Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Fra 1. mai gjelder det en forskriftsendring som gjør det enklere å bygge mindre tilbygg og terrasser. Her ser du en oversikt over tiltak du kan gjøre, som er unntatt byggesaksbehandling.

Fra 1 mai 2021 er det blitt enklere å sette opp terrasser, og tilbygg. Fra denne datoen er det en forskriftsendring som gjør det mulig å bygge en terrasse opptil 1 meter, og mindre tilbygg på under 15 kvm som kan brukes til beboelse og varig opphold. Se mer om dette under overskriftene Tilbygg, og Terrasse / Veranda.

Se også: Guide til byggeregler

Det er deg som tiltakshaver som er ansvarlig for at tiltaket gjennomføres i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel, reguleringsplan og tillatelser. Tiltaket må heller ikke komme i strid med annet regelverk.

Det er ikke nødvendig å sende nabovarsel for slike tiltak. Selv om tiltaket ikke er søknadspliktig er det ikke fritt frem. Hvis tiltaket kan være til skade eller ulempe for naboeiendommen, må det varsles etter reglene i naboloven.

Forutsetningen for at du kan gjøre dette er at tomten din er i et område som er omfattet av en reguleringsplan, og at denne planen ikke begrenser disse unntakene. Alle byggefelt og villaområder er omfattet av en reguleringsplan, og de færreste har noen begrensninger i reglene.

Unntaksreglene står i forskriften til plan- og bygningsloven som heter «Forskrift om byggesak» (byggesaksforskriften). Unntakene om enkle byggverk står i § 4. I denne opplistingen finner du byggverk ol du kan sette opp uten byggemelding.

En fordel med disse tiltakene er at du ikke trenger å betale byggesaksgebyr til kommunene for tiltaket. Byggesaksgebyrene kan være svært høye, og varierer etter hvilken kommune det dreier seg om.

Frittliggende bygning - garasje, lekestue, bod, sykkelskur ol

Frittliggende bygning på bebygd eiendom som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m² er ikke søknadspliktige.

Mønehøyden skal ikke være over 4,0 m og gesimshøyde (høyden der taket møter ytterveggen) ikke over 3,0 m. Høyde måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

Bygningen kan oppføres i en etasje, og kan ikke underbygges med kjeller.

Tiltaket kan plasseres inntil 1,0 m fra nabogrense og annen bygning på eiendommen.

Bygningen må ikke plasseres over ledninger i grunnen.

Dersom du tenker å sette opp flere små bygninger på eiendommen din, må du søke kommunen om dette - unntaket gjelder bare for én bygning.

Du må informere kommunen innen fire uker om tiltaket og plasseringen når det er ferdigstilt, slik at kommunen kan oppdatere kart- og matrikkeldata.

Tilbygg

Her er det en forskriftsendring 1.mai 2021. Den gjelder for både hus og hytter.

Mindre tilbygg som ikke inneholder rom til varig opphold eller beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 15 m². Fra 1. mai kan det også brukes til beboelse og varig opphold. Eksempler på dette er kjøkken, soverom stue.

Tilbygget kan ikke overstige to etasjer eller plan på det eksisterende byggverket.

Avstand til nabogrensen måtte tidligere være minst 4 meter, fra 1 mai kan den være 1 meter. Avstanden til nærmeste bygning på tomta skal også være på 1,0 meter.

I forskriften står det slik: En frittliggende bygning etter plan- og bygningsloven § 29-4 tredje ledd bokstav b skal plasseres minst 1,0 m fra andre bygninger på eiendommen. Avstanden måles fra bygningens fasadeliv.

Du må informere kommunen innen fire uker om tiltaket og plasseringen når det er ferdigstilt, slik at kommunen kan oppdatere kart- og matrikkeldata.

Terrasse / veranda

Her er det en forskriftsendring 1.mai 2021. Den gjelder for både hus og hytter.

Terrasse og veranda som er mer enn 1,0 meter (økt fra 0,5 meter) over terrenget kan ikke være på over 15 m2. Avstanden til nabogrensen må være minst 1 meter (redusert fra 4 meter).

Terrassen må være forbundet med en bygning, og ikke stikke lenger ut fra bygningens fasadeliv enn 4,0 meter. Slike terrasser kan ha et tilhørende rekkverk på inntil 1,2 meter, men kan ikke være overbygde.

Terrasse / platting /utegolv som har en høyde inntil 1 meter (tidligere 0,5 meter) er ikke med i bygningslovens bestemmelser. Derfor er det heller ingen arealbegrensninger.

Du må informere kommunen innen fire uker om tiltaket og plasseringen når det er ferdigstilt, slik at kommunen kan oppdatere kart- og matrikkeldata.

Levegg

Levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 meter og lengde inntil 10,0 m. Leveggen kan være frittstående eller forbundet med bygning, og avstand til nabogrense skal ikke være mindre enn 1,0 m.

Levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 5,0 m. Leveggen kan være frittstående eller forbundet med bygning og kan plasseres inntil nabogrense.

Gjerde (innhegning) mot vei

Gjerde mot vei kan settes opp med høyde inntil 1,5 meter. Den må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veg. Noen kommuner kan ha lokale regler om gjerdehøyde.

Gjerde mot nabo

Dette er ikke søknadspliktig hvis dette ikke er bestemt i planbestemmelser for området.

Antenne

Antennesystem med høyde inntil 5,0 meter. Parabolantenne kan ha diameter inntil 1,2 meter.

Panelantenne plassert på vegg kan ha høyde inntil 2,0 meter.

Bestemmelsen omfatter ikke plassering av antennesystem som kan utgjøre fare for personsikkerhet eller når flere antennesystemer skal plasseres på samme sted eller på samme fasade.

Støttemur

Mindre forstøtningsmur på inntil 1,0 meters høyde, og avstand fra nabogrense på minst 1,0 meter. Eller forstøtningsmur på inntil 1,5 meter høyde, og avstand fra nabogrense på minst 4,0 m.

Muren må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veg.

Fylling

Mindre fylling eller planering av terreng. Tiltaket må uansett ikke føre til mer enn 3,0 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk, eller 1,5 meter avvik fra opprinnelig terrengnivå i tettbygd strøk.

På eiendom for rekke- eller kjedehus o.l. med tett bebyggelse må avviket ikke være mer enn 0,5 meter fra opprinnelig terrengnivå.

Avstand fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 1,0 meter.

Endringer i terreng må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veg.

Kabler

Graving av kabler er ikke søknadspliktig. Ved graving på offentlig vei må du innhente tillatelse fra veimyndighet.

Drenering, avløpsrør og ledninger

Det er ikke søknadspliktig med lokal drenering og reparasjoner ved rør,- eller ledningsbrudd.

Biloppstillingsplass, intern vei

Intern vei på tomt og biloppstillingsplasser for tomtens bruk som ikke krever vesentlig terrenginngrep. Unntaket omfatter også anlegg av oppstillingsplass for landbruksmaskiner til bruk på landbrukseiendom. Avstand til nabogrense må være minst 1,0 meter.

Mindre fasadeendringer

Enkle fasadeendringer kan du gjøre uten byggemelding. Dette er for eksempel utskifting av dører og vinduer (men ikke å lage hull til nye). Vesentlige fasadeendringer må du byggemelde. Dette er for eksempel å skifte fra smårutete vinduer til panoramavinduer, lage dør der det før har vært vindu, bygge inn overbygg ved inngangsdøren og lignende.

Myndighetene er ikke så strenge med fasader som ligger inn mot skog eller fjell slik at ingen ser dem. Husets alder, karakter, plassering og historikk er avgjørende. Har du et spesielt hus med høy historisk verdi bør du uansett søke.

Ildsted

Installasjon, endring og reparasjon i eksisterende bygg når det ligger innenfor en bruksenhet eller branncelle.

Reparasjon av pipe, så lenge pipen ikke endres.

Frittliggende utepeis kan plasseres minst 4 meter fra nabogrense.

Innvendig

Inne i huset kan du gjøre det meste av oppussingsarbeider uten å si fra til myndighetene. Men begynner du å fjerne bærevegger, endre brannceller eller flytte vann og/eller strøminstallasjoner, må du byggemelde. Dette bør du uansett ikke gjøre selv. Håndverkere vet hvilke krav som stilles.

Endringer i våtrom er heller ikke søknadspliktig, så lenge dette er innenfor en bruksenhet eller branncelle.

Men, dersom man fysisk må gå gjennom vegg, gulv eller tak hos naboen for å plassere nye sluk eller rør, må man fortsatt søke.

Kan være lurt å ta litt hensyn til naboens behov

Heller ikke nabovarsel behøves i de overnevnte byggeprosjektene. Men for et godt naboskaps skyld kan det være greit å prate med den/de mest berørte naboene. Ikke glem at godt naboskap er tuftet på mye av samme oppskrift som et godt ekteskap: Å prate sammen. Prat med den/de mest berørte naboene kan bidra til bedre forståelse og imøtekommenhet med ditt nye prosjekt. Det er lov å være både høflig og hensynsfull selv om man har byggereglene på sin side.

Er det slik at om mønehøyden blir 4 meter og tar hele naboens fjordutsikt, men utsikten opprettholdes dersom du bare bygger 3 meter høyt? Kanskje det ikke er veldig viktig med de siste meteren for deg, mens naboens fjordutsikt selvsagt er av høyeste viktighet for ham. Da er det jo raust å ta med i betraktningen hva din nabo mister og veie det opp mot hva du vinner. Avveiing av behov og raushet er gjerne veien til godt naboskap.

Men har du kun ett sted å plassere din nye garasje, kan du neppe anklages for å være hensynsløs selv om naboens uteplass skjemmes. Da har du jo ikke noe valg om du skal ha garasje.

 

Se også:

Guide til byggeregler

Hvis tiltaket er i strid med reglene

Tiltak som krever byggesøknad

Rabattguide til byggevareforretninger

Lover og forskrifter:

Plan og bygningsloven

Byggesaksforskriften

Byggteknisk forskrift