Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Hovedregelen er at fordel ved hel eller delvis fri bolig tilhørende andre er skattepliktig. Hvis du bor på ett rom går reglene etter fritt losji, du må altså bo i bolig med mer enn ett rom.

Fordelen ved hel eller delvis fri bolig skal fastsettes mest mulig i overensstemmelse med hva markedsleien er for tilsvarende boliger på stedet.

For innleide tjenesteboliger ses det på hvordan en eventuell tilsvarende bolig eid av arbeidsgiveren fordelsbeskattes på den ansattes hånd. Nivåhevinger av brutto leieverdier på tjenesteboliger bør ikke overstige 10 prosent per år. Unntaksvis kan leieverdien for boliger oppjusteres med inntil 20 prosent der leieverdien påviselig er blitt hengende etter det alminnelige nivå ellers.

Forhåndsverdsettelse

I tilfelle hvor arbeidsgiveren stiller bolig til disposisjon, og fordelen er skattepliktig inntekt for mottakeren, skal han straks kreve boligen verdsatt av skattemyndighetene.

Dette gjelder også for bolig som arbeidsgiveren leier, og selv om arbeidstakeren betaler leie for bruken. Til dette benyttes blankett RF-1158 som sendes skattekontoret. Skattekontoret foretar straks verdsettelse av fordelen ved å bo helt eller delvis vederlagsfritt, inklusive fordelen ved eventuell fri strøm, oppvarming o.l. med grunnlag i opplysningene gitt i blanketten og opplysninger man ellers måtte ha. Gjenparter av verdsettelsesblanketten hvor avgjørelsen fremgår sendes til arbeidsgiveren, skatteoppkreveren for den kommunen arbeidsgiver hører hjemme og til mottakeren av ytelsen.

Hvis markedsleien er 15.000 kroner i måneden for en bolig som blir stilt til disposisjon, gir dette et årlig påslag på 180.000 kroner i inntekten.

Fordel ved bruk av fritidseiendom til fritidsformål skal ikke forhåndsverdsettes.

 

Les mer om skatt på utleie:

Utleie i egen bolig

Regnskapsligning

Lei ut til ditt eget AS

Hytteutleie

Kalkulator:

Marginalskattkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvilken marginalskatt du får på en ekstrainntekt (lønn), eller påslag i lønnsinntekt.