Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Gevinst ved salg av fast eiendom i utlandet er i utgangspunktet skattepliktig til Norge etter de norske skattereglene. Tap ved salg er bare fradragsberettiget hvis gevinsten ville vært skattepliktig.

Fast eiendom i utlandet er for eksempel egen bolig og fritidseiendom, også timeshare-leiligheter kan være fast eiendom.

Skatteavtalene med andre land regulerer blant annet hvilket land du skal betale skatt av inntekt som er opptjent i utlandet. Disse reglene gjelder også for gevinst ved salg av fast eiendom.

Ved salg av fast eiendom i et land som Norge har skatteavtale med, skal gevinst ved salget vanligvis skattlegges i det landet der eiendommen ligger, og etter de reglene som gjelder der.

Skatteavtalene inneholder også regler om hvordan man unngår at inntekten blir skattlagt i begge land. Noen skatteavtaler bestemmer at salgsgevinsten skal skattlegges både i Norge og i det landet den faste eiendommen ligger. Skatt som er betalt i utlandet, kan du da kreve å få trukket fra i den norske skatten på gevinsten. Dette gjelder blant annet når eiendommen ligger i Danmark, Finland, Frankrike, Spania eller Sverige. Det samme gjelder når det ikke er inngått skatteavtale med det aktuelle landet.

Her finner du en oversikt over skatteavtalene med andre land.

Hvis du krever å få fradrag i norsk skatt for skatt betalt i utlandet, må du fylle ut skjemaet «Fradrag i norsk skatt for skatt betalt i utlandet (kreditfradrag) for lønnsmottagere, pensjonister og personlig næringsdrivende» (RF-1147). Dette skal legges ved skattemeldingen. Du må også dokumentere hvor mye skatt du har betalt i utlandet av gevinsten.

Andre skatteavtaler bestemmer at gevinsten ved salg av fast eiendom i det andre landet ikke skal skattlegges i Norge.

 

Les mer om boligsalg og skatt:

Gevinst/tap ved salg av bolig

Brukshindring ved salg av bolig

Oppregulering av inngangsverdi

Skatt ved tomtesalg

Boligskatt og formue

Boligskatt og utleie