Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er momentene som avgjør lønnsomheten av å installere et solcelleanlegg på taket av boligen din.

Her ser vi på den rene forventede lønnsomheten av å installere et solcelleanlegg. Hvis du av miljømessige hensyn eller av ren interesse vil installere dette, får du uansett en pekepinn på hva du kan risikere å tape på installasjonen.

Det er en rekke forhold som bestemmer lønnsomheten av å installere et anlegg. Mange av forholdene vil være kjent før du eventuelt installerer, men strømprisens utvikling i årene fremover er den store ukjente faktoren.

For å gjøre beregninger på installasjon av solcelleanlegg kan du bruke Smarte Pengers Solcellekalkulator.

Solinnstrålingen på boligen

Hvor mye solinnstråling får du på hustaket ditt er det viktigste utgangspunktet for lønnsomheten. Solinnstrålingen beregnes ved hjelp av astronomiske beregninger og meteorologiske data. Solinnstrålingen er best på Sørlandet og Østlandet.

Sørvendte tak er de beste. Tak som ligger vendt øst/vest produserer mindre. Nordvendte produserer veldig lite.

Du kan bruke solkart der du får opp en beregning av hvor mye solinnstråling du kan få. Lengre ned i artikkelen finner du mange leverandører der du kan bruke et solkart for å sjekke på din adresse.

Du kan også få opp beregninger med Oslo Kommunes solkart. Der ser du hva anlegget kan produsere ved å legge inn antall kvm med solceller.

Dette kan redusere solinnstrålingen

Alt som kaster skygge over taket, vil redusere effekten. Dette kan være forårsaket av mange ting som skygge fra andre hus, trær, også så lite som telefonstolper reduserer virkningen. Dette må beregnes særskilt fordi solkartene ikke kan ta hensyn til dette.

Tallene som du får fra solkartet, kan du derfor betrakte som det maksimale av hva du kan få.

Investeringskostnaden

Hva anlegget vil koste kan du raskt se på ved å bruke solkartet. Du kan også få en nærmere vurdering av leverandørene. Dette er spesielt nødvendig når du har noe skygge på taket som solkartene ikke fanger opp.

For eksempel vil et anlegg som produserer 5.000 kWh per år koste omtrent 125.000 kroner.

Støtte fra Enova

Du kan få inntil 47.500 kroner i støtte fra Enova for å installere solcelleanlegg.

Dette gis som en basisstøtte på 7.500 kroner for å installere et solcelleanlegg. I tillegg får du 2.000 kroner per kWp installert effekt, opp til 20.000 kW. Samlet kan du dermed få opp til 48.750 kroner totalt.

Eksempel på støtte med forskjellige produksjonsnivåer.

Antall kw Støtte    
3 000 13 500    
5 000 17 500    
10 000 27 500    
15 000 37 500    
20 000 47 500    

Strømpris

Når du skal sette strømprisen i dag må du sette den til et forventet gjennomsnittsnivå i dag. Men prisen går mye opp og ned på spotprisen. I 2020 var det for eksempel ekstraordinære lave priser på spotprisen. Fra 2021 og videre i 2022 har prisene steget til svært høye nivåer i den sørlige delen av landet. I dag har vi regnet med en spotpris på 80 øre per kWh. Men dette endrer seg fort, slik at det er ikke noe eksakt fasitsvar på hva som er korrekt.

Her kan du se utviklingen i spotprisen de siste årene.

Her kan du se hvordan strømprisen er bygd opp.

Strømprisutviklingen

Hvordan strømprisen utvikler seg de nærmeste årene er også svært viktig for lønnsomheten av solcelleanlegg. Alle som spår om utviklingen i strømprisene er enige om at prisene skal opp. En utviklingsbane der prisene øker omtrent i takt med inflasjonen de neste 10 årene, og deretter noe mer er omtrent gjennomsnittet ligger på.

Men langsiktige spådommer er alltid svært usikre. Når du beregner lønnsomheten nå du se på forskjellige utviklinger i strømprisen for å se hvordan det slår ut.

Dette sparer du /tjener du på strømmen

Du tjener mest på den strømmen du sparer, det vil si bruker selv. Solcelleanlegget ditt produseres strøm på dagtid. Det er den strømmen du bruker i boligen på den tiden den produseres at du slipper å kjøpe fra strømnettet. Siden du bare kan bruke strømmen der og da, må du kunne selge overskuddsstrømmen til strømselskapet du bruker.

Vi tar utgangspunkt i en strømpris på 180 øre der alt er inkludert. Men du sparer ikke alt fordi du har en fast kronepris fra nettselskapet i området ditt. I tillegg kan det være et fastledd på den strømmen du kjøper. Hvor mye du betaler i fastpris på nettleddet kan du se på strømfakturaen din. Det samme gjelder om du har et fastledd på selve strømmen. Vi tar utgangspunkt i at fastleddet teller 15 øre når det gjøres om til kWh. Dermed blir det 165 øre du sparer med disse forutsetningene.

Du vil få mye mindre betalt for strømmen du selger fordi det bare er spotprisen du vil få for strømmen du selger. Mesteparten av strømmen du selger vil være på sommeren. Som et fremtidig gjennomsnitt kan du regne med at denne strømmen ligger 10 øre per kWh under det totale gjennomsnittet for året. Regner du med et gjennomsnittlig nivå på 80 øre per kWh, kan du da bruke 70 øre per kWh for det du selger.

Det er i dag leverandører som gir deg mellom 80 til 110 øre for strømmen du selger. Her får du ingen garantier for hvor lenge dette vil vare. Det er urealistisk at det varer over lang tid. Men med dagens nivå på strømprisene er ikke dette langt over forventet langsiktig nivå. 

Jo mer du bruker selv av strømmen du bruker, jo høyere gjennomsnittlig verdi blir det på strømmen som du produserer. Under ser du et eksempel på hva andelen som går til egenbruk betyr for gjennomsnittsverdien av strømproduksjonen.

Det er forutsatt at du tjener 165 øre per kWh for det du bruker selv, og får 70 øre per kWh på det du selger. Bruker du for eksempel halvparten selv, tjener du 118 øre per kWh på strømproduksjonen din.

Egenbruk Snittpris    
40% 108    
50% 118    
60% 127    
70% 137    

Her skiller det 10 øre i verdi per 10 prosentpoeng som egenbruken endrer seg.

Bruk Solcellekalkulatoren

Med solcellekalkulatoren kan du beregne lønnsomheten av å investere i et solcelleanlegg. Kalkulatoren beregner om du tjener på å installere solcelleanlegget, og på hvor mange år du har tjent dette inn.

I kalkulatoren kan du for eksempel se hvordan endringer i forutsetningen om den langsiktige strømprisen vil påvirke denne investeringen.

Lønnsomhetsberegning av å installere solcelleanlegg

Eksempler på lønnsomheten av solcelleanlegg

Under ser du et eksempel på hvordan lønnsomheten er på et solcelleanlegg. Først ser du alle forutsetningene for investeringen og hvordan lønnsomheten blir.

I tillegg er det lagt inn forutsetninger for lavere eller høyere langsiktig strømpris.

Nederst ser du at det tar mellom 17 og 26 år å ha tjent inn solcelleanlegget med de tre forutsetningene for strømprisen. Beregningene er foretatt med Solcellekalkulatoren.

Investeringskostnad solcelleanlegg 125 000
Strømproduksjonen:
Årsproduksjon strøm i solcelleanlegget (kWh) 5 000
Dette bruker du selv av produksjonen (kWh) 3 000
Dette selger du av produksjonen (kWh) 2 000
Strømforutsetninger:
Total kostnad strøm og nettleie (øre) 180
Av dette er fastdel på strøm (øre) 15
Netto kostnad spart strøm (øre) 165
Pris for solgt strøm (øre) 70
Verdi av spart strøm 5 400
Verdi av solgt strøm 1 400
Verdi av spart strøm, og solgt strøm 6 800
Andre forutsetninger:
Vekst i strømprisen per år i perioden 3,00%
Rentekrav til investeringen 3,00%
Antall år solcelleanlegget holder 30
Resultat:
Lønnsomhet i kroner (nåverdi) 100 723
Antall år før du har tjent inn investeringen 20
Strømkostnad 205 øre/Salg 110 øre per kWh
Lønnsomhet i kroner (nåverdi) 167 112
Antall år før du har tjent inn investeringen 17
Strømkostnad 125 øre/Salg 50 øre per kWh
Lønnsomhet i kroner (nåverdi) 32 674
Antall år før du har tjent inn investeringen 26

Dimensjonering av anlegget

Det lønner seg ikke å installere for stort anlegg. Grunnen til det er at hvis anlegget ditt produserer mye, vil andelen av strøm du selv bruker gå ned. Jo lavere andel du selv bruker, jo lavere blir gjennomsnittsprisen du sparer/tjener på strømproduksjonen.

For å dimensjonere kan du se på hva du bruker av strøm i sommermånedene.

Når skal du bytte tak

Når du trenger å bytte ta er et moment i vurderingen. Hvis du for eksempel skal bytte tak om 10 år, vil du få en ekstra kostnad ved at solcelleanlegget må tas ned og settes opp igjen.

Selv om det er lenge til du skal bytte tak, vil denne kostnaden komme fordi solcelleanlegg har en livslengde på minst 25 år.

Virkningsgraden på anlegget

Ytelsen fra solcellene vil falle noe etter hvert som tiden går. Det regnes med at virkningsgraden går ned til omtrent 90 prosent etter 25 år. Dette vil redusere lønnsomheten noe, men ikke så mye.

Kjøp av solcelleanlegg

Du kan kjøpe et solcelleanlegg en rekke steder. Det er blant annet en del strømselgere som også har et samarbeid med leverandører av solcelleanlegg.

Under har vi tatt med leverandører der du kan få opp et konkret forslag til leveranser ut fra hvilken adresse du legger inn. Da får du ett eller flere forslag til antall paneler, hva det koster, og hvor mye det forventes at det vil produsere i løpet av et år.

Pass på at alle kostnader er med i oppsettet. Monteringen av anlegget er en betydelig kostnad, og må være med i totalkostnaden. Også andre kostnader om reisekostnader, og stillasleie må med. or å få et bindende tilbud må du ha en befaring av leverandørene.

En annen faktor er hvilke garantier som gis. Det er forskjell på hvor mange års garanti det gis. Her gis det gjerne to typer garantier:

  • Produktgaranti
  • Effektgaranti

Disse garantiene er viktige fordi et solcelleanlegg har lang levetid.

Det er betydelige forskjeller i både forslag til antall paneler, og hva det koster for anlegget (ved omtrent den samme årsproduksjonen).

Leverandører av solcelleanlegg

Dette er blant dem du kan kjøpe et solcelleanlegg av (i alfabetisk rekkefølge):

EnergiPluss

Fjordkraft (Solcellespesialisten)

Glitre Energi (Otovo)

Kraftriket (EnergiPluss)

LOS (Otovo)

Lyse

Midt-Energi

Otovo

SmartEnergi (Solcellespesialisten)

Solcellekraft

Solcellespesialisten

Tibber (Otovo)

Finansiering av solcelleanlegg

Når du installerer et solcelleanlegg, vil du kunne få et grønt boliglån fra en rekke banker. Ofte vil leverandøren ha et samarbeide med en bank om dette. Men det trenger på ingen måte å være de beste tilbudet. Det er vanlig at grønne boliglån kan gå opp til 85 prosent av boligverdien.

Du kan sjekke om det blir billigst å øke boliglånet du har i dag, eller ta opp et nytt lån.

Gjennom Otovo har du også en mulighet for få leaset solcelleanlegget.

Her kan du sjekke renten på vanlige boliglån.

Her kan du sjekke renten på grønne boliglån.

 

Se også:

Guide til kjøp av strøm

Så mye får du i strømstøtte

Kalkulatorer:

Spotpriskalkulator
I denne oversikten finner du de billigste avtalene. I tillegg er også alle avtalene med fra selskap som er blant de billigste, som for eksempel med et kampanjeprodukt.

Strømkalkulator
Her ser du hvordan strømprisen blir bygd opp, og hvor mye du må betale per år. Prisen består av kraftpris, pris på nettleie, forbruksavgift og merverdiavgift.