumkonto

En depositumkonto kan opprettes på to måter:

 • Opprettes ved personlig oppmøte i banken
 • Opprettes med bankID

I dag er det enklest å opprette en depositumkonto ved å bruke bankID. Da trenger ingen å gå fysisk innom banken.

Det er også dyrere i de fleste bankene å gå i banken for å opprette dette.

Mange av bankene krever at både utleier og leietaker er kunde i banken. Men dette kan ordnes enkelt ved å opprette en konto ved å bruke bankID.

Dette skal depositumet dekke

Hvis det ikke avtalt noe annet i leieavtalen, skal depositumet dekke dette:

 • skyldig husleie
 • skader på boligen
 • utgifter i forbindelse med utkastelse
 • andre krav etter leieavtalen

Dersom det er utleiers oppfatning at leietaker ikke har betalt husleie én eller flere måneder, og derfor vil ha utbetalt denne summen fra depositumkontoen, må banken varsle leietaker om dette. Som leietaker har du fem uker på deg til å reise søksmål, dersom du mener at du har betalt leien når du skulle ha gjort det.

Denne varslingsregelen gjelder også andre veien - altså at utleier skal varsles av banken, dersom leietaker krever å få depositumet utbetalt.

Hvis det skulle oppstå uenighet om utbetaling av depositum, er det utleieren som må bringe tvisten videre for å få dekket kravet sitt. I verste fall må han gå til sak.

Depositumgaranti

I stedet for et depositum kan det stilles garanti som sikkerhet som skal gjelde ubetalt husleie, skader på boligen, og andre krav. Garantibeløpet kan sammen med depositum ikke overstige summen av seks måneders leie.

Garantier kan stilles både av familie, arbeidsgiver, og kommuner. Det finnes også andre aktører som tilbyr depositumgaranti. I oversikten under ser du noen som tilbyr en slik garanti.

Kostnaden er beregnet i prosent av tre måneders husleie. Tryg og Husleie.no har en lengde på 3 år. Garantiportalen har lengder på både ett, to og tre år.

Selskap Pris Lengde
Tryg 14,00% 3
Husleie.no 16,00% 3
Garantiportalen 1 år 5,45% 1
Garantiportalen 2 år 8,95% 2
Garantiportalen 3 år 12,45% 3

For Husleie.no er garantien dekket gjennom Hisox SA.

For Garantiportalen er garantien dekket gjennom General Insurance Company.

Depositumgaranti er mye dyrere enn å bruke egne penger, hvis du har nok til å dekke depositumet.

Depositumlån

Et tredje alternativ er å ta opp et lån til å dekke depositumet. Dette er usikrede lån som gjør at renten på lånet blir mye dyrere enn et boliglån.

En fordel ved et lån er at du ikke betaler lenger enn det som er nødvendig.

Her er et eksempel på hva kostnaden blir ved en rentesats på 7 prosent. Deretter er kostnaden beregnet for ett, to, og tre år. Skattefordelen er regnet inn.

Rente 7,00%
Ett år 5,46%
To år 10,92%
Tre år 16,38%

Tre åre vil altså koste 16,38 prosent etter skatt. Det er ikke inkludert et termingebyr, som normalt vil bli lagt til.

Leieforholdets avslutning

Når du som leietaker krever depositumet utbetalt får du det hvis utleier bekrefter skriftlig.

Hvis utleier ikke er enig må du gi kreve depositumet utbetalt fra banken. Utleier får da varsel fra banken, og må innen fem uker fra varselet ble sendt dokumentere krav på hele eller deler av depositumet. Dette kan være:

 • Leietaker skylder husleie, og depositumkontoen er i samme bank som du betaler husleien til.
 • Utleier har reist sak om kravet, for eksempel for Forliksrådet eller Husleietvistutvalget.

Når du som utleier krever hele eller deler av depositumet utbetalt får du det hvis leietaker bekrefter skriftlig.

Banken har plikt til å utbetale det leietaker skylder hvis:

 • Depositumskontoen dere har er i samme bank som leietaker betaler husleien til.
 • Utleier kan dokumentere når leien skulle vært betalt og når leieavtalen opphørt.
 • Leietaker ikke dokumenterer å ha reist sak innen fem uker etter at banken har sendt varsel om utbetaling.

Hvis utleier har andre krav mot leier enn skyldig husleie, må det reises sak for å få dom på kravet. Det gjelder også husleien hvis depositumskontoen ikke er i samme bank som leietaker betaler husleien til. Først ved dom for kravet eller leietakers samtykke, kan banken utbetale beløpet.

Renter og gebyrer på depositumkonto

Dette er renten på kontoen, og etableringsgebyret ved bruk av bankID og manuelt oppsett i en del større banker.

Renten skal tilfalle leietaker, men det blir det ikke så mye ut av med dagens rentesatser.

Det er utleier som skal betale gebyret for opprettelse av depositumkontoen. Dette gebyret ligger i området 250 til 1.200 kroner ved bruk av bankID. Skal den opprettes manuelt blir det dyrere. Da ligger kostnaden i området 500 til 1.500 kroner.

Det er kostnaden ved opprettelse av kontoen som betyr noe, siden det det er utleier som skal opprette depositumkontoen.

Bank Rente Gebyr Manuelt
BN Bank 0,05% 300 1300
Danske Bank 0,10% 600 600
DNB 0,00% 500 1250
Landkreditt 0,00% 1000 1500
Nordea 0,00% 1200 1200
OBOS Banken 0,00% 450 1500
Sandnes Sparebank 0,05% 750 750
SpareBank 1 BV 0,10% 350 1000
SpareBank 1 Gudbrandsdal 0,05% 250 500
SpareBank 1 Hallingdal 0,00% 600 1200
SpareBank 1 Nord-Norge 0,05% 500 1000
SpareBank 1 SMN 0,00% 350 1250
SpareBank 1 SR-Bank 0,05% 500 500
SpareBank 1 Østlandet 0,00% 500 1250
Spb Sogn og Fjordane 0,10% 500 500
Sparebanken Vest 0,00% 500 1000
Sparebanken Sør 0,05% 250 1000
Storebrand 0,00% 750 *

Vilkårene ble samlet inn i mair 2021.

 

Les mer om husleie:

Leie av bolig - oversikt

Slik skriver du husleiekontrakt

Regulering av husleien

Leie av bolig - oppsigelse

Leie av bolig - utkastelse

Leie av bolig - leietakers og utleiers rettigheter

Husleietvisteutvalget løser tvistene

Ekstern nettside:

Husleieloven