Er formuesverdien på boligen din er høyere enn 30 prosent, kan du kreve at den settes ned.

Formuesverdien skal ikke være over 30 prosent av markedsverdi eller teknisk verdi. Har du en formuesverdi som ligger på 35 prosent av markedsverdien, har du derfor rett til å få satt den ned til 30 prosent.

Du kan kreve å få satt ned formuesverdien enten i skattemeldingen, eller ved klage på skattefastsettelsen. Du må kunne dokumentere markedsverdi, enten ved takst, verdivurdering fra megler, eller observerbar omsetningsverdi (oppnådd salgssum for den aktuelle eiendommen eller tilnærmet lik eiendom i samme område).

Grunnlaget må skrive seg fra tiden etter 1. juli i inntektsåret, for at det skal kunne ha virkning for formuen ved årets utgang.

For sekundærbolig må formuesverdien overstige dokumentert omsetningsverdi før eieren kan kreve at formuesverdien settes ned.

Les mer fastsettelse av formuesverdi for boliger.

Formuesskatt

Det er bare de som er i formuesskatteposisjon som får økt skatt på grunn av for høy formuesverdi på boligen. Potensialet for innsparinger er 850 kroner per 100.000 i nedsatt formuesverdi (da har du maksimal formuesskatt).

Hvis formuesverdien av boligen er 1.750.000 kroner, og markedsverdien er 5 millioner kroner, er formuesverdien 35 prosent av markedsdverdien. Ved en nedsettelse til 25 prosent, synker formuesverdien til 1.250.000 kroner. Formuesverdien er da blitt 500.000 kroner mindre. Med 0,85 prosent i formuesskatt betyr dette 4.250 kroner i lavere formuesskatt per år.

Hvis du ikke betaler formuesskatt, er det ikke nødvendig å bruke tid på å få satt ned formuesverdien.

Hvis formuesverdien også brukes som grunnlag for eiendomsskatt må du klage hvis den er for høy.

Se også kalkulatoren: Boligprisutviklingens betydning for formuesskatten.

Skille mellom primærbolig og sekundærbolig

Det skilles mellom boligen eieren bor i (primærbolig), og andre boliger som ikke defineres som fritidseiendom eller næringseiendom (sekundærbolig).

En primærbolig er en bolig hvor du har ditt hjem. Primærboligen vil i utgangspunktet være den boligen du er folkeregistrert bosatt i ved årets utgang. Du kan aldri ha mer enn én primærbolig. Er du eier av andre boligeiendommer, regnes disse som sekundærboliger.

Formuesverdien for en primærbolig utgjør 25 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen. For sekundærboliger utgjør formuesverdien 90 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen.

Nye regler i 2021

For 2021 er reglene endret. Disse reglene vil altså da gjelde for skattemeldingen som kommer våren 2022.

For boligeiendom stilles det ikke lenger krav om at formuesverdien utgjør en viss prosent av dokumentert markedsverdi for at du skal kunne kreve at dokumentert verdi legges til grunn ved formuesfastsettingen.

I stedet for verdsetting etter hovedregelen, kan du kreve at formuesverdien på primærboligen settes til 25 prosent av den dokumenterte markedsverdien.

Verdien av sekundærboliger settes til 90 prosent av markedsverdi dersom du krever det.

 

Les mer om boligskatt og formue:

Boliger og fastsettelse av formuesverdi

Guide til eiendomsskatt

Boligskatt og salg

Boligskatt og utleie

Skattekalkulatorer:

Formuesskattekalkulator
Kalkulatoren tar hensyn verdsettingsrabatter og tilordning av gjeld ved beregning av formuesskatten. Du kan beregne denne for årets og flere år tilbake.

Skatteberegning 2020
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2020. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2021
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2021. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2020
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2020.

Pensjonsskattekalkulator 2021
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2021.